Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Sobota, 21 listopada 2020

OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kazanie świętego Augustyna, biskupa

Pełna wiary uwierzyła i pełna wiary poczęła

Proszę was usilnie, zwróćcie uwagę na to, co powiedział Chrystus Pan, gdy wyciągnął rękę ku swoim uczniom i rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który Mnie posłał, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. A czyż nie spełniła woli Ojca Dziewica Maryja, która z wiarą uwierzyła i z wiarą poczęła, która została wybrana i z której zbawienie narodziło się nam spomiędzy ludzi, która została utworzona przez Chrystusa, zanim Chrystus w niej został utworzony? O, jak całkowicie spełniła wolę Ojca święta Maryja. Zaiste, więcej to znaczy dla Maryi, że stała się służebnicą Chrystusa, niż to, że była Jego Matką: większe jest szczęście być służebnicą Chrystusa, niż matką Chrystusa. A Maryja była błogosławiona, ponieważ w łonie swoim nosiła Tego, który był Nauczycielem, zanim jeszcze wydała Go na świat. 
Sprawdźcie, czy nie jest tak, jak mówię. Oto przechodzi Pan i podążają za Nim wielkie rzesze i mocą Bożą czyni cuda, a oto jakaś kobieta wola do Niego: „Szczęśliwe i błogosławione łono, które cię nosiło”. A cóż odpowiada Pan, aby zaznaczyć, że nie na tym, co z ciała, polega szczęście? „O ileż bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Otóż i Maryja jest błogosławiona, bo usłyszała słowo Boże i zachowała je; w sercu zachowała prawdę, a w łonie tylko do czasu owoc żywota. Chrystus jest Prawdą, jest też i Człowiekiem. Jest Prawdą w sercu Maryi, jest człowiekiem w łonie Maryi. O ileż większe jest to, co jest w sercu, niż to, co nosiło łono. 
Świętą i błogosławioną jest Maryja, lecz większym od Niej jest Kościół. Czemuż to? Albowiem i Maryja należy do Kościoła, jest jego cząstką, świętą, najdoskonalszą i najpierwszą, ale tylko cząstką. A przecież więcej znaczy całe ciało niż jego cząstka. Pan jest głową Kościoła, a cały Chrystus to głowa i ciało. Cóż więcej powiem? Naszą głową jest Chrystus, który jest Bogiem. 
A więc, ukochani, sami to zauważcie: i wy jesteście członkami Chrystusa i Jego ciałem. Zastanówcie się, czym jesteście, stosownie do tych słów Pana: „Oto moja matka i moi bracia”. A jakże to będziecie matką Chrystusa? „Każdy, kto usłyszy i każdy, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Mówiąc: bracia i siostry, chcę zaznaczyć, że jedno jest dziedzictwo i jedna też łaska Chrystusa: On, Jednorodzony, aby nie pozostać sam, zechciał, abyśmy się stali dziedzicami Ojca i współdziedzicami Syna.

 

 

Ofiarowanie Maryi w świątyni - Domenico Ghirlandaio

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci – nawet jeszcze nie narodzone – ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.
W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. Joachim i św. Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku. Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie trzy lata. Opis ten powtarza apokryf z VI w. – Księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela, a także pochodzący z tego samego czasu inny apokryf, Ewangelia Narodzenia Maryi.
W Kościołach wschodnich panuje zgodne przekonanie, że Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni. Potwierdzają to bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych. Oprócz powagi apokryfów, na których się oparli, o ustanowieniu święta Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne w niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa. Skoro obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi (8 IX), Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), to naturalne wydaje się obchodzenie obok święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także święta ofiarowania Jego Matki.
Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy to poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny), potem od VIII w. na całym Wschodzie. W 1372 r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w 1585 r. Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół.

Ofiarowanie Maryi w świątyni

Chociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu – od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem – o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: „Oto ja, służebnica Pańska” (Łk 1, 38).
W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyście święto Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni (Wwiedienije Preświatoj Bohorodicy wo Chram). Bracia prawosławni opowiadają, że 3-letnia Maryja samodzielnie weszła po 15 wysokich stopniach świątynnych w ramiona arcykapłana Zachariasza, który wprowadził Ją do Świętego Świętych, gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku.
W Kościele katolickim dzisiejsze wspomnienie jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek, założonych w 1626 r. w Krakowie przez Zofię z Maciejowskich Czeską dla nauczania i wychowania dziewcząt. Jest też dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych, o czym przypomniał św. Jan Paweł II w 1999 r.: „Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania”.
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w czasie chrztu. Nie powinniśmy zapominać o tamtym

Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Boski Darze upragniony przez Joachima i Annę, módl się za nami.
O Maryjo, najposłuszniejsze w Kościele ofiarowane Dziecię,
O Maryjo, żywy Kościele,
O Maryjo, prawdziwa Arko,
O Maryjo, urodzajne Drzewo oliwne,
O Maryjo, czyste Zwierciadło i przykładzie posłuszeństwa,
O Maryjo, Niewiasto mężna,
O Maryjo najczystsza, w dziecięcym wieku Bogu poślubiona,

Od wszelkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od grzechu każdego,
Od wszelkiej pożądliwości,
Od gniewu, zawiści i wszelkiej złej woli,
Przez Twoje święte ofiarowanie w świątyni,
Przez Twoją miłość do nieba,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas. 
Abyśmy siebie samych duszą i ciałem całkowicie Bogu poświęcili,
Aby za Twoją przyczyną całe duchowieństwo w cnotach utwierdzone zostało,
Aby wszyscy chrześcijanie w służbie Bożej wzmocnieni byli,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=UPv_hafdbGo&fbclid=IwAR25XfbrqlqyNSkvUlGKuDQ8bxJ1bYHWZVabhVYt1NEaWSTWhX81O8h5Z28

Komunikat w sprawie ks. Daniela GALUSA i działalności zgromadzonej wokół niego grupy wiernych

Częstochowa, 18 listopada 2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

W dniu 17 listopada 2020 r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, odbyło się spotkanie J.E. Księdza Arcybiskupa Wacława DEPO, Metropolity Częstochowskiego z ks. Danielem GALUSEM, prezbiterem Archidiecezji Częstochowskiej, przebywającym na terenie tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa, gdzie gromadzi się skupiona wokół niego grupa wiernych określająca się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. W spotkaniu tym uczestniczył również J.E. Ksiądz Biskup Andrzej PRZYBYLSKI, biskup pomocniczy i wikariusz generalny Archidiecezji Częstochowskiej.

W związku z okazywaną przez Ks. GALUSA postawą nieposłuszeństwa, braku reakcji na udzieloną mu naganę i wywoływanym tym samym zamętem i zgorszeniem wśród wiernych, a także wobec niepokojących zjawisk coraz mocniej dotykających kierowaną przez niego grupę, podczas wspomnianego spotkania Ks. GALUSOWI zakomunikowano decyzję o nakazie odbycia półrocznego (od 29 listopada 2020 r. do 29 maja 2021 r.) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę, rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, opuszczenia Pustelni w Czatachowej (będącej w całości własnością Archidiecezji Częstochowskiej) oraz przebywania we wskazanym mu miejscu. Ponadto otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania swoich kapłańskich funkcji, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią.

Także członkowie kierowanej przez niego grupy, która nie posiada dotąd żadnego zatwierdzenia kościelnego, mimo zaoferowanej jej przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie wszelkiej koniecznej pomocy, winni przyjąć ten czas jako sposobność do uspokojenia emocji, ale nade wszystko w modlitwie rozeznać swoją drogę i wierność Kościołowi. Jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, podjęte zostaną wspólne kroki na drodze uregulowania sytuacji samego Ks. GALUSA, jak również wspólnoty.

 

ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

https://archiczest.pl/zapowiedzi/komunikat-w-sprawie-ks-daniela-galusa-i-dzialalnosci-zgromadzonej-wokol-niego-grupy-wiernych,1605697326.html

Oświadczenie dotyczące działalności ks. Daniela Galusa i „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa”

Częstochowa, 20 listopada 2020 r.

 

 

OŚWIADCZENIE
dotyczące działalności ks. Daniela Galusa
i „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa”

 

W obliczu ostatnich wydarzeń, zwłaszcza związanych z oświadczeniem rzecznika prasowego Archidiecezji Częstochowskiej z dnia 13 października br., którego bezpośrednim powodem były opublikowane w mediach nagrania wypowiedzi ks. Daniela Galusa, zarówno Arcybiskup Metropolita Częstochowski, jak też Kuria Metropolitalna w Częstochowie i rzecznik Archidiecezji stali się obiektami ataków osób związanych ze  „Wspólnotą Miłości i Miłosierdzie Jezusa”. Nadto w związku z komunikatem z dnia 18 listopada br. oraz „oświadczeniem” ks. Galusa zarówno Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo oraz Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, jak też pracownicy Kurii Metropolitalnej w Częstochowie zostali przez ks. Galusa oraz identyfikujące się z nim osoby, zaatakowani, oskarżeni i pomówieni, zatem czuję się w obowiązku ukazania złożoności i szerszego kontekstu sprawy, a także przekazania kilku istotnych, choć trudnych faktów, które pozwolą każdemu na właściwą ocenę rzeczywistości. Konieczne jest także niestety sprostowanie pewnych poważnych kłamstw, jakie pojawiły się w owym oświadczeniu ks. Galusa. 

1. Przez ostatnie lata do Kurii Metropolitalnej i samego Księdza Arcybiskupa wpływały dziesiątki i setki świadectw nawróceń, uzdrowień, uwolnień i innych przejawów działania Boga w tej grupie i w tym miejscu. Jednocześnie zgłaszały się niepokojąco duże liczby osób, które opowiadały o swoich złych doświadczeniach, zranieniach, krzywdach, o nieprawidłowościach we „Wspólnocie” i o postawie ks. Galusa. Zadaniem biskupa diecezjalnego jest wszystkie takie sygnały sprawdzić, rozeznać i podjąć najwłaściwsze decyzje. Po wytrwałej modlitwie, rozeznaniu i wysłuchaniu rad osób doświadczonych, zdecydowano, że ks. Galus musi gruntownie przemyśleć swoje zamiary i postawę, a zgromadzona wokół niego grupa musi rozważyć swoją sytuację, a także oczyścić się ze zjawisk i nadużyć, jakie się w niej pojawiły. Deklarowane przez ks. Galusa niezastosowanie się do decyzji swego biskupa stanowi akt nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo nie tylko przyrzekał w czasie święceń diakonatu i prezbiteratu, ale i wymagał go zawsze bardzo ściśle od członków kierowanej przez siebie „Wspólnoty”, podkreślając często w swych naukach jego rolę, odwołując się do postaci Św. Ojca Pio, Św. Faustyny i innych świętych. Trzeba zaznaczyć, że podjęte wobec ks. Galusa decyzje nie są karą. Karą była udzielona w marcu br. nagana, która była reakcją na jego niedopuszczalne zachowanie. Nagana sama w sobie nie niesie także zakazu pełnienia funkcji kapłańskich. Decyzje zakomunikowane podczas wspomnianego spotkania są rozwiązaniem, które wydaje się być w skomplikowanej sytuacji ks. Galus i skupionej wokół niego grupy, jednym możliwym. Trzeba stanowczo podkreślić, że rozwiązania te nie mają także na celu likwidacji „Wspólnoty”, ale jej uporządkowanie i uregulowanie. Dla znakomitej większości osób gromadzących się na spotkaniach jest ona miejscem autentycznego doświadczenia Boga, pogłębiania swej wiary, słuchania Słowa Bożego, modlitwy i uwielbienia Boga, niemniej w jej funkcjonowanie wkradły się poważne nadużycia. 

2. Ks. Daniel Galus jest prezbiterem Archidiecezji Częstochowskiej. Nie jest zakonnikiem ani pustelnikiem (o czym jeszcze w dalszej części. Został wyświecony na diakona dnia 20 maja 2006 r., a na prezbitera dnia 26 maja 2007 r. i tym samym został inkardynowany do Archidiecezji Częstochowskiej, choć w pierwotnym zamiarze był święcony z przeznaczeniem do posługi w istniejącej wówczas „Wspólnocie Pustelników pw. Św. Antoniego Opata”. Wspólnota ta była formą stowarzyszenia, zatem nie była żadnym zakonem lub podobnym instytutem życia konsekrowanego. Daniel Galus trafił do niej po opuszczaniu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (paulinów) przed złożeniem ślubów wieczystych. Za aprobatą Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, ówczesnego Metropolity Częstochowskiego, rozpoczął życie w grupie pustelników, którzy od początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku zaczęli osiedlać się w lasach w pobliżu miejscowości Czatachowa. Mimo właściwego pustelnikom stylu życia, czyli surowszego odsunięcia się od świata, milczenia, odosobnienia, gorliwej modlitwy i pokuty w poświęceniu swojego życia na chwałę Boga i zbawienie świata (por. kan. 603 KPK) Ks. Galus podjął kontakty ze „Wspólnotą Przymierza Rodzin «Mamre»”, która po pewnym czasie na skutek pojawiających się trudności i problemów zakończyła z nim współpracę. Wówczas to grupa wiernych z okolic Myszkowa zaczęła gromadzić się na spotkaniach  w Pustelni w Czatachowej. Grupa ta miała charakter modlitewny, z czasem się rozrastała, zyskując dla swej działalności przychylność Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Coraz liczniejsze spotkania spowodowały jednak zakłócenie dotychczasowego charakteru Pustelni, wobec czego Wspólnota Pustelników przestała faktycznie istnieć, a w dniu 1 lipca 2016 r., po wygaśnięciu statutów nadanych ad experimentum, zakończyła swe istnienie także formalnie. W dniu 12 czerwca 2017 r. ks. Galus przekazał Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu oświadczenie, że nie jest pustelnikiem (nigdy faktycznie nie złożył ślubów pustelniczych), ani nie zamierza nim być. Nie jest prawdą, że nie może opuścić Pustelni, ponieważ byłoby to, rzekomo, złamanie prawa. Jako kapłan diecezjalny (bo takim jest według prawa), może być swobodnie przenoszony według uznania swego biskupa diecezjalnego. Powoływanie się na takie nieistniejące prawo kościelne, które tego zabrania jest nieprawdą i manipulacją. Ks. Galus istotnie zobowiązywał się do prowadzenia życia pustelniczego, ale porzucił je podejmując działalność stojącą w zupełnej sprzeczności z charakterem życia eremickiego. Podczas święceń diakonatu i prezbiteratu ks. Galus zobowiązał się do posłuszeństwa swemu biskupowi i tym, którzy go na tym urzędzie zastąpią („Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?” „Przyrzekam!” – z obrzędu święceń), a także tym, którzy z upoważnienia i delegacji biskupa działają. Niezależnie od niemających żadnych skutków prawnych zobowiązań co do miejsca pobytu, złożonych Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi, ks. Galus jest zobligowany swoimi przyrzeczeniami do podporządkowania się decyzjom swego obecnego ordynariusza. 

3. Jako datę swego powstania „Wspólnota Miłości i Miłosierdzie Jezusa” podaje dzień 5 lutego 2010 r., choć nie stało się to na mocy żadnej decyzji biskupa miejsca. „Wspólnota Miłości i Miłosierdzie Jezusa” formalnie zatem nigdy nie powstała, ponieważ nie otrzymała zatwierdzenia uprawnionej władzy kościelnej. Od początku ks. Galus, lider powstałej grupy, został zobowiązany do stworzenia statutu i przedłożenia go do zatwierdzenia. Projekt statutu złożony w roku 2013 nie został zaakceptowany z powodu niespełniania przez niego wymogów formalnych i merytorycznych. Od tego momentu ks. Galus nie wykazał żadnej aktywności w celu wypracowania nowego statutu. W roku 2016 pracownik Kancelarii Kurii Metropolitalnej został wyznaczony do pomocy w tym zadaniu. W osobistym spotkaniu z ks. Galusem oraz wiceprezes stworzonej przez niego fundacji zaoferował pełną pomoc w opracowaniu statutu, a wspomniani zobowiązali się do współpracy. Współpraca ze strony Ks. Galusa nie została jednak nigdy podjęta, zatem powtarzające się w przekazach informacje o tym, iż rzekomo Kuria Metropolitalna blokuje zatwierdzenie statutu lub przedłożonego dotychczas nie zatwierdziła, są zdecydowanie nieprawdziwe. 

4. Teren tzw. Pustelni w Czatachowej jest w całości własnością Archidiecezji Częstochowskiej, która zakupiła grunt i wybudowała znajdujące się na nim obiekty.Ani sam ks. Galus, ani „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, ani też „Fundacja Anioł Miłosierdzia” nie są jej właścicielami i nie mają praw do rozporządzania nią, decydowania o tym kto tam przebywa lub posługuje. Bez wiedzy i zgody ordynariusza miejsca w Pustelni bezprawnie zamieszkiwali i posługiwali obcy duchowni, w tym m.in. suspendowany obecnie kapłan z innej diecezji, a w kaplicy (!) działała bez stosownych zezwoleń i weryfikacji uprawnień poradnia psychologiczno – pedagogiczna. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi naruszenia podczas spotkań na terenie Pustelni zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią, Policja zmuszona była podjąć interwencje. Z poszanowaniem charakteru miejsca starali się swoje czynności wypełnić w sposób odpowiedni do okoliczności. Na prośbę Policji Ksiądz Arcybiskup upoważnił proboszcza miejscowej parafii, ks. Stanisława Kotyla, do reprezentowania go jako właściciela terenu. Ponadto, ponieważ kościół na terenie Pustelni jest świątynią w jurysdykcji proboszcza miejsca, ma on prawo nieskrępowanego i niczym nieograniczonego wstępu na teren Pustelni, do kościoła i do kaplicy. Funkcjonariusze Policji oraz Ksiądz Proboszcz spotkali się z obelgami ze strony wiernych oraz atakiem słownym ze strony ks. Galusa. Trzeba nadmienić, że wszyscy duchowni Archidiecezji Częstochowskiej już w marcu br. zostali zobowiązani do stosowania zarówno określonych przez władze państwowe zasad bezpieczeństwa, jak też do szczegółowych reguł podanych w zarządzeniach Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. 

5. Dla lepszej i pełniejszej analizy sprawy, w roku 2014 została powołana specjalna komisja, która za zadanie miała zająć się zarówno kwestią Wspólnoty Pustelników, jak i wyrosłej obok niej „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. Zakończenie istnienia Wspólnoty Pustelników (o czym wyżej), sprawiło, że ten aspekt przestał być aktualny. Aspekt „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa” był analizowany. Komisja przedstawiła Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu swoje wnioski, które zawierały analizę prawną tejże grupy oraz statusu ks. Galusa, Pustelni i treści nauczania ks. Galusa zawartego w nagraniach i w publikacjach. Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, Biskup Opolski, przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, w roku 2014 przeprowadził teologiczne badanie nauczania ks. Galusa i treści publikowanych w wydawanym przez „Wspólnotę” miesięczniku „Ogień Jezusa”. Odnosząc się do treści zamieszczanych w tymże periodyku stwierdził: „[…] największym mankamentem czasopisma zdaje się być bezustanne odwoływanie się w wielu tekstach do autorytetu o. Daniela Galusa, którego każdemu słowu i gestowi przypisuje się przesadne znaczenie, postrzegając go niemal jako proroka naszych czasów. To swoisty kult jednostki, który budzi niepokój, bo jest przecież jednym ze znamion sekty” (źródło: gosc.pl). W dniu 3 kwietnia 2017 r. Arcybiskup Metropolita Częstochowski wydał komunikat, w którym przypomniał, że ks. Galus jest prezbiterem Archidiecezji Częstochowskiej, a także, że „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa” nie posiada dotąd kościelnego zatwierdzenia. Ponadto wskazał, że właściwe byłoby w obliczu nieuregulowania sytuacji tejże grupy oraz pewnych wątpliwości, powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na spotkania modlitewne organizowane przez ks. Galusa oraz „Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa” do czasu zakończenia prac Komisji, wydania orzeczenia na temat jej działalności.

6. W dniu 30 kwietnia 2012 r. została powołana fundacja pod nazwą „Miłośći Miłosierdzie Jezusa”, która to nazwa została wkrótce zmieniona na „Anioł Miłosierdzia”. Fundację powołał ks. Galus (naruszając tym samym obowiązujące prawo, bowiem działał nie tylko bez zgody swego biskupa, ale wbrew wydanym w tej kwestii postanowieniom), by – posiadając osobowość prawną – umożliwiać prowadzenie przez „Wspólnotę Miłości i Miłosierdzie Jezusa” działalności (organizacja spotkań, działalność handlowa itp.). Rada fundacji oraz jej zarząd zostały wyznaczone przez ks. Galusa. Sama fundacja, jako niezależna od Kościoła i prowadzona przez osoby świeckie, nie podlegała w żaden sposób Archidiecezji Częstochowskiej ani Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu. Na nasze wyraźne żądanie fundacja zmieniła niektóre zapisy swego statutu, które budziły największe zaniepokojenie lub wkraczały z kompetencje władz kościelnych. W sierpniu 2017 roku fundacja „Anioł Miłosierdzia” rozpoczęła nieopodal Pustelni budowę tzw. „Domu Maryi”, który w zamyśle miał być „domem nowej ewangelizacji”. Oficjalnie budynek ten jest ośrodkiem agroturystycznym, ponieważ ani ks. Galus, ani fundacja nie uzyskali na to przedsięwzięcie zgody Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.Po ukończeniu pewnego etapu budowy zwrócono się do Księdza Arcybiskupao pobłogosławienie znajdującej się w budynku „kaplicy”, czego ten – wobec samowolnego działania – stanowczo odmówił. Fundacja prowadziła także działalność handlową, rozprowadzając wśród uczestników spotkań książki, prasę i dewocjonalia. Reprezentowała także „Wspólnotę Miłości i Miłosierdzie Jezusa” w organizowaniu spotkań. W związku z konfliktem z radą i zarządem „Fundacji Anioł Miłosierdzia”, Ks. Galus powołał (znów bez wymaganej zgody swego ordynariusza) nową, drugą fundację, a wkrótce trzecią, pod nazwą „Źródło Miłosierdzia” (formalnie zarejestrowaną w dniu 23 września 2020 r., nie figuruje jeszcze w KRS) informując, że od tego czasu to ona jest jedyną współpracującą ze „Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, a poprzednia („Anioł Miłosierdzia”) powinna znajdować się w stanie likwidacji. Ks. Galus próbował wymóc na zarządzie fundacji „Anioł Miłosierdzia” przekazanie jej majątku (zwłaszcza wspomnianego „Domu Maryi”) nowopowstałej fundacji „Źródło Miłosierdzia”, co jest niemożliwe w polskim porządku prawnym i stanowiłoby poważne naruszenie prawa. Członkowie rady i zarządu fundacji spotkali się z licznymi oskarżeniami i wypowiedziami godzącymi w ich dobro. W dniu 22 września br., na swą gorącą prośbę, spotkali się z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim, Biskupem Andrzejem Przybylskim oraz kanclerzem i wicekanclerzem Kurii, aby poinformować o tych faktach, przekazując także inne, ważne informacje o licznych niepokojących działaniach podejmowanych przez ks. Galusa bez wiedzy i zgody swego biskupa. Wobec ujawnionych faktów wyrazili żal za dotychczasowe działania bez wiedzy i zgody władz kościelnych oraz zadeklarowali pełne posłuszeństwo w dalszej działalności.

