TV Chrustusa Króla

2021

TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA w CHICAGO.
 
SOBOTA. Rozważania do modlitwy uniżenia na każdy dzień.
Prowadzi ks. Marek Bąk.
Narodowa Pielgrzymka Ku Czci JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI
Wzdłuż Granic Polski – Droga Krzyżowa na Górze Grabarce
https://www.youtube.com/watch?v=d80-lEgcEiQ
AUSTRALIA NA NASZYCH OCZACH WYKUWA SIĘ NOWY PORZĄDEK ŚWIATA! 
KOLEJNE ETAPY ZNIEWOLENIA SPOŁECZEŃSTWA
https://www.youtube.com/watch?v=VabNoJENQpM&t=3s
Nadchodzi kres. Jak przetrwać I I I dni ciemności? Część 14
Poniedziałek, 27 września 2021
ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA
Wincenty a Paulo – Wikipedia, wolna encyklopedia
Z pism św. Wincentego a Paulo, kapłana
 

Posługiwanie ubogim należy przedkładać ponad wszystko
Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wyglądu ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, jako że najczęściej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy jednak popatrzycie na nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że zastępują oni Syna Bożego, który zechciał być ubogim. W czasie swej męki nie miał prawie wyglądu człowieka. Poganom wydawał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy, mimo to wobec nich nazwał się głosicielem Ewangelii ubogim: „Posłał Mnie, abym głosił Dobrą Nowinę ubogim”. Także i my powinniśmy dzielić to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa: troszczyć się o ubogich, pocieszać ich i wspomagać.
Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich na swoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy są mu przyjaźni lub pomocni. Toteż i my mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga. Przeto odwiedzając ich, starajmy się „rozumieć ubogich i potrzebujących” i tak dalece z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co Apostoł, gdy głosił: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”. Pełni współczucia z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich, prośmy Boga, aby obdarzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca nasze, i tak napełnione zachował.
Posługa ubogim powinna być przedkładana ponad wszelką inną działalność i niezwłocznie spełniana. Jeśliby więc w czasie modlitwy należało podać lekarstwo albo udzielić innej pomocy potrzebującemu, idźcie z całym spokojem, ofiarując Bogu wykonywaną czynność, jak gdyby trwając na modlitwie. Nie potrzebujecie się niepokoić w duchu ani wyrzucać sobie grzechu z powodu opuszczenia modlitwy ze względu na spełnioną wobec potrzebującego posługę. Nie zaniedbuje się Boga, kiedy się Go opuszcza ze względu na Niego samego, to jest kiedy się opuszcza jedno dzieło Boga, aby wykonać inne.
Kiedy zatem opuszczacie modlitwę, aby okazać pomoc potrzebującemu, pamiętajcie, że służyliście samemu Bogu. Miłość bowiem jest ważniejsza niż wszystkie przepisy, owszem, właśnie do niej wszystkie one powinny zmierzać. Ponieważ miłość to wielka władczyni, dlatego wszystko, co rozkaże, należy czynić. Z odnowionym uczuciem serca oddajmy się służbie ubogim; szukajmy najbardziej opuszczonych: otrzymaliśmy ich bowiem jako naszych panów i władców.
Święty Wincenty a Paulo

Wincenty urodził się w Pouy (obecnie St-Vincent-de-Paul w południowo-zachodniej Francji) 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Rodzice marzyli o tym, by ich syn w przyszłości wyrwał się ku łatwiejszemu życiu. Czternastoletniego Wincentego wysłali więc do szkoły franciszkanów w Dax. Na opłacenie szkoły Wincenty zarabiał dawaniem korepetycji kolegom zamożnym, a mniej uzdolnionym lub leniwym. Po ukończeniu szkoły nie bez zachęty ze strony rodziny podjął studia teologiczne w Tuluzie. W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Studia w Tuluzie Wincenty zwieńczył bakalaureatem w 1604 r. Później pogłębił swoje studia jeszcze na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego (1623).
Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbonne, został wraz z całą załogą i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Właściciel Wincentego znalazł w Rzymie przytułek. Wincenty przez ten rok nawiedzał w Rzymie miejsca święte i dalej się kształcił. Papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji w nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana, mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.
Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był skoncentrowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi siłami. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 1608-1620. Poznał wówczas w Paryżu wielu wyjątkowych ludzi, m.in. ks. Pierre’a de Berrulle’a, który zgromadził wokół siebie kapłanów, ukazując im wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej. Wincenty niemało zawdzięczał też św. Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce de Chantal. Przez pewien czas głosił Chrystusa galernikom (więźniom, którzy pracowali jako wioślarze). Zaczął dostrzegać ludzką nędzę – materialną i moralną.

