Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Izrael redukuje „holokaust”: 3 miliony zabitych. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3495:izrael-redukuje-holokaust-3-miliony-tylko&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

SHAMEFUL REWRITE Poland has to recognize its past and stop running away from it. BY JPOST EDITORIAL MAY 15, 2019 21:42
+
Dzielny bojówkarz polskich prawicowych nacjonalistów żyd Mosiek Morawiecki, swoim antysemityzmem doprowadził żydów do białej gorączki. To w
takim stopniu, że pomyliły im się rozmiary „holokaustu”: 6 milionów, 3 miliony, a może 1 milion, albo mniej – co wkrótce!
Straszni są ci antysemici w rządzie warszawskim, żydowska władza w świecie drży w posadach i ze strachu traci rozum.
Red. Gazeta Warszawska
+
Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki
Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki attends a commemoration event at the former Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz
II-Birkenau, during the ceremonies marking the 74th anniversary of the liberation of the camp and International Holocaust Victims Remembrance Day.
(photo credit: REUTERS)
Poland has to recognize its past and stop running away from it. That is once again the lesson from what happened earlier this week when a delegation
of Israeli government officials landed in Warsaw and was told to turn around, get back on the plane and return home.
The Israeli delegation was led by Social Equality Ministry Director-General Avi Cohen, and its members were supposed to have met with senior officials
in the Polish government to discuss the establishment of a mechanism to coordinate the thorny issue of Holocaust restitution.
The Polish Foreign Ministry issued a short statement on its website saying that the visit was canceled, “after the Israeli side made last minute
changes in the composition of the delegation, suggesting that the talks would primarily focus on issues related to property restitution.”
This is not the first crisis with Poland regarding the Holocaust. In February, Prime Minister Benjamin Netanyahu went there for a summit on the Middle
East and Iran. While there, he was quoted as saying that “the Poles cooperated with the Nazis” during the Holocaust. Warsaw interpreted this to
mean that Netanyahu was referring to Poland as a nation, another delicate issue for the country.
The Prime Minister’s Office clarified that Netanyahu never said “the Poles” but just “Poles” – but Warsaw refused to accept the
clarification. As a result, Poland decided to downgrade its delegation to a diplomatic summit a few days later in Jerusalem. In the end, the entire
trip was canceled when, a day before the summit, Acting Foreign Minister Israel Katz went on TV and said: “The Poles suckle antisemitism from their
mothers’ milk… No one will tell us how to remember the fallen.”
And now, to make matters worse, Poland’s Ambassador to Israel Marek Magierowski was physically and verbally assaulted on Tuesday outside its embassy
in Tel Aviv. This is obviously unacceptable, and the police – who soon after captured the attacker – need to allocate all of the necessary
resources to prosecute him and ensure that this type of violence does not repeat itself.
The assault, though, was an isolated incident. Sadly, what is happening in Poland is not. There, the government is orchestrating a systematic
whitewash of history. While it is true that Poland as a nation or the Polish people as a people did not collaborate with the Nazis, some Poles did,
motivated by an antisemitism that sadly still exists in many parts of the country.
The fact is that some 3 million Jews were killed in the Holocaust (GW); when Warsaw constantly tries to rewrite what happened, it is an insult not
just to the memory of the victims but also to the survivors, especially those from Poland.
Restitution of Jewish property has become a sensitive issue in Poland in recent months, following comments by US Secretary of State Mike Pompeo in
February urging the country to pass restitution legislation.
Prime Minister Mateusz Morawiecki, a right-wing nationalist, has said that Poland will not compensate Jews for property lost during WWII.
Yair Lapid, co-leader of the Blue-and-White Party, said in response last week that: “It isn’t enough for them that Jewish blood cries out from
Polish soil… now we’ve received more proof that there are antisemitic forces in Poland that dare to raise their heads at the same time that we
mark Holocaust Remembrance Day in Israel.”
We understand that Poland is heading soon to elections and that for politicians like Morawiecki, agreeing to compensate Jewish victims of the Nazis
and their collaborators makes him seem weak in the eyes of far-Right voters. But that is inexcusable – and Morawiecki needs to know that what he is
doing will strengthen antisemitism and lead to more hatred of Jews and the State of Israel throughout his country and across Europe.
Israel has an obligation to speak out against any attempt to rewrite the Jewish people’s tragic history. And it cannot remain silent when facing
such a scandalous and blatant attempt to avoid responsibility for the crimes of the past. Morawiecki needs to be held accountable.
https://www.jpost.com/Opinion/Shameful-rewrite-589806