7. Do grudnia minionego roku „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa” otrzymywała zgody na organizowanie spotkań modlitewnych i sprawowanie Mszy świętej poza miejscem świętym (dotyczyło to choćby spotkań w hali sportowej). Wcześniej, za aprobatą Księdza Arcybiskupa, spotkania odbywały się w Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce. Od grudnia 2019 r. zgody takie nie są już wydawane. Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, trzykrotnie uczestniczył w spotkaniach „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. Jego obecność nie była jednak nigdy formą pełnej akceptacji i pośredniego zatwierdzenia tejże grupy. Jako biskup diecezjalny jest zobowiązany do troski o wszelkie grupy i wszelką działalność duszpasterską i apostolską na terenie swojej diecezji. Uczestnictwo w spotkaniach było zatem wyrazem troski o grupę i swoistą „misją dobrej woli”. Ponadto kilkukrotnie Ksiądz Arcybiskup spotykał się z ks. Galusem i oferował pomoc w ostatecznym uregulowaniu jego sytuacji i statusu „Wspólnoty”. Jako delegat do tej sprawy został wyznaczony Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, który także spotkał się z ks. Galusem. Nie jest więc prawdą, że Ksiądz Arcybiskup i Kuria nie pomagały w uporządkowaniu sytuacji. Także poprzedni proboszcz Parafii w Żarkach, ks. Jan Wajs, posiadał stosowne pełnomocnictwa Archidiecezji Częstochowskiej do działań związanych z materialną stroną funkcjonowania Pustelni.

8. W związku z napływającymi do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie informacjami o tym, że ks. Daniel Galus neguje regulacje państwowe i kościelne dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, podjęte zostały działania zmierzające do zweryfikowania tychże oskarżeń. Znalazły one swoje potwierdzenie w nagraniach dostarczonych do Kurii oraz opublikowanych w Internecie. Ponieważ wypowiedzi i nie respektowanie przez ks. Galusa zasad bezpieczeństwa zostały potwierdzone, otrzymał on naganę kanoniczną (kan. 1339 § 2 KPK). Ponadto został zobowiązany do odwołania niewłaściwych wypowiedzi i przeprosin za spowodowane zamieszanie poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej „Wspólnoty Miłości i Miłosierdzie Jezusa” (czego nie uczynił), a także do ścisłego stosowania się do wszelkich zarządzeń kościelnych i państwowych (czego także nie uczynił). Ks. Galus za pośrednictwem świeckiej kancelarii adwokackiej i adwokata przedłożył swemu biskupowi pismo z wezwaniem do przeprosin oraz odstąpienia od nakazów nałożonych we wspomnianym dekrecie. Trzeba tu zaznaczyć, że ks. Galus odmawiał osobistego kontaktu ze swym biskupem i jego delegatem (Księdzem Biskupem Andrzejem Przybylskim), korzystając z pośrednictwa wspomnianego adwokata i pism adwokackich. Także po publikacji oświadczenia z dnia 13 października br. za pośrednictwem kancelarii adwokackiej, ks. Galus przesłał pismo do rzecznika prasowego Archidiecezji Częstochowskiej, żądając od niego opublikowania przeprosin na stronie internetowej Archidiecezji oraz jednego z dzienników, który opublikował wypowiedź rzecznika rzekomo naruszającą jego dobra osobiste.

9. W spotkaniu w Kurii Metropolitalnej w dniu 17 listopada br., oprócz Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, uczestniczył Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, jako specjalny delegat Metropolity Częstochowskiego do tej sprawy. Na żądanie Księdza Daniela Galusa w spotkaniu brała udział także Pani Agnieszka Maćkówka, którą przedstawił jako swego pełnomocnika. Księdzu Galusowi zostały odczytane decyzje, które stanowczo odrzucił i zadeklarował niepodporządkowanie się im. Nie przyjął także dokumentu, ale przekazanie jego treści wobec świadków stanowi skuteczne powiadomienie i zobowiązuje do zastosowania się do decyzji. Podczas tego spotkania ks. Galus wielokrotnie ubliżał obu obecnym biskupom, podniesionym głosem, wysuwał pod adresem Księży Biskupów groźby i oskarżenia o rzekome przestępstwa (o czym została niezwłocznie powiadomiona Nuncjatura Apostolska w Polsce).

 

Napawa przykrością i bólem, że ks. Galus będąc kapłanem nie tylko interpretuje fakty, powołuje się na nieistniejące przepisy prawa, nie tylko ucieka się do kłamstw czy znieważa biskupów i ich współpracowników, ale nade wszystko stawia siebie oraz ludzi, którzy mu zaufali, w postawie buntu wobec swego biskupa. Z przykrością także informujemy o wszystkich przedstawionych tu faktach i okolicznościach, które mogą bulwersować lub nawet gorszyć, ale wobec niesprawiedliwego ataku i nieprawdziwych oskarżeń uznaliśmy za właściwe, by o nich opowiedzieć i je upublicznić.

 

W obliczu kolejnych gróźb pozwów lub negowania treści niniejszego oświadczenia, informuję że wszelkie przytoczone wyżej fakty znajdują swe potwierdzenie w dokumentach będących w posiadaniu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i mogą posłużyć ukazaniu prawdy oraz obronie dobrego imienia osób.


Ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

https://archiczest.pl/zapowiedzi/oswiadczenie-dotyczace-dzialalnosci-ks-daniela-galusa-i-wspolnoty-milosci-i-milosierdzie-jezusa,1605867710.html

Ten szokujący film o prawdziwych konsekwencjach tzw. pandemii koronawirusa może zmienić bieg wydarzeń. Czy tak się stanie, to zależy od Pani…

 

Szanowna Pani Ewo,

Jak Pani ocenia skuteczność dotychczasowych działań w walce z koronawirusem?
Proszę wybaczyć szczerość, ale jak dla mnie są one coraz częściej błądzeniem po omacku i jestem przekonany, że myśli Pani podobnie…
W większości przypadków jesteśmy przecież świadkami powielania schematów z wiosny, które jak pokazał czas, okazały się nieskuteczne i tylko uniemożliwiły nam normalne funkcjonowanie.
  • Dziś znów nie możemy na przykład kupić łóżka w sklepie meblowym, bo zdaniem władzy nie jest to zakup pierwszej potrzeby, ale równocześnie możemy już nabyć farbę czy płytki w sklepie budowlanym i – rzekomo – nie obawiać się o swoje zdrowie.
  • Zamknięto sklepy odzieżowe, księgarnie czy sklepy z elektroniką, choć dokładnie te same produkty wciąż sprzedawane są w hipermarketach.
  • Wreszcie zakazano wesel i innych ważnych uroczystości rodzinnych, chociaż w tym samym czasie zezwalano na wielotysięczne protesty środowisk proaborcyjnych.
Pani Ewo, wcale nie chodzi mi o to, że przez kilka tygodni nie obejdziemy się bez niektórych zakupów. Powyższymi przykładami chcę Pani tylko pokazać skalę absurdu, które mają miejsce także w wielu innych krajach.
To absurdy, za którymi niestety kryje się coś znacznie gorszego…
Od ponad pół roku mamy bowiem do czynienia z totalną destrukcją więzi społecznych, upadają kolejne firmy, tysiące naszych rodaków traci pracę, co prowadzi do prawdziwych dramatów całych rodzin.
Niestety z bólem stwierdzam, że podczas tzw. pandemii wielu hierarchów kościelnych również nie zachowało się jak trzeba…
Przykro mi to pisać, ale często to właściciele siłowni czy restauracji bardziej zawalczyli o swoich klientów niż księża o możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej dla swoich wiernych…
Jakie to będzie miało konsekwencje?
TRAGICZNE!
Już teraz powyższe decyzje są bardzo opłakane w skutkach i właśnie między innymi o tym będzie opowiadał nasz najnowszy film „Nowa nienormalność”. Gorąco zachęcam Panią do wsparcia tej niezwykle potrzebnej produkcji.
NOWA NIENORMALNOŚĆ

Wesprzyj powstanie filmu

WSPIERAM
Pani Ewo, być może zastanawia się Pani, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten film?
Odpowiedź jest bardzo prosta:
Aby nasi rodacy wreszcie przejrzeli na oczy!
Niestety obserwujemy, że wiele osób bezrefleksyjnie dostosowuje się do kolejnych restrykcji, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że tzw. pandemia koronawirusa to tylko wierzchołek góry lodowej znacznie większego problemu.
Tzw. pandemia tylko uwypukliła kryzys, który od lat toczy świat Zachodu…
Zbyt szybko postępująca globalizacja, medialne manipulacje, kreowanie alternatywnej, coraz bardziej odbiegającej od realiów tego świata rzeczywistości, wreszcie stworzenie modelu życia, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga.
To wszystko prowadzi ludzkość do całkowitej zagłady!
Na całe szczęście jest jeszcze nadzieja…
Doskonale zdaję sobie sprawę, że być może niektórych zbłąkanych dusz nie uda się nam uratować, ale za sprawą tego filmu naprawdę wiele osób może dostrzec prawdziwe konsekwencje tego kryzysu i w porę się opamiętać.
Bardzo liczę na przykład na to to, że osoby, dla których koronawirus stał się wygodną wymówką do rezygnacji z udziału w niedzielnej Mszy Świętej, za sprawą naszego filmu przejdą wewnętrzną refleksję i wrócą do kościołów.
Zapewniam, że jeśli tak się stanie, będzie to miedzy innymi Pani zasługa!
NOWA NIENORMALNOŚĆ

Wspieram produkcję filmu, bo chcę
aby Polacy wreszcie przejrzeli na oczy

WSPIERAM
Pani Ewo, na pewno ciekawi Panią, kiedy uda nam się zakończyć prace nad filmem „Nowa nienormalność”.
Nie ukrywam, że dużo tutaj zależy od Pani zaangażowania.
Chociaż nasza produkcja jest już na finalnym etapie prac, wciąż brakuje środków do jej ukończenia.
Powiem więcej, w ostatnich dniach w zasadzie wszelkie prace stanęły w miejscu. Nie wspomnę już o tym, że wypromowanie filmu pochłonie także sporo pieniędzy… Dlatego jeszcze raz gorąco zachęcam Panią do kliknięcia w ten link i wsparcia naszej inicjatywy swoim dobrowolnym datkiem.
Każda, nawet najmniejsza kwota będzie dla nas nieocenionym wsparciem i przybliży nas do końcowego sukcesu.
Na koniec pragnę Panią poinformować, że w ramach podziękowania za Pani pomoc finansową, zaraz po ukończeniu produkcji, otrzyma Pani możliwość przedpremierowego obejrzenia filmu „Nowa nienormalność”.
Zapewniam, że ta szokująca produkcja na długo pozostanie w Pani pamięci…
Z wyrazami szacunku
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor Naczelny PCh24.pl
Widzicie Polacy patrzycie w Tv.Trwam i Rado Maryja i kazali wam zagłosować na mordercę Narodu Polskiego – A.Dudę. Widzicie Babcie i Dziadkowie podpisaliście umowę na zamordowanie was przez Rząd żydowski w Polsce, a premier Żyd nie zapomniał – on tak zaplanował. Czy można obecnych rządzących Polską nazwać złodziejami naszych pieniędzy  i nie tylko pieniędzy no i mordercami? A kto jego zamorduje, gdy będzie miał 60 lat? 

Subject: O czym premier Morawiecki zapomniał Ci powiedzieć

header_1b.jpg

Drogi Czytelniku,

Przekazuję Ci bardzo pilną wiadomość, poniżej…

Pozdrawiam,

Dr Babcia

Jesteś babcią, dziadkiem? Jesteś pierwszy w kolejności do szczepienia!

Szanowny Czytelniku,

sprawa jest bardzo świeża:

Firma farmaceutyczna Pfizer wypuściła właśnie szczepionkę na COVID-19.

Premier Polski Mateusz Morawiecki zdążył już się porozumieć z prezesem Pfizer Polska.

0000.png

Po prawej Prezes zarządu Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej, pośrodku Premier RP Mateusz Morawiecki.

Jeśli skończyłeś 60 lat, będziesz pierwszą osobą w kolejności do szczepienia.

Jednak premier Morawiecki zapomniał Ci o czymś powiedzieć: nie masz wyboru.

Od 20 października 2020 roku w Polsce obowiązuje zmieniona ustawa, która zezwala na przymusowe szczepienia.

Czy to możliwe!?

Oczywiście! Zmiany te wprowadzono w momencie ogłoszenia szczepionki.

Sam przeczytaj tekst:

Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

art. 36 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Uważasz, że to niesprawiedliwe?

Uważasz, że nie można podać na siłę szczepionki, która nie została dokładnie przebadana?

Uważasz, że brzmi to jak eksperyment na dużą skalę i że tak naprawdę Polacy będą służyć jako króliki doświadczalne?

Ja również, dlatego popieram tę petycję przeciwko przymusowemu szczepieniu Polaków.

button_e214021b315c04049aba52c1cb8d9a9d.png

Pozdrawiam,

Jean-Marc Dupuis

P.S. Pewnie w mediach usłyszysz, że „wolność ulega ograniczeniom, gdy prawo innych do bycia zdrowym jest zagrożone” i dlatego mamy obowiązek, żeby się zaszczepić.

Uwaga! To jest stara argumentacja lobby koncernów farmaceutycznych, abyś czuł się winny.

Używając takiego argumentu, unikają rozmowy o tym, że ich szczepionka nie jest ani skuteczna, ani bezpieczna.

Skoro szczepionka jest ryzykowna, powinna być stosowana wyłącznie wobec tych osób, którym mogłaby uratować życie.

Powiedzmy, że oficjalne statystyki COVID-19 są wiarygodne (w co wątpię). Według tych statystyk, w Polsce 1.45% ludzi z koronawirusem umiera (nie patrzymy również na ich stan zdrowia przed koronawirusem).

Czyli 98.55% chorych nie miałoby korzyści ze szczepionki, skoro i tak by przeżyli.

Zatem 98.55% osób, które nie zachorowały do tej pory, też nie będą miały korzyści ze szczepionki, skoro raczej przeżyją. Statystyki mówią same za siebie.

Wynika z tego, że na całą populację Polaków (38 milionów), potrzebujemy nie więcej niż 551 000 szczepionek (1.45%).

Jednak Unia Europejska złożyła zamówienie na 300 milionów szczepionek od Pfizera. I 700 milionów szczepionek od innych producentów. Razem jeden miliard szczepionek na całą Europę w której żyje 448 milionów ludzi (licząc dzieci!). Czyli plan jest taki, aby WSZYSTKIM obywatelom Unii Europejskiej podać szczepionkę, która nie przeszła nawet normalnych badań klinicznych.

W innych krajach Europy, ludzie mogą jeszcze odmówić szczepionkę. Natomiast w Polsce, mają prawo nas szczepić na siłę.

TO JEST SZALEŃSTWO. Nie możemy na to pozwolić. Podpiszmy wszyscy petycję, aby zatrzymać tę kampanię przymusowego szczepienia.

Dziękuję za Twoje zaangażowanie.

button_e214021b315c04049aba52c1cb8d9a9d.png

1 https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/pod-przykrywka-zamieszania-z-aborcja-zatwierdzili-przymusowe-szczepienia-nie-to-przepis-z-2009-roku,1035511.html

 

 

Jak rozmawiac z proaborcjonistami

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,
Dziś 50. rocznica śmierci don Dolindo proście Go o wstawiennictwo w Waszych sprawach, a szczególnie by Dobry Bóg przemienił tę obecną sytuację w DOBRO, aby jak najwięcej osób znalazło i  wróciło do Boga.

przesyłam też prośbę o modlitwę i podręczne recepty.
za ks. Tadeusza Tylkę jest w szpitalu

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
Droga Ewo piszę z gorącą prośbą abyś rozesłała moją prośbę o modlitwę za mojego męża, Andrzeja, który jest chory na korono wirusa leży pod respiratorem w ciężkim stanie,szukam dobrych serc które chciałyby się ze mną wstawiać w modlitwach do Pana naszego Jezusa Chrystusa i Maryi Dziewicy .
Dziękuję za wszystkie dobre serca które się dołączą do moich modlitw.
Izabela  z Katowic. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać za wszystkie modlitwy.

Nie pozwolimy na kneblowanie obrońców wartości!
\

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

wielu Polaków pada ofiarami zastraszania, ośmieszenia, zorganizowanej dyskryminacji w miejscu pracy lub nauki czy w mediach społecznościowych – tylko dlatego, że odważnie wyrażają swoje przywiązanie do obrony życia, rodziny, wiary czy niewinności dzieci. Ta przemyślana taktyka radykalnych ideologów bierze za cel przede wszystkim zwykłych obywateli – pracownika IKEA, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, urzędnika odpowiedzialnego za szkolnictwo czy twórcę katolickiej wspólnoty broniącej kościołów przed aktami wandalizmu.

Ludzie tacy jak Pani i ja mają ze wstydem zniknąć z przestrzeni publicznej. W imię fałszywej tolerancji nasz głos ma zostać zagłuszony. Ten model działania zepchnął na margines konserwatywną część opinii publicznej w wielu krajach Europy. Nie możemy pozwolić na to, żeby doszło do tego również w Polsce. Dlatego prawnicy Instytutu Ordo Iuris angażują się w procesy sądowe wszystkich obrońców wartości kneblowanych za poglądy. I odnosimy na tym polu sukcesy.

Wskutek wytoczonego przez nas procesu warszawska radna musiała przeprosić Kaję Godek za rozpowszechnianie fałszywego zdjęcia sugerującego „hajlowanie” przez działaczkę pro-life. Kolejne media, takie jak Wirtualna Polska, Tygodnik Polityka czy serwis Francuskiej Agencji Prasowej AFP publikowały sprostowania fałszywych informacji. Każda z tych wygranych spraw to kolejna cegiełka w procesie odbudowy pewności siebie tych wszystkich, którzy bez wsparcia naszych prawników byliby dalej niszczeni i pomawiani.

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces w sprawie byłego pracownika IKEA, który został zwolniony za opartą na cytatach z Pisma Świętego krytykę zaangażowania firmy w promocję ideologii LGBT. Pracodawca, zachwalający tolerancję i wielokulturowość, natychmiast pozbył się wzorowego pracownika. Wstawione na pracowniczym forum fragmenty Biblii uznano za złamanie regulaminu firmy i wskazano jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Rację przyznała nam już prokuratura, która sformułowała akt oskarżenia wobec kierownika kadr IKEA. Teraz liczymy na sąd pracy, który powinien stanąć po stronie wolności słowa, sumienia i wyznawanej wiary, gwarantowanym nam przez Konstytucję RP.

Ofiarą ofensywy ideologów LGBT padło też Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. To ich ostrzeżenia przed treściami ukrytymi w programach edukacyjnych zapoczątkowały wycofanie z polskich szkół kontrowersyjnej edukacji antydyskryminacyjnej. Jej propagatorzy, włącznie z edukatorką wyrzuconą niegdyś za obsceniczność z parad równości, próbują teraz finansowo zniszczyć prorodzinne stowarzyszenie. Efektem sądowej porażki w procesach wytoczonych przez siedem różnych podmiotów byłoby de facto bankructwo organizacji. Dlatego nie miałem wątpliwości, że jako Instytut Ordo Iuris musimy reprezentować pozwanych rodziców przed sądem, gdzie odnieśliśmy pierwszy sukces. Po rozpoczęciu postępowań jeden z aktywistów (autor podręcznika zachwalającego wulgarne wystawy szkolne) już wycofał swój pozew.

Z pomocy prawnej Instytutu Ordo Iuris korzysta także dr Grzegorz Wierzchowski – były łódzki kurator, który został publicznie zaatakowany przez prowadzącą seksedukację Fundację SPUNK (której nazwa ma wulgarne znaczenie w języku angielskim). Dr Wierzchowski w oficjalnym piśmie sprzeciwił się bezpodstawnemu posługiwaniu się przez organizację rekomendacją kuratorium. Prezes Fundacji Aleksandra Dulas nie tylko zignorowała pismo kuratora, ale także w opublikowanym liście zaatakowała go personalnie, za co Grzegorz Wierzchowski skierował wobec niej pozew o ochronę dóbr osobistych. Nasi prawnicy reprezentują kuratora w postępowaniu sądowym. List Fundacji SPUNK wpisuje się bowiem w demaskowane już wcześniej przez nasz Instytut działania edukatorów seksualnych, którzy poprzez próby uciszania krytyków chcą odebrać rodzicom prawo do decydowania o tym, czego są uczone w szkołach ich dzieci.

Przed nami jednak kolejne sądowe procesy w obronie ludzi atakowanych za przywiązanie do podstawowych wartości konstytucyjnych. W najbliższym czasie wytoczymy kilka procesów wobec oszczerców z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którzy formułowali wobec członków katolickiej wspólnoty „Żołnierze Chrystusa” absurdalne zarzuty noszenia różańców przeznaczonych do fizycznych ataków na ludzi czy patrolowania i wyłapywania homoseksualistów na ulicach Warszawy. Krzywdzące pomówienia były reakcją na obronę Bazyliki św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu przez członków tej wspólnoty. To nie pierwszy raz, gdy OMZRiK, posługując się kłamstwem, próbuje niszczyć osoby stające w obronie podstawowych wartości. Ktoś musi ich wreszcie powstrzymać.

Jeśli będziemy się temu biernie przyglądać, debata publiczna w Polsce zostanie, podobnie jak na zachodzie Europy, zdominowana przez liberalno-lewicowych aktywistów forsujących swoją radykalną ideologię. Nie możemy na to pozwolić! Dlatego musimy pilnie rozpocząć akcję procesową, by wykazać nierzetelność oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez takie organizacje jak OMZRiK i pokazać, że prawo może zatrzymać kłamstwa i nienawiść.

Nie dla ataków na obrońców wartości

Zwolniony z IKEA za poglądy

Janusz Komenda, który w związku z rozpoczętym postępowaniem zgodził się na ujawnienie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, pracował w krakowskim oddziale szwedzkiego sklepu meblowego od 2016 roku i przez trzy lata był cenionym pracownikiem firmy. Mężczyzna miał nienaganną historię zatrudnienia i otrzymywał wiele pochwał od przełożonych. Dla pracodawcy ważniejsza okazała się jednak ideologia. Bezpośrednią i jedyną przyczyną rozwiązania z nim umowy o pracę stał się wpis na wewnętrznym pracowniczym forum na temat promowanej przez firmę ideologii gender.

W ramach tzw. „Miesiąca Dumy LGBT” IKEA ogłosiła wówczas „dzień solidarności z osobami LGBT” i skierowała do swoich pracowników artykuł pod tytułem „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”. Reprezentowany przez nas pracownik – w odpowiedzi na opublikowany przez pracodawcę tekst – umieścił komentarz, w którym, przytaczając dosadne fragmenty Pisma Świętego, stwierdził, że jako chrześcijanin nie może brać udziału w promocji zgorszenia, jakim jest propagowanie zachowań homoseksualnych. Kilka dni później został zwolniony z pracy.

Janusz Komenda podkreśla, że jego wpis był „reakcją na indoktrynację, której jako pracownik był od lat poddawany w miejscu pracy”. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu zwracał uwagę na to, że zawierając umowę ze szwedzką firmą, zobowiązał się do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków na stanowisku sprzedawcy mebli kuchennych, a nie do reprezentowania ideologii LGBT. Tymczasem firma narzucała swoim pracownikom pozytywny stosunek do politycznych postulatów aktywistów LGBT, które radykalnie odbiegają od nauczania Kościoła katolickiego.

Dlatego nie miałem wątpliwości, że jako Instytut Ordo Iuris musimy zaangażować się w tę sprawę. Decyzja o zwolnieniu sprzedawcy w sklepie IKEA narusza gwarantowaną w Konstytucji RP wolność słowa, sumienia i wyznawanej wiary, stanowiąc dobitny przykład dyskryminacji na tle religijnym. Dyskryminowania pracownika z uwagi na przywiązania do wartości religijnych zakazuje nawet wewnętrzny regulamin IKEA. W imieniu pracownika skierowaliśmy więc pozew do krakowskiego sądu pracy, domagając się przywrócenia pana Janusza do pracy oraz odszkodowania i zadośćuczynienia za dyskryminację z powodu wyznawanej wiary.

W trakcie pierwszej rozprawy sąd przesłuchał dyrektorkę oraz jednego z pracowników krakowskiego sklepu, którzy przekonywali, że wpis Janusza Komendy wywołał poczucie zagrożenia i zaniepokojenia wśród pracowników o skłonnościach homoseksualnych. Absurdalność dosłownego rozumienia cytatów z Biblii wykazał reprezentujący pana Janusza mecenas Maciej Kryczka z Ordo Iuris. W trakcie przesłuchiwania świadków nasz prawnik zwrócił również uwagę na nieszczerość deklaracji o szacunku dla różnorodności koncernu, który organizuje cały miesiąc LGBT, ale nie eksponuje szopki, gdy zbliża się Boże Narodzenie.

