Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

                                  Znalezione obrazy dla zapytania 4 listopada dzien modlitwy za koÅ›ciół przeÅ›ladowany

PRZEŚLADOWANI CHRZEŚCIJANIE POTRZEBUJĄ NASZEJ MODLITWY

                          
Około 650 milionów chrześcijan mieszka w 50 krajach wymienionych w Światowym Indeksie Prześladowań opracowanym przez Open Doors. Zgodnie z nową oceną, ponad 200 milionów z nich cierpi z powodu wysokiego stopnia prześladowań. Chrześcijanie obecnie stanowią największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana. Ale kiedy możemy mówić o prześladowaniu chrześcijan?

Definicja prześladowania chrześcijan

O prześladowaniu nie mówimy tylko wtedy, gdy chrześcijanie są ranieni, torturowani czy zabijani z powodu swojej wiary, tak jak dzieje się to w wielu krajach.

Prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie; kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; kiedy chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne strony.

Powyższe przykłady można określić mianem dyskryminacji, ale nie zmienia faktu, że są one zakazane przez międzynarodowe konwencje oraz deklaracje i powinno się im przeciwdziałać.

Tak samo jak w przypadku, kiedy zabrania się chrześcijanom budowania kościołów, czy spotykania się w prywatnych domach; jak również gdy przez uciążliwe procedury utrudnia się lub wręcz uniemożliwia rejestrację chrześcijańskiego kościoła bądź organizacji. To, czy takie przypadki prowadzą do prześladowania czy tylko dyskryminacji, nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, jak to nazwiemy – chodzi o to, że coś takiego ma miejsce i nie możemy przejść obok tego obojętnie.

Spis treści

Łamanie praw człowieka

Przypadki udokumentowane przez Open Doors świadczą o tym, że prawo do wyboru i praktykowania własnej religii jest jednym z najczęściej naruszanych praw na świecie. Prawo to jest najstarszym z praw człowieka. Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w 1948 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, mówi:

„Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”.

Oświadczenie podpisane przez co najmniej 165 państw Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (1966 r.) głosi:

„Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru.

Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób.

Państwa-Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami.”

Spis treści

Prześladowcy

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy, że sprawcami prześladowań coraz częściej są osoby z najbliższego otoczenia ofiar. Zjawisko to też nazywamy prześladowaniem, ponieważ dla ofiar nie ma znaczenia czy cierpieniem obarcza ich państwo czy sąsiedzi. Niestety, w przypadkach prześladowań państwo rzadko interweniuje – często chrześcijanie nękani przez okoliczną społeczność nie otrzymują pomocy ze strony policji czy wojska, nie wszczyna się dochodzeń, a ciemiężyciele nie ponoszą żadnej kary za swe czyny.

Spis treści

Rodzaje prześladowań

Chrześcijanie cierpią w wielu krajach nie tylko z powodu braku wolności religijnej. Są oni pozbawiani wielu innych praw, takich jak: prawo do ochrony przed arbitralnym zatrzymaniem, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, równości przed sądem, prawo do niestosowania tortur, prawo do posiadania rodziny. Krótko mówiąc, pozbawia się ich podstawowych praw przysługującym im nie tylko jako mniejszościom religijnym, ale i jako obywatelom i zwyczajnym ludziom.

 

 

           Znalezione obrazy dla zapytania 4 listopada dzien modlitwy za koÅ›ciół przeÅ›ladowany

Nauczyłem się doceniać jedność w Chrystusie, po tym jak modlący się z całego świata zmotywowali mnie do kontynuowania walki“.
– Brat Tach z Wietnamu, siedział niewinnie w więzieniu przez dwa lata.

 

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie. Z tego powodu modlitwa jest również najważniejsza w naszej służbie. Jako członkowie wspólnoty Jezusa Chrystusa na całym świecie przyczyniacie się do dodawania odwagi i wspierania prześladowanych chrześcijan. Aktualne intencje modlitewne znajdziecie w naszym magazynie i mailach z wiadomościami.

Co roku też zachęcamy do udziału w Międzynarodowym Dniu Modlitwy za Prześladowany Kościół. Tego dnia naszymi modlitwami łączymy się z częścią międzynarodowej społeczności, w znacznym stopniu przyczyniając się do zachęcania uciskanych współbraci.

 

              https://www.youtube.com/watch?v=YQ-EbYkdNRg

                              Podobny obraz
Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie 
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary 
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, 
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli 
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa 
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona 
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
                                            Znalezione obrazy dla zapytania PRZESLADOWANI CHRZESCIJANIE

Prośmy zatem Boga, by:

 • występował w obronie ubogich, sierot i uciśnionych 
 • przywrócił sprawiedliwość na tym nieprawym świecie 
 • pocieszał więzionych i osieroconych wskutek prześladowań 
 • prześladowania zaowocowały wzrostem odwagi wśród wierzących i rozprzestrzenieniem się ewangelii 
 • prześladowcy chrześcijan opamiętywali się i znajdowali zbawienie w Chrystusie 
 • chrześcijańscy liderzy wiernie i z oddaniem troszczyli się o powierzonych im ludzi 
 • napełniał uciskanych swoim pokojem 
 • umacniał prześladowanych w wierze 
 • zapewnił wszystkim potrzebującym dostęp do Biblii i literatury chrześcijańskiej
 • Znalezione obrazy dla zapytania PRZESLADOWANI CHRZESCIJANIE

Módlmy się też za prześladowanych, by:

 • ich oddanie Chrystusowi przyciągało do niego innych ludzi
 • byli wstanie okazywać miłość swym prześladowcom i modlić się za nich 
 • nie wstydzili się ewangelii, która przynosi ludziom zbawienie 
 • zawsze wywyższali Chrystusa w swoich sercach i godnie Go reprezentowali 
 • mieli w więzieniach sposobność do dzielenia się ewangelią 
 • mieli odwagę spotykać się, by modlić się, oddawać Bogu chwałę i studiować Jego Słowo 
 • radowali się z przeciwności, wiedząc, że do nich należy Królestwo Boże, a wytrwałość prowadzi ich to do dojrzałości w Chrystusie 
 • cierpliwie oczekiwali na objawienie się Bożej sprawiedliwości 
 • wytrwale naśladowali Chrystusa 
                 Znalezione obrazy dla zapytania PRZESLADOWANI CHRZESCIJANIE
Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wzmacniaj prześladowanych chrześcijan swoją łaską, aby w godzinie próby trwali w wierności Zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.