Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Dlaczego partia „bezpieczna, legalna i rzadka” już nie może sprzeciwić się nawet dzieciobójstwu.
Autor: Meghan McCain i Ben Sasse • 10 marca 2019 r.
Wyrażenie, które Prezydent Clinton ukuł podczas kampanii wyborczej w 1996 r., miało miec na celu uczynienie aborcji rozsądną, a nawet równą współczuciu. Oznaczało to, że aborcja jest z natury godna ubolewania i jej legalność oraz bezpieczeństwo idzie w parze.  Późniejsze pokolenie partii „bezpiecznego, legalnego i rzadkiego” została przechwycona przez donośne głosy i głębokie kieszenie ekstremistycznego przemysłu aborcyjnego, który się traktuje aborcje jako dobro moralne. Główni politycy demokratyczni nawet nie chcą chronić życia dzieci, które przeżyły próby aborcji. Istnieje wiele skomplikowanych debat na temat aborcji i my jako niepoprawni obrońcy życia, chcemy, by te rozmowy byly oparte na współczuciu i nauce. Ale dzieciobójstwo nie jest skomplikowane. Obecna debata jest o tym, czy pozbawianie noworodków odpowiedniej opieki medycznej jest akceptowalna. Kierunek branży aborcyjnej był wspierany przez większość mediów głównego nurtu, które ujęły problem tanimi eufemizmami i prefabrykowa narracja. Opisują wszystkie polityki ochrony zycia ( pro-life), nawet te poparte przez większość Amerykanow, jako „kontrowersyjne”. Ale kiedy politycy proaborcyjni posuwają naprzód polityka ekstremalna, nagłówki koncentrują się na „obronie życia”.W rzeczywistości przemysł aborcyjny gra w ofensywie, a nie obronie. Nadzwyczajna ustawa o aborcji uchwalona niedawno w Nowym Jorku jest najbardziej jaskrawym tego przykładem. Gov.Andrew Cuomo zapalił różowe swiatlo  w World Trade Center, aby świętować aborcję w zaawansowanej ciazy oraz usunięcie zabezpieczeń dla dzieci urodzonych podczas nieudanych aborcji.Tymczasem w Wirginii Gov. Ralph Northam poparł dzieciobójstwo wprost sugerując, że dziecko urodzone podczas nieudanej aborcji powinno być „urodzone ”, ale potem prawdopodobnie pozostawione na śmierć na stole. Ci gubernatorzy nie byli jedynymi. W zeszłym miesiącu głosowało 44 demokratycznych senatorów, by odrzucić ustawę Born-Alive Abortion Survivalist o ochronie osób po aborcji. Ustawa ta miałaby wymagac od dostawców opieki zdrowotnej, aby dawali dzieciom, które przeżyją aborcję, taka sama opieke medyczna, jaką dawaliby każdemu innemu dziecku w tym samym wieku ciążowym. Byloby to konieczne, ponieważ obecne prawo federalne ani nie wymaga tego by dzieci otrzymywaly opiekę po nieudanej aborcji jak rowniez nie kryminalizują zabrania im tej opieki. Nie powinno być to ani kontrowersyjne ani stronnicze. Trzech demokratycznych senatorów—Pennsylvaniaʼs Bob Casey, Alabamaʼs Doug Jones i West Virginia Joes JoeManchin – przeczytali te ustawe i zgodzili się z jej trescia. Jednak pod ogromną presją ze strony przemysłu aborcyjnego, który wydaje dziesiątki milionów na składki na kampanię wyborczą, Senatorzy Demokraci – w tym sześciu ubiegających się o prezydenturę w 2020 r. – dokonali przeglądu ustawy i ja celowa opozniaja. Większość Amerykanów nie podziela tych poglądów Demokratów na temat ignoracji zycia tych noworodkow. Ostatnie badanie wykazało, że większość Amerykanów sprzeciwia się wstrzymywaniu opieki medycznej dla zdolnego do zycia niemowlęcia, w tym 77%, które uważają się za pro-zycie. Jezeli jest to okazją do znalezienia wspólnej płaszczyzny, na pewno to jest to. Od ponad 200 lat każde pokolenie Amerykanów zobowiązało się do ochrony godności coraz większej liczby istot ludzkich. Zgodnie z tą tradycją nasz kraj musi teraz potępić kłamstwo, że niektóre noworodki są mniej warte niż inne. Podstawowe zasady amerykańskie wymagają ochrony dzieci od okrutnego znęcania się.Ta debata dotyczy dzieciobójstwa. Planned Parenthood broni tego przestępstwa.Wielu w mediach krajowych nie zwracaja na to uwagi. Demokratyczni politycy unikaja tego tematu. Ale Amerykanie są tym zbulwersowani. Ostatnie głosowanie nieudolnie nie dalo możliwośći ochrony najsłabszych spośród nas. Ale to nie będzie ostatnie.