W całą sprawę włączyła się już także prokuratura, która skierowała do krakowskiego sądu rejonowego akt oskarżenia w sprawie ograniczenia praw pracowniczych ze względu na wyznanie. Zarzuty usłyszała kierowniczka do spraw zarządzania zasobami ludzkim IKEA, która odpowiada za zwolnienie Janusza Komendy. W postępowaniu, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu, Instytut Ordo Iuris weźmie udział jako oskarżyciel posiłkowy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Chcą zamknąć usta rodzicom

Problemy Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza trwają natomiast już od 2016 roku, gdy organizacja zaprotestowała przeciwko tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej”, w ramach której przedstawiano dzieciom wulgarne i deprawujące treści. Rodzice ze Stowarzyszenia napisali list otwarty, w którym informowali rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, czego faktycznie dotyczą zajęcia. Tekst był bardzo dobrze udokumentowany i zawierał informacje powszechnie dostępne w oficjalnych publikacjach i materiałach edukacyjnych „kursów antydyskryminacyjnych”.

Skuteczność działania niewielkiego Stowarzyszenia rozwścieczyła ideologów gender, którzy ze wsparciem „Gazety Wyborczej” zebrali pieniądze i złożyli łącznie aż siedem pozwów, żądając zadośćuczynienia finansowego na rzecz organizacji promujących postulaty ruchu LGBT oraz przeprosin, które miałyby zostać rozesłane listami poleconymi do wszystkich szkół w Polsce. Koszt takiej wysyłki przerósłby możliwości finansowe Stowarzyszenia i skazał je na bankructwo. Tym sposobem aktywiści LGBT chcieli uciszyć rodziców i wyeliminować ich trwale z debaty publicznej, aby móc bez przeszkód realizować swoje plany wprowadzenia edukacji obejmującej afirmację zachowań subkultury LGBT.

Do tej pory ruszyły dwa procesy. Jeden z nich został wytoczony przez prof. Małgorzatę Fuszarę, która wspierała edukację antydyskryminacyjną jako Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W październiku 2015 roku w ramach pełnionej funkcji objęła patronatem kontrowersyjną publikację „Lekcja Równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach”. Przygotowany przez Kampanię Przeciw Homofobii podręcznik edukacji antydyskryminacyjnej autorstwa Jana Świerszcza jako wzór działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji wskazywał gimnazjum w Piątkowisku koło Pabianic. To właśnie uczniowie tej szkoły przygotowali skandaliczną wystawę promującą dewiacje seksualne, na której zaprezentowano chociażby całujących się półnagich mężczyzn czy zdjęcia czterech mężczyzn w jednym łóżku.

W trakcie rozprawy z powództwa prof. Małgorzaty Fuszary doszło do skandalicznej sytuacji, w której sędzia ośmieszała świadka powołanego przez Stowarzyszenie i kilkukrotnie prezentowała swoje osobiste poglądy na temat rozstrzyganej sprawy, co zostało wyraźnie dostrzeżone przez obecnych na rozprawie przedstawicieli organizacji prorodzinnych. Dlatego po rozprawie podjąłem decyzję o złożeniu wniosku o wyłączenie sędziego z procesu. Nasze działania okazały się na tyle skuteczne, że autor wspomnianego już podręcznika dla edukatorów seksualnych, Jan Świerszcz, zdecydował się na cofnięcie swojego pozwu.

Zmniejszenie liczby pozwów skierowanych przeciwko dzielnym rodzicom cieszy, ale to dopiero początek całej batalii. Tymczasem rozpoczął się już inny proces wytoczony przez aktywistkę LGBT Martę Konarzewską, która jest znana między innymi z tego, że została usunięta z parady równości za… obsceniczne zachowanie, a jako aktywistka LGBT uczestniczyła w akcji „Szturm na szkoły”. Nic dziwnego, że rodzice ze stowarzyszenia wielodzietnych ostrzegali przed powierzeniem dzieci w ręce takiej edukatorki.

Gdyby nie nasza interwencja, masowe pozwy i groźba kosztów procesowych nie tylko zdławiłyby Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, ale stanowiłyby dla innych rodzicielskich organizacji przestrogę przed angażowaniem się po stronie normalności w szkole i niewinności naszych dzieci.

Łódzki kurator oświaty atakowany przez seksualnych edukatorów

Zdecydowanie po stronie rodziców walczących z wulgarną edukację seksualną stanął także były łódzki kurator oświaty dr Grzegorz Wierzchowski. Po objęciu urzędu dr Wierzchowski zauważył, że łódzka Fundacja SPUNK (nazwa pochodzi od wulgarnego angielskiego słowa określającego nasienie) posługiwała się bezpodstawnie rekomendacją kuratorium do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach. Rekomendacja została bowiem wystawiona przez poprzedniego kuratora oświaty dla innej fundacji!

Dlatego dr Grzegorz Wierzchowski wystosował oficjalne pismo, w którym zażądał by Fundacja SPUNK zaprzestała posługiwania się tym dokumentem i usunęła go ze swojej strony internetowej. Prezes SPUNK Aleksandra Dulas nie tylko zignorowała urzędowe pismo kuratora, ale także odpowiedziała listem otwartym, który opublikowała na stronie Fundacji. List stanowił drwinę i próbę ośmieszenia dra Wierzchowskiego i reprezentowanej przez niego instytucji. Znalazły się w nim prymitywne oskarżenia o niski poziom intelektualny, brak znajomości prawa oświatowego czy typowy już zarzut ideologicznej wendetty. Kurator odpowiedział pozwem o ochronę dóbr osobistych, żądając opublikowania przeprosin na stronie internetowej Fundacji SPUNK oraz wpłacenia 5 tysięcy złotych na cel społeczny.

Nasi prawnicy będą w tej sprawie reprezentować byłego łódzkiego kuratora oświaty przed sądem. List Aleksandry Dulas wpisuje się bowiem w opisaną już taktykę radykalnych ideologów, polegającą na zastraszaniu i ośmieszaniu wszystkich, którzy mają odwagę kwestionować ich wulgarne treści przekazywane dzieciom. W poczuciu bezkarności wydaje im się, że mogą dowolnie obrażać i znieważać swoich oponentów. Musimy pokazać, że bezkarność takich aktów nienawiści to przeszłość.

Wspieram działania Ordo Iuris

Falą kłamstw w Żołnierzy Chrystusa

Kwintesencją taktyki ośmieszania i zastraszania obrońców wartości jest działalność Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który publicznie atakuje konserwatystów, regularnie szydząc z nich w mediach społecznościowych. Warto przypomnieć, że organizacja ta powstała i była reprezentowana przez Rafała Gawła, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności między innymi za oszustwa i wyłudzenie dotacji.

Ofiarą OMZRiK rok temu padł chociażby 15-latek, który stanął z krzyżem w ręku na drodze Marszu Równości w Płocku. Organizacja bezpodstawnie zarzuciła chłopcu obrażanie manifestantów wulgarnymi słowami i szykanowała jego rodziców, domagając się przyznania mu kuratora sądowego. Wtedy broniliśmy chłopca, ale dzisiaj widzimy, że trzeba przejść do kontrofensywy i powstrzymać działalności OMZRiK.

Fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych atakuje dziś między innymi pozostającą pod opieką biskupa warszawsko-praskiego wspólnotę „Żołnierze Chrystusa”, która odważnie staje w obronie wartości chrześcijańskich i narodowego dziedzictwa. To właśnie ta grupa katolików modliła się przed kościołem św. Krzyża w Warszawie, chroniąc pomnik Chrystusa, który w cudowny sposób przetrwał Powstanie Warszawskie, a został sprofanowany przez działaczy LGBT.

Założeni przez Pawła Jaworskiego „Żołnierze Chrystusa” brali także udział w obronie kościołów w związku z ostatnią falą profanacji i wandalizmów. Jeden z członków wspólnoty został pobity w trakcie ochrony kościoła w Wołominie. Nie zabrakło ich też na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, gdzie modlili się przed kościołem podczas wulgarnego ataku zwolenników aborcji. Wraz z przedstawicielami Straży Narodowej „Żołnierze Chrystusa” rozpoczęli również akcję „Sprzątamy po lewicy”, w ramach której czyścili elewacje kościołów, pomników i budynków zdewastowanych przez radykalnych uczestników protestów.

Choć członkowie wspólnoty bronią kościołów pokojowo, ograniczając się do modlitwy i obecności w miejscu zagrożonym przestępczym atakiem, spotykają się z prawdziwą falą nienawistnych i kłamliwych ataków. Regularnie nazywani są ekstremistami, faszystami, a nawet terrorystami.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekroczył jednak wszelkie granice dopuszczalnej krytyki. Na jego profilu znalazła się informacja, że „Żołnierze Chrystusa” noszą różańce, które mają być używane jak kastety i służyć do smagania, a nawet zabijania ludzi. OMZRiK twierdził, że krzyże, które są zakończeniem różańca, są celowo tak wyprofilowane, by wbijać się w ludzkie ciało. Jednocześnie czytelnicy profilu mogli przeczytać o tym, że członkowie wspólnoty wraz z kapłanami chodzą po mieście, zaczepiając i znieważając przypadkowych przechodniów, których identyfikują jako homoseksualistów oraz blokują wejście do kościołów, dokonując selekcji osób, które mogą wejść do świątyni.

Kłamstwa na temat militarnego przeznaczenia różańców powieliła w mediach społecznościowych między innym znana aktorka Krystyna Janda. Z kolei były premier Leszek Miller zestawił zdjęcia „Żołnierzy Chrystusa” z fotografią przedstawiającą wychodzącego z kościoła Adolfa Hitlera, podpisaną hasłem „Samo chodzenie do kościoła nie uczyni Cię lepszym”. W nagonce na członków wspólnoty modlitewnej wziął udział nawet katolicki portal Deon.pl, który opublikował felieton „Boże, chroń nas przed Żołnierzami Chrystusa”.

Nie dziwi więc, że Paweł Jaworski zgłosił się po pomoc do Instytutu Ordo Iuris zaniepokojony tym, że tak wielu Polaków wierzy w kłamstwa rozpowszechniane przez OMZRiK. Nie miałem wątpliwości, że musimy się włączyć się w tę sprawę. To okazja, by na dobre powstrzymać szkodliwą działalność Ośrodka. Na profilach społecznościowych Fundacji od lat pojawiają się treści szerzące nienawiść i piętnujące ludzi oddanych wierze, rodzinie czy otwarcie stających w obronie ludzkiego życia.

Fundacja dopuściła się również zniesławienia dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Karoliny Pawłowskiej, której fałszywie przypisano wypowiedzi nawołujące do nienawiści, a nawet eksterminacji homoseksualistów. Sprawa trafiła już do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, ponieważ OMZRiK pomówił Karolinę Pawłowską, narażając ją na utratę zaufania potrzebnego w prowadzeniu działalności publicznej.

Rozważamy także złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych ks. Romana Kneblewskiego. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zarzucił duchownemu, że ten zachęca do bicia dzieci. W tej sprawie organizacja założona przez Rafała Gawła otrzymała już od naszych prawników przedsądowe wezwanie do natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych kapłana oraz usunięcia skutków naruszeń.

Założyciel organizacji Rafał Gaweł otrzymał co prawda na rok status azylanta w Norwegii, po tym jak uciekł z Polski przed skazującym wyrokiem za oszustwa i wyłudzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy, a wręcz powinniśmy, rozpocząć działania prawne przeciwko Fundacji.

Koniec bezkarności OMZRiK

Działacze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych od lat stosują ten sam wybieg prawny, polegający na tym, że nie przyznają się do administrowania swoim kontem na portalu Facebook. Teraz pojawiła się jednak realna szansa na to, by administratorzy profilu ponieśli konsekwencję za publikowanie kłamliwych treści. Fundacja przegrała bowiem proces o pomówienie wytoczony przez redaktor naczelną portalu Dzień Dobry Białystok Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską. To pierwszy przypadek, gdy sąd nie uznał tłumaczenia Fundacji, której przedstawiciele nie przyznają się do własnego Fanpage’a.

W tym roku na portalu Facebook miała także miejsce awaria. W trakcie jej trwania każdy użytkownik portalu mógł bez przeszkód sprawdzić, kto administruje i zarządza dowolnym kontem w serwisie. Dzięki temu nasi prawnicy będą mogli zaprezentować w sądzie dowód na to, że profil jest administrowany bezpośrednio przez obecnego prezesa Fundacji Konrada Dulkowskiego.

Dlatego w Instytucie Ordo Iuris już trwają pracę nad serią pozwów przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Musimy zdecydowanie stanąć po stronie tych, którzy po bezpodstawnych atakach ze strony Ośrodka doznali ogromnej fali hejtu, a nawet stali się obiektem fizycznych ataków. Żenująco niewiarygodne publikacje Ośrodka trafiają bowiem na podatny grunt i są powielane przez liczne media, w efekcie niszcząc reputację atakowanych ludzi i organizacji.

Wspieram działania Ordo Iuris

Kolejne zwycięstwa w obronie wartości

Opisane powyżej sprawy, w których reprezentujemy w sądzie obrońców wartości, to jedynie mała część prowadzonej przez nas działalności procesowej. W ostatnich miesiącach udało nam się doprowadzić do opublikowania kilkunastu sprostowań.

Nasi prawnicy reprezentowali w sądzie między innymi Kaję Godek w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej Jolancie Miśkiewicz. Warszawska radna Platformy Obywatelskiej udostępniła na portalu społecznościowym zdjęcie przedstawiające kobietę stojącą wśród hajlujących mężczyzn, sugerując, że jest to Kaja Godek. Radna dzielnicy Targówek usunęła co prawda swój wpis po mojej interwencji, ale nie opublikowała przeprosin. Dlatego zdecydowaliśmy o skierowaniu pozwu o naruszenie dóbr osobistych Kai Godek. Przypisywanie działaczce pro-life poglądów nazistowskich mogłoby de facto uniemożliwić jej działalność społeczną przez odebranie jej należytego zaufania w opinii publicznej. Sąd zgodził się z naszą argumentacją i wydał orzeczenie, w którym zobowiązał Jolantę Miśkiewicz do opublikowania przeprosin.

Sprostowania na temat naszej fundacji opublikowały natomiast liczne media, takie jak między innymi Wirtualna Polska, Tygodnik Polityka czy serwis Francuskiej Agencji Prasowej AFP. Sprostowania dotyczyły także wywiadów portalu natemat.pl z aktywistką proaborcyjną Klementyną Suchanow i dziennikarzem BBC Benem Huntem.

Wierzę, że dobra passa sądowych sukcesów będzie nadal trwać. Przed nami wiele bardzo istotnych spraw. Przede wszystkim do Ordo Iuris wpłynęło już kilkadziesiąt zgłoszeń z całej Polski dotyczących przypadków wandalizmu, profanacji pomników i kościołów, przerywania liturgii czy fizycznych ataków na wiernych i kapłanów. Konsekwentnie zgłaszamy organom ścigania kolejne udokumentowane przypadki przestępstw popełnianych przez antykościelnych agresorów. W toku jest już kilkanaście spraw związanych z naruszeniem art. 195, art. 196 czy art. 288 kodeksu karnego.

Wspólnie zatrzymamy kłamstwa i nienawiść

Wszystkie te procesy to wielkie wyzwanie finansowe dla Instytutu Ordo Iuris. Postępowania we wszystkich sprawach związanych z atakami na kościoły i wiernych to łączny koszt co najmniej 25 000 zł. Ponad 15 000 zł będziemy musieli przeznaczyć na obronę Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, bo chociaż jeden pozew został już wycofany, to wciąż w sądzie pozostało ich aż 6. Co najmniej 12 000 tysięcy złotych będziemy musieli wydać na proces byłego pracownika IKEA zwolnionego za wierność Biblii. Kolejne trzy pozwy przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych mogą powstrzymać wreszcie jego szkodliwą działalność, ale wymagają od nas zaangażowania nie mniej niż 15 000 złotych.

Nie mam jednak wątpliwości, że musimy włączyć się we wszystkie te sprawy i aktywnie stanąć w obronie atakowanych obrońców wartości, którym lewica chce zamknąć usta. Jeżeli bowiem nie postawimy tamy kłamstwom i pomówieniom, to środowiska broniące wiary, wolności i rodziny zostaną na stałe zepchnięte na obrzeża debaty publicznej. Wierzę, że z pomocą naszych Darczyńców i Przyjaciół możemy temu zapobiec.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na kontynuowanie naszego zaangażowania w obronę wszystkich tych, którzy sami stają w obronie wartości.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Nasze zaangażowanie we wszystkie opisane powyżej sprawy jest kluczowe nie tylko dla bezpośrednio zaangażowanych w nie obrońców wartości, kneblowanych dziś przez agresywną lewicę. Nasza bierność może doprowadzić do niekorzystnych wyroków, które staną się podstawą do stopniowego ograniczania wolności słowa. W konsekwencji Polska może dołączyć do państw, w których jakakolwiek krytyka ideologii LGBT jest prawnie zakazana i surowo karana. Wierzę jednak, że z Pani pomocą jesteśmy w stanie powstrzymać ten niebezpieczny proces, którego skutki już obserwujemy w krajach zachodniej Europy.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Skąd się wziął współczesny kryzys kobiet? – ks. Sławomir Kostrzewa – YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCFVm_ELdFLCBdm7ilAwALIA
https://m.youtube.com/watch?v=dCHntVAedO4

Dlaczego jest tak źle w Naszym Kościele i dlaczego prześladują i poniewierają tym Kapłanem – tego wam  telewizja Polska nie pokaże i nawet Rydzyk przyjaciel Żyda Danielsa – masz odwagę poznać Prawdę o ile diabeł  będzie cię kusił na NIE………??????

  https://gloria.tv/post/3UCMvpUbg4Ty1dVybm1fmFuYA

  https://gloria.tv/post/21QyLBJShrV82ksp6t1CRuZDB?fbclid=IwAR1OUMvpT-wotfZY6EvsW_njBjAMTFRHEtff50b1d2k7HQFbxw4daSy7m_A

 o tym mówi Natanek https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=924&fbclid=IwAR3gv2L26Vw19ZLrDqcfde4CYdbuBFo7-TA49Dhc4qy5aBzQe5pqMTypd_Y#W6

 https://www.youtube.com/watch?v=sC-f1cCGkj4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1a_72cLMEkInXOHHGA-_sQYnds8H6wwlpTEN9D9c5R_KqYQofuOPLgg7I

tutaj inny temat tak samo to wygląda w Polsce : https://bialystok.se.pl/wyniku-testu-nie-bylo-a-i-tak-wpisali-koronawirusa-rodzina-zmarlej-50-latki-ujawnia-tajemnicze-procedury-aa-ru37-qb6j-zQq1.html?fbclid=IwAR1KNzO23h1oe1t2fHEaXUMdZgzejh8wISDfbOJmFWM39n3fnurF9IZtcUw

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=21sBb6bj2Zg&fbclid=IwAR2CmWmfG7rDI0S98odYHU6meSJrNsITfPESsN8q6i86OJZj3bNucvfY72c&app=desktop#dialog

https://gloria.tv/post/XvcgqxivvDJT1mcpVnSiYTXeg?fbclid=IwAR12cbU1w0PuacWn6jKxhUJTQTJyHTNol6UZY8gw8-GVgDdB4MtyYOE9WAI

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=EK7FOO-x8tQ&fbclid=IwAR1YoAZxKgmkokMwlbOy3TwnxksSlloyQIembpI9jj8PClcB7J-r03e7UVE

17.11.2020 _CO MÓWIĄ „INNI” LEKARZE O SZPITALU NA STADIONIE NARODOWYM _
Zgorzelski: są niepoliczone ofiary pandemii, które przez zaniedbania ministerstwa tracą życie.
https://gloria.tv/post/9yCRih7csyr92ZmziRoXFtXPj

Dlaczego Polacy tacy są posłuszni rządowym restrykcjom ?

Dlaczego politycy rządzący Polską są posłuszni lucyferycznym władzom światowym „Rządu światowego” a nie Pokojowemu Bogu Wszechmogącemu.


Po co ludzie ubierają maski biegną na testy. Po co? Dlaczego sklepy stosują się do restrykcji. Dlaczego ich pracownicy często tworzą atmosferę grozy, wołają policję, wypraszają zee sklepu? Po co lekarze się zamknęli na, swoich pacjentów? Po co szpitale wykonują bzdurne zalecenia nfz, zawieszają operacje, diagnostyki, leczenie, rehabilitacje, wykonują testy na każdym kroku. Po co????

Telewizja Chrystusa Króla – Strona główna

Zapraszamy Polaków wszystkich do oglądania, wsłuchiwania się, uczestniczenia w relacjach i przejęcia się słowami wypowiadanych przez kapłanów oraz ludzi świeckich.

Powracajcie do Prawdy – Boga Wszechmogącego, Przyjaciela i Zbawiciela waszego.  

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz

https://gloria.tv/post/8MPpoxoNLoiQ63H3rw7qA9HoU

Tajemnice Aniołów – ks. Piotr Prusakiewicz
 

Kierunek wschód 28 – Polacy w Rosji. ok. g. 14, KW28 14.11.2020r.

 
Życie Jezusa
 

Ojciec PIO

 

https://gloria.tv/post/yUDVo8oVw81N2LqHvuRSizTvK

 

https://gloria.tv/post/QiHmsQDkjyDg2PScWDJXu6Ebu

 

Antonio Socci: Benedykt XVI ostrzega przed nowym totalitaryzmem

 

Dr Bodnar z Przemyśla wzywa do natychmiastowych badań nad amantadyną

https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/13586,dr-bodnar-z-przemysla-wzywa-do-natychmiastowych-badan-nad-amantadyna

Odwołać epidemię, umorzyć dług, nowa Konstytucja! Postulaty dla Kaczyńskiego | dr M. Masny.

https://gloria.tv/post/9pRWtKAvv4xM4byrmHFm4cfHM

 

Czekamy na interwencje Bożą , modlimy się i podejmujemy stanowczy opór satanistom z NWO !

 

„Teorie spiskowe” prawdą? Certyfikaty szczepień, Chińczycy biorą Australię, Australia korporacją? Chiny przejmuja Australię !

https://gloria.tv/post/67fNJX3UbJwF2yGqfGRuLxN7z

Przestrogi co do praktyki spalania zwłok (kremacji)

https://gloria.tv/post/BDgyNHQBnxbN2QE2ybB8dT77U

1969 !

https://gloria.tv/post/GoebUcYY3K3T4arTGncNwCUpY

PILNE! OncoArendi z miliardową umową! Szumowscy na swoim? Teraz rozumiecie o co szła gra?

http://pressmania.pl/pilne-oncoarendi-z-miliardowa-umowa-szumowscy-na-swoim-teraz-rozumiecie-o-co-szla-gra/

 

ABSURD! „Zabić dziecko, żeby nie cierpiało – to demagogia”. O bólu i godnej śmierci | dr T. Dangel

https://gloria.tv/post/8RqecqCMAAZ91wFKhW8tawJwf

 

DANIA – LUDZIE WYWALCZYLI ZNIESIENIE PRZYMUSU SZCZEPIEŃ NA ”ZARAZĘ”.

https://globalna.info/2020/11/19/dania-ludzie-wywalczyli-zniesienie-przymusu-szczepien-na-zaraze/

PILNE! wRealu24 zniknie z YT na ZAWSZE?! TOTALNA CENZURA drogą do NWO? Tomasz Sommer wRealu24!