Święty Wincenty a PauloPrawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odegrało zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 r. w Folleville. Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego, cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości. W liturgii tego dnia przypadała uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Dla Wincentego był to wstrząs. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy – lazarystów.
Wincenty w sposób szczególny dbał o przygotowanie młodych mężczyzn do kapłaństwa. Organizował specjalne rekolekcje przed święceniami, powołał do życia seminaria duchowne. Wincenty założył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami, kalekami. Spotkanie ze św. Ludwiką zaowocowało powstaniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (1633 r.), zwanych szarytkami (od franc. charite – miłosierdzie). W okresie frondy (zamieszki polityczne w Paryżu w latach 1648-1653) Wincenty niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej – tzw. Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując tak wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny.

Święty Wincenty a Paulo

Wincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze pracowali wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli też do krajów misyjnych w Afryce północnej. W 1651 r. przybyli również do Polski. W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII kanonizował go w roku 1737. W 1885 r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów (założonego przez Wincentego zgromadzenia księży misjonarzy), szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów.

W ikonografii św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks.

Módlmy się. Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, † spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, * miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
OTO ZAPLANOWANIE „NOWEGO ŁADU” NA PLANECIE ZIEMI.
Prezydent Polski Andrzej Duda wybrany przez Polaków za namową księdza Tadeusza Rydzyka poprzez Radio Maryja i Tel.”Trwam” w pierwszym roku panowania zarządził szczepienia dziewczynek 10-letnich w celu bezpłodności, aby nigdy nie mogły rodzić dzieci. W nagrodę za tę hańbę i zarządzenie ABORCJI – Polacy wybrali ponownie A.Dudę na Prezydenta Polski Katolickiej także za namową tego księdza T.Rydzyka. Następnie Prezydent A.Duda przyjął do współpracy powolnego mordowania Polaków inne osoby i na polecenia lucyferycznych ludzi wymyślają inne sposoby zabijania – także zatrutymi szczepionkami które nawet powodują arogancję ludzi i nienawiść do Pana Boga.
Prezydent zarządził zniszczenie stoczni, kopalni, rolnictwa, podniósł  ceny na wszystko aby ludzie nie mogli jeść nic naturalnego a sprowadza z zagranicy żywność z chemią. LINKI to dowody zabijana ludzi, aby nie rodzili się na Planecie Ziemi, którą stworzył Bóg Ojciec Wszechmogący właśnie dla człowieka aby ludzie się rodzili w wielkiej ilości i zaludniali Ziemię a przecież jeszcze jest dużo ziemi bezludnej. Mordercy niech zaczną od siebie i swoich rodzin mordować się. 
 
Obejrzyj film „ZAUFAJ SWOIM OPRAWCOM NOWEGO ŁADU” w YouTube

 

OTO ZAPLANOWANIE „NOWEGO ŁADU” NA PLANECIE ZIEMI.
Prezydent Polski Andrzej Duda wybrany przez Polaków za namową księdza Tadeusza Rydzyka poprzez Radio Maryja i Tel.”Trwam” w pierwszym roku panowania zarządził szczepienia dziewczynek 10-letnich w celu bezpłodności, aby nigdy nie mogły rodzić dzieci. W nagrodę za tę hańbę i zarządzenie ABORCJI – Polacy wybrali ponownie A.Dudę na Prezydenta Polski Katolickiej także za namową tego księdza T.Rydzyka. Następnie Prezydent A.Duda przyjął do współpracy powolnego mordowania Polaków inne osoby i na polecenia lucyferycznych ludzi wymyślają inne sposoby zabijania – także zatrutymi szczepionkami które nawet powodują arogancję ludzi i nienawiść do Pana Boga.
Prezydent zarządził zniszczenie stoczni, kopalni, rolnictwa, podniósł  ceny na wszystko aby ludzie nie mogli jeść nic naturalnego a sprowadza z zagranicy żywność z chemią. LINKI to dowody zabijana ludzi, aby nie rodzili się na Planecie Ziemi, którą stworzył Bóg Ojciec Wszechmogący właśnie dla człowieka aby ludzie się rodzili w wielkiej ilości i zaludniali Ziemię a przecież jeszcze jest dużo ziemi bezludnej. Mordercy niech zaczną od siebie i swoich rodzin mordować się. 
 
