Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

LIST DO REDAKCJI:
Droga Redakcjo!
Od Prawosławnych pojawiła się niepokojąca informacja o tym, że noworodków podczas
rejestracji w organach państwowej Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego, zwanych dalej RASC
– (ros. – РАГС; ukr. – РАЦС) rejestruje się je również w Jedynym Państwowym Rejestrze
Demograficznym, zwanym dalej JPRD (ros. – ЕГДР). Pracownica RASC na bezpośrednie
pytanie przyznała, że nowo narodzone dzieci są rejestrowane w JPRD (ros. – ЕГДР) wraz z
utworzeniem dla nich Unikalnego Numeru Zapisu w Rejestrze – UNZR (ros. – УНЗР).
Również Prawosławni opowiedzieli o przypadku, kiedy nowo narodzone dziecko od
momentu rejestracji przez rodziców w RASC bez przerwy krzyczało nie swoim głosem
w ciągu trzech dni.

Zgodnie z częścią 1, art. 3 Ustawy Ukrainy z dnia 01.07.2010 r., nr 2398-VI "O państwowej
rejestracji aktów stanu cywilnego" obowiązkowa rejestracja informacji o urodzeniu osoby
fizycznej i jej pochodzeniu, adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich,
małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska i o śmierci, podlegają obowiązkowemu wpisowi
do Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego oraz w JPRD. W lipcu 2017 r. w
formularzu wniosku o umieszczenie informacji w JPRD zostały wprowadzone zmiany,
dotyczące rejestracji w Rejestrze Aktów Stanu Cywilnego (rozporządzenie nr 1279
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy z 26 listopada 2014 r.).
Zgodnie z częścią 1, art. 10 Ustawy Ukrainy z dnia 20 listopada 2012 r. Nr 5492-IV „O
JPRD” («О ЕГДР») w przypadku, jeżeli informacja o osobie jest wpisywana do Rejestru po
raz pierwszy, to następuje identyfikacja osoby, po której automatycznie tworzony jest
unikalny numer zapisu do Rejestru (UNZR) i rejestruje się czas, datę i informacje o osobie,
która wypełniła wniosek (w formie elektronicznej); UNZR jest dokumentem niezmiennym.

2

Według licznych ekspertyz naukowych numer identyfikacyjny jest nowym
międzynarodowym imieniem cyfrowym człowieka w globalnym systemie Nowego Porządku
Świata i jest zapisywany w międzynarodowym standardzie EAN (666), który ma cztery
metody zapisu: tekstowy, kreskowy, elektroniczny i radiowy (o specjalnej częstotliwości)/ 1 /.
Ta ostatnia pozwala na naniesienie numeru identyfikacyjnego na prawą rękę i na czoło w
formie etykiety (mikroczipa). Zgodnie z ekspertyzą Instytutu MAUP (skr. od
Międzyregionalnej Akademii Sterowania Personelem) w Winnicy , przypisanie cyfrowego
identyfikatora osobie na papierze musi koniecznie być zakończone naniesieniem tego
identyfikatora na jego ciało fizyczne / 2 /.
Gazeta MIR wielokrotnie ostrzegała swoich czytelników, że UNZR ma oznaki "imienia
Bestii" i "liczby jej imienia", a w rzeczywistości jest pieczęcią Antychrysta w elektronicznym
sposobie zapisu – na razie jeszcze nie na czole i na rękę (gazeta "MIR" 2017 Nr 45, strony 8-
9, (3 /). W „Oficjalnym stanowisku Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, dotyczącym rozwoju
technologii przetwarzania danych osobowych i wprowadzania dokumentów biometrycznych”
z dnia 31.05.2013 r., mówi się o UNZR: „… pozostaje coraz mniej różnic między
identyfikatorem a znakiem apokaliptycznym”. Jeżeli taki znak, taka pieczęć zostaną
umieszczone na prawej ręce lub na czole człowieka, to różnice znikną całkowicie”/ 4 /.
Bractwo Ławry Poczajowskiej w Apelu do patriarchy Cyryla z 16.10.2012 r. nazywa
dobrowolne przyjęcie i używanie przez człowieka cyfrowego imienia zamiast imienia
chrześcijańskiego aktem grzesznym, równoznacznym z wyrzeczeniem się Chrystusa / 5 /.
Dlatego też rejestracja noworodka w JPRD jest przekazaniem go do systemu
antychrystowego wraz z nadaniem mu demonicznego cyfrowego imienia (UNZR),
wyrzeczeniem się jego chrześcijańskiego imienia, wyrzeczeniem się Chrystusa.
Dzieci, które otrzymały paszporty biometryczne, w czasie sporządzania których
nadawany jest również numer UNZR, przestają śpiewać w chórze cerkiewnym,
przestają chodzić do cerkwi. Jedna matka powiedziała o swoim synu: "To tak, jakby go
zamienili". Po otrzymaniu UNZR charakter myśli zmienia się całkowicie – dla Boga nie
ma już tam miejsca.
Prawo nie przewiduje odmowy przyjęcia UNZR. Ale jest możliwa i konieczna duchowa
odmowa przyjęcia cyfrowego imienia diabła. Kapłan – mnich o surowej regule Amfilochij
(Biełocerkowskij) zalecał pisanie oświadczenia o odmowie przyjęcia numeru
identyfikacyjnego w dowolnej formie, i nie jest ważne, jeśli odpowiedź będzie negatywna,
najważniejsze, aby go (numeru – A.L.) nie używać .
Prawosławni rodzice, których nowo narodzone dziecko nie zostało zarejestrowane w
RASC od ponad dwóch miesięcy, zostali ostrzeżeni, że najpierw zostaną poproszeni o
wyjaśnienie, a następnie będzie sąd, po którym dziecko może zostać odebrane. Dlatego
Prawosławni muszą przygotować się do walki w sądzie o prawa dziecka do życia bez
satanistycznego cyfrowego imienia.
Podajemy przybliżony wzór wniosku do RASC z prośbą o odpowiedź, czy oczekiwane
dziecko zostanie zarejestrowane w JPRD podczas / po jego rejestracji w RASC).
Do Кiеrownika _________________________ Oddziału RАSС
__________________________________________________
_______________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka)