 

Franciszek i ewangelia człowieka

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/franciszek-i-ewangelia-czlowieka-2020-11

Były przewodniczący komitetu Królewskiego Kolegium Lekarzy nazywa koronę największą mistyfikacją wszechczasów

https://www.xandernieuws.net/algemeen/oud-voorzitter-comite-royal-college-of-physicians-noemt-corona-grootste-hoax-ooit/

 

Dr. Hodkinson, 20-letni prezes firmy biotechnologicznej, która obecnie sprzedaje testy Covid-19, podkreśla, że testy NIE wykazują infekcji klinicznej , mówiąc o „ bezpodstawnej histerii publicznej podsycanej przez media i polityków ”

Nowy bezpłatny ebook „Niepokojące skutki szczepień” (pobierz, póki możesz)

https://www.xandernieuws.net/algemeen/nieuw-gratis-e-boek-zorgwekkende-gevolgen-van-vaccinaties-download-nu-het-nog-kan/

Dziennikarz medyczny Désirée Röver: „ Zasada szczepień jest niebezpiecznym nonsensem i opiera się na absolutnej nie nauce ”

Aż 15 autorów współpracowało przy niedawno opublikowanym 198-stronicowym ebooku „ Concerning Effects of Vaccinations ”, który można pobrać bezpłatnie (o ile zezwala na to rząd). Pierwszą przedmowę podaje znany już w całym kraju Frank Ruesink ( „ VaccineGate Netherlands ”), który odkąd prawie stracił 15-miesięcznego syna po szczepieniu MMR w 2005 roku, rozpoczął poszukiwania, jak i dlaczego szczepionki i ich tzw. „bezpieczeństwo” i doszedł do szokujących wniosków.

„Szczerze myślałem, że w każdym włóknie mojego ciała szczepienia będą„ bezpieczne i skuteczne ”. Nic we mnie nie przyszłoby do głowy, że istnieje poważne ryzyko i poważne skutki uboczne ”- mówi Ruesink. „Przeciwstawiam się politykom, którzy ukrywają bolesną prawdę o szczepieniach. To moja misja, wiedząc, że są inni ludzie, którzy mnie uzupełniają i wspierają ”.

Eksperci na konferencji WHO: „Główne obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek”

W drugiej przedmowie CF van der Horst (www.dodelijkeleugens.nl) zwraca uwagę na bolesny fakt, że 1 stycznia 2016 r. Było nie mniej niż 8,8 miliona Holendrów z jedną lub kilkoma chorobami przewlekłymi, 1,1 miliona osób więcej niż zaledwie 2 lata wcześniej . „Na podstawie tych liczb nie można wyciągnąć żadnego innego wniosku niż to, że medycyna zachodnia, z całym szacunkiem dla naszych ciężko pracujących i życzliwych lekarzy, jest bardzo ograniczona. Wciąż jest tak wiele pytań i niejasności. Lekarze alternatywni mają ten sam problem ”.

RIVM twierdzi na swojej stronie internetowej, że szczepionki są „bezpieczne i skuteczne”, ale międzynarodowi naukowcy nie zgadzają się z tym. „W dniach 2 i 3 grudnia 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zorganizowała w Genewie międzynarodowy szczyt poświęcony bezpieczeństwu szczepionek, Global Vaccine Safety Summit” – kontynuuje Van der Horst. „Obecnych było wielu ekspertów ds. Szczepień. Naukowcy ci wyrazili poważne zaniepokojenie bezpieczeństwem szczepionek , zwłaszcza zaróbek zawartych w szczepionce. Szczepionki są testowane w badaniach klinicznych na stosunkowo niewielkiej liczbie badanych, co utrudnia zrozumienie zagrożeń. Ponadto brakuje naukowego uzasadnienia dotyczącego bezpieczeństwa ”.

„Nie można wykazać bezpieczeństwa szczepionek”; brak uwagi na witaminy i minerały

Jeśli RIVM pisze, że szczepienie jest „ bezpieczne i skuteczne ” i nie ma żadnych poważnych skutków ubocznych, musi oprzeć tę opinię na „ Złotym ” standardzie badań nad lekami – badaniach, które są finansowane przez przemysł w 70-80% przypadków i / lub wykonane. Możesz mieć tylko nadzieję, że badania nie zostały naruszone. Ponadto jest wysoce wątpliwe, czy RIVM rzeczywiście posiada badania potwierdzające wodoszczelność bezpieczeństwa, ponieważ w Stanach Zjednoczonych okazało się, że Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) nie mogły przedstawić ich na żądanie sądu. ‚

„Dlatego też słuszne jest, aby rodzice byli ostrożni w kwestii zaleceń RIVM i podobnych źródeł. Dzieci, które doświadczyły poważnych skutków ubocznych szczepień, są żywym dowodem na to, jak można manipulować złotym standardem ”.

Ponadto Imperium ignoruje fakt, że istnieją sprawdzone naturalne wzmacniacze ludzkiego układu odpornościowego, takie jak witaminy A, B6 / 11/12, C i D oraz minerały cynk, żelazo, miedź i selen. „Ilu Holendrów to wie?” Bardzo niewiele, częściowo dlatego, że informacje na ten temat z Brukseli (= ustnik i wykonawca lobby lekarskiego i szczepionkowego „Big Pharma”) są utajniane i mogą być ukarane niebotycznymi grzywnami w wysokości setek tysięcy euro.

‚Rozejrzyj się zanim skoczysz’

„Tytuł„ Niepokojące konsekwencje szczepień ”został wybrany, aby mówić o czymś więcej niż tylko o uszkodzeniach spowodowanych szczepieniami, jakie znamy” – pisze Noor Prent we wstępie zespołu redakcyjnego. „To na podstawie strachu i wpływu środowiska, na podstawie nadużywania władzy przez media, medycynę i farmację, na podstawie przymusu i nacisku ze strony rządzących, prawdziwe wrażenia zostają zaciemnione”.

„Dla mnie ważne jest, aby nikt nie był szczepiony, nie wiedząc nic o możliwych konsekwencjach. To dobrze, że więcej uwagi poświęca się efektom szczepionki, o które ludzie tak naprawdę nie prosili ”.

„To bardzo dobrze, że coraz więcej ludzi jest krytycznych i nie polega tylko na tym, co mówi rząd, biura konsultacyjne, RIVM, lekarze i specjaliści oraz ludzie z ich otoczenia. To bardzo dobrze, że są ludzie, którzy odważą się nie szczepić swoich dzieci ani siebie ”.

„To rzeczywiście oznacza, że dobrze jest być dobrze poinformowanym o tajnikach szczepień. Abyś mógł poprzeć wybór dokonany na dobrych podstawach, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zaszczepić, czy nie. Możesz powiedzieć „spójrz, zanim skoczysz”.

„ Zasada szczepień to niebezpieczny nonsens i opiera się na absolutnej nienauki ”

Dziennikarz medyczny Désirée Röver, także autorka i prezenterka internetu / radia i wideo, zajmuje się „ faktami dotyczącymi szczepień ” od 1996 roku, pisząc, że odkryła, że „ zasada szczepień jest niebezpiecznym nonsensem, opartym na absolutnej nie-nauce ( czytaj: oszustwo) Edwarda Jennera (szczepionki przeciwko ospie krowiej) i Louisa Pasteura (teoria drobnoustrojów i szczepionki przeciwko wściekliźnie). Obaj dżentelmeni (i ich akademiccy zwolennicy) mają na sumieniu niezliczone zgony ze swoimi założeniami, fantazjami i naukowym oszustwem!

Pod zaklęciem, że „szczepienia są bezpieczne i skuteczne”, niemowlętom, niemowlętom, nastolatkom, dorosłym, kobietom w ciąży, seniorom, personelowi wojskowemu, podróżnikom i chorym rutynowo wstrzykiwano szczepionki zawierające niebezpieczne i toksyczne chemikalia oraz związki metali oraz pozostałości użytych pożywek hodowlanych: komórki i tkanki innych gatunków życia, w tym ich obce białka, obce DNA i RNA, a także nieznane ilości nieznanych zanieczyszczeń mikrobiologicznych … Na domiar złego: komórki z abortowanych dzieci … Szczepionki Covid idą o ogromny krok dalej: zmieniają ludzki genom ”.

Oto kilka cytatów ze szczególnie interesującej i interesującej książki, którą moim zdaniem każdy powinien przeczytać krytycznym okiem, a na pewno wielu ludzi, którzy ślepo wierzą rządowi i gigantom branży farmaceutycznej i nie mogą się doczekać, kiedy w przyszłym roku sprzeciwiają się Covid. 19 szczepionych w nadziei, że życie wróci do „normalności”.

Zewnętrzny link do pobrania (PDF)

Na stronie 3 znajduje się następujące zastrzeżenie, na które całkowicie się zgadzamy: „Autorzy nie uważają się za odpowiedzialnych za konsekwencje lektury tego e-booka. Każdy rodzic decyduje – na podstawie rzetelnych informacji – czy będzie przestrzegać pełnego programu szczepień, czy nie. Ona / on będzie odpowiedzialny za konsekwencje ”.

Szybsze wchodzenie na stronę, podstrona z artykułami po angielsku i współpraca

 

   Que viva Cristo Rey!

   Szanowni Państwo, mieliśmy sygnały, że strona otwiera się za wolno tworząc ciągle kółeczko na środku. Zmieniliśmy szablon i przyspieszyliśmy wchodzenie na stronę.

   Poza tym utworzyliśmy podstronę, gdzie znajdują się artykuły przetłumaczone przez naszego młodego i utalentowanego redaktora Karola Dzięgielewskiego – zakładka na górze pt. ,,Publications in English”.

   Nawiązaliśmy również współpracę z genialnym i pięknie prostym w przekazie kanałem na Youtube i Facebooku ,,Dla Boga”.

   Zapraszamy do dzielenia się linkiem do naszej strony z rodakami i obcokrajowcami, jak i do dodawania komentarzy pod artykułami. Pozdrawiam serdecznie! Salve Maria!  łucznik Izydor

 

https://isidorium.info/

Maski są znakiem rozpoznawczym satanizmu! „Maskowanie to satanistyczny rytuał”

Dr.Henry Makow: Maski sygnalizują początek wojny domowej

3 sierpnia 2020

Kiedy zdrowi ludzie są traktowani są jak nosiciele śmiertelnej zarazy, to prawdziwe przesłanie od iluminatów jest takie, że to my wszyscy, którzy podważamy oficjalną narrację pandemii jesteśmy źródłem śmiertelnej zarazy. Wojna domowa trwa iluminaci podzielili społeczeństwo na tych, którzy podporządkowali się restrykcją i oczekują na upragnioną szczepionkę i tych, którzy są temu przeciwni.

Dr.Henry Makow:
Kiedy wczoraj przybyłem do dentysty, recepcjonistka wskazała mi stolik, na którym rytualnie podała mi środek dezynfekujący do rąk.
Następnie kwestionariusz, w którym zaświadczałem , że nie wykazuję objawów śmiertelnego wirusa; nie przebywałem poza prowincją przez ostatnie 14 dni i nie miałem kontaktu z przypadkami COVID.
Potem pielęgniarka zmierzyła mi temperaturę i zrobiła badanie krwi.
Po ustaleniu, że nie jestem chory, wręczyła mi maskę do noszenia w poczekalni.
Kiedy ją zdjąłem, nalegała, żebym ją założył z powrotem.
Odmówiłem, mówiąc, że nie ma obowiązkowego noszenia masek.
Powiedziała, że to dla bezpieczeństwa ludzi tu pracujących. Gdybym jej nie założył, musiałbym wyjść.
Absurd tej sytuacji był oszałamiający. Właśnie stwierdziła, że jestem zdrowy, a mimo to muszę nosić maskę.
Wyszedłem. Nie chcę angażować się w kontakt z ludźmi, którzy nie mają szacunku dla swoich klientów.
Nie wspomnieli, że maski na twarz są obowiązkowe, kiedy dzwonili w czwartek, aby przypomnieć mi o moim spotkaniu. Po prostu założyli, że mogą mnie zmusić.
Oczywiście nie chodzi o zdrowie. Chodzi o kontrolę i uległość aby usprawiedliwić polityczną tyranię, użyto medycznego oszustwa.
Poddajesz kwarantannie chorych, a nie zdrowych. Dlaczego więcej osób tego nie kwestionuje?
Kiedy zdrowi ludzie muszą zachowywać się tak, jakby mieli śmiertelną zarazę, przesłanie jest jasne, jesteś nosicielem choroby.

Premier Anglii Boris Johnson oraz niekoronowany król Anglii oraz reszty świata, baron Jacob de Rothschild w swojej posiadłości Waddesdon Manor
Chociaż ci sataniści i zboczeńcy posiadają 90% wszystkiego, a my jesteśmy „bezużytecznymi zjadaczami”, zużywającymi zbyt wiele ich zasobów (tj. „Zmiany klimatyczne”). Zmęczyli się bogactwem, teraz chcą większej władzy nad nami.

„LICENCJA NA ZABIJANIE”

Szczepionki to myląca nazwa. To pestycydy. Czy miałeś już pestycyd COVID?
Bill Gates mówi, że możemy potrzebować harmonogramu pestycydów, aby ostatecznie wykorzenić „chorobę”. Dlatego producenci szczepionek są zwolnieni z odpowiedzialności. Wątpię, czy jakiekolwiek inne firmy otrzymają taką ochronę. Podatnicy są na haku. Podatnicy w USA zapłacili odszkodowanie 16 000 ofiar szczepionek 3 miliardy dolarów od 1988 roku.
Więc zamiast naprawić zęby, poszedłem do centrum handlowego.
Społeczeństwo już się rozszczepia. Pięćdziesiąt procent twarzy zbliżających się do mnie było zakrytych, a 50% nie.
Nadchodzi czas wojny domowej w kwestii szczepionek, każdy z nas wybierze: czy są one panaceum czy pestycydem?
Konformiści kontra nonkonformiści. Szatański kult, który kontroluje świat, planuje wykluczyć nonkonformistów. Wynika to jasno z faktu, że korporacje odrzucają połowę potencjalnych klientów i biernie godzą się na pandemię, która zniszczyła wiele sektorów gospodarki.
Czy rozpoczynają odstrzał? Nadejdzie sezon polowania na nonkonformistów, czy zamierzają uwolnić drugą falę?

KULT SATANISTYCZNY ILUMINATÓW – KONTROLOWANIE LUDZI
Świat jest kontrolowany przez satanistyczny kult Iluminatów, oparty na żydowskim kabalizmie. Inne pseudonimy to komunizm i masoneria. Ta kontrola jest sprawowana za pośrednictwem systemu bankowego.
(Zobacz „Celem masonerii jest triumf komunizmu” ).
Kult szatana wykorzystuje i kontroluje swoich członków, ludzie, którzy odmówią podporządkowania się, będą odrzucani i prześladowani. Już mi odmawia się stomatologii, bo nie zachowuję się jak nosiciel śmiertelnego wirusa.

#Covid jest środkiem, za pomocą którego iluminaci podnoszą nieindukowane rasy ludzkiej w satanizm. Najpierw maska, potem szczepionka, potem paszport. Nonkonformiści zostaną wykluczeni w taki sam sposób, jak w Chinach.

MASKI
Maski są znakiem rozpoznawczym satanizmu. „Maskowanie to satanistyczny rytuał” – mówią protestujący w Seattle i mają rację.
Satanizm dehumanizuje nas, niszcząc naszą rodzinną, rasową, narodową i religijną tożsamość. Teraz ZAKRYWAJĄ NASZE TWARZE bez powodu. Jak poniżające jest to?
Mówi się, że pestycydy oprócz wyniszczania nas, będą zawierały nanochipy, które spowodują łatwiejsze sprawowanie kontroli nad ludzkimi masami.
Sprzedają nawet maski z motywami satanistycznymi.
Program satanistyczny jest jasny. Zwykła grypa jest traktowana jako pandemia. Statystyki są sfałszowane. Zabiegi są wstrzymane. Protesty BLM, aborcjoniści i salony ze striptizem pozostają otwarte.
Kościoły są zamknięte. Strażnik zostaje zwolniony za pomoc księdzu w przeprowadzaniu ostatnich obrzędów umierającego pacjenta. Koszt zamknięcia jest milion razy wyższy niż grypy, ponieważ stoi za nim program polityczny, ekonomiczny i okultystyczny .

Podsumowując, rozpoczyna się wojna domowa między konformistami i nonkonformistami, satanistami i wierzącymi w Boży plan dla człowieka oraz między komunistami (Antifa) i antykomunistami.

W naszych czasach ten starożytny konflikt osiąga punkt kulminacyjny. Szatan pokazuje swoją twarz.
źródło: henrymakow.com

SKANDAL! Grzegorz Braun WYRZUCONY przez Czarzastego za brak maseczki! -TO JUŻ OTWARTA WOJNA !

https://gloria.tv/post/fPD6S1C8qgPw2sfhUhyVZMCgU

Mocne wystąpienie Brauna w Sejmie: dajcie ludziom

normalnie żyć
https://www.gloria.tv/post/mJrwxKvVhaow1zovpmZct6PMf

WSTRZĄSAJĄCE: Szpitale w USA to umieralnie. Relacja pielęgniarki. Garstka kadry medycznej posiada sumienie.
https://www.gloria.tv/post/6rsfW6vPc6ea4B69i11MYNvvp

ZAPROSZENIE NA GLOBALNE SPOTKANIE KRUCJATY MODLITWY
Drodzy Wojownicy Modlitwy Krucjaty, Jesteście zaproszeni do wzięcia udziału w następnym Globalnym Spotkaniu Krucjaty Modlitwy, które odbędzie się 21 listopada o godzinie 21:00 czasu Hongkongu – (14:00 czasu warszawskiego).
Tematem przewodnim tego Światowego Spotkania Krucjaty Modlitwy będzie „Nasz Pan Jezus Chrystus, Powracający Król”.
https://www.gloria.tv/post/rLH9cfEoAPoQ2ihGy8d23sqe1

Nasz Pan, Jezus Chrystus, Król, który powraca” – ogólnoświatowe spotkanie Krucjaty Modlitwy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W najbliższą sobotę, 21 listopada, o godz. 14 odbędzie się ogólnoświatowe spotkanie Krucjaty Modlitwy zatytułowane „Nasz Pan, Jezus Chrystus, Król, który powraca”. Informacje na ten temat powinniście Państwo otrzymać po polsku w mailu z centrali – kto zarejestrował się na oficjalną liste wysyłkową w Misji.

Uwaga! Po raz pierwszy tego typu spotkanie będzie tłumaczone na żywo na język polski! Prosimy w tym celu upewnić się, że mają Państwo zainstalowaną najnowszą wersję programu zoom.

Tłumaczenie będzie można włączyć klikając na ikonkę globu w panelu opcji zoomu (po prawej stronie) i na wybrany język, tak jak jest na zdjęciu pokazane poniżej.

Kto nie otrzymał informacji albo zaproszenia na spotkanie – można się zarejestrować klikając tutaj.

Proszę, zaproście swoich przyjaciół i znajomych oraz braci i siostry, wojowników z misji „Jezus do ludzkości”, aby dołączyli do tego ogólnoświatowego spotkania modlitewnego.

To ogólnoświatowe spotkanie Krucjaty Modlitwy jest przygotowaniem na zbliżającą się uroczystość Chrystusa Króla. Zjednoczmy się wszyscy, dołączając to tego spotkania modlitewnego, gdy będziemy się modlić Różańcem świętym, Koronką do Bożego Miłosierdzia, a także Modlitwami Krucjaty. Będziemy także czytać wybrane orędzia z Księgi Prawdy dotyczące tematu „Nasz Pan, Jezus Chrystus, Król, który powraca”.

Jak się zarejestrować na spotkanai w programie zoom?
Aby się zarejestrować na seminarium albo spotkanie, należy na stronie rejestracji wpisać swoje dane i kliknąć przycisk “Register”.
First Name – imię
Last Name – drugie imię / nazwisko
Email Address – adres mailowy
Confirm Email Address – potwierdź adres mailowy
Country / Region – wybieramy „Poland” (Polska)
Po tym kliknięciu otrzymamy maila z potwierdzeniem rejestracji. Sprawdźmy także folder “spam” w skrzynce pocztowej, czasami też maile potrafią dojść z pewnym opóźnieniem.

Jak się połączyć?
Aby się połączyć na seminarium czy inne spotkanie, w tym spotkanie modlitewne, należy odnaleźć w otrzymanym mailu słowa “Click Here to Join” (co oznacza: “Kliknij tutaj, by się połączyć”) i kliknąć na nie. Zostaniemy przekierowani najpierw – kto jeszcze tego nie uczynił – do ściągnięcia i instalacji programu zoom, za pomocą którego połączymy się na spotkanie (można to uczynić wcześniej, by nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę). Potem, po ponownym kliknięciu na słowa “Click Here to Join” zostaniemy przekierowani na spotkanie. Zachęcamy do połączenia się na spotkanie kilka minut przed czasem, by uczynić to na spokojnie i być przygotowanym.  Po wejściu na spotkanie nalezy kliknąc na dole Audio i „Call over Internet”, by włączyć głos.

Redakcja biuletynu Armia Jezusa Chrystusa

Prezydent wzywa do pamięci o ofiarach Holokaustu. A co z ludobójstwem nienarodzonych? 

Polacy – bierzcie przykład z Żydów, którzy zawsze i wszędzie bronią swojego Narodu a Polacy niestety mają kilka twarzy – są przekupni i obłudni jak Redemptoryści z Rydzykiem   i Paulini i Polacy ciągle przegrywają, bo słuchają wrogów, a nie Pana Boga Przyjaciela.

Prezydent wzywa do pamięci o ofiarach Holokaustu.  A co z ludobójstwem nienarodzonych?

W 80. rocznicę zamknięcia warszawskiego getta przez niemieckiego okupanta Prezydent Andrzej Duda w oficjalnym liście zwrócił się do Polaków z prośbą o szczególną pamięć o milionach ofiar Holokaustu. „Upamiętnienie Shoah oraz jej historycznego tła jest moralnym obowiązkiem całej ludzkości”- pisze Prezydent. Dziś mija sto lat od legalizacji aborcji przez Rosję Sowiecką. Czy głowa polskiego państwa wystosuje podobny apel w aspekcie tej ponurej rocznicy?

Moralnym obowiązkiem całej ludzkości powinno być również upamiętnienie milionów ofiar Holokaustu nienarodzonych dzieci w setną rocznicę legalizacji zbrodniczej praktyki przez bolszewicką Rosję. 18 listopada 1920 r. urzeczywistniono w prawie dyrektywę zbrodniarza W.I. Lenina: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia”. Od tego momentu świat spłynął obfitszą niż Shoah narodu żydowskiego krwią. Jak można sądzić, Prezydent RP nie upomni się za mordowanymi w łonach matek ofiarami „nienawistnej, antyludzkiej ideologii”, skoro to właśnie z jego inicjatywy w Sejmie procedowany będzie projekt zmian w tzw. ustawie antyaborcyjnej, poprzez wprowadzenie do niej przepisu umożliwiającego zabicie podejrzanego o śmiertelną chorobę nienarodzonego człowieka. 

Prezydent zamiast czynić się heroldem „moralnych obowiązków całej ludzkości”, powinien stanąć na straży polskiej Konstytucji, która w art. 38 potwierdza prawną ochronę życia każdego człowieka (Orzeczenie TK z 28 maja 1997 r.) bez względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani bez względu na jakiekolwiek inne kryteria (Wyrok TK z 30 września 2008 r.). Proponowane przez Prezydenta zmiany stoją w sprzeczności z wydanym niedawno wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi jedynie kontynuację wcześniejszej linii orzeczniczej. 