======
HANIEBNE PRZEPISANIE Polska musi rozpoznać swoją przeszłość i przestać jej uciekać. >JPOST EDITORIAL
15 MAJA 2019 21:42

Premier Polski Mateusz Morawiecki bierze udział w uroczystościach upamiętniających byłego niemieckiego nazistowskiego obóz koncentracyjny i
zagłady Auschwitz II-Birkenau podczas uroczystości z okazji 74. rocznicy wyzwolenia obozu i Dnia Pamięci Ofiar Zagłady. (zdjęcie kredytowe:
REUTERS)
Polska musi rozpoznać swoją przeszłość i przestać jej uciekać. Jest to po raz kolejny lekcja z tego, co wydarzyło się na początku tego
tygodnia, kiedy delegacja izraelskich urzędników rządowych wylądowała w Warszawie i kazano jej zawrócić, wrócić do samolotu i wrócić do
domu.
Delegacja izraelska była kierowana przez dyrektora generalnego ds. Równości społecznej Avi Cohena, a jej członkowie mieli spotkać się z
wyższymi urzędnikami polskiego rządu, aby omówić ustanowienie mechanizmu koordynującego drażliwą kwestię restytucji Holokaustu.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało na swojej stronie internetowej krótkie oświadczenie, że wizyta została odwołana, „po tym, jak
strona izraelska dokonała w ostatniej chwili zmian w składzie delegacji, sugerując, że rozmowy skupią się przede wszystkim na kwestiach
związanych z restytucją mienia”.

To nie pierwszy kryzys z Polską dotyczący Holokaustu. W lutym premier Benjamin Netanjahu udał się tam na szczyt w sprawie Bliskiego Wschodu i
Iranu. Tam był cytowany jako powiedzenie, że „Polacy współpracowali z nazistami” podczas Holokaustu. Warszawa interpretowała to jako
oznaczające, że Netaniahu odnosi się do Polski jako narodu, kolejnej delikatnej kwestii dla kraju.

Biuro premiera wyjaśniło, że Netaniahu nigdy nie powiedział „Polacy”, ale tylko „Polacy” – ale Warszawa odmówiła przyjęcia
wyjaśnienia. W rezultacie Polska postanowiła obniżyć swoją delegację na szczyt dyplomatyczny kilka dni później w Jerozolimie. Ostatecznie
cała podróż została odwołana, gdy dzień przed szczytem pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Israel Katz wyszedł do telewizji i
powiedział: „Polacy ssą antysemityzm z mleka swoich matek … Nikt nie powie nam, jak zapamiętać upadły.”

A teraz, na domiar złego, ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski został fizycznie i słownie zaatakowany we wtorek przed ambasadą w Tel
Awiwie. Jest to oczywiście niedopuszczalne, a policja – która wkrótce po schwytaniu napastnika – musi przeznaczyć wszystkie niezbędne środki,
aby go oskarżyć i zapewnić, że ten rodzaj przemocy nie powtórzy się.
Atak był jednak odosobnionym incydentem. Niestety to, co dzieje się w Polsce, nie jest. Tam rząd organizuje systematyczne wybielanie historii.
Chociaż prawdą jest, że Polska jako naród lub naród polski jako lud nie współpracował z nazistami, niektórzy Polacy robili to, motywowani
antysemityzmem, który niestety wciąż istnieje w wielu częściach kraju.
Faktem jest, że około 3 milionów Żydów zostało zabitych podczas Holokaustu; kiedy Warszawa nieustannie próbuje przepisać to, co się stało,
jest obrazą nie tylko pamięci ofiar, ale także ocalałych, zwłaszcza tych z Polski.

Restytucja mienia żydowskiego stała się delikatną kwestią w Polsce w ostatnich miesiącach, po wypowiedziach sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo w
lutym wzywającego kraj do uchwalenia przepisów o restytucji.

Premier Mateusz Morawiecki, prawicowy nacjonalista, powiedział, że Polska nie zrekompensuje Żydom mienia utraconego w czasie II wojny światowej.