3
od ____________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki dziecka)
adresy: ___________________________________________

WNIOSEK
Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy "O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego" z dnia 1
lipca 2010 r. № 2398-VI wіdomości o narodzeniu osoby fizycznej oraz jej pochodzeniu,
adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie
nazwiska i śmierci podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów
Stanu Cywilnego oraz do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego w zakresie
ustalonym przez Ustawę Ukrainy nr 5492 z 20.11.2012. "O jedynym Państwowym rejestrze
demograficznym oraz dokumentach, potwierdzających obywatelstwo Ukrainy,
poświadczających osobę lub jej specjalny status” (dalej – Ustawa „O JPRD”).
Ja, ________________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki), w
związku z oczekiwanym narodzeniem dziecka, proszę o udzielenie mi pisemnych odpowiedzi
na następujące pytania:
1. Czy są wprowadzane informacje o narodzeniu dziecka do Jednolitego Państwowego
Rejestru Demograficznego (dalej – JPRD, Rejestr)?
2. Jeżeli tak, to czy jest ustalany dla narodzonego dziecka unikalny numer zapisu w
Rejestrze przy wprowadzaniu wpisu o nim do JPRD zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy "O
JPRD"?
3. Czy informacje o rodzicach narodzonego dziecka są wprowadzane do JPRD?
4. Jeżeli tak, to czy jest ustalany dla rodziców narodzonego dziecka unikalny numer zapisu
w Rejestrze zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy "O JPRD"?
Pisemną odpowiedź, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli” nr 393/96-ВР z
dnia 02.10.1996 r., proszę wysłać na mój podany wyżej adres.
data ___________ podpis ______________

W przypadku jeśli nowo narodzone dziecko zostało już zarejestrowane w RASC, a
rodzice chcą dowiedzieć się od pracowników RASC, czy informacje na temat ich dziecka
zostały wprowadzone do JPRD, to proponujemy następujący formularz wniosku:
Do Кiеrownika ____________________________ Oddziału RASC
____________________________________________________
_______________________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca)
od _____________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) – ojca dziecka
od _____________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) – matki dziecka
adresy: _________________________________________
WNIOSEK
Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy "O państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego" z dnia 1
lipca 2010 r. № 2398-VI wіdomości o narodzeniu osoby fizycznej oraz jej pochodzeniu,
adopcji, pozbawieniu i przywróceniu praw rodzicielskich, małżeństwie, rozwodzie, zmianie
nazwiska i śmierci podlegają obowiązkowemu wpisowi do Państwowego Rejestru Aktów
Stanu Cywilnego oraz do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego w zakresie