„Nigdy więcej wojny!” – czytamy w podsumowaniu prezydenckiego listu z okazji 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego. Ale czyż nie największym niebezpieczeństwem zagrażającym dzisiaj pokojowi jest aborcja? „Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?”. [św. Matka Teresa, Konferencja ONZ, Kair 1994 r.]

https://www.pch24.pl/prezydent-wzywa-do-pamieci-o-ofiarach-holokaustu–a-co-z-ludobojstwem-nienarodzonych-,79988,i.html

….czeka nas niewola , depopulacja , chipy, obozy koncentracyjne , worki foliowe , rozbicie i rozerwanie rodzin , mogiły zbiorowe i nierząd światowy antychrysta !

https://gloria.tv/post/TvXiGhbVvFx91aJ8a6wdNUhpC

‚ UPADNIJ NA KOLAN -LUDU CZCIĄ PRZEJĘTY -UWLELBIAJ SWEGO PANA ! ŚWIĘTY ! ŚWIĘTY ! ŚWIĘTY !

https://gloria.tv/post/N9VegBCfuwQ64wCBYtGSxeg1f

POŁOWA POLAKÓW PRZEBUDZONA ???

https://gloria.tv/post/n6GsRpjXfd2Q2VwPhVGd33mCy

Grzegorz Braun: Co nas czeka? PRZERAŻAJĄCA wizja!

https://www.youtube.com/watch?v=tsAby6GOVhI

PILNE! Puste łóżka na Stadionie Narodowym? Szokujące nagranie, jak to naprawdę wygląda? Sklepowicz i Rola

https://www.youtube.com/watch?v=YSuUhHRAaQ4&feature=emb_logo

Gadowski u Roli ujawnia fakty ws. szczepionki na COVID-19?

O Trumpie, wojnie w PiS, KK i E. Górniak!

https://www.youtube.com/watch?v=5tObCRgQgb4

RZĄD DANII SIĘ UGIĄŁ! Nie będzie przymusowych szczepionek

https://www.youtube.com/watch?v=SjK_H3Tel6w&feature=emb_logo

 Bo w Danii rządzą Duńczycy a  w Polsce rządzą Żydzi.

‚Upadek Kabały’ to film publicystyczno-dokumentalny o naszej planecie i perspektywie życia

Upadek Kabały – Fall of Cabal – Część 1 z 10 Lektor PL

https://www.cda.pl/video/505300755

Upadek Kabały to 10 odcinków niesamowicie fascynującego programu publicystyczno-dokumentalnego na tematy konspiracji światowej, które od wielu pokoleń podstępnie przygotowują całej populacji w ramach tzw. Nowego Porządku Świata, który nas czeka. A jak skończy się ten podstępny zamiar zbudowania NPŚ mało kto wie a jedynie istnieją przesłanki i przypuszczenia, które przywołują strach i domysły. Wszystkim tym poczynaniom kierują dekadenckie przesłanki ze sfer polityczno-iluminacko-masońskich.

Warty obejrzenia i wyciągnięcia własnych wniosków. 

Nieznane proroctwo – 16 maja 1921 r. Maryja mówi do ks. Dolindo: „huragan przejdzie nad Kościołem i światem”

„Nie lękajcie się, nie bójcie się, ale potrzeba, by potężny huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem! Kościół będzie się wydawał całkowicie opuszczony, w każdym z miejsc świata wyludniony… opuszczony przez kapłanów… wiele z kościołów będzie trzeba zamknąć! Pan utrąci swoją mocą wszystko, co przywiązuje do ziemi i paraliżuje Kościół! 
[…] Kiedy zobaczycie […] Kapłanów pozbawionych wszelkich dóbr, kiedy zostaną zredukowane zewnętrzne okazałości uroczystości, to znak, że bliskie jest Królestwo Boże”

Czy Matka Boża przepowiedziała ks. Dolindo Ruotolo czas burz, jakich doświadcza dzisiaj świat? Wiele wskazuje na to, że tak. Słowa niezwykłego proroctwa, jakie otrzymał blisko sto lat temu kapłan z Neapolu opisuje w swojej nowej książce jego biografka, Joanna Bątkiewicz-Brożek. 

Autorka książki „Jezu, Ty się tym zajmij!” w swojej nowej opowieści o ojcu Dolindo „Jezu, ratuj!” przytacza niezwykłe proroctwo, podarowane neapolitańskiemu kapłanowi przez Maryję.  Przenieśmy się zatem na moment do Rzymu. Jest 16 maja 1921 roku. „Jestem Maryja Niepokalana, Matka Miłosierdzia” – słyszy mistyk z Neapolu w czasie jednej z przeżywanych lokucji wewnętrznych . Ksiądz Dolindo notuje wtedy, jak twierdzi, słowa samej Matki Bożej:

„Nie lękajcie się, nie bójcie się, ale potrzeba, by potężny huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem! Kościół będzie się wydawał całkowicie opuszczony, w każdym z miejsc świata wyludniony… opuszczony przez kapłanów… wiele z kościołów będzie trzeba zamknąć! Pan utrąci swoją mocą wszystko, co przywiązuje do ziemi i paraliżuje Kościół! […] Kiedy zobaczycie […] Kapłanów pozbawionych wszelkich dóbr, kiedy zostaną zredukowane zewnętrzne okazałości uroczystości, to znak, że bliskie jest Królestwo Boże”.

Koniec jest blisko?

Czytając powyższe słowa trudno zachować spokój, zwłaszcza gdy widzimy, jak dzisiejszy świat chwieje się w posadach. Słowa Matki Bożej, przekazane ojcu Dolindo, stanowią jednak swoiste wezwanie do gotowości na najtrudniejsze nawet cielesne doświadczenia. Niewątpliwie niektórzy odczytują te słowa raczej jako zapowiedź drugiej wojny światowej, która okazała się dla świata jednym z najbardziej brutalnych konfliktów w dziejach i wielkim doświadczeniem dla Kościoła. Czy to prawidłowe spojrzenie?

Jest bowiem w słowach Matki Bożej coś zastanawiającego. II wojna światowa niewątpliwie była bowiem czasem trudnym dla Kościoła. W samym jądrze ciemności tamtego konfliktu, czyli w Niemczech, to właśnie katoliccy kapłani, wobec kolaboracji wielu duchownych protestanckich, stawiali opór nazistowskiemu reżimowi. Podobnie było w innych krajach okupowanych przez Niemcy, gdzie odważni duchowni stawali się także celem agresorów. A zatem faktycznie można powiedzieć, że „potężny huragan” przeszedł wtedy nad Kościołem. Zwróćmy jednak uwagę, iż Matka Boża przedstawiła księdzu Dolindo obraz znacznie bardziej niepokojący niż na pozór mogłoby się wydawać. Maryja przepowiedziała Kościół „wyludniony” i „opuszczony przez kapłanów”. Duchowni zaś, jeśli wczytać się w tę wizję, mają utracić wszelkie dobra. Czy faktycznie zatem taka wizja mogła dotyczyć II wojny światowej? Pamiętajmy bowiem, że stanowiący jedno z centrów oporu Kościół katolicki wyszedł z tamtego konfliktu wzmocniony, mówiono nawet wówczas o swoistym odrodzeniu wiary. Co zatem oznaczają słowa Matki Bożej wypowiedziane przed blisko stu laty do ojca Dolindo? Czy nie należy ich odczytywać w nieco innym kontekście?

Puste świątynie i wizja poważnych problemów Kościoła w głoszeniu Ewangelii, widoczne są przecież właśnie teraz. Być może ten stan jest chwilowy, ale nie wiemy czym będzie on skutkował za kilka, kilkanaście a może kilkadziesiąt lat. Skutki trwającej pandemii COVID19 będziemy pewnie jeszcze obserwować przez długi czas i to zarówno w wymierza społecznym jak i ekonomicznym. Czy zatem możliwe jest, by puste świątynie nie okazały się prostą przyczyną tego, że i sam Kościół utraci znaczną część środków materialnych? Czy nie stanie się to początkiem nowego, jeszcze głębszego Jego kryzysu?

Jeśli w tym kontekście czytać to objawienia, być może faktycznie koniec jest już blisko.

Tryumf Kościoła 

Nie możemy jednak zapominać, że czas kryzysu – nazywany czasem oczyszczenia – to jedynie preludium do tego, co czeka nas jeszcze tutaj, na ziemi. Nim nastanie tak często przepowiadany koniec świata, Matka Boża obiecała nam Tryumf Niepokalanego Serca Maryi. A zatem będzie to także dzień tryumfu wszystkich wierzących, całego Kościoła.

Trudno ocenić, czy czas epidemii połączony z licznymi wstrząsami społecznymi, stanowi jakiś przełom. Przez świat przetaczały się bowiem znacznie bardziej niebezpieczne zarazy. Obecna wydaje się o tyle dotykać nas wszystkich, że uderza w to, co od dekad stało się obsesją współczesnego człowieka: poczucie bezpieczeństwa. Nie tyle bowiem grozi nam śmierć ogromnej części populacji, ile odczuwamy wszyscy dotkliwie, że świat przestał być przewidywalną układanką, wypełnioną prostymi rytuałami. Na ten kryzys nakładają się w dodatku także inne wstrząsy, związane z obsesyjnym poszukiwaniem przez ludzi nowych, grupowych tożsamości, utraconych na skutek kryzysu religii.

Kryzys, w jakim pogrążony jest dzisiaj Kościół, nie powinien przepełniać nas trwogą. Powinniśmy raczej wyczekiwać zapowiadanego tryumfu naszego Kościoła. I choć słowa Matki Bożej, przekazane ks. Dolindo, mogą opisywać tragizm współczesnych czasów, warto odczytywać je jako część pewnej całości. Nasze dzisiaj i jutro jest w rękach Boga. Czy można mieć wątpliwości, że On zatryumfuje?

Więcej w książce Joanny Bątkiewicz-Brożek „Jezu ratuj!” – kliknij

Piątek, 20 listopada 2020

ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA

Rafał Kalinowski – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z konstytucji dogmatycznej o Kościele
Lumen gentium Soboru Watykańskiego II
Rady ewangeliczne są darem Bożym

Rady ewangeliczne dotyczące poświęconej Bogu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako ugruntowane w słowach i przykładach Pana, a zalecane przez Apostołów, Ojców i doktorów Kościoła oraz pasterzy, są darem Bożym, który Kościół otrzymał od swego Pana i z łaski Jego ustawicznie zachowuje. Sama zaś władza Kościoła pod przewodnictwem Ducha Świętego zatroszczyła się o to, aby je tłumaczyć, praktykowaniem ich kierować, a nadto ustanawiać trwałe formy życia na radach tych oparte. Stąd też wyrosły niby na drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na roli Pańskiej z danego przez Boga zalążka, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru całego Ciała Chrystusowego. Rodziny te bowiem dają członkom swym pomoc polegającą na umocnieniu ich w danym sposobie życia, na wypróbowanej nauce prowadzącej do osiągnięcia doskonałości, na wspólnocie braterskiej w służbie Chrystusowej i na umocnionej przez posłuszeństwo wolności, tak iż mogą oni bezpiecznie wypełniać swe śluby zakonne i zachowywać je wiernie oraz czynić radośnie postępy na drodze miłości. 
Przez śluby albo inne święte więzy naturą swą podobne do ślubów, którymi chrześcijanin zobowiązuje się do praktykowania trzech wyżej wymienionych rad ewangelicznych, oddaje się on całkowicie na własność umiłowanemu nade wszystko Bogu, tak że z nowego i szczególnego tytułu poświęca się służbie Bożej i Jego czci. Już wprawdzie przez chrzest umarł dla grzechu i poświęcony został Bogu; aby jednak móc otrzymać obfitsze owoce łaski chrztu, postanawia przez ślubowanie rad ewangelicznych w Kościele uwolnić się od przeszkód, jakie mogłyby go odwieść od żarliwej miłości i od doskonałości kultu Bożego, i jeszcze ściślej poświęca się służbie Bożej. Poświęcenie zaś tym będzie doskonalsze, im silniejsze i trwalsze będą więzy, na obraz Chrystusa związanego nierozerwalnym węzłem z Kościołem, swoją Oblubienicą. 
A ponieważ rady ewangeliczne przez miłość, do której prowadzą, w szczególny sposób zespalają z Kościołem i jego tajemnicą tych, co za nimi idą, przeto ich duchowe życie winno być poświęcone także dobru całego Kościoła. Wynika stąd obowiązek pracy, w miarę sił i stosownie do formy osobistego powołania, bądź modlitwą, bądź gorliwym działaniem, celem zakorzenienia i umocnienia w duszach królestwa Bożego i rozszerzania go na wszystkie kraje. Dlatego też Kościół bierze w opiekę i popiera swoisty charakter rozmaitych instytutów zakonnych. 
Jest więc ślubowanie i spełnianie rad ewangelicznych niejako widomym znakiem, jaki może i powinien pociągnąć skutecznie wszystkich członków Kościoła do ochoczego wypełniania powinności powołania chrześcijańskiego. Skoro bowiem Lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, lecz szuka przyszłego, to stan zakonny, który bardziej uwalnia swych członków od trosk ziemskich, w wyższym też stopniu ukazuje wszystkim wierzącym dobra niebiańskie już na tym świecie obecne i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu Chrystusa, wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę królestwa niebieskiego. Stan ten naśladuje wierniej i ustawicznie uprzytamnia w Kościele tę formę życia, jaką obrał sobie Syn Boży, przyszedłszy na świat, aby czynić wolę Ojca, i jaką zalecił uczniom, którzy za Nim poszli. Ujawnia on wreszcie w swoisty sposób wyniesienie królestwa Bożego ponad wszystko, co ziemskie, oraz jego najważniejsze potrzeby; ukazuje też wszystkim ludziom przeogromną wielkość potęgi Chrystusa królującego i nieograniczoną moc Ducha Świętego działającego przedziwnie w Kościele.

Święty Rafał Kalinowski

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Jego ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu z wyróżnieniem Instytutu Szlacheckiego w Wilnie (1843-1850), Józef podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy (dziś Białoruś). Zrezygnował z nich po dwóch latach. W 1855 r. przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Jednocześnie wstąpił do wojska. Wtedy właśnie przestał przystępować do sakramentów świętych, do kościoła chodził rzadko, przeżywał rozterki wewnętrzne, a także kłopoty związane ze swoją narodowością, służbą w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Wciąż jednak stawiał sobie pytanie o sens życia, szukając na nie odpowiedzi w dziełach filozoficznych i teologicznych. Po ukończeniu szkoły (1855) został adiunktem matematyki i mechaniki budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika. W 1859 r. opuścił Akademię i podjął pracę przy budowie kolei żelaznej Odessa-Kijów-Kursk. Po roku przeniósł się na własną prośbę do Brześcia nad Bugiem, gdzie pracował jako kapitan sztabu przy rozbudowie twierdzy. Czując, że zbliża się powstanie, podał się do dymisji, aby móc służyć swoją wiedzą wojskową i umiejętnościami rodakom. Został członkiem Rządu Narodowego i objął stanowisko ministra wojny w rejonie Wilna. W końcu zdecydował się na wyjazd do Warszawy, gdzie chciał podjąć leczenie i miał nadzieje na znalezienie pracy. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w maju 1863 r.
Święty Rafał Kalinowski

Jednocześnie, wspierany modlitwami matki i rodzeństwa, przeżywał nawrócenie religijne, m.in. pod wpływem lektury Wyznań św. Augustyna: nie tylko wrócił do praktyk religijnych, ale przejawiał w nich szczególną gorliwość. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, mając świadomość jego daremności, ale zarazem nie chcąc stać na uboczu, gdy naród walczy, przyłączył się do powstania. Sprzeciwiał się niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się walk. W liście do brata pisał: „Nie krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski, ale potu ona potrzebuje”.
Po upadku powstania powrócił do Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy, że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Przez pewien czas przebywał w Nerczyńsku, potem w Usolu, następnie w Irkucku i Smoleńsku. Podczas pobytu na Syberii oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością, zadziwiał niezwykłą wprost mocą ducha, ujmował cierpliwością i delikatnością, wspierał dobrym słowem i modlitwą, czuwał przy chorych, pocieszał i podtrzymywał nadzieję. Dzielił się z potrzebującymi nie tylko skromnymi dobrami materialnymi, ale również bogactwem duchowym. Bolał go fakt, że wielu zesłańców nie posiadało żadnej wiedzy religijnej. Szczególnie chętnie katechizował dzieci i młodzież.
Po ciężkich robotach Józef Kalinowski powrócił do kraju w 1874 r. Uzyskał paszport i wyjechał na Zachód jako wychowawca młodego księcia Augusta Czartoryskiego (beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w 2003 r.). Opiekował się nim przez trzy lata. W lipcu 1877 r., mając już 42 lata, Józef Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu (Austria), przybierając zakonne imię Rafał od św. Józefa. Po studiach filozoficznych i teologicznych na Węgrzech, złożył śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie 15 stycznia 1882 r. w Czernej koło Krakowa. W kilka miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej. Urząd ten pełnił przez 9 lat. Przyczynił się w znacznej mierze do odnowy Karmelu w Galicji. W 1884 r. został założony z jego inicjatywy klasztor karmelitanek bosych w Przemyślu, 4 lata później we Lwowie, a na przełomie 1891 i 1892 roku – klasztor ojców wraz z niższym seminarium w Wadowicach.
Wiele godzin spędzał w konfesjonale – nazywano go „ofiarą konfesjonału”. Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk i niepewność. Przeżyty w młodości kryzys wiary (gdy przez ponad 10 lat żył bez sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Nikogo nie potępiał, ale starał się pomagać. Zawsze skupiony, zjednoczony z Bogiem, był człowiekiem modlitwy, posłuszny regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień.
Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Za życia i po śmierci cieszył się wielką sławą świętości. Bez reszty oddany Bogu, umiał miłować Go w drugim człowieku. Potrafił zachować szacunek dla człowieka i jego godności nawet tam, gdzie panowała pogarda. Dlatego uważany jest za patrona Sybiraków.
Beatyfikował go św. Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach; kanonizacji dokonał w Rzymie w roku 1991, podczas jubileuszowego roku czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża, odnowiciela zakonu karmelitów. Św. Rafał Kalinowski jest patronem oficerów i żołnierzy, orędownikiem w sprawach trudnych.

W ikonografii Święty przedstawiany jest podczas modlitwy, w habicie karmelity.

Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, prezbitera, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Panie Jezu o Pols pytam, kiedy zakończy się nasza cierpliwość psychiczna i strach bo Rząd ma dla nas szczepionki trujące i będą nas szczepić i mordować a mówią, że wszystko jest do pozbycia się Polaków gotowe. Polacy nie są głupi i wiedzą, że Rząd żydowski szuka odpowiednich sposobów na opanowanie zupełne naszej Ojczyzny Polski w całości, bo już zamknęli nasze różne bogactwa, abyśmy z nich nie korzystali.

 PAN JEZUS.

  „Zawsze mówię na ten sam temat tak samo: albo – Jezus Chrystus KRÓLEM POLSKI I SPRAWIEDLIWOŚCI albo WOJNA w całej okazałości. Gdy będę KRÓLEM to zapewnię – Pokój, Zgodę i Szczęście, albo lucyfer będzie rządził

w swej diabelskiej potędze. Gdybym był już KRÓLEM jak Mnie „obsadził” na Tronie Grzegorz Wróblewski, to nie byłoby popełnianych grzechów i nie byłoby wirusów, a nikt by nie upuścił od tragedii żadnej łezki. Widzicie co się dzieje, gdy oszustwo panuje w grupie Grzegorza „wposłudze”, bo jego grupa jest na pisowskich i demonicznych usługach. Dziwię się tym niby prorokom, że za ich panowania w internecie w Polsce nie ma pokojowego widoku, a w Polsce wrze przez chuliganów niszczących kościoły i dlatego tylko wojna was pogodzi.

      Gdy Grzegorz był kiedyś sam, to Ja byłem rad, a jednak połączony z grupą

nie jest już Moim sługą. A wy Polacy módlcie się o szybkie uznanie Mnie Boga

KRÓLEM POLSKI, bo bez Króla będzie wojenna awantura. Z bólem w sercu przeżywam wszystkie ruchy waszego Rządu i Episkopatu, gdyż dużo ich służy wspólnie lucyferycznemu „bratu”. A wy Polacy nie oczerniajcie się nawzajem,

nie skarżcie jeden na drugiego, lecz dążcie do zgody, do pojednana między sobą i pragnijcie zaprzyjaźnić się ze Mną Jezusem Miłosiernym i bądźcie Mnie wierni. „Któż jak Bóg” i módlcie się, a z uwagą rozważajcie każde słowo. 

     Ja Jestem Miłością i pragnę, abyście i wy mogli „nią” być, a ze Mną i ze wszystkimi w przyjaźni żyć. Błogosławię was Polscy Patrioci – żyjcie w zgodzie ze Mną Bogiem i między sobą, bo bardzo jest Mnie żal każdego człowieka, aby uchronił się przed wojną. A ty Grzegorz nie mów więcej, że Jestem KRÓLEM, gdyż słucham tę wiadomość z wielkim bólem. Po owocach poznajecie „kto jest kto”, a także po pracy i zachowaniu Rządu i Episkopatu, że jesteście podzieleni i przez „złego” zniewoleni.

       Apeluje do was Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – wybaczajcie sobie nawzajem i z całego życia przystępujcie do Sakramentu Pokuty i usuńcie wszystkie wyrzuty. Amen. Jezus Miłosierny Przyjaciel Polaków”.


  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele – 14.11.20 r.

                                    

MODLITWA O OCHRONĘ PRZED ZŁEM

Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko,

który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana,

proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha.

Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,

proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż,

proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.

Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas

aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić.

Amen

Watykańska policja przejmuje kilogramy złota i srebra

https://gloria.tv/post/jmBdogMtnUPB6vK1eDk8ihfeN

 

Ksiądz pozwala na kult Kriszny w swoim kościele (film)

 

 Lisicki „Rozważałbym WYJŚCIE z UE”_POLEXIT to nadzieja na lepsze jutro.

WYJŚCIE POLSKI Z EUROKOŁCHOZU

TO NAJLEPSZE CO MOŻE NASTĄPIĆ I PRZYNIEŚĆ POLAKOM SUWERENNOŚĆ I DOBROBYT !!!

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

wielu Polaków pada ofiarami zastraszania, ośmieszenia, zorganizowanej dyskryminacji w miejscu pracy lub nauki czy w mediach społecznościowych – tylko dlatego, że odważnie wyrażają swoje przywiązanie do obrony życia, rodziny, wiary czy niewinności dzieci. Ta przemyślana taktyka radykalnych ideologów bierze za cel przede wszystkim zwykłych obywateli – pracownika IKEA, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, urzędnika odpowiedzialnego za szkolnictwo czy twórcę katolickiej wspólnoty broniącej kościołów przed aktami wandalizmu.

Ludzie tacy jak Pani i ja mają ze wstydem zniknąć z przestrzeni publicznej. W imię fałszywej tolerancji nasz głos ma zostać zagłuszony. Ten model działania zepchnął na margines konserwatywną część opinii publicznej w wielu krajach Europy. Nie możemy pozwolić na to, żeby doszło do tego również w Polsce. Dlatego prawnicy Instytutu Ordo Iuris angażują się w procesy sądowe wszystkich obrońców wartości kneblowanych za poglądy. I odnosimy na tym polu sukcesy.

Wskutek wytoczonego przez nas procesu warszawska radna musiała przeprosić Kaję Godek za rozpowszechnianie fałszywego zdjęcia sugerującego „hajlowanie” przez działaczkę pro-life. Kolejne media, takie jak Wirtualna Polska, Tygodnik Polityka czy serwis Francuskiej Agencji Prasowej AFP publikowały sprostowania fałszywych informacji. Każda z tych wygranych spraw to kolejna cegiełka w procesie odbudowy pewności siebie tych wszystkich, którzy bez wsparcia naszych prawników byliby dalej niszczeni i pomawiani.

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces w sprawie byłego pracownika IKEA, który został zwolniony za opartą na cytatach z Pisma Świętego krytykę zaangażowania firmy w promocję ideologii LGBT. Pracodawca, zachwalający tolerancję i wielokulturowość, natychmiast pozbył się wzorowego pracownika. Wstawione na pracowniczym forum fragmenty Biblii uznano za złamanie regulaminu firmy i wskazano jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Rację przyznała nam już prokuratura, która sformułowała akt oskarżenia wobec kierownika kadr IKEA. Teraz liczymy na sąd pracy, który powinien stanąć po stronie wolności słowa, sumienia i wyznawanej wiary, gwarantowanym nam przez Konstytucję RP.