Obejrzyj film „ZAUFAJ SWOIM OPRAWCOM NOWEGO ŁADU” w YouTube

 

Nowenna do bł. Bartola Longo
 
Obraz znaleziony dla: Bartola Longo
Każdego dnia po czytaniu odmawiamy: 
 
• Ojcze nasz
 
Ojcze nasz
 
3x Zdrowaś Maryjo…
 
Chwała Ojcu…
 
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
 
Oraz: Modlitwę o kanonizację bł. Bartola Longo
 
Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości bł. Bartola Longa, żarliwego Apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, spraw, by bł. Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona Świętych Kościoła powszechnego, tak, by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen.
 
 
 
 
DZIEŃ 1.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty którego życie było najpiękniejszym dowodem, że Bóg nie patrzy na przeszłość grzesznika, kiedy ten zdecyduje się zawrócić z drogi ku potępieniu, aby ze szczerym sercem rozpocząć służbę na chwałę Boga. Boże, w tej nowennie będę modlić się o szczególną łaskę za pośrednictwem bł. Bartola Longo.
 
 
DZIEŃ 2.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, Tobie w sytuacji zatracenia, pomogli Twoi przyjaciele poprzez żarliwą modlitwą, wsparciem dobrym słowem, spraw proszę Bracie i wyproś mi u Królowej Różańca Świętego tę łaskę o którą tak bardzo Cię proszę …
 
 
 
DZIEŃ 3.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, Ty u którego spowiedź trwała miesiąc, a Ty tonący w oceanie grzechu, Bóg posłał swoich ziemskich pomocników w ostatnim momencie, abyś nie został potępiony, pod okiem kierownika duchowego potrzebowałeś czasu na duchową rekonwalescencję, zerwałeś z przeszłością proszę Cię najgoręcej, abyś wyjednał mi u Najświętszej Królowej Różańca Świętego te łaskę o którą Cię gorąco proszę…
 
 
DZIEŃ 4.
 
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, który ani na moment nie straciłeś z oczu swojej głównej misji, pamiętając o przyrzeczeniu, jakie złożyłeś Maryi, że będziesz propagować różaniec w nadziei zbawienia, spraw proszę i wstaw się do Królowej Różaniec Świętego za mną.i uproś mi łaskę o którą Cię proszę (wymień łaskę).
 
 
DZIEŃ 5.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty którego celem było szerzyć różaniec wśród religijnych analfabetów, a Bóg pobłogosławił temu dziełu i natchnął je tak, że skromny zamiar przerodził się w propagowanie różańca i dzieł miłosierdzia na całym świecie, spraw proszę i wysłuchaj mojego wołania i prośby o łaskę, o którą Cię proszę (wymień łaskę).
 
 
DZIEŃ 6.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, pierwszym zadaniem jakie Bóg postawił przed tobą, było zbudowanie kościoła w biednych Pompejach. Ty byłeś zdany głównie na siebie i niewielkie datki Z Boża pomocą kościółek wyrósł na okazałe sanktuarium, spraw proszę i wysłuchaj mnie, aby intencja o którą Cię proszę została wysłuchana u Królowej Różańca Świętego, a za Jej pośrednictwem powstało nowe dzieło i zadanie dla mnie.
 
 
DZIEŃ 7.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty który wobec licznych niebezpieczeństw, ataków złego ducha, jawnej wrogości nawet ze strony dostojników kościelnych, nie poddałeś się, a Twoje dzieła rozkwitły i były wymownym znakiem Bożej łaski, wstaw się za nami u Królowej Różańca Świętego, prosząc o łaskę dla mnie, o którą Cię proszę.
 
 
DZIEŃ 8.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, dzięki Twojej wytrwałej pracy szerzenia różańca świętego, ukoronowaniem Twojej misji było ogłoszenie października miesiącem różańca przez Leona XIII, proszę Cię najgoręcej o wstawiennictwo u Królowej Różańca Świętego i uproszenie łaski, o którą Cię proszę.
 
 
DZIEŃ 9.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty który pragnąłeś naśladować Chrystusa w oderwaniu od światowego zgiełku a Bóg przyjął tę niedoskonałą ofiarę ze wszystkimi jej słabościami, cierpieniami i ułomnościami, uproś nam najgoręcej u Królowej Różańca Świętego tę łaskę, o którą Cię proszę.
BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY POWIEDZIAŁ, ŻE KTO PRZYJMUJE SZCZEPIONKI MA GRZECH CIĘŻKI,
czyli politycy w Rządzie i księża, którzy namawiają do szczepienia się – są współmordercami ludzi.
 
 HORROR! Wycinają żywym dzieciom tkanki, by wyprodukować szczepionki!