Pani McCain jest współgospodarzem „The View”. Pan Sasse, republikanin, jest U.S.senatorem z Nebraski.

Americaʼs Extremist Abortion

Industry
Why the party of ‘safe, legal and rareʼ can no longer
bring itself to oppose even infanticide.
By Meghan McCain and Ben Sasse • March 10, 2019, 3C16 p.m. ET
The phrase, which President Clinton coined during his 1996 re-election campaign, was meant to make abortion sound reasonable and even
compassionate. It implied that abortion is inherently regrettable, and that legality
and safety go hand in hand.
A generation later, the party of “safe, legal and rare” has been captured by the
loud voices and deep pockets of an extremist abortion industry that treats
abortion as a moral good. Major Democratic politicians are even unwilling to
protect the lives of babies who survive attempted abortions.
There are many complicated debates to be had about abortion, and as
unapologetic pro-lifers, we want to have those conversations based on
compassion and science. But infanticide isnʼt complicated. The current debate is
about whether or not itʼs OK to deprive newborns of appropriate medical care.
The abortion industryʼs shift has been assisted by most mainstream media
outlets, which have framed the issue with cheap euphemisms and a prefabricated
narrative. They describe all pro-life policies, even ones backed by a majority of
Americans, as “controversial.” But when pro-abortion politicians advance
extreme policies, the headlines focus on pro-life “backlash.”
In reality, the abortion industry is playing offense, not defense. The extraordinary
abortion law passed recently in New York is the most glaring example. Gov.
Andrew Cuomo lit One World Trade Center pink to celebrate late-term abortion
and the removal of protections for babies born alive during botched abortions.
Meanwhile, in Virginia, Gov. Ralph Northam endorsed infanticide outright,
suggesting that a baby born during a botched abortion ought to be “made
comfortable,” but then possibly left to die on the table.
These governors werenʼt alone. Last month 44 Democratic senators voted to
reject the Born-Alive Abortion Survivors Protection Act. The bill would have
required health-care providers to give babies who survive abortions the same
care they would give to any other baby at the same gestational age. The bill is
necessary because current federal law neither affirmatively requires that these
babies receive care nor criminalizes withholding care from them.
It shouldnʼt be controversial. It shouldnʼt be partisan. Three Democratic senators
—Pennsylvaniaʼs Bob Casey, Alabamaʼs Doug Jones, and West Virginiaʼs Joe
Manchin—read the bill and agreed. Yet under enormous pressure from an
abortion industry that spends tens of millions in campaign contributions, Senate
Democrats—including six seeking the presidency in 2020—filibustered the bill.
Most Americans donʼt share these Democratsʼ disregard for newborn life. A
recent poll found that a majority of Americans oppose withholding medical care
from a viable infant, including 77% who consider themselves pro-choice. If there
is ever an opportunity to find common ground, surely this is it.
For more than 200 years, each generation of Americans has committed to
protecting the dignity of more and more human beings. Following this tradition,
our country now must condemn the lie that some newborn lives are worth less
than others. Fundamental American principles demand that we protect babies
from cruel mistreatment.
This debate is about infanticide. Planned Parenthood is defending that crime.
Many in the national media are overlooking it. Democratic politicians are hiding
from it. But the American people are repulsed by it. The recent vote was a missed
opportunity to protect the most vulnerable among us. But it will not be the last.

Ms. McCain is a co-host of “The View.” Mr. Sasse, a Republican, is the U.S.senator from Nebraska.