Ofiarą ofensywy ideologów LGBT padło też Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. To ich ostrzeżenia przed treściami ukrytymi w programach edukacyjnych zapoczątkowały wycofanie z polskich szkół kontrowersyjnej edukacji antydyskryminacyjnej. Jej propagatorzy, włącznie z edukatorką wyrzuconą niegdyś za obsceniczność z parad równości, próbują teraz finansowo zniszczyć prorodzinne stowarzyszenie. Efektem sądowej porażki w procesach wytoczonych przez siedem różnych podmiotów byłoby de facto bankructwo organizacji. Dlatego nie miałem wątpliwości, że jako Instytut Ordo Iuris musimy reprezentować pozwanych rodziców przed sądem, gdzie odnieśliśmy pierwszy sukces. Po rozpoczęciu postępowań jeden z aktywistów (autor podręcznika zachwalającego wulgarne wystawy szkolne) już wycofał swój pozew.

Z pomocy prawnej Instytutu Ordo Iuris korzysta także dr Grzegorz Wierzchowski – były łódzki kurator, który został publicznie zaatakowany przez prowadzącą seksedukację Fundację SPUNK (której nazwa ma wulgarne znaczenie w języku angielskim). Dr Wierzchowski w oficjalnym piśmie sprzeciwił się bezpodstawnemu posługiwaniu się przez organizację rekomendacją kuratorium. Prezes Fundacji Aleksandra Dulas nie tylko zignorowała pismo kuratora, ale także w opublikowanym liście zaatakowała go personalnie, za co Grzegorz Wierzchowski skierował wobec niej pozew o ochronę dóbr osobistych. Nasi prawnicy reprezentują kuratora w postępowaniu sądowym. List Fundacji SPUNK wpisuje się bowiem w demaskowane już wcześniej przez nasz Instytut działania edukatorów seksualnych, którzy poprzez próby uciszania krytyków chcą odebrać rodzicom prawo do decydowania o tym, czego są uczone w szkołach ich dzieci.

Przed nami jednak kolejne sądowe procesy w obronie ludzi atakowanych za przywiązanie do podstawowych wartości konstytucyjnych. W najbliższym czasie wytoczymy kilka procesów wobec oszczerców z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którzy formułowali wobec członków katolickiej wspólnoty „Żołnierze Chrystusa” absurdalne zarzuty noszenia różańców przeznaczonych do fizycznych ataków na ludzi czy patrolowania i wyłapywania homoseksualistów na ulicach Warszawy. Krzywdzące pomówienia były reakcją na obronę Bazyliki św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu przez członków tej wspólnoty. To nie pierwszy raz, gdy OMZRiK, posługując się kłamstwem, próbuje niszczyć osoby stające w obronie podstawowych wartości. Ktoś musi ich wreszcie powstrzymać.

Jeśli będziemy się temu biernie przyglądać, debata publiczna w Polsce zostanie, podobnie jak na zachodzie Europy, zdominowana przez liberalno-lewicowych aktywistów forsujących swoją radykalną ideologię. Nie możemy na to pozwolić! Dlatego musimy pilnie rozpocząć akcję procesową, by wykazać nierzetelność oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez takie organizacje jak OMZRiK i pokazać, że prawo może zatrzymać kłamstwa i nienawiść.

Nie dla ataków na obrońców wartości

Zwolniony z IKEA za poglądy

Janusz Komenda, który w związku z rozpoczętym postępowaniem zgodził się na ujawnienie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, pracował w krakowskim oddziale szwedzkiego sklepu meblowego od 2016 roku i przez trzy lata był cenionym pracownikiem firmy. Mężczyzna miał nienaganną historię zatrudnienia i otrzymywał wiele pochwał od przełożonych. Dla pracodawcy ważniejsza okazała się jednak ideologia. Bezpośrednią i jedyną przyczyną rozwiązania z nim umowy o pracę stał się wpis na wewnętrznym pracowniczym forum na temat promowanej przez firmę ideologii gender.

W ramach tzw. „Miesiąca Dumy LGBT” IKEA ogłosiła wówczas „dzień solidarności z osobami LGBT” i skierowała do swoich pracowników artykuł pod tytułem „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”. Reprezentowany przez nas pracownik – w odpowiedzi na opublikowany przez pracodawcę tekst – umieścił komentarz, w którym, przytaczając dosadne fragmenty Pisma Świętego, stwierdził, że jako chrześcijanin nie może brać udziału w promocji zgorszenia, jakim jest propagowanie zachowań homoseksualnych. Kilka dni później został zwolniony z pracy.

Janusz Komenda podkreśla, że jego wpis był „reakcją na indoktrynację, której jako pracownik był od lat poddawany w miejscu pracy”. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu zwracał uwagę na to, że zawierając umowę ze szwedzką firmą, zobowiązał się do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków na stanowisku sprzedawcy mebli kuchennych, a nie do reprezentowania ideologii LGBT. Tymczasem firma narzucała swoim pracownikom pozytywny stosunek do politycznych postulatów aktywistów LGBT, które radykalnie odbiegają od nauczania Kościoła katolickiego.

Dlatego nie miałem wątpliwości, że jako Instytut Ordo Iuris musimy zaangażować się w tę sprawę. Decyzja o zwolnieniu sprzedawcy w sklepie IKEA narusza gwarantowaną w Konstytucji RP wolność słowa, sumienia i wyznawanej wiary, stanowiąc dobitny przykład dyskryminacji na tle religijnym. Dyskryminowania pracownika z uwagi na przywiązania do wartości religijnych zakazuje nawet wewnętrzny regulamin IKEA. W imieniu pracownika skierowaliśmy więc pozew do krakowskiego sądu pracy, domagając się przywrócenia pana Janusza do pracy oraz odszkodowania i zadośćuczynienia za dyskryminację z powodu wyznawanej wiary.

W trakcie pierwszej rozprawy sąd przesłuchał dyrektorkę oraz jednego z pracowników krakowskiego sklepu, którzy przekonywali, że wpis Janusza Komendy wywołał poczucie zagrożenia i zaniepokojenia wśród pracowników o skłonnościach homoseksualnych. Absurdalność dosłownego rozumienia cytatów z Biblii wykazał reprezentujący pana Janusza mecenas Maciej Kryczka z Ordo Iuris. W trakcie przesłuchiwania świadków nasz prawnik zwrócił również uwagę na nieszczerość deklaracji o szacunku dla różnorodności koncernu, który organizuje cały miesiąc LGBT, ale nie eksponuje szopki, gdy zbliża się Boże Narodzenie.

W całą sprawę włączyła się już także prokuratura, która skierowała do krakowskiego sądu rejonowego akt oskarżenia w sprawie ograniczenia praw pracowniczych ze względu na wyznanie. Zarzuty usłyszała kierowniczka do spraw zarządzania zasobami ludzkim IKEA, która odpowiada za zwolnienie Janusza Komendy. W postępowaniu, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu, Instytut Ordo Iuris weźmie udział jako oskarżyciel posiłkowy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Chcą zamknąć usta rodzicom

Problemy Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza trwają natomiast już od 2016 roku, gdy organizacja zaprotestowała przeciwko tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej”, w ramach której przedstawiano dzieciom wulgarne i deprawujące treści. Rodzice ze Stowarzyszenia napisali list otwarty, w którym informowali rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, czego faktycznie dotyczą zajęcia. Tekst był bardzo dobrze udokumentowany i zawierał informacje powszechnie dostępne w oficjalnych publikacjach i materiałach edukacyjnych „kursów antydyskryminacyjnych”.

Skuteczność działania niewielkiego Stowarzyszenia rozwścieczyła ideologów gender, którzy ze wsparciem „Gazety Wyborczej” zebrali pieniądze i złożyli łącznie aż siedem pozwów, żądając zadośćuczynienia finansowego na rzecz organizacji promujących postulaty ruchu LGBT oraz przeprosin, które miałyby zostać rozesłane listami poleconymi do wszystkich szkół w Polsce. Koszt takiej wysyłki przerósłby możliwości finansowe Stowarzyszenia i skazał je na bankructwo. Tym sposobem aktywiści LGBT chcieli uciszyć rodziców i wyeliminować ich trwale z debaty publicznej, aby móc bez przeszkód realizować swoje plany wprowadzenia edukacji obejmującej afirmację zachowań subkultury LGBT.

Do tej pory ruszyły dwa procesy. Jeden z nich został wytoczony przez prof. Małgorzatę Fuszarę, która wspierała edukację antydyskryminacyjną jako Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W październiku 2015 roku w ramach pełnionej funkcji objęła patronatem kontrowersyjną publikację „Lekcja Równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach”. Przygotowany przez Kampanię Przeciw Homofobii podręcznik edukacji antydyskryminacyjnej autorstwa Jana Świerszcza jako wzór działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji wskazywał gimnazjum w Piątkowisku koło Pabianic. To właśnie uczniowie tej szkoły przygotowali skandaliczną wystawę promującą dewiacje seksualne, na której zaprezentowano chociażby całujących się półnagich mężczyzn czy zdjęcia czterech mężczyzn w jednym łóżku.

W trakcie rozprawy z powództwa prof. Małgorzaty Fuszary doszło do skandalicznej sytuacji, w której sędzia ośmieszała świadka powołanego przez Stowarzyszenie i kilkukrotnie prezentowała swoje osobiste poglądy na temat rozstrzyganej sprawy, co zostało wyraźnie dostrzeżone przez obecnych na rozprawie przedstawicieli organizacji prorodzinnych. Dlatego po rozprawie podjąłem decyzję o złożeniu wniosku o wyłączenie sędziego z procesu. Nasze działania okazały się na tyle skuteczne, że autor wspomnianego już podręcznika dla edukatorów seksualnych, Jan Świerszcz, zdecydował się na cofnięcie swojego pozwu.

Zmniejszenie liczby pozwów skierowanych przeciwko dzielnym rodzicom cieszy, ale to dopiero początek całej batalii. Tymczasem rozpoczął się już inny proces wytoczony przez aktywistkę LGBT Martę Konarzewską, która jest znana między innymi z tego, że została usunięta z parady równości za… obsceniczne zachowanie, a jako aktywistka LGBT uczestniczyła w akcji „Szturm na szkoły”. Nic dziwnego, że rodzice ze stowarzyszenia wielodzietnych ostrzegali przed powierzeniem dzieci w ręce takiej edukatorki.

Gdyby nie nasza interwencja, masowe pozwy i groźba kosztów procesowych nie tylko zdławiłyby Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, ale stanowiłyby dla innych rodzicielskich organizacji przestrogę przed angażowaniem się po stronie normalności w szkole i niewinności naszych dzieci.

Łódzki kurator oświaty atakowany przez seksualnych edukatorów

Zdecydowanie po stronie rodziców walczących z wulgarną edukację seksualną stanął także były łódzki kurator oświaty dr Grzegorz Wierzchowski. Po objęciu urzędu dr Wierzchowski zauważył, że łódzka Fundacja SPUNK (nazwa pochodzi od wulgarnego angielskiego słowa określającego nasienie) posługiwała się bezpodstawnie rekomendacją kuratorium do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach. Rekomendacja została bowiem wystawiona przez poprzedniego kuratora oświaty dla innej fundacji!

Dlatego dr Grzegorz Wierzchowski wystosował oficjalne pismo, w którym zażądał by Fundacja SPUNK zaprzestała posługiwania się tym dokumentem i usunęła go ze swojej strony internetowej. Prezes SPUNK Aleksandra Dulas nie tylko zignorowała urzędowe pismo kuratora, ale także odpowiedziała listem otwartym, który opublikowała na stronie Fundacji. List stanowił drwinę i próbę ośmieszenia dra Wierzchowskiego i reprezentowanej przez niego instytucji. Znalazły się w nim prymitywne oskarżenia o niski poziom intelektualny, brak znajomości prawa oświatowego czy typowy już zarzut ideologicznej wendetty. Kurator odpowiedział pozwem o ochronę dóbr osobistych, żądając opublikowania przeprosin na stronie internetowej Fundacji SPUNK oraz wpłacenia 5 tysięcy złotych na cel społeczny.

Nasi prawnicy będą w tej sprawie reprezentować byłego łódzkiego kuratora oświaty przed sądem. List Aleksandry Dulas wpisuje się bowiem w opisaną już taktykę radykalnych ideologów, polegającą na zastraszaniu i ośmieszaniu wszystkich, którzy mają odwagę kwestionować ich wulgarne treści przekazywane dzieciom. W poczuciu bezkarności wydaje im się, że mogą dowolnie obrażać i znieważać swoich oponentów. Musimy pokazać, że bezkarność takich aktów nienawiści to przeszłość.

Wspieram działania Ordo Iuris

Falą kłamstw w Żołnierzy Chrystusa

Kwintesencją taktyki ośmieszania i zastraszania obrońców wartości jest działalność Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który publicznie atakuje konserwatystów, regularnie szydząc z nich w mediach społecznościowych. Warto przypomnieć, że organizacja ta powstała i była reprezentowana przez Rafała Gawła, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę bezwzględnego pozbawienia wolności między innymi za oszustwa i wyłudzenie dotacji.

Ofiarą OMZRiK rok temu padł chociażby 15-latek, który stanął z krzyżem w ręku na drodze Marszu Równości w Płocku. Organizacja bezpodstawnie zarzuciła chłopcu obrażanie manifestantów wulgarnymi słowami i szykanowała jego rodziców, domagając się przyznania mu kuratora sądowego. Wtedy broniliśmy chłopca, ale dzisiaj widzimy, że trzeba przejść do kontrofensywy i powstrzymać działalności OMZRiK.

Fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych atakuje dziś między innymi pozostającą pod opieką biskupa warszawsko-praskiego wspólnotę „Żołnierze Chrystusa”, która odważnie staje w obronie wartości chrześcijańskich i narodowego dziedzictwa. To właśnie ta grupa katolików modliła się przed kościołem św. Krzyża w Warszawie, chroniąc pomnik Chrystusa, który w cudowny sposób przetrwał Powstanie Warszawskie, a został sprofanowany przez działaczy LGBT.

Założeni przez Pawła Jaworskiego „Żołnierze Chrystusa” brali także udział w obronie kościołów w związku z ostatnią falą profanacji i wandalizmów. Jeden z członków wspólnoty został pobity w trakcie ochrony kościoła w Wołominie. Nie zabrakło ich też na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, gdzie modlili się przed kościołem podczas wulgarnego ataku zwolenników aborcji. Wraz z przedstawicielami Straży Narodowej „Żołnierze Chrystusa” rozpoczęli również akcję „Sprzątamy po lewicy”, w ramach której czyścili elewacje kościołów, pomników i budynków zdewastowanych przez radykalnych uczestników protestów.

Choć członkowie wspólnoty bronią kościołów pokojowo, ograniczając się do modlitwy i obecności w miejscu zagrożonym przestępczym atakiem, spotykają się z prawdziwą falą nienawistnych i kłamliwych ataków. Regularnie nazywani są ekstremistami, faszystami, a nawet terrorystami.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekroczył jednak wszelkie granice dopuszczalnej krytyki. Na jego profilu znalazła się informacja, że „Żołnierze Chrystusa” noszą różańce, które mają być używane jak kastety i służyć do smagania, a nawet zabijania ludzi. OMZRiK twierdził, że krzyże, które są zakończeniem różańca, są celowo tak wyprofilowane, by wbijać się w ludzkie ciało. Jednocześnie czytelnicy profilu mogli przeczytać o tym, że członkowie wspólnoty wraz z kapłanami chodzą po mieście, zaczepiając i znieważając przypadkowych przechodniów, których identyfikują jako homoseksualistów oraz blokują wejście do kościołów, dokonując selekcji osób, które mogą wejść do świątyni.

Kłamstwa na temat militarnego przeznaczenia różańców powieliła w mediach społecznościowych między innym znana aktorka Krystyna Janda. Z kolei były premier Leszek Miller zestawił zdjęcia „Żołnierzy Chrystusa” z fotografią przedstawiającą wychodzącego z kościoła Adolfa Hitlera, podpisaną hasłem „Samo chodzenie do kościoła nie uczyni Cię lepszym”. W nagonce na członków wspólnoty modlitewnej wziął udział nawet katolicki portal Deon.pl, który opublikował felieton „Boże, chroń nas przed Żołnierzami Chrystusa”.

Nie dziwi więc, że Paweł Jaworski zgłosił się po pomoc do Instytutu Ordo Iuris zaniepokojony tym, że tak wielu Polaków wierzy w kłamstwa rozpowszechniane przez OMZRiK. Nie miałem wątpliwości, że musimy się włączyć się w tę sprawę. To okazja, by na dobre powstrzymać szkodliwą działalność Ośrodka. Na profilach społecznościowych Fundacji od lat pojawiają się treści szerzące nienawiść i piętnujące ludzi oddanych wierze, rodzinie czy otwarcie stających w obronie ludzkiego życia.

Fundacja dopuściła się również zniesławienia dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Karoliny Pawłowskiej, której fałszywie przypisano wypowiedzi nawołujące do nienawiści, a nawet eksterminacji homoseksualistów. Sprawa trafiła już do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, ponieważ OMZRiK pomówił Karolinę Pawłowską, narażając ją na utratę zaufania potrzebnego w prowadzeniu działalności publicznej.

Rozważamy także złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych ks. Romana Kneblewskiego. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zarzucił duchownemu, że ten zachęca do bicia dzieci. W tej sprawie organizacja założona przez Rafała Gawła otrzymała już od naszych prawników przedsądowe wezwanie do natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych kapłana oraz usunięcia skutków naruszeń.

Założyciel organizacji Rafał Gaweł otrzymał co prawda na rok status azylanta w Norwegii, po tym jak uciekł z Polski przed skazującym wyrokiem za oszustwa i wyłudzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy, a wręcz powinniśmy, rozpocząć działania prawne przeciwko Fundacji.

Koniec bezkarności OMZRiK

Działacze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych od lat stosują ten sam wybieg prawny, polegający na tym, że nie przyznają się do administrowania swoim kontem na portalu Facebook. Teraz pojawiła się jednak realna szansa na to, by administratorzy profilu ponieśli konsekwencję za publikowanie kłamliwych treści. Fundacja przegrała bowiem proces o pomówienie wytoczony przez redaktor naczelną portalu Dzień Dobry Białystok Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską. To pierwszy przypadek, gdy sąd nie uznał tłumaczenia Fundacji, której przedstawiciele nie przyznają się do własnego Fanpage’a.

W tym roku na portalu Facebook miała także miejsce awaria. W trakcie jej trwania każdy użytkownik portalu mógł bez przeszkód sprawdzić, kto administruje i zarządza dowolnym kontem w serwisie. Dzięki temu nasi prawnicy będą mogli zaprezentować w sądzie dowód na to, że profil jest administrowany bezpośrednio przez obecnego prezesa Fundacji Konrada Dulkowskiego.

Dlatego w Instytucie Ordo Iuris już trwają pracę nad serią pozwów przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Musimy zdecydowanie stanąć po stronie tych, którzy po bezpodstawnych atakach ze strony Ośrodka doznali ogromnej fali hejtu, a nawet stali się obiektem fizycznych ataków. Żenująco niewiarygodne publikacje Ośrodka trafiają bowiem na podatny grunt i są powielane przez liczne media, w efekcie niszcząc reputację atakowanych ludzi i organizacji.

Wspieram działania Ordo Iuris

Kolejne zwycięstwa w obronie wartości

Opisane powyżej sprawy, w których reprezentujemy w sądzie obrońców wartości, to jedynie mała część prowadzonej przez nas działalności procesowej. W ostatnich miesiącach udało nam się doprowadzić do opublikowania kilkunastu sprostowań.

Nasi prawnicy reprezentowali w sądzie między innymi Kaję Godek w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej Jolancie Miśkiewicz. Warszawska radna Platformy Obywatelskiej udostępniła na portalu społecznościowym zdjęcie przedstawiające kobietę stojącą wśród hajlujących mężczyzn, sugerując, że jest to Kaja Godek. Radna dzielnicy Targówek usunęła co prawda swój wpis po mojej interwencji, ale nie opublikowała przeprosin. Dlatego zdecydowaliśmy o skierowaniu pozwu o naruszenie dóbr osobistych Kai Godek. Przypisywanie działaczce pro-life poglądów nazistowskich mogłoby de facto uniemożliwić jej działalność społeczną przez odebranie jej należytego zaufania w opinii publicznej. Sąd zgodził się z naszą argumentacją i wydał orzeczenie, w którym zobowiązał Jolantę Miśkiewicz do opublikowania przeprosin.

Sprostowania na temat naszej fundacji opublikowały natomiast liczne media, takie jak między innymi Wirtualna Polska, Tygodnik Polityka czy serwis Francuskiej Agencji Prasowej AFP. Sprostowania dotyczyły także wywiadów portalu natemat.pl z aktywistką proaborcyjną Klementyną Suchanow i dziennikarzem BBC Benem Huntem.

Wierzę, że dobra passa sądowych sukcesów będzie nadal trwać. Przed nami wiele bardzo istotnych spraw. Przede wszystkim do Ordo Iuris wpłynęło już kilkadziesiąt zgłoszeń z całej Polski dotyczących przypadków wandalizmu, profanacji pomników i kościołów, przerywania liturgii czy fizycznych ataków na wiernych i kapłanów. Konsekwentnie zgłaszamy organom ścigania kolejne udokumentowane przypadki przestępstw popełnianych przez antykościelnych agresorów. W toku jest już kilkanaście spraw związanych z naruszeniem art. 195, art. 196 czy art. 288 kodeksu karnego.

Wspólnie zatrzymamy kłamstwa i nienawiść

Wszystkie te procesy to wielkie wyzwanie finansowe dla Instytutu Ordo Iuris. Postępowania we wszystkich sprawach związanych z atakami na kościoły i wiernych to łączny koszt co najmniej 25 000 zł. Ponad 15 000 zł będziemy musieli przeznaczyć na obronę Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, bo chociaż jeden pozew został już wycofany, to wciąż w sądzie pozostało ich aż 6. Co najmniej 12 000 tysięcy złotych będziemy musieli wydać na proces byłego pracownika IKEA zwolnionego za wierność Biblii. Kolejne trzy pozwy przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych mogą powstrzymać wreszcie jego szkodliwą działalność, ale wymagają od nas zaangażowania nie mniej niż 15 000 złotych.