 

ZiR

Szanowna Pani, Droga Obrończyni Życia Dzieci!

To najważniejsza sprawa w tym roku!

Właśnie w tej chwili ma miejsce nowa odsłona wojny cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Jednak odbywa się ona w taki sposób, żeby obrońcy życia w ogóle jej nie zauważyli…

Pod hasłem walki z epidemią wprowadza się faktyczny przymus stosowania środków farmaceutycznych, które wprost lub pośrednio czerpią ze zbrodni aborcji.

Pod dyktando firm farmaceutycznych rząd szantażuje Polaków, aby jak najliczniej zaszczepili się na Covid-19. Wiele osób ulega, bo nie chce stracić pracy, możliwości zarobkowania czy odbywania niezbędnych podróży. Z pewnością zna Pani takie przypadki, może nawet bardzo blisko siebie…

Tymczasem żadna ze szczepionek na Covid nie powstałaby, gdyby nie… aborcja!

Dotyczy to zarówno szczepionek produkowanych metodą „tradycyjną”, takich jak preparaty Astra Zeneca i Johnson&Johnson, jak i tych opartych na technologii mRNA, czyli środków firm Pfizer i Moderna. Dwie pierwsze korzystają z linii płodowych z aborcji w procesie produkcji, dwie ostatnie produkowane są w inny sposób, ale były testowane na tych liniach, aby sprawdzić, jak zachowują się komórki ludzkie pod wpływem preparatu z mRNA.

Może spyta Pani teraz, co to są linie płodowe? Czasem nazywa się je także liniami komórkowymi. Mówiąc najprościej są to hodowle laboratoryjne, które swój początek biorą z komórek pobranych od dziecka w trakcie procedury aborcji. Komórki te multiplikują się przez wiele lat i są wciąż zdatne do użycia. Jednak wykazują tendencję do wygasania. Po kilkudziesięciu latach najprawdopodobniej będą musiały być zastąpione przez nowe linie. Aby wciąż testować i produkować szczepionki, co jakiś czas trzeba tworzyć kolejne linie – ostatnia, o której wiemy została stworzona w 2015 roku w Chinach z zabitej nienarodzonej dziewczynki (linia Walvax-2).

Każda aborcja jest zbrodnią, jednak to, co robią aborterzy, aby dostarczyć materiał biologiczny dla przemysłu farmaceutyczego, przekracza ludzkie pojęcie!

Aby koncerny mogły sprzedać jak najwięcej szczepionek, ukrywa się przed opinią publiczną następujące fakty:

  1. Pobrania tkanek dokonuje się w trakcie aborcji, która musi być starannie przygotowana. Jest to morderstwo z zimną krwią. Zanim dziecko zostanie zabite, trzeba dokładnie przebadać jego matkę, zebrać wywiad medyczny, aby wykluczyć określone choroby, a następnie przeprowadzić sam zabieg tak, aby dziecko pozostało „w całości”.

  1. Wyjęcie tkanek z dziecka odbywa się w chwili, gdy ono wciąż żyje, gdyż inaczej tkanka nie byłaby właściwie ukrwiona, a przez to stałaby się niezdatna do użycia w laboratorium. Aborter rozcina powłoki brzuszne żywego dzieciątka i ostrymi narzędziami wyszarpuje narządy lub ich fragmenty, np. nerkę dziecka.

  1. Pobrań dokonuje się po 12 tygodniu życia płodowego, czyli w chwili, gdy dzieci czują już ból. W dalszym ciągu są jednak maleńkie i bezbronne, dlatego aborter może im zrobić dosłownie wszystko…

  1. Nie jest prawdą, że aby wyprodukować szczepionki na Covid, zabito tylko dwoje dzieci (choć i tak byłoby to o dwoje za dużo!). Zanim powstanie linia komórkowa, dokonuje się licznych eksperymentów, aby ją wyprodukować. Liczbę eksperymentów podaje się w nazwie linii, czyli np. linię HEK-293 uzyskano w 293. eksperymencie. Do każdego eksperymentu potrzeba kilku aborcji. Ofiary przemysłu szczepionkowego można więc liczyć w setkach i tysiącach. Dla przykładu, w przypadku linii komórkowej WI-38 udokumentowano użycie tkanek z 80 zabitych dzieci (a być może było ich jeszcze więcej).

  1. Linie płodowe złożone są ze stale namnażających się komórek, jednak nie są wieczne i wykazują skłonność do wygasania, dlatego przeprowadza się kolejne aborcje, aby wyprodukować nowe linie na przyszłość. Usprawiedliwienie mordu na dziecku powoduje, że łatwiej o kolejne akty tego perfidnego sadyzmu.

