Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Znalezione obrazy dla zapytania: Będziesz miłował swego bliźniego†, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowie

(Mt 5, 38-48) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Znalezione obrazy dla zapytania: Będziesz miłował swego bliźniego†, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowie

Z dzieła św. Maksyma Wyznawcy, opata, O miłości

Bez miłości wszystko jest marnością nad marnościami

 

Miłość jest należytym usposobieniem ducha, który niczego nie przedkłada ponad znajomość Boga. Takiej miłości nie można posiadać w sposób trwały, gdy się jest wewnętrznie przywiązanym do jakiegokolwiek dobra na ziemi. 
Kto miłuje Boga, ten ponad wszystkie Jego stworzenia stawia poznanie i wiedzę o Nim; ku Niemu także zwraca się ustawicznym pragnieniem i miłością swojej duszy. 
Ponieważ wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga i dla Boga i ponieważ Bóg jest o wiele doskonalszy od rzeczy, które stworzył, dlatego każdy, kto się odwraca od najdoskonalszego Boga i zwraca ku marnościom, okazuje, iż mniej sobie ceni Boga od rzeczy przezeń stworzonych. 
„Kto Mnie miłuje – mówi Pan – będzie zachowywał moje przykazania. To zaś jest moje przykazanie – powiada – abyście się wzajemnie miłowali”. Kto więc nie miłuje bliźniego, ten nie zachowuje przykazania, a kto nie zachowuje przykazania, ten nie może miłować Boga. 
Szczęśliwy człowiek, który potrafi miłować wszystkich bez różnicy. 
Kto miłuje Boga, ten całym sercem miłuje także bliźniego. Taki człowiek nie zatrzymuje dla siebie tego, co posiada, ale z prawdziwie Bożą hojnością dzieli się z potrzebującymi. 
Kto w udzielaniu pomocy naśladuje samego Boga, ten nie czyni różnicy pomiędzy człowiekiem dobrym i złym, sprawiedliwym i niesprawiedliwym, ale wszystkich obdarowuje według potrzeb, jakkolwiek ze względu na prawość wyżej ceni człowieka szlachetnego i gorliwego niż niegodziwca. 
Miłość wyraża się nie tylko w rozdawaniu mienia, ale o wiele bardziej w dzieleniu się Bożą nauką i w osobistej posłudze bliźniemu. 
Kto prawdziwie i z serca odrzuca pokusy świata oraz szczerze oddaje się na służbę bliźniemu, ten uwolniwszy się rychło od wszelkiej namiętności i wady, osiągnie miłość i znajomość Boga. 
Kto ma w sobie Bożą miłość, ten za wzorem Jeremiasza proroka nie ociąga się ani zniechęca w podążaniu za Panem, Bogiem swoim, ale mężnie znosi trudy, zniewagi i niesprawiedliwości, źle nie życząc nikomu. 
„Nie mówcie – woła Jeremiasz prorok – świątynią Pana jesteśmy”. Ty także nie chciej mówić: „Sama jedynie wiara w Pana mojego, Jezusa Chrystusa, może mnie zbawić”. Nie stanie się tak, jeśli czynami swoimi nie zdobędziesz miłości ku Niemu. W sprawie zaś samej wiary posłuchaj: „Także złe duchy wierzą i drżą”. 
Dziełem miłości jest gotowość serca do wyświadczenia dobra bliźniemu, wielkoduszność i cierpliwość, a także rozumne korzystanie z rzeczy stworzonych.