Nie mam jednak wątpliwości, że musimy włączyć się we wszystkie te sprawy i aktywnie stanąć w obronie atakowanych obrońców wartości, którym lewica chce zamknąć usta. Jeżeli bowiem nie postawimy tamy kłamstwom i pomówieniom, to środowiska broniące wiary, wolności i rodziny zostaną na stałe zepchnięte na obrzeża debaty publicznej. Wierzę, że z pomocą naszych Darczyńców i Przyjaciół możemy temu zapobiec.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na kontynuowanie naszego zaangażowania w obronę wszystkich tych, którzy sami stają w obronie wartości.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Nasze zaangażowanie we wszystkie opisane powyżej sprawy jest kluczowe nie tylko dla bezpośrednio zaangażowanych w nie obrońców wartości, kneblowanych dziś przez agresywną lewicę. Nasza bierność może doprowadzić do niekorzystnych wyroków, które staną się podstawą do stopniowego ograniczania wolności słowa. W konsekwencji Polska może dołączyć do państw, w których jakakolwiek krytyka ideologii LGBT jest prawnie zakazana i surowo karana. Wierzę jednak, że z Pani pomocą jesteśmy w stanie powstrzymać ten niebezpieczny proces, którego skutki już obserwujemy w krajach zachodniej Europy.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Makowski: Jakoś to będzie’ nie wystarczy. Polski Kościół stoi nad przepaścią

https://opinie.wp.pl/makowski-jakos-to-bedzie-nie-wystarczy-polski-kosciol-stoi-nad-przepascia-opinia-6574876111514528a

Stanisław Dziwisz wydaje oświadczenie w sprawie „Don Stanislao”    https://wiadomosci.wp.pl/stanislaw-dziwisz-wydaje-oswiadczenie-w-sprawie-don-stanislao-6573858107534240a

Don Stanislao. Abp Stanisław Gądecki: papież został cynicznie oszukany

https://wiadomosci.wp.pl/don-stanislao-abp-stanislaw-gadecki-papiez-zostal-cynicznie-oszukany-6575087946623904a

„Nie powinien zostać świętym”. Ostry głos o Janie Pawle II

https://www.o2.pl/informacje/nie-powinien-zostac-swietym-ostry-glos-o-janie-pawle-ii-6574916521126880a

Wałęsa „usprawiedliwia” Jana Pawla II

https://wiadomosci.wp.pl/kosciol-musial-ukrywac-zatajac-walesa-o-skandalu-i-roli-jana-pawla-ii-6574166796425345v

Sowieci stali za zamachem na papieża Jana Pawła II i brutalnym zabójstwie księdza Popiełuszki.

https://www.jewsandpolesdatabase.org/2020/08/28/soviets-behind-assassination-attempt-on-pope-john-paul-ii-and-the-brutal-murder-of-father-popieluszko-molotov-ribbentrop-pact-katyn-warsaw-uprising-betrayal-yalta-manifestations-of-russian-imper/

Nierzypadkowo obecny atak na polski kosciol ze strony TVN i wp.pl nastąpił w czasie nasilenia się antypolskiej propagandy w mediach światowych, jak np. oskarżanie nas o udział w Holocauście, oraz coraz głośniejsze domaganie się przez środowiska żydowskie, mające oparcie w USA (Ustawa 447), od Polski astronomicznych kwot odszkodowań.

 

„Zabawa w chowanego”. Kim jest Tomasz Sekielski? Sylwetka

https://wiadomosciwp.pl/zabawa-w-chowanego-kim-jest-tomasz-sekielski-sylwetka-6510861456852609a

Sekielski pracował dla TVN, Agora SA Dzisiaj za pieniądze WirtualnejPolski zajmuje się szkalowaniem Kościoła a portal wp.pl oznajmia, że „Kościół już się nie podniesie.”

Wprawdzie sama fizjonomia Sekielskiego nie pozostawia wątpliwości z jakiego plemienia się wywodzi, ale warto się przyjrzeć skąd bierze się antynarodowe i antykatolickie nastawienie TVN-u, z którym współpracował. Chyba najlepiej scharakteryzowali tę stację młodzi narodowcy tworząc hasło: “TVN stacja hien.”

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20233&Itemid=100

https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/tytul-hieny-roku-dla-sekielskiego/

https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/ciemna-strona-tvn/

Dla wielu obserwatorów życia politycznego w Polsce myląca mogła być informacja o przejęciu TVN przez amerykańską korporację, która rzekomo kieruje się zasadami obiektywizmu w przekazywaniu informacji. Antynarodowe i antykatolickie nastawienie tej stacji w wielu przypadkach, w sytuacji kiedy jej właściciel znajduje się w kraju, który uważany jest za głównego sojusznika Polski, mogło nawet nasunąć mylące przypuszczenie o udziale i wpływach wrogiego rosyjskiego kapitału w jej władzach. Przykładem może być posel PiS Marcin Horała, który podejrzewał, że TVN może być finansowane przez rosyjski kapitał.

https://www.rp.pl/Media/181129439-Posel-PiS-Na-miescie-sie-mowi-ze-TVN-jest-kapitalem-rosyjskim.html

Sekielski na przestrzeni lat związany był z redakcjami TVN, TVN24, TVP1, TVP Info, Wprost, Nowej TV, Wirtualnej Polski oraz Onetu. Przez kilka lat wraz z Andrzejem Morozowskim był współgospodarzem programu „Teraz my!”, który emitowany był na antenie TVN.

 (Andrzej Morozowski dziennikarz radiowy i telewizyjny, zawodowo związany z TVN24 i Radiem Zet. Syn Mordechaja Mozesa (Mieczysława Morozowskiego), pracownika Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego, pochodzenia zydowskiego. Po wydarzeniach marca 1968 rodzina zdecydowała się pozostać w Polsce.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Morozowski

 https://wiadomosci.wp.pl/resortowe-dzieci-6038689420248193g/11

 Amerykanie przejmują TVN

http://miksa.neon24.pl/post/120282,amerykanie-przejmuja-tvn

„Udziały większościowe w korporacji do której należy TVN i TVN24 wykupili amerykańscy Żydzi. To oni decydują o profilu i jakości przekazywanych informacji. To oni narzucają cele i zadania radzie programowej .

http://www.infoekspres.pl/2018/02/28/piotr-moskwa-co-robia-zydzi-amerykanscy-w-antypolskiej-telewizji-tvn-i-tvn24-pisze-o-tym-tadeusz-jan-bogusz/

KTO JEST KIM W TVN

Grupa TVN to dziś największy koncern medialny w Polsce. W jej skład wchodzi 10 kanałów telewizyjnych, w tym TVN, TVN24, TVN7, TVN Style (dla kobiet) i TVN CNBC (ekonomiczny). Grupę TVN kontroluje holding ITI, do którego należy także kilka innych kanałów (np. Religia.tv), platformy cyfrowe, firma producencka ITI Film Studio, dystrybutor filmów ITI Cinema, sieci kin Multikino i Silver Screen, portal internetowy Onet.pl, wydawnictwo turystyczne “Pascal”, “Tygodnik Powszechny” oraz klub piłkarski Legia Warszawa. Siła oddziaływania tego ośrodka medialno-biznesowego na polskie społeczeństwo jest zatem ogromna. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się ludziom, którzy za tym ośrodkiem stoją.

Gdyby nie pan Ronald Lauder i jego determinacja mam poważne wątpliwości, czy TVN zaistniałaby tak szybko i silnie”. Lauder był wówczas skarbnikiem Światowego Kongresu Żydów (obecnie jest prezydentem tej organizacji) i twórcą fundacji swojego imienia, która wspiera odrodzenie życia żydowskiego w naszej części Europy. Lauder to amerykańskomiliarder, stał się też właścicielem 33 proc. udziałów spółki TVN. W tym kontekście nie dziwi obecność we władzach TVN znaczących osób pochodzenia żydowskiego. Np. w pierwszym składzie Rady Nadzorczej tej stacji zasiadał francuski dziennikarz Gabriel Meretik (1939-2000), znany głównie jako autor książki o wprowadzeniu stanu wojennego pt. “Noc generała”. Wychowany w Polsce, wyjechał na Zachód w ramach żydowskiej emigracji po marcu 1968 r. Z kolei od dwóch lat w Radzie Nadzorczej TVN zasiada Michał Broniatowski, były szef przedstawicielstw Agencji Reutera w Polsce i Rosji, w latach 1994-2005 członek Rady Dyrektorów ITI, równocześnie od 2001 r. członek Rady Nadzorczej Grupy Onet. Jest on synem żydowskich komunistów: Mieczysława Broniatowskiego, “dąbrowszczaka”, pułkownika UB i MSW, oraz Henryki Broniatowskiej, wieloletniej szefowej PRL-owskich wydawnictw, zasiadającej też w zarządzie sławnego Klubu Krzywego Koła.

https://ksd.media.pl/10000-news/news/328-kto-jest-kim-w-tvn

Dr Ewa Kurek vs. Mosbacher! Dlaczego USA broni TVN?

https://www.youtube.com/watch?v=52FNWjDbWJc

 TVN ma problem z filmem Latkowskiego? „Fakty” nadal o pedofilii w Kościele i tylko krótka wzmianka. „Temat zamieciono pod dywan”

 Komentatorzy i internauci zwracali uwagę, że temat filmu Latkowskiego jest przemilczany przez TVN. Stacja w czwartkowym wydaniu swojego wieczornego programu informacyjnego „Fakty” omawiała przede wszystkim temat pedofilii w Kościele i filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”, który został w TVN również wyemitowany.

https://wpolityce.pl/media/501315-tvn-o-filmie-latkowskiego-temat-zamieciony-pod-dywan

Pedofilskie lobby wśród artystów

Adam Michnik zadaje się publicznie z Danielem Cohn-Benditem. Ten człowiek opisał w telewizji swoje pedofilne relacje z pięcio- sześcioletnimi dziewczynkami. Nikogo to z naszych celebrytów nie oburza?

W 2004 roku redakcja ‚Wprost” wraz z Sylwestrem Latkowskim zrobiła materiał o pedofilach z Dworca Centralnego. Niestety, polegli, gdyż film obejmował zbyt wiele posągowych postaci świata kultury, polityki i szołbiznesu. Lobby pedofilskie okazało się zbyt potężne. Kiedy jeden z autorów niedoszłego filmu opowiada, co się zaczęło wokół niego wyrabiać, włosy stają na głowie. Ale dlaczego ofiary znanego reżysera, którego nazwisko zaczyna się na ostatnią literę alfabetu, mają być mniej ważne od ofiar księży?

Szokuje liczba warunkowych zawieszeń wykonania orzeczonej kary wobec sprawcy. Z takiej decyzji sądów skorzystało 54,0 procent przestępców. Przecież ci sędziowie, którzy wydali tak niskie wyroki powinni spotkać się z ostracyzmem.

W ostatnich 10 latach skazano 1000 pedofilów, w tym 27 księży. W tym tysiącu było 400 osób homoseksualnych. 40% pedofilów to homoseksualiści!

Prof. Jacek Zaleśny w PR24: księża kościoła katolickiego, to jedna z najmniejszych grup, gdzie pedofilia występuje. 0,5 proc. księży ma problem z homoseksualizmem i w tej grupie występuje pedofilia. Pamiętajmy też, że akcja komunistycznej bezpieki – Hiacynt polegała między innymi na umieszczaniu pederastów w seminariach. Miała na celu zniszczenie Kościoła od środka

https://tysol.pl/a32432–Tylko-u-nas-Tekieli-Pedofil-w-sutannie-musi-poniesc-dotkliwa-kare-Pozostalych-99%25-pedofili-rowniez

„Kościół może się już nie podnieść.”

 Sekielski pogrążył kościół katolicki w Polsce swoimi filmami o kilku księżach pedofilach. Lewicowe, polskojęzyczne media przyjęły to entuzjastycznie, wszczynając kampanię nienawiści do Kościoła w Polsce. Jeden z artykułów zatytułowano z nadzieją, że „Kościół już się nie podniesie”. Następnie nieco wyhamowano ten entuzjazm i pojawiły się nawet wątpliwości czy to będzie   możliwe, co wyraża tytuł artykułu „Kościół może się już nie podnieść.”

Nierzypadkowo wywołanie skandalu, jaki powstał po wyświetleniu filmu Kler, nastąpiło w czasie nasilenia się antypolskiej propagandy w mediach światowych, jak np. oskarżanie nas o udział w Holocauście, oraz coraz głośniejsze domaganie się przez środowiska żydowskie, mające oparcie w USA (Ustawa 447), od Polski astronomicznych kwot odszkodowań.

Alarm! – Zanim spadnie miecz Damoklesa – POLSKA JUTRA

Alarm! – Zanim spadnie miecz Damoklesa – POLSKA JUTRA

 

Reconciliation Idealism of Pope John Paul II

Sekielski nakręci film o Janie Pawle II.

Akurat o św. Jana Pawła II jestem spokojny. Uważam, że jego postać się obroni. Był proces beatyfikacyjny, potem kanonizacyjny. Pamiętam też poczynania samego papieża. Gdy na początku tego stulecia byłem w Rzymie i św. Jan Paweł II miał mocne przemówienie do biskupów amerykańskich właśnie o tym, że trzeba stosować zasadę zero tolerancji wobec pedofili. Ale też św. Jan Paweł II był odcinany od informacji. Więc ja się samego Jana Pawła II w kontekście kolejnego filmu Sekielskich nie obawiam.

https://dorzeczy.pl/kraj/140652/ks-isakowicz-zaleski-postac-sw-jana-pawla-ii-sie-obroni-ale-sa-tacy-ktorzy-powinni-sie-bac.html

GDAŃSK. POMAZALI RÓŻOWĄ FARBĄ POMNIK PAPIEŻA I PREZYDENTA REAGANA

https://kfp.pl/pomalowany-pomnik-papieza-i-reagana

Gdańsk: wandale ukradli i zdewastowali pomnik Jana Pawła II. Krzyczeli „stop pedofilom w Kościele”

https://wiadomosci.wp.pl/gdansk-wandale-ukradli-i-zdewastowali-pomnik-jana-pawla-ii-krzyczeli-stop-pedofilom-w-kosciele-6384068008765057a

Obalanie pomnika Jankowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=aJuRIvkG0tA

Strajk kobiet. Zdewastowano pomnik Jana Pawła

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/zakaz-aborcji-konstancin-jeziorna-zniszczono-pomnik-jana-pawla-ii/m1277kb#slajd-2

 „Pedofilia”, czyli krytykowanie Żydów

Przy wszystkich winach księdza prałata Henryka Jankowskiego, jak przede wszystkim ochrzczenie solidarnościowej prowokacji oraz błogosławienie wkroczenia Niemiec do Polski we wczesnych latach 90-tych – pamiętajmy, że z całą pewnością byłby on dziś tysiąc razy mniejszym „pedofilem” i „gwałcicielem” (za to pewnie po tysiąckroć „Profesorem” i „Autorytetem„) – gdyby pod koniec życia nie powiedział kilku słów prawy o roszczeniach żydowskich wobec Polski.

„Pedofilia”, czyli krytykowanie Żydów – chart – NEon24.pl

Eucharystia –

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/12-cytatow-ktore-pomagaja-przezyc-tajemnice-eucharysti/

12 cytatów, które pomagają przeżyć tajemnicę Eucharystii

Kapłan podczas Mszy Św.powtarza słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, wtedy mocą Ducha Świętego dokonuje się największy z cudów – chleb staje się Ciałem,a wino Krwią Chrystusa.Eucharystia nie jest więc„czymś”,nie jest tylko jakąś uroczystością czy rytuałem,ale„żywą osobą”.Jest prawdziwą,żywą i pełną obecnością Syna Bożego w chlebie i winie i w naszym życiu.

Święci głęboko przeżywali tę prawdę.Dlatego przygotowaliśmy 12 cytatów, które również nam mogą pomóc to sobie uświadomić.

 1.Kiedy spożywamy Eucharystię,dzieje się coś odwrotnego niż zwykle.Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty.Nie będziesz więc w stanie prze­mienić go,za to on przemieni ciebie:za każdym razem będziesz w części tym,czym jest ten Chleb (św. Augustyn)

2,Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło­du obok suto zastawionego stołu.(św.Jan Maria Vianney)

3.Komunia nie jest dla świętych,a dla tych,którzy chcą stać się święci.Leki podaje się chorym,jak słabym daje się jeść.(św. Jan Bosko)

4.Ten sam skutek,jaki męka Chrystusa wywołała w świecie,Eucharystia wywołuje w każdym człowieku.(św. To­masz z Akwinu)

5.Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii,służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.(św. Teresa z Lisieux)

6.O Hostio biała.Ty zachowujesz białości mej duszy,lękam się dnia,w którym bym Ciebie opuściła.(św. Faustyna Kowalska)

7.Nie mówcie mi,że jesteście grzesznikami,że jesteście nędzni i że dlatego nie przystępujecie do Komunii Świętej…To tak jakbyście mówili,że jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy,ani lekarstw.(św.Jan Maria Vianney)

8.Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew,a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze;dojdziecie w końcu na górę Boga,do owego niebieskiego Jeruzalem,gdzie będziecie oglądać twarzą w twarz Tego,którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina.(św.Karol Boromeusz)

9.Wiem,że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością,jaką mnie kochałeś,kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża!(św. Alfons Maria Liguori)

10 .Podobnie jak chleb ziemski dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią,a składa się z dwóch elementów,ziemskiego i niebieskiego, tak też i my przyjmując Eucharystię,wyzbywamy się zniszczalności,a otrzymujemy nadzieję zmartwychwstania.(św. Ireneusz)

11.Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny;on usuwa grzechy,pomnaża cnoty,duszę nasyca obfitością duchowych darów.(św.Tomasz z Akwinu)

12.Jak mogę nosić w mym małym sercu Nieskończonego?Jak mogę zamykać Boga w małej celi mej duszy?Moja dusza napełnia się w bólu i miłości.Napełnia mnie trwoga,że nie zdołam zatrzymać Go w wąskiej przestrzeni mego serca.(św.Ojciec Pio)

 

 

 

LIST OTWARTY
do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
Donalda J. Trumpa

Niedziela 25 października 2020 r
Uroczystość Chrystusa Króla

Panie Prezydencie,

pozwólcie, że zwrócę się do was w tej godzinie, kiedy losom całego świata zagraża globalny spisek przeciwko Bogu i ludzkości.
Piszę do was jako arcybiskup, następca apostołów, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Piszę do Was przy milczeniu władz świeckich i religijnych: przyjmijcie te moje słowa jako „głos wołającego na pustyni” (J 1, 23).

Jak miałem okazję napisać do was w moim liście z czerwca ubiegłego roku, w tym historycznym momencie siły Zła są rozmieszczone w bezlitosnej walce z siłami Dobra;
siły Zła, które wydają się potężne i zorganizowane przed dziećmi Światła, zdezorientowanymi i zdezorganizowanymi, porzuconymi przez ich doczesnych i duchowych przywódców.

Mnożą się ataki tych, którzy chcą zburzyć podstawy społeczeństwa: naturalną rodzinę, szacunek dla życia ludzkiego, miłość do ojczyzny, wolność edukacji i biznesu.
Widzimy, jak przywódcy narodów i przywódcy religijni ulegają samobójstwu zachodniej kultury i jej chrześcijańskiej duszy, podczas gdy obywatelom i wierzącym odmawia się podstawowych praw w imię zagrożenia zdrowotnego, które coraz bardziej jawi się jako instrumentalne dziełanie dla ustanowienia nieludzkiej tyranii bez twarzy.

Realizowany jest globalny plan, zwany Wielkim Resetem.
Autorami jest elita, która chce podporządkować sobie całą ludzkość, narzucając środki przymusu, za pomocą których chce drastycznie ograniczać wolności jednostek i narodów.
W niektórych krajach ten projekt został już zatwierdzony i sfinansowany; w innych jest jeszcze na wczesnym etapie.
Za światowymi liderami, wspólnikami i wykonawcami tego piekielnego projektu stoją pozbawione skrupułów postacie, które finansuje Światowe Forum Ekonomiczne i Wydarzenie 201,  promując w ten sposób swój program.

Celem Wielkiego Resetu jest narzucenie dyktatury zdrowia, której celem jest narzucenie środków libertyobójczych, ukrytych za atrakcyjnymi obietnicami zapewnienia powszechnego dochodu i umorzenia długów jednostek.
Ceną tych ulg z Międzynarodowego Funduszu Walutowego ma być wyrzeczenie się własności prywatnej i przystąpienie do programu szczepień Covid-19 i Covid-21, promowanego przez Billa Gatesa przy współpracy głównych grup farmaceutycznych.
Poza ogromnymi interesami gospodarczymi, które poruszają promotorzy Wielkiego Resetowania , nałożeniu szczepień towarzyszyć będzie obowiązek posiadania paszportu zdrowia i cyfrowego identyfikatora, z konsekwencją śledzenia kontaktów całej światowej populacji.
Osoby, które nie zgodzą się na podjęcie tych środków, zostaną osadzone w obozach zatrzymań lub areszcie domowym, a cały majątek zostanie skonfiskowany.

Panie Prezydencie, wyobrażam sobie, że ta wiadomość jest już Panu znana: w niektórych krajach Wielki Reset powinien nastąpić między końcem tego roku a pierwszym kwartałem 2021 roku.
W tym celu planowane są kolejne blokady, oficjalnie uzasadnione rzekomym drugą i trzecią falą pandemii.
Dobrze wiemy, jakie środki zostały zastosowane, aby siać panikę i legitymizować drakońskie ograniczenia swobód jednostki, sztucznie wywołując światowy kryzys gospodarczy.
Kryzys ten służy nieodwracalnemu, w intencji jego architektów, odwołaniu się Stanów do Wielkiego Resetowania , zadając ostateczny cios światu, którego istnienie i sama pamięć mają zostać całkowicie wymazane.
Ale ten świat, Panie Prezydencie, niesie ze sobą ludzi, uczucia, instytucje, wiarę, kulturę, tradycje, ideały: ludzi i wartości, które nie działają jak automaty, które nie są posłuszne jak maszyny, bo mają duszę i serce, ponieważ są one połączone duchową więzią, która czerpie siłę z góry, z tego Boga, któremu nasi przeciwnicy chcą rzucić wyzwanie, tak jak na początku czasów Lucyfer zrobił to ze swoim „non serviam”.

Wielu – dobrze to wiemy – z irytacją rozważa to wezwanie do zderzenia Dobra ze Złem, użycie tonów „apokaliptycznych”, które według nich denerwują dusze i zaostrzają podziały.
Nic dziwnego, że wróg został odkryty akurat wtedy, gdy wierzy, że dotarł do cytadeli, aby zostać podbity w spokoju.
Zaskakujące jest jednak to, że nie ma nikogo, kto mógłby podnieść alarm.
Reakcja państwa głębokiego (ukrytej władzy) na tych, którzy potępiają jego plan, jest zakłamana i niespójna, ale zrozumiała.
Właśnie wtedy, gdy dzięki współudziale mediów głównego nurtu przejście do Nowego Porządku Świata było prawie bezbolesne i niezauważalne, oszustwa, skandale i zbrodnie wychodzą na jaw.

Jeszcze kilka miesięcy temu łatwo było poniżać jako „teoretyków spisku” tych, którzy potępiali te okropne plany, które, jak teraz widzimy, są realizowane w najdrobniejszych szczegółach.
Nikt, aż do lutego tego roku, nie pomyślałby, że we wszystkich naszych miastach obywatele zostaną aresztowani za sam fakt, że chcą iść ulicą, oddychać, mieć otwarty sklep, chodzić na mszę. w Niedzielę.
Jednak dzieje się to na całym świecie, nawet w tych pocztówkowych Włoszech, które wielu Amerykanów uważa za mały zaczarowany kraj, z jego starożytnymi zabytkami, kościołami, czarującymi miastami i charakterystycznymi wioskami.
I podczas gdy politycy są zabarykadowani w swoich pałacach, by ogłaszali dekrety, takie jak perscy satrapowie, biznesy upadają, sklepy zamykają się, ludność nie może mieszkać, przemieszczać się, pracować, modlić się.
Katastrofalne psychologiczne konsekwencje tej operacji są już widoczne, poczynając od samobójstw zdesperowanych przedsiębiorców i naszych dzieci, oddzielonych od przyjaciół i towarzyszy, aby pobierać lekcje przed komputerem.

W Piśmie Świętym św. Paweł mówi o „tym, który sprzeciwia się” przejawianiu się tajemnicy d ell ‚ nieprawości , kathèkon (2 Tes 2: 6-7).
W sferze religijnej przeszkodą jest Kościół, a w szczególności papiestwo; w sferze politycznej to ten, który zapobiega ustanowieniu Nowego Porządku Świata.

Jak widać teraz, ten, który zasiada na Stolicy Piotrowej, od początku zdradził swoją rolę w obronie i promowaniu ideologii globalizmu, sprzyjając programowi głębokiego kościoła, który wybrał go z łona.

Panie przewodniczący!
Wyraźnie powiedział pan, że chce pan bronić Narodu –jednego narodu pod Bogiem , podstawowych wolności, niepodlegających negocjacjom wartości, które są dziś odrzucane i zwalczane.
To Ty, Drogi Prezydencie, „ten, który sprzeciwiasz się” głębokiemu stanowi , ostatecznemu atakowi dzieci ciemności.