4
ustalonym przez Ustawę Ukrainy nr 5492 z 20.11.2012. "O jedynym Państwowym Rejestrze
Demograficznym oraz dokumentach, potwierdzających obywatelstwo Ukrainy,
poświadczających osobę lub jej specjalny status” (dalej – Ustawa „O ZPRD”).
Odpowiednio do cz. 1 art. 28 Kodeksu Cywilnego Ukrainy osoba fizyczna jako subiekt prawa
cywilnego nabywa prawa i obowiązki i wykorzystuje je w swoim imieniu. Imię – jest
osobistym niematerialnym dobrem osoby fizycznej (część 1 art. 201). Odpowiednio do cz. 3
art. 22 Kоnstytucji Ukrainy podczas przyjmowania nowych ustaw lub wniesienia zmian do
obowiązującego prawa, nie dopuszczalne jest ograniczanie treści i zakresu istniejących praw i
swobód.
Przypisanie naszemu dziecku oraz nam, jego rodzicom, cyfrowego imienia (UNZR) jest nie
do przyjęcia dla nas jako Prawosławnych Chrześcijan i narusza nasze prawa obywatela
Ukrainy, dotyczące realizowania naszych praw i obowiązków pod swoim chrześcijańskim
imieniem.
My, prawni przedstawiciele naszego nowo urodzonego dziecka
_____________________________________(Nazwisko, Imię dziecka, Imię ojca dziecka),
ojciec ________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca) і
mаtka ________________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca matki) prosimy o
udzielenie nam odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy zostały wprowadzone do Jedynego Państwowego Rejestru Demograficznego (dalej –
JPRD, Rejestr) informacje o narodzeniu naszego dziecka?
___________________________(Nazwisko, Imię, imię ojca dziecka), jakie zostały
zarejestrowane w ______________________ Oddziale RASC_____________ (podać datę
rejestracji)
2. Jeżeli tak, to czy został ustalony dla naszego dziecka
____________________________________(Nazwisko, Imię dziecka, Imię ojca dziecka)
unikalny numer zapisu w Rejestrze przy wprowadzaniu wpisu o nim do JPRD zgodnie z
p.10.1 art.10 ustawy "O JPRD"?
3. Czy zostały podane informacje o nas, rodzicach narodzonego
dziecka________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka) i
______________________________(Nazwisko, Imię, Imię ojca – matki dziecka) do JPRD?
4. Jeżeli tak, to czy został ustalony dla nas, rodziców narodzonego dziecka
______________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca) – ojca dziecka
______________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca) – matki dziecka
unikalny numer zapisu w Rejestrze zgodnie z p.10.1 art.10 ustawy "O JPRD"?
Jeżeli wiadomości o naszym dziecku i o nas, jego rodzicach, zostały wniesione do JPRD oraz
dziecku albo nam trojgu bez naszej wiedzy i naszej zgody został przydzielony numer UNZR,
to my odmawiamy przyjęcia numerów UNZR, przyznanych nam, __________________
(Nazwisko, Imię, Imię ojca – ojca dziecka) ________________________________________
(Nazwisko, Imię ojca – matki dziecka) і jako prawni przedstawiciele naszego dziecka, nie
przyjmujemy numeru od UNZR, przyznanego naszemu narodzonemu dziecku
_____________________________________ (Nazwisko, Imię, Imię ojca dziecka).

5
Prosimy natychmiast o usunięcie z JPRD przyznanych nam i naszemu dziecku numerów
UNZR oraz wszystkich informacji o nas i naszym narodzonym dziecku.
Pisemną odpowiedź na ten wniosek, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli” nr
393/96-ВР z dnia 02.10.1996 r., prosimy wysłać na podany wyżej adres.
data ___________ (podpis oraz Nazwisko i Imię ojca – ojca dziecka) ______________
(podpis oraz Nazwisko i Imię ojca matki dziecka).
Oświadczenie numer 1 (podczas oczekiwania narodzin dziecka) można pobrać w formacie
Word tutaj / 6 /
Oświadczenie numer 2 (dziecko urodziło się) można pobrać w formacie Word tutaj / 7 /
ŹRÓDŁA:
1. Ekspertyza naukowa Winnickiego Uniwersytetu Państwowego Rolnictwa w sprawie NIP
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1439
2. Ekspertyza naukowa Instytutu Winnickiego MAUP w sprawie NIP
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1438
3. Walczyć, walczyć i walczyć za Prawosławie (gazeta MIR 2017, nr 45, s.8-9)
http://prav.at.ua/load/8-1-0-198
4. Oficjalne stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w sprawie rozwoju technologii
przetwarzania danych osobowych i wprowadzania dokumentów biometrycznych
https://religions.unian.net/orthodoxy/795898-ofitsialnaya-pozitsiya-upts-po-voprosam-
razvitiya-tehnologiy-obrabotki-personalnyih-dannyih-i-vnedreniya-biometricheskih-
dokumentov.html
5. Apel Bractwa Poczajewskiego do Patriarchy Cyryla z 16 października 2012 r. № 91 / И
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1597
6. Oświadczenie nr 1 RASC o przydzieleniu dziecku numeru UNZR (w oczekiwaniu na
urodzenie dziecka) http://www.logoslovo.ru/media/file/18/57962.doc
7. Oświadczenie nr 2 RASC o przydzieleniu dziecku numeru UNZR (dziecko urodziło się)
http://www.logoslovo.ru/media/file/18/57963.doc

Źródło:
ВНИМАНИЕ! В Украине новорожденным присваивают УНЗР – «имя зверя». Письмо в
Редакцию. (бланки заявлений)
http://3rim.info/11662-vnimanie-v-ukraine-novorozhdennym-prisvaivayut-unzr-imya-zverya-
pismo-v-redakciyu-blanki-zayavleniy.html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
6.6.2018 r.