Yair Lapid, współprzewodniczący Blue-and-White Party, powiedział w odpowiedzi w zeszłym tygodniu, że: „Nie wystarczy im, że żydowska krew
krzyczy z polskiej ziemi … teraz otrzymaliśmy więcej dowodów, że tam są antysemickie siły w Polsce, które ośmielają się podnieść głowy
w tym samym czasie, gdy zaznaczamy Dzień Pamięci o Holokauście w Izraelu ”.
Rozumiemy, że Polska zmierza wkrótce do wyborów i że dla polityków takich jak Morawiecki, zgoda na zrekompensowanie żydowskim ofiarom nazistów
i ich współpracowników sprawia, że wydaje się on słaby w oczach wyborców skrajnej prawicy. Ale to jest niewybaczalne – i Morawiecki musi
wiedzieć, że to, co robi, wzmocni antysemityzm i doprowadzi do większej nienawiści do Żydów i państwa Izrael w całym jego kraju i całej
Europie.

Izrael ma obowiązek zabrania głosu każdej próbie przepisania tragicznej historii narodu żydowskiego. I nie może milczeć w obliczu tak
skandalicznej i rażącej próby uniknięcia odpowiedzialności za zbrodnie przeszłości. Morawiecki musi zostać pociągnięty do
odpowiedzialności.

Żydowska szmuglerka baronessa Ruth Deech okradła Polskę (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3494:zydowska-szmuglerka-deech-okradla-polske&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

How the baroness got her silver back

After 67 years, a chance discovery and a trip to Poland, Baroness Deech was handed back her family cutlery.

By Marcus Dysch, August 13, 2009
Baroness Deech holds some of the precious cutlery
It was smuggled out of the Nazis’ grasp and hidden in a secret drawer in a small Krakow flat for more than 60 years, but a set of silver cutlery
finally took pride of place in the home of a British baroness this week.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3494:zydowska-szmuglerka-deech-okradla-polske&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

Sejm: Polska będzie płacić odszkodowania żydom z Oświęcimia (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3493:sejm-polska-bedzie-placic-odszkodowania-zydom-z-oswiecimia&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

Sejm: Polska będzie płacić odszkodowania żydom z Oświęcimia

Polska wypłaci zasiłki za Holocaust. Polska a nie Niemcy

Wszystko wskazuje na to, że Polska wypłaci odszkodowania ofiarom Holocaustu. Także tym mieszkającym za granicą. Umożliwia to zmiana dokonana w
prawie.
W polskich mediach o tej sprawie cicho, jednak my postanowiliśmy o tym poinformować. Według dziennika “Times of Israel” Polska już wkrótce
zacznie wypłacać odszkodowania dla ocalonych z Holocaustu – odszkodowania mają mieć charakter comiesięcznego zasiłku. Okazuje się, że także
tym, którzy nie posiadają obywatelstwa RP.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3493:sejm-polska-bedzie-placic-odszkodowania-zydom-z-oswiecimia&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

ZUS ma płacić żydom i bolszewikom (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3492:zus-ma-placic-zydom-i-bolszewikom&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

W reakcji na artykuł dotyczący świadczeń emerytalnych dla osób niemieszkających w Polsce, który ukazał się kilka dni temu na stronie
internetowej „The Times of Israel”, poseł Przemysław Wipler napisał interpelacje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw
Zagranicznych i wniosek o dostęp do informacji publicznej do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule,
polscy podatnicy mieliby sponsorować emerytury nawet dla 50 tysięcy Izraelczyków.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3492:zus-ma-placic-zydom-i-bolszewikom&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
)

Tajny plan powrotu żydów z Izraela. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3491:tajny-plan-powrotu-zydow-z-izraela&catid=15:judaism-islam )

Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine

JIM WALD March 18, 2014, 11:34 pm
Jerusalem and Zhitomir, 16 March/Adar II 14

(Our Russian and Ukrainian correspondents Hirsh Ostropoler and I. Z. Grosser-Spass also contributed to this story, delayed due to the crisis over the
Crimean referendum.)
Fast-breaking Developments

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3491:tajny-plan-powrotu-zydow-z-izraela&catid=15:judaism-islam )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )