Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

19 lipca 2020
16 NIEDZIELA ZWYKŁA

Komentarz dnia

Każda Eucharystia jest dla nas nauką składania ofiary Bogu. Wpatrzeni w przykład ofiary krzyżowej Chrystusa staramy się Go naśladować w oddaniu siebie. Trudna to sztuka, ponieważ przychodzi obawa, że możemy coś stracić ze swego poukładanego życia, że ofiarowując Bogu siebie, może coś pójść nie po naszej myśli. Lecz logika Boża jest całkiem inna. Jeżeli coś oddajemy Bogu na chwałę, to stokroć więcej otrzymujemy. Dlatego też kapłan w Trzeciej modlitwie eucharystycznej prosi: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Prośmy, by całe nasze życie, nasza codzienność były przyjmowane Bogu na chwałę i służyły zbawieniu każdego człowieka (modlitwa nad darami).
Antyfona na wejściePs 54 (53), 6. 8
Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, † aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Autor natchniony Księgi Mądrości potrafi uchwycić sposób istnienia Boga. Bóg istnieje tak, jak istnieje Dobro, bo w swej istocie jest tylko Miłością. To jest jedyny sposób istnienia, jaki Bóg zna – „wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz”. Bóg przekracza człowieka w nieporównywalnej z niczym inności. Poznając sposób istnienia Boga, człowiek odkrywa zdumiony, że On „po występkach daje nawrócenie”.

PIERWSZE CZYTANIEMdr 12, 13. 16-19Dobroć Boga dla ludzi

Czytanie z Księgi Mądrości
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie.
      Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz.
      Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

W modlitwie zawartej w dzisiejszym czytaniu można wszystko sprowadzić do jednej tezy: Bóg jest dobry. Wyraża się to przede wszystkim w Jego cierpliwości i łagodności. On nie tylko zabiega o tych, którzy w Niego wierzą i są blisko, ale również zależy Mu na tych oddalonych: Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi. Nikt dla Niego nie pozostaje obojętny, bo my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Czasami jest to trudne do przyjęcia, ale warto uczyć się takiego Bożego spojrzenia na każdego człowieka. Nie naszym zadaniem jest sądzić drugiego, lecz mamy ucieszyć się, że dla każdego jest nadzieja, że po występkach dajesz nawrócenie.

Wprowadzenie do psalmu

Modlitwa Psalmisty jest próbą uchwycenia wewnętrznej tożsamości Boga. Przymioty, które określają Boga: dobroć, łaskawość, miłosierdzie, łagodność i wierność, są równocześnie najgłębszymi pragnieniami tego, czego chce doświadczyć ludzkie serce. Świadom własnej kruchości człowiek wyczuwa, że tylko wobec takiego Oblicza może liczyć na własne zbawienie. Jest ono owocem „zmiłowania się Boga”, a nie osobistego sukcesu człowieka.
PSALM RESPONSORYJNYPs 86

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
     Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
     pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
     Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
     i zważ na głos mojej prośby.
Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
     Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, †
     i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
     będą sławiły Twe imię.
     Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
     tylko Ty jesteś Bogiem.
Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
     Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
     do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
     Wejrzyj na mnie *
     i zmiłuj się nade mną.
Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

Wprowadzenie do czytania

Doświadczenie słabości w naturze ludzkiej nie stanowi dla Boga zasadniczego problemu. Prawdziwym dramatem w życiu człowieka nie są jego ludzkie słabości, ale życie poza zasięgiem Ducha Świętego. On „przychodzi z pomocą”, wyręczając niejako człowieka, modli się w tych, którzy nie potrafią się modlić. Chrześcijanie nie są specjalistami od pobożności, ale pokorną przestrzenią działania Ducha Świętego, który ciągle „przyczynia się za nimi”.
DRUGIE CZYTANIERz 8, 26-27Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Jak wielu ludzi zniechęciło się do wiary, widząc swoją słabość, myśląc, że nie są w stanie jej pokonać. Zeszli z drogi Bożych przykazań, pogrążając się w beznadziei. Być może nikt nie przypomniał im prawdy zawartej w dzisiejszym drugim czytaniu: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To niesamowite i godne uwielbienia, że Bóg wyciąga ku nas swą pomocną dłoń w sytuacjach kryzysowych. Jest to wielki wyraz Bożego miłosierdzia, że nigdy nie pozostajemy sami w konfrontacji ze złem. Duch Boży uzupełnia nasze braki, niedoskonałości i niedociągnięcia. Ale trzeba trwać, nie można dezerterować. Taka świadomość powinna nas motywować do otwarcia się na łaskę Pana Boga, który chce być z nami zawsze.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. Mt 11, 25

Alleluja, alleluja, alleluja.
     Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
     że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Królestwo niebieskie utkane jest z kontrastów. Jezus przekonuje swoich słuchaczy, że nie istnieje rzeczywistość czystego dobra albo absolutnego zła. Dobre nasienie i chwast przeplatają się wzajemnie na tym samym polu, tworząc realizm ludzkiego życia. Ewangelia zaprasza człowieka do zaakceptowania tej rzeczywistości. W Bogu nie ma ducha brutalnego radykalizmu, On kieruje się duchem cierpliwej mądrości: „nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”.
EWANGELIAMt 13, 24-43Przypowieść o chwaście wśród zboża

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
      A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”.
      A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».
      Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».
      Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
      To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».
      Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
      On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
      Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
      Kto ma uszy, niechaj słucha!».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Skoro Bóg jest dobry i panuje nad światem, jak po ludzku odpowiedzieć na pytanie: Czemu jest tyle zła na świecie? Nie tylko w wymiarze globalnym, ale też w naszym życiu. Pomimo naszych pretensji trzeba uzmysłowić sobie prawdy płynące z dzisiejszej przypowieści. Po pierwsze, zło zawsze pozostanie złem. Nawet jeżeli będzie podobne do ewangelicznej pszenicy – to zawsze będzie chwast. Dlatego też nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek odstępstwo. Zło będzie starać się rozmazywać granice, abyśmy czuli się zagubieni. A po drugie, należy zawsze akcentować dobro, ochraniać je i starać się pomnażać. Trzeba walczyć ze złem, ale należy przede wszystkim skupić się na dobru, aby było bardziej widoczne. Póki co świat nie będzie idealny, ale ufamy, że ostatecznie zło zostanie pokonane.
Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Bogu, który objawia się jako cierpliwy i miłosierny, ale także sprawiedliwy Ojciec, przedstawmy nasze ufne prośby.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
1. Panie, dopomóż Twoim wiernym, aby swoim życiem świadczyli o Tobie, a przez to przemieniali oblicze tego świata.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
2. Panie, który siejesz dobre ziarno, uczyń naszych pasterzy gorliwymi siewcami Twojej Ewangelii.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
3. Panie, spraw, aby ludzie sprawujący władzę naśladowali Ciebie w sprawiedliwości i łagodności.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
4. Panie, spraw, aby sędziowie i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości gorliwie wypełniali swoje obowiązki, nie ulegając różnym naciskom i broniąc osób skrzywdzonych.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
5. Panie, spraw, aby przestępcy, zatwardziali grzesznicy i ludzie walczący z Kościołem odkryli prawdę o Tobie, która pomoże im nawrócić się i odpokutować winy.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
6. Panie, spraw, abyśmy mimo naszych grzechów i słabości zawsze mieli ufność w Twoje przebaczenie i z wytrwałością podejmowali wysiłek codziennego nawrócenia.
     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
Panie, który jesteś sprawiedliwy i miłosierny, wysłuchaj nasze prośby i pozwól wszystkim ludziom cieszyć się pełnią owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Modlitwa nad darami

Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, † przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla; * niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-8. prefacja na niedziele zwykłe

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięPs 111 (110), 4-5

Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * dał pokarm bogobojnym.
Albo:

Ap 3, 20


Oto stoję u drzwi i kołaczę: * jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, * wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana Naszego

Refleksja na dziś

CIERPLIWOŚĆ BOGA

W każdym człowieku kąkol, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, jest zmieszany z ewangelicznym dobrym ziarnem. Dlatego też wszyscy wierzący są zaproszeni do podjęcia przemiany swojego życia, aby stało się ono eucharystyczne.
      Wezwanie to znajdujemy zarówno w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości jak i w Ewangelii. Pierwsze czytanie jest kontynuacją rozważań o łagodności Boga wobec dawnych mieszkańców ziemi świętej. Karząc za nieprawości, stopniowo Pan dawał czas na zmianę postępowania, przemianę życia. W drugim czytaniu Paweł poucza Rzymian o szczególnych modlitwach, które wspiera Duch Święty. Sprawia On, że każdy wznoszony do Boga głos, zwłaszcza ten wydawany z bólu i smutku, staje się wołaniem dzieci do Ojca. Przypowieść Jezusa o chwaście przypomina prawdę zawartą w pierwszym czytaniu: to Bóg jest Panem czasu. Dlatego cierpliwie czeka na ukazanie się owoców Bożej działalności w świecie. Jednak Boże panowanie nad czasem i Jego oczekiwanie na owoce nie oznacza Jego obojętności czy nieobecności wobec panoszącego się zła albo nie dość szybkiego zwycięstwa dobra.
      Liturgia słowa podejmuje jedną z trudniejszych prawd królestwa Bożego, jaką jest współistnienie zła i dobra w świecie aż do końca czasów. Istotna jest tutaj Boża cierpliwość, dzięki której każdy z nas ma możliwość przemiany swojego życia. W ten sposób ludzie błądzący i zaprzedani czynieniu zła także mają szansę na nawrócenie i powrót do Boga. Problem ten dotyczy jednak każdego człowieka. Także nas, którzy być może uważamy się za porządnych katolików. W każdym z nas bowiem toczy się nieustanna walka dobra ze złem i dlatego też każdy z nas powinien z ufnością wołać do Boga, wzywając przy tym pomocy Ducha Świętego, aby to On przedstawiał Ojcu nasze prośby i błagania i aby to On był autorem naszej wewnętrznej przemiany.

Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020,
zeszyt homiletyczny, s. 123-125
Pierwsi ruscy święci — Święci Borys i Gleb (+1015), cz. 1

Ich żywiołowy kult miał niebagatelne znaczenie dla młodego Kościoła Rusi i jej państwowości. Choć mało znani na Zachodzie są wspólni dla prawosławnych, grekokatolików i rzymskokatolików. Jakiekolwiek wątpliwości rozwiewa oficjalny spis świętych „Martyrologium rzymskie”, które wspomina ich 24 lipca.
      Życie, śmierć i kult połączyły ich tak bardzo, że nawet na ikonach są zazwyczaj przedstawiani razem. Przy czym Borys nosi brodę, a Gleb ma długie włosy. Obaj święci byli rodzonymi braćmi, synami św. Włodzimierza Wielkiego i wnukami św. Olgi Mądrej, którzy jako władcy pierwsi krzewili na ziemiach ruskich chrześcijaństwo. Z tych względów Cerkiew prawosławna nazywa ich „równymi Apostołom”. Sam Chrzest Rusi miał miejsce w 988 r., ale co zrozumiałe był to długi i żmudny proces, aby wiara w Chrystusa zapuściła korzenie w sercach ludu. Borys (z chrztu Roman) i Gleb (Dawid) byli młodymi władcami (Gleb był jeszcze niemalże dzieckiem) dbali o powierzone sobie księstwa – rostowskie i muromskie – gdzie na wszelkie możliwe sposoby krzewili nową wiarę. Cechowała ich dobroć (często wspierali ubogich jałmużną) oraz braterska miłość. Ponadto książę Borys bardzo lubił śpiew cerkiewny.
Nietypowe męczeństwo
      Książę Włodzimierz zmarł 11 lipca 1015 r. w Kijowie. Obecny wtedy Świętopełk, jeden z dwunastu synów zmarłego, postanowił pozbyć się pretendentów do schedy po ojcu. Rozkazał swoim siepaczom, aby zabili Borysa i Gleba. Borys został napadnięty, kiedy wracał z wyprawy na Pieczyngów. Ostrzeżony o zbrodniczych zamiarach nie chciał powstać przeciw starszemu bratu i dopuścić do rozlewu krwi. Z tego względu został opuszczony przez swoją drużynę. Nie ratował się ucieczką, ale całą noc spędził na modlitwie. Świadomie wydał się w ręce prześladowców, aby nie narażać innych. Został zamordowany 24 lipca.
      Gleb, zwabiony przez Świętopełka, jakoby śmiertelnie chory ojciec, faktycznie już nieżyjący, wzywał go do siebie, udał się w drogę. Został napadnięty w pobliżu Smoleńska, kiedy łodzią płynął po Dnieprze. Do końca nie mógł uwierzyć w zbrodnicze zamiary brata. Został zabity 5 września tego samego roku co Borys. Zarówno Borys, jak i Gleb odrzucili przemoc wobec brata, nawet w obliczu własnej śmierci. Tym samym ukazali, jak bardzo ich życie i sposób myślenia został przemieniony przez wiarę chrześcijańską.
br. Marek Urbaniak, brat szkolny

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

Pomyśl

  • Czego boję się oddać Bogu na ofiarę?
  • Jak często dostrzegam dobroć Boga w swoim życiu?
  • W jakich przestrzeniach swojego życia niedomagam?
  • Jakie są moje słabości?
  • Jak reaguję na zło w swoim otoczeniu?

 

SDZ67/2 CEJROWSKI PO WYBORACH 2020/7/13 Radio WNET