Droga Pani!

Wobec ogromu zbrodni nie można milczeć! Ofiary bezdusznego biznesu nie miały głosu. W ich imieniu musimy mówić my wszyscy – Pani i ja.

Niedopuszczalne jest, aby okłamywać ludzi, przymuszać ich do szczepień takimi preparatami, kupować je za pieniądze podatnika i pieniędzmi podatnika opłacać ich szeroko zakrojoną kłamliwą kampanię marketingową.

Skierowaliśmy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego petycję, aby natychmiast wycofać z użycia szczepionki związane z aborcją i odstąpić od finansowania ich zakupu oraz marketingu z publicznych pieniędzy.

Bardzo Panią proszę o podpisanie tej petycji i rozesłanie jej do jak największej liczby osób i środowisk. Bestialstwo, na jakim powstały szczepionki, nie może być dłużej tolerowane! Akceptacja zbrodni prowadzi do tego, że zbrodnia się powtarza. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie byli bierni i abyśmy zaprotestowali przeciw preparatom korzystającym z aborcji.

Petycja jest dostępna na stronie www.wycofajcie.pl. W chwili, gdy złoży Pani swój podpis, kopia petycji trafi wprost do Ministerstwa Zdrowia. Niech Adam Niedzielski dostanie jak najwięcej takich maili! Ze strony www.wycofajcie.pl może Pani także pobrać kartę do zbierania podpisów w formie tradycyjnej i przesłać ją na adres Fundacji – zebrane podpisy przekażemy ministrowi osobiście.

Szanowna Pani!

Chciałabym też, aby wiedziała Pani, że co tydzień w sobotę modlimy się pod Ministerstwem Zdrowia o zaprzestanie stosowania szczepionek skażonych aborcją. Ludzie gromadzą się i odmawiają Różaniec, pokazujemy też banery informujące o wykorzystaniu aborcji do produkcji szczepionek. Relację z ostatniego Różańca wraz z fotogalerią może Pani zobaczyć pod tym linkiem: https://www.zycierodzina.pl/modlilismy-sie-pod-ministerstwem-zdrowia-o-zaprzestanie-stosowania-szczepionek-skazonych-aborcja/

Mocno wierzę, że aby doprowadzić do dobrych rezultatów, trzeba stosować sprawdzoną zasadę: ora et labora. Stąd z jednej strony modlimy się, a z drugiej – podejmujemy działania, aby wpłynąć na władze, by wycofały preparaty skażone bestialstwem aborcji.

Serdecznie Panią pozdrawiam!

Kaja Godek

Podpis

Kaja Godek
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #STOPLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

PS – Jeszcze raz bardzo Panią proszę o podpisanie petycji na www.wycofajcie.pl i przesłanie linka do niej wszystkim Pani Przyjaciołom – obrońcom życia – niech także napiszą do ministra. Media cenzurują informacje o związku szczepionek z aborcją, dlatego musimy sobie je przesyłać bezpośrednio. Bądźmy głosem dzieci, które same nie mogły nic powiedzieć w swojej obronie…

WSPIERAM

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

 

 

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z SZYBKICH PRZELEWÓW ONLINE:

Wspieram Fundację Życie i Rodzina

ZiR

Fundacja Życie i Rodzina
ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa
REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904

 

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

Facebook Instagram
Najbardziej są winni takiej sytuacji sami Polacy bo wybrali na Prezydenta Polski A.DUDĘ – wroga nr 1, który już w pierwszej kadencji nazwał naszą Ojczyznę „POLIN” a Polacy oszukani przez ks. T.Rydzyka i Redemptorystów znowu go wybrali i jesteśmy w niewoli żydowskiej bo PRAWDY NIE MOGĄ ZNIEŚĆ ŻYDZI a im wszystko wolno – kłamać, kraść, oczerniać, naciągać finansowo też obywateli polskich. W USA polskie dzieci bały się po polsku mówić bo były szykanowane i prześladowane przez Żydów publicznie nawet w gazetach bo Media są w rękach Żydów. 
 „PILNE! Czy to już Polin, czy Polska? Atak na film Sumlińskiego! Odwołane pokazy, zastraszanie!” on YouTube
MARYJA – KRÓLOWĄ POLSKI a SYN JEZUS CHRYSTUS – KRÓLEM POLSKI – tak jest ustalone od wieków.
Zawsze syn królowej państwa jest królem tego państwa – nie może być inaczej.