                                          Znalezione obrazy dla zapytania: BÄ™dziesz miÅ‚owaÅ‚ swego bliźniego†, a nieprzyjaciela swego bÄ™dziesz nienawidziÅ‚. A Ja wam powiadam: MiÅ‚ujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie siÄ™ za tych, którzy was przeÅ›ladujÄ…, abyÅ›cie siÄ™ stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że sÅ‚oÅ„ce Jego wschodzi nad zÅ‚ymi i nad dobrymi, i On zsyÅ‚a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. JeÅ›li bowie

 

BRACTWO SŁOWA BOŻEGO

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Bóg wybrał sobie Izraelitów jako szczególną własność. Przełomowym momentem dziejów, na zawsze wyrytym w sercu każdego członka Narodu Wybranego, było wyjście z niewoli egipskiej, kiedy Pan objawił całą swoją moc. Następnie Bóg, jako najmądrzejszy Ojciec i Wychowawca, dał swojemu ludowi Prawo.
Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment Kodeksu świętości, który jest komplementarny z danym Mojżeszowi na Synaju Dekalogiem. Pan mówi bardzo wyraźnie: ,,Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. ,,Święty” – po hebrajsku ,,kaddosz” – to dosłownie ,,inny”. Bóg jest inny, możemy powiedzieć językiem teologii – transcendentny, a więc wykraczający poza to wszystko, co widzimy, czy rozumiemy, przekraczający nasze ludzkie wartościowanie. On nie jest najlepszą częścią stworzonego przez siebie świata – On jest ponad wszystkim, choć zarazem z nieustanną miłością podtrzymuje wszystko, co istnieje. Taki Bóg był nieskończenie inny, niż bóstwa ludów poza Izraelem. I ten Bóg wymaga, aby także Jego lud był wyraźnie inny – święty. W tym kluczu możemy rozumieć wszystkie szczegółowe prawa i nakazy, które Bóg daje Izraelowi.
Kiedy w naszym życiu musimy dokonywać różnych wyborów moralnych, to chcąc być wiernymi Panu Bogu, wielokrotnie przekonujemy się o tym, że trudno nam znaleźć zrozumienie w mentalności świata. Chrześcijanin musi być święty, a więc inny. Ostateczną racją naszych decyzji musi być wiara w żywego, osobowego Boga, a nie taki czy inny prąd kultury.

 

Komentarz do psalmu

Psalm 103 to piękna modlitwa uwielbienia, wyraz zachwytu nad miłosierdziem Boga. Z takiej postawy zachwycenia Bogiem rodzi się w nas pragnienie, by odpowiedzieć na Jego miłość wobec nas. Mamy jednak świadomość, że ta nasza odpowiedź jest zawsze niedoskonała, niepełna. Bóg jednak jest pełen miłosierdzia, i On udziela nam hojnie swojej łaski, ciągle na nowo nam przebaczając i uzdalniając do miłości.
We wszelkich momentach zwątpienia, niepewności, lęku wracajmy do zachęty psalmisty: ,,Nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach”. Nasze życie, wiara, relacje, tak wiele dobrych wydarzeń i sytuacji, są darami troskliwego Boga. Kiedy On wydaje się ukrywać, być jakby nieobecny, trzeba nam odświeżać pamięć naszego serca i wracać do tych momentów, w których szczególnie doświadczyliśmy Jego działania. Taka pozytywna rewizja życia zadziwi nas hojnością dobrego Boga wobec nas.

 

Komentarz do drugiego czytania

W kontekście dzisiejszego fragmentu Listu do Koryntian warto wychylić się nieco ku czasom św. Pawła i rzeczywistości korynckiej wspólnoty. Otóż funkcjonowało wówczas w mowie potocznej określenie koryntiazomai – ,,żyć po koryncku” – co w skrócie można oddać poprzez stwierdzenie ,,żyć rozwiąźle”. Korynt, greckie, wielokulturowe miasto portowe, można by porównać w aspekcie życia moralnego do dzisiejszego Las Vegas, ale też zapewne do wielu dużych miast, w których możemy dziś spotkać wszelkie sposoby na ,,przyjemne życie”. Oczywiście przyjemne według świata… I w takiej rzeczywistości funkcjonowali też chrześcijanie, często silnie przesiąknięci stylem ,,życia po koryncku”.
Paweł nie boi się im przypomnieć, że od momentu chrztu świętego ich ciało stało się ,,świątynią Ducha Świętego”. I to jest fundamentalny argument, dla którego stary sposób życia jest całkowicie nieodpowiedni.
Jeżeli dziś widzimy wokół siebie wielu ludzi, także chrześcijan, których życie moralne wyraźnie rozmija się z nauką Chrystusa, to musimy tym bardziej utwierdzić się w prawdziwie chrześcijańskim stylu życia. I za wskazaniem św. Pawła możemy dziś na nowo odnaleźć silną motywację do tego, by żyć inaczej niż ,,wszyscy”. Nie wybiorę świadomie takiego czy innego grzechu, bo moje ciało jest świątynią samego Boga!

 

Komentarz do Ewangelii

Rozważamy dziś kolejny fragment Jezusowego Kazania na Górze, w którym Pan wskazuje nam drogę do prawdziwie szczęśliwego życia. Początek tego dłuższego passusu ewangelicznego to Osiem Błogosławieństw. Dziś jesteśmy w środku mowy Pana Jezusa poświęconej relacji Prawa Mojżeszowego do Prawa, które przynosi On sam. Chrystus nie znosi Prawa Starego Przymierza, ale je wypełnia – wypełnia miłością, daje nam swojego Ducha Świętego, który prowadzi nas jeszcze głębiej, dalej niż jakiekolwiek skodyfikowane przepisy, pokazując nam ich najgłębszy sens.
Dzisiejsza Ewangelia to dobre słowo dla tych, którzy uważają, że w chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o ,,bycie dobrym człowiekiem”. Owszem, zrozumiała jest dla nas powinność bycia dobrym dla innych, szacunku do bliźniego, ale czy w stylu ,,po prostu dobrego człowieka”, na poziomie naturalnym, znajdziemy wyraźne wezwanie prowadzące o wiele dalej – aż do miłości nieprzyjaciół? I na czym ma polegać ,,nie stawianie oporu złemu” i ,,nadstawianie drugiego policzka”?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Jednak szczególnie pomocne w tym kontekście mogą być dla nas drogowskazy, które daje nam Kościół – uczynki miłosierdzia co do duszy. Zwróćmy dziś uwagę na trzy spośród nich.
,,Modlić się za żywych i umarłych”. W pierwszej kolejności myślimy tu o naszych najbliższych, z którymi łączy nas miłość, przyjaźń, znajomość, także o tych, którzy już odeszli. Ale Kościół nie wzywa nas do ,,modlitwy za tych, których lubimy”, lecz za wszystkich! Także za tych, z którymi szczególnie nam trudno.
,,Grzesznych upominać”. Trzeba zawsze jasno nazwać zło – złem, i nie udawać, że jest dobre. Podobnie, samo cierpienie nie uszlachetnia. I jest wiele sytuacji, w których trzeba się złu przeciwstawić, a z pewnością nie poddawać się mu bezmyślnie. W tym kontekście warto dodać, że w historii Kościoła nigdy za męczenników nie uznawano tych, którzy sami się o nie prosili.
,,Krzywdy cierpliwie znosić”. Pan Jezus przede wszystkim pragnie nas nauczyć właściwej postawy serca – kiedy doświadczam zła, z jednej strony łatwo popaść w cierpiętnictwo, ale jednocześnie nigdy właściwą drogą nie jest próba oddania drugiemu tym samym. Jedyną chrześcijańską drogą jest pokorne i pełne nadziei spojrzenie na krzyż Jezusa. To Chrystus, niewinny Baranek, wziął na siebie całą niesprawiedliwość świata. I tylko On, jako sprawiedliwy i miłosierny Sędzia, może dokonać właściwej odpłaty, gdy przyjdzie powtórnie.

Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza – kleryka V roku WMSD w Warszawie

                                    Znalezione obrazy dla zapytania: BÄ™dziesz miÅ‚owaÅ‚ swego bliźniego†, a nieprzyjaciela swego bÄ™dziesz nienawidziÅ‚. A Ja wam powiadam: MiÅ‚ujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie siÄ™ za tych, którzy was przeÅ›ladujÄ…, abyÅ›cie siÄ™ stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że sÅ‚oÅ„ce Jego wschodzi nad zÅ‚ymi i nad dobrymi, i On zsyÅ‚a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. JeÅ›li bowie

 

Litania do Ducha Świętego.

Boże Ojcze – bądź uwielbiony, Panie , błogosław nam.
Boże Synu – bądź uwielbiony , Panie błogosław nam.
Duchu Święty Boże – bądź uwielbiony , Panie błogosław nam.

Maryjo , nasza Matko , dziewicza Oblubienico Ducha Świętego ,

zanosimy te modlitwy przez Twoje Niepokalane Serce i za Twoim wstawiennictwem , 
 abyś wyjednała nam potrzebne łaski od Ducha Świętego.

Duchu Święty , nasz Stworzycielu – dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , nasz Wybawco – dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , nasz Uświęcicielu – dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , Duchu Boga samego – dziękujemy Ci Panie.

Duchu Święty, inspiracjo dzieł Ojca i Syna w niebie i na ziemi 

– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który u początku Stworzenia unosiłeś się ponad wodami 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który uczyniłeś Najświętszą Maryję Pannę – Niepokalaną 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, współpracujący w Narodzeniu Pańskim 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, źródło świętości 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czynisz nas dziećmi Bożymi 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czynisz nas żołnierzami Chrystusa 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, sprawco naszej pobożności 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco wszystkich naszych dobrych myśli 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, inspiratorze wszystkich dobrych uczynków 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Boga Ojca 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Boga Syna 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Matki Najświętszej 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który zamieszkujesz w swojej Świątyni 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercach swoich wiernych 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który mówisz przez swoich wybranych 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, pokoju wiekuisty 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, nieskończenie wyrozumiały 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco skruchy 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, inspiratorze mocnych postanowień 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, światło przewodnie dla naszych serc 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, mocy naszego ducha 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, słodyczy naszych serc 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco wszelkiego dobra 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, Alfo i Omego 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, przewodniku naszych działań 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, nasze pragnienie i nasz celu 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który prowadzisz nas do Jezusa, naszego Pana 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który objawiasz nam Ojca i Syna 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego w naszym życiu 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który strzeżesz naszych dusz 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który ochraniasz nas w każdym momencie naszego życia 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czuwasz nad nami gdy śpimy i gdy czuwamy 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który opiekujesz się naszymi nieśmiertelnymi duszami 
– bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który wzywasz nasze dusze w chwili śmierci 
– bądź uwielbiony Panie,

Duchu Święty, miłości odwieczna – kochamy Cię,
Duchu Święty, miłości niezmierzona – kochamy Cię.

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata – ześlij na nas Swego Ducha Świętego.
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata – ześlij na nas Swego Ducha Świętego.
PANIE JEZU , który gładzisz grzechy świata – ześlij na nas Swego Ducha Świętego.

Matko Boża, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami,
abyśmy stali się godni być Jego Świątynią.

Duchu Święty, który przebywasz w jedności Trójcy Świętej z Ojcem i Synem, 

pozostań z nami na zawsze. 
Udziel nam łaski, abyśmy nigdy nie postępowali wbrew Twojej woli, 
ale słuchali Twoich natchnień i poddawali się Twej pokornej Miłości.
 Udziel nam łaski, abyśmy wypełnili pragnienie Jezusa Chrystusa wobec nas – 
abyśmy byli z Nim zjednoczeni tak, jak On jest zjednoczony ze swym Ojcem.
O Duchu Święty, który żyjesz i królujesz wraz z Ojcem i Synem na wieki wieków. Amen.