W tym celu konieczne jest, aby wszyscy ludzie dobra byli przekonani o epokowym znaczeniu nadchodzących wyborów: nie tyle ze względu na ten czy inny punkt programu politycznego, ale raczej dlatego, że to właśnie ogólna inspiracja waszego działania najlepiej ucieleśnia – w tym szczególnym kontekście. historyczny – ten świat, ten nasz świat, który chcą zlikwidować blokadą .
Jego przeciwnik jest także naszym: jest on nieprzyjacielem rodzaju ludzkiego, który jest „mordercą od początku” (J 8,44).

Ci, którzy uważają cię za ostatni garnizon przeciwko światowej dyktaturze, gromadzą się wokół niej z pewnością siebie i odwagą.
Alternatywą jest głosowanie na postać manipulowaną przez głębokie państwo , poważnie narażoną na skandale i korupcję, która zrobi Stanom Zjednoczonym to, co Jorge Mario Bergoglio w Kościele, premier Conte we Włoszech, prezydent Francji Macron, premier. Minister Sanchez do Hiszpanii i tak dalej.
Szantaż Joego Bidena – podobnie jak prałatów z „magicznego kręgu” watykańskiego – pozwoli na użycie go bez skrupułów, co pozwoli nielegalnym władzom ingerować w politykę wewnętrzną i równowagę międzynarodową.
Oczywiste jest, że ktokolwiek nim manewruje, ma już kogoś gorszego od niego, gotowego go zastąpić, gdy tylko nadarzy się okazja.

A jednak w tym ponurym obrazie, w tym pozornie nieubłaganym postępie „niewidzialnego wroga” pojawia się element nadziei.
Przeciwnik nie umie kochać i nie rozumie, że nie wystarczy zapewnić powszechny dochód lub anulować kredyty hipoteczne, aby podporządkować sobie masy i przekonać ich do roli bydła.
Ten lud, który zbyt długo znosił nadużycia nienawistnej i tyrańskiej władzy, na nowo odkrywa, że ma duszę; rozumie, że nie chce zamienić swojej wolności na homologację i unieważnienie swojej tożsamości; zaczyna rozumieć wartość więzi rodzinnych i społecznych, więzi wiary i kultury, które łączą uczciwych ludzi.
Ten Wielki Reset jest skazany na niepowodzenie, ponieważ ci, którzy go zaplanowali, nie rozumieją, że wciąż są ludzie, którzy chcą wyjść na ulice, aby bronić swoich praw, chronić swoich bliskich, dać swoim dzieciom przyszłość.
Niwelowanie nieludzkiego projektu globalistycznego zakończy się niepowodzeniem w obliczu zdecydowanego i odważnego sprzeciwu dzieci Światłości.
Wróg ma po swojej stronie szatana, który nie wie, czego nienawidzić.
Mamy po swojej stronie Wszechmocnego Pana, Boga armii ustawionych w szyku do bitwy i Najświętszą Dziewicę, która zmiażdży głowę starożytnego Węża. „Jeśli Bóg jest z nami, kto będzie przeciwko nam?” (Rz 8,31).

Panie przewodniczący!
Doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo Stany Zjednoczone Ameryki w tej kluczowej godzinie są uważane za hymn, przeciwko któremu rozpętała się wojna wypowiedziana przez zwolenników globalizmu.
Zaufaj Panu, umocniony słowami Apostoła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).
Bycie narzędziem Bożej Opatrzności to wielka odpowiedzialność, której z pewnością będą odpowiadały niezbędne łaski państwowe, o które gorąco proszą liczni, którzy wspierają ją modlitwą.

Z tym niebiańskim życzeniem i zapewnieniem moich modlitw za was, za Pierwszą Damę i za waszych współpracowników, moje Błogosławieństwo spływa do was z całego serca.

Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki!

+ Carlo Maria Viganò
Arcybiskup tytularny Ulpiany
były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie wśród 7 cudów Polski wybieranych na  100-lecie niepodległości? | Świebodzin Nasze Miasto

Hymn Świebodziński

https://www.youtube.com/watch?v=7zfpvL1MoUI&feature=emb_logo

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię!
Amen.

 

„To, że nie wierzysz w Diabła, nie ochroni cię przed nim”. Ojciec Lucas

Film oparty na faktach autentycznych:

Konsultantem filmu był bohater historii, ks. Gary Thomas. W wywiadach podkreślał, że środowisko, w którym powstawał film, było pełne szacunku dla Kościoła. Chwali obraz za stworzenie pozytywnego wizerunku Kościoła i mocne świadectwo wiaryDziś ks. Thomas jest proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Saratoga, w Kalifornii i egzorcystą tamtejszej diecezji.

Gwałtownie wzrasta liczba młodych ludzi opętanych przez szatana, na skutek korzystania z demonicznych stron internetowych – ostrzega amerykański egzorcysta, ks. Gary Thomas.

Panie Sebastianie Ross – Z KONFEDERACJI TO ZOSTAŁ NAM TYLKO GRZEGORZ BRAUN !

https://gloria.tv/post/qXwoYQrAgJ2M4HEuvWY4cP9D4

Co nas czeka ??? przerażająca wizja -Grzegorz Braun .

https://gloria.tv/post/q7Dn94CfJYxc4rXLTAUACfp2B

 

Czy stawiać opór złemu? | Ks. Dariusz Oko

https://gloria.tv/post/z9m6PwkGPBxq3aLqdTnvAdmpE
youtube.com/watch?v=ILtmctjHBVY

 

SZCZEPIONKA NA COVID – 19 

https://gloria.tv/post/21QyLBJShrV82ksp6t1CRuZDB

 

PSALM 91(90)

 

Ps 91, 6

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=924#W6

Nie pozwólmy zamknąć kościołów! Newsletter PCh24.pl.

pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
numer 319

WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV


Tomasz Figura

Francja odczuwa wielki głód Boga. Miejmy nadzieję, że nasi pasterze nie dopuszczą do tego, byśmy i my utracili możliwość uczestnictwa w Najświętszej Ofierze Chrystusa.

Paweł Chmielewski

Stolica Apostolska opublikowała niedawno obszerny, kilkusetstronicowy raport o działaniach byłego kardynała Theodore’a McCarricka. Dokument pokazuje tak naprawdę tylko jedno, o czym zresztą wiemy już od dawna z wielu rozmaitych przykładów: lawendowa mafia jest w Watykanie niezwykle silna i mimo wypływania na światło dzienne kolejnych skandali bynajmniej nie traci wpływów.

Agnieszka Stelmach

Jeśli Donald Trump nie odniesie ostatecznie sukcesu w bataliach sądowych, kwestionując wyniki wyborów w kluczowych wahających się stanach, przez następne cztery lata władzę w głęboko podzielonej Ameryce będą dzierżyć prezydent Joe Biden i jego zastępczyni Kamala Harris. Ta ostatnia najprawdopodobniej będzie także kluczową kandydatką Demokratów na prezydenta za cztery lata. Biden zapowiedział, że się wycofa.

 WESPRZYJ PCH24TV

Zarówno portal PCh24.pl, jak i telewizja PCh24TV utrzymują się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników, Widzów oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na nasze media złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć telewizję PCh24TV, wystarczy kliknąć w poniższy link, który prowadzi do naszej strony w serwisie Patronite.

WSPIERAM TELEWIZJĘ PCH24TV

Można nas także wesprzeć poprzez tradycyjną formę przelewu bankowego. Wystarczy użyć danych znajdujących się poniżej.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

PlusBank24
69 1680 1062 0000 3000 1249 4730

BARDZO PROSIMY O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU „NA DZIAŁALNOŚĆ PCH24.PL


W tym tygodniu katolicy ponownie zmobilizowali się pod zamkniętymi kościołami Francji, by modlić się o możliwość celebracji w nich Mszy św. Władze nie rozumieją lub nie chcą specjalnie zrozumieć, że katolicy, w odróżnieniu od np. muzułmanów, nie mogą zadowolić się oglądaniem nabożeństw w mediach.

Robert Biedroń postanowił wykorzystać watykański raport w sprawie McCarricka do uderzenia w św. Jana Pawła II. Choć nie ma na to dowodów, lider Wiosny promuje narrację skrajnej lewicy i zarzuca papieżowi tuszowanie pedofilii w Kościele.

Z opublikowanego 10 listopada przez Stolicę Apostolską raportu wynika, że święty Jan Paweł II został oszukany w kwestii byłego kard. McCarricka – powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Parafie na terenie Niemiec uniemożliwiają katolikom przyjąć Ciało Pana Jezusa na klęczało i do ust. Koronawirus sprawił, że – jeśli się chce uczestniczyć w Mszy Świętej – w kościele obowiązują maseczki nałożone na nos i na usta oraz rejestracja poprzez podanie danych osobowych. Osoby upominające się o swoje prawo do przyjęcia Pana inaczej niż „na rękę” są wypraszane z kościoła.

Zdaniem Pawła Lisickiego z tygodnika „Do Rzeczy”, polski rząd w żadnym wypadku nie może zaakceptować unijnej strategii „na rzecz równości osób LGBT”. Podkreśla, że jeśli propozycje o wprowadzeniu „prawnej ochrony przed dyskryminacją rodzin LGBT” będą miały obowiązywać Polskę, powinniśmy rozważyć także wyjście z Unii Europejskiej.

Dzisiaj obliczem buntu jest patriotyzm, tradycja i tożsamość, to nasza odpowiedź na cywilizację śmierci – mówił podczas przemówienia na Marszu Niepodległości Robert Winnicki. Zaapelował do rządu o porzucenie „obłędnej polityki postępującego lockdownu”, a w zamian skupienie się na osobach starszych i należących do grup ryzyka.

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres email zgodnie z dostarczoną Państwu klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi (administrator danych) w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych przez nasze Stowarzyszenie akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka:Wypisuję się lub poprzez wejście na stronę: http://piotrskarga.eu/out?s=171964308 .

 

Gdyby Pan Jezus był już KRÓLEM POLSKI jak oświadczył Grzegorz Wróblewski „wposłudze” wraz ze swoim przyjaciółmi, to tych tekstów by nie było, bo KRÓL jest Miłością dla ludzkości a nie przeciw niej. Dlatego niech Grzegorz nie okłamuje ludzi, bo Bóg to wszystko widzi i słyszy. W jakim celu on tak oszukuje ludzi, może na polecenie PiSu?

Apel do wszystkich POLAKÓW !!! 

https://www.gloria.tv/post/jZnDUhdhMMoc6JYkAJmP4LXjK

 Grzegorz Braun: PiS chce przymusowo WYSZCZEPIĆ 31 mln Polaków pod pretekstem WALKI z pandemią‼

https://www.youtube.com/watch?v=h927iHZChNY

Lista wybranych orędzi na temat OGÓLNOŚWIATOWYCH SZCZEPIEŃ

26.11.2010 – Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie
3.03.2011 – Aby podróżować, będziecie potrzebowali specjalnej formy identyfikacji i zostaniecie poproszeni o przyjęcie znamienia – znamienia bestii. Uciekajcie, Moje dzieci …
22.08.2011 – Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło
1.06.2012 – Znamię bestii – 666 – będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani
17.06.2012 – Wystrzegajcie się takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije
13.10.2012 – Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie
09.11.2012 – To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej
10.11.2012 – Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
03.10.2014 – Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku
____________________________________________________________
Drodzy przyjaciele czytający Księgę Prawdy, chcielibyśmy wam przypomnieć, że…
Bóg Ojciec Wszechmogący obiecał nam, że Pieczęć Boga Żywego ochroni nas od wszelkiej krzywdy podczas tego końca czasów.
Pieczęć Boga Żywego to tekst Pieczęci wraz z odmawianiem Modlitwy Krucjaty 33, a także Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego.
Medalik Zbawienia i odmawianie Różańca Świętego na różańcu Matki Zbawienia, według Matki Zbawienia, pomoże w nawróceniu dusz.
Ci, którzy przyjmują tę Pieczęć Boga Żywego i tę wielką ochronę, jaką ona ze sobą niesie, muszą zapewnić, żeby była umieszczona w domach, a także w innych miejscach, które chcemy ochronić, na przykład w miejscach pracy, samochodach, walizkach, plecakach dziecięcych itd.
Proszę, pamiętajcie przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, że musimy całkowicie zaufać Bogu, wszystkim Jego Obietnicom, Łaskom i nadprzyrodzonym Darom danym przez Niego, abyśmy mogli podołać czasom końca przed Powtórnym Przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W sprawie otrzymania Pieczęci można pisać na adres:     biuletyn@armiajezusachrystusa.pl 

http://armiajezusachrystusa.p

II tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy” jest

już dostępny.

Testy PCR są jego głównym tematem. W II tomie znajdziemy wypowiedzi wielu renomowanych naukowców i lekarzy, którzy stanowczo podważają wiarygodność testów PCR, które w praktyce służą do ograniczania wolności milionom Polaków oraz siania terroru sanitarnego i strachu.
Książkę można już zamawiać w przedsprzedaży:
sklep.osuchowa.org/…ekarzy-pcr-cz-2-przedsprzedaz/

„…za pomocą tego testu nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy koronawirus dokonał jedynie kolonizacji błon śluzowych czy już zakażenia poprzez wniknięcie do komórek, w których uzyskał zdolność do namnażania się. Nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, czy uzyskany pozytywny wynik związany jest z obecnością wirusa w naszym organizmie czy też są to jedynie nieaktywne jego cząstki. A zatem, odpowiadając na Pana pytanie związane z tym „krytycznym zagadnieniem”, czyli tym, „co testy PCR mogą powiedzieć na temat faktycznego zakażenia”, można udzielić odpowiedzi, która niejako sama się nasuwa: niczego
takiego nie mogą powiedzieć.
… Powielony w wyniku reakcji RT-qPCR materiał genetyczny w ogóle nie musi należeć do koronawirusa.
… wynik pozytywny świadczy jedynie o tym, że jakiś materiał genetyczny został namnożony w wyniku reakcji RT-PCR.
…wyniki zaprezentowane przez panel CDC pokazują, że uzyskany wynik pozytywny w teście na obecność koronawirusa to w 65% wynik fałszywie pozytywny. Ten wynik świadczy o obecności w wymazie innego materiału genetycznego niż koronawirusa.”
prof. Roman Zieliński,
genetyk, znawca metody PCR
„… RNA tego wirusa znajduje się praktycznie na powierzchni wymazywanej [nosogardzieli], ale to nie znaczy, że wirus wniknął już do komórek. Nie jest to również tożsame z tym, że mamy do czynienia z obecnością nienaruszonego, żywego (to złe słowo, ponieważ wirusy właściwie nie są żywe), zdolnego do namnażania się wirusa. Nie można tego wykazać przy użyciu testu PCR.”
prof. Ulrike Kämmerer,
immunolog i wirusolog
„Myślę, że to, co teraz obserwujemy, to tsunami zazwyczaj całkiem łagodnej choroby, która rozprzestrzenia się w Europie, wobec której jedne kraje postępują tak, inne inaczej, a jeszcze inne w ogóle nic nie robią. Ostatecznie różnica między nimi będzie bardzo niewielka.”
prof. med. Johan Giesecke,
krajowy epidemiolog Szwecji z 20-letnim stażem
„Dlaczego jesteśmy zmuszani do tego, by dopisywać „COVID-19”? Może po to, by podnieść statystyki, tak by wyglądało, że sytuacja jest poważniejsza? Tak sądzę.”
dr med. Dan Erickson,
lekarz z USA

https://gloria.tv/post/748hfrKuSrZUCMWAwV9NoJtu1

 

Zbliża się święto Chrystusa Króla 21 listopada i nadal brak odzewu do prawdziwej Intronizacji. Mistyczka Mieczysława pisze słowami podyktowanymi przez Pana :

„WSZYSCY PRZECIWNI KRÓLOWANIU MOJEMU SPADNĄ DO WIECZNEGO OGNIA PIEKIELNEGO”

PAN JEZUS:
” Dlatego drodzy Rządzący Moim Kościołem Katolickim czas, abyście bez odwlekania uznali Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, bo gdy nie będę KRÓLEM POLSKI, to POLSKI już nie będzie. Taka decyzja waszych wrogów będzie podjęta przez Rząd i Episkopat w Polsce, lecz nie polski. Lecz oni planują, a Bóg ich plany zlikwiduje, gdyż nie będzie patrzył jak pasożyty waszej i Mojej Ziemi – Królewskiej Ziemi będą się pastwili nad wami i będą niszczyli co będą chcieli. Wasza Królowa zawsze zwycięża, gdyż jest Matką Boga Jezusa Chrystusa – gdyż jest córką Boga Ojca Wszechmogącego – gdyż jest kobietą sprawiedliwą, cierpliwą i ochrania ludzkość na Ziemi którą stworzył Bóg Ojciec nie do mordowania, lecz dla panowania sprawiedliwości, zgody, szacunku i miłości. WSZYSCY PRZECIWNI KRÓLOWANIU MOJEMU SPADNĄ DO WIECZNEGO OGNIA PIEKIELNEGO, A CI RZĄDZĄCY MOIM KOŚCIOŁEM I INNI W SUTANNACH BĘDĄ SZCZEGÓLNIE MALTRETOWANI PRZEZ SZATANA ZA TO, ŻE ICH POSŁUCHALI, A SĄ JAK LUCYFER. Mój ratunek POLSKI i całego ŚWIATA zależy od Rządu i Episkopatu. MOI NAJUKOCHAŃSI POLACY – NA DZIEŃ DZISIEJSZY RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI I DLA ŚWIATA WYZNACZY. Nam w Niebie jest wielki żal, że Bóg Ojciec stworzył taki piękny świat i musi GO zniszczyć przez demoniczne samouwielbienie bezbożnych mieszkańców Ziemi. Kocham was i przytulam walczących o Mnie KRÓLA POLSKI, o POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO na ŚWIECIE. Wasz oczekiwany Król Polski – RATUNEK dla Świata”. NIE ZATWARDZAJCIE DZISIAJ SERC WASZYCH, LECZ SŁUCHAJCIE GŁOSU PAŃSKIEGO.” – zapisała Mieczysława październik 2018 r.
http://nachwaletrojcyswietej.com/

Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Pan Jezus do Anny Dąmbskiej
[(1926-2007) polska mistyczka, służąca w czasie II wojny światowej w organizacji konspiracyjnej. Żołnierz AK, więźniarka łagrów w Ostaszkowie i Kałudze, art. plastyk i dziennikarz.]

„Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom.” 1.05.1983r.
http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03.html

Z PISM ROZALII CELAKÓWNY:

„Jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu.”

https://www.gloria.tv/post/HjyrkvcU9GFb2gk6KYx11FxiG

 

 

Marsz Niepodległości powinien zorganizować i uczcić Rząd i Episkopat, gdyby byli Polakami. Oni mordercy i agresorzy aresztują Polaków a głupi i ślepi Polacy nadal ich wybierają a nie Boga Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest Jedynym Przyjacielem i Ratunkiem na wolność Polski świata całego.

 

EUROKOŁCHOZ_praworządność_Marsz Niepodległości _R_ZIEMKIEWICZ

Marsz Niepodległości – kontrowersje. UE – praworządność – Rafał Ziemkiewicz | Polska Na Dzień Dobry

https://youtu.be/947R9x4ze6Q

Film „GLOBALISTYCZNI CHAZARZY DYSKUTUJĄ JAK OBALIĆ POLSKĘ” w YouTube

TAK SIĘ DZIEJE GDY RODOWICI POLACY ZASYPIAJĄ SPRAWY NARODOWE ! WSTYD i HAŃBA !
A w tym najbardziej zasłużył się PiS – Partia interesów Syjonistycznych.

Żydzi nie nauczeni pracy fizycznej – dlatego mają dużo czasu na wymyślanie dla siebkie promocji za to, że są Żydami. Żydzi byli Narodem Wybranym przez Boga Ojca, ale z pychy chcieli być mądrzejsi od Właściciela Świata i nie byli posłuszni Bogu Wszechmogącemu a z nienawiści do Niego zabili Jego Syna a swego Zbawiciela i dlatego ich miejsce wieczne jest z ich bogiem lucyferem. Oni czczą Mojżesza, ale Mojżesz nie jest Bogiem i nic dla nich dobrego nie może zrobić a tym bardziej zbawić. Mojżesz chciał im pomóc wyjść z Egiptu do którego poszli sami zdradzając Boga Wszechmogącego. Jednak Bóg nad nimi się ulitował i wyprowadził z Egiptu a mieli iść do Jerozolimy 40 dni – dał im jedzenie. Jednak przez pychę i zawziętość zdradzali Boga bo wymagali od Cudownego Boga mnóstwa Łask aż postawiki sobie bożki po drodze i za karę szli 40 lat. Bóg ich nauczył, że tylko im dawał i dawał za darmo a wymagał tylko wierności a im to się znudziło i zabili Syna Jezusa, który  dla nich też zszedł z Nieba, aby powróclili do Boga, aby się nawracali i mogli być zbawieni. Jednak przez swoją zawziętość dopiero wolność otrzymali w 1960 r. Obecnie zniewalają różne kraje a najbardziej katolicką Polskę, którą sobie upatrzyli – naszą Ojczyznę i wmówili sobie, że jest ich obiecaną Ziemią. Dlatego od lat dorwali się do władzy i obsadzili rządowe stanowiska i nawet w Episkopacie i okradają nas doszczętnie ze wszystkiego i z dobrej czci i opinii Narodu Miłosiernego najbardzej. Zamykają Kopalnie, Stocznie, Rolnictwo, Przemysł, Lasy, Wodę. Już nam obiecują, że nam ukradną złotówki z banków, a dadzą kartki bezwartościowe i wiele innych oszustw zrobili o których tylko oni wiedzą. Przekupili T.Rydzyka, bo media też już są ich różne inne też i prasa. Obecnie trują nas szczepionkami i wirusami. Emerytów chcą wymordować zatrutymi szczepionkmi, podnoszą ceny, abyśmy poumierali z głodu, z mieszkań wyrzucą bo nie będzie ich czym opłacać. Czy Żydzi też założą drugi język polski w Izraelu? Za tyle serca, za tyle ofiar za Żydów za tyle dobra, za tyle klamstw poprzez małżeństwa z Żydówkami i z Żydami. Pytałam Pana Jezusa czy mogę do Polski pojechać i usłyszałam: „Ty nie. Inni niech jadą kiedy chcą, a ty nie”. Pytam dlaczego? Usłyszałam: „Bóg Ojciec wkroczy ze swoją akcją”. Jak to Żydzi – wybrali niewolę w Egipcie a nie Cudownego Boga Ojca, a teraz wybierają wojny, kataklizmy, śmierć i piekło wieczne dla siebie a nie chcą uznać Cudownego Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, dzięki któremu będą dobrzy, zdrowi, bogaci a w wieczności w Niebie na podstawie posłuszeństwa Bogu Wszechmogącemu, bo będzie panował POKÓJ i spokój wszędzie.

——————

Kuria Metropolitalna Wrocławska zawiadamia

Msza św. żałobna w intencji śp. kardynała Henryka Gulbinowicza zostanie odprawiona w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu w piątek 20 listopada o godz. 10.00. Eucharystię będzie sprawował abp Józef Kupny, metropolita wrocławski z najbliższymi współpracownikami. Ze względu na stan epidemii wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do modlitwy prosimy o udział duchowy za pośrednictwem transmisji internetowej.

 

Zgodnie z wolą rodziny śp. księdza kardynała uroczystości pogrzebowe odbędą się poza archidiecezją wrocławską. Na prośbę najbliższych zmarłego informacja o czasie i miejscu pochówku nie będzie podawana do wiadomości publicznej. Prosimy o uszanowanie tej decyzji.

https://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3015:kuria-metropolitalna-wrocawska-zawiadamia&catid=62:aktualnoci&Itemid=205

 

USA. Gigantyczne oszustwa wyborcze. Nawet 10 razy przepuszczano karty przez maszyny liczące. Czy FBI zbada sprawę? [Wideo]

Fugaku bije rekordy wydajności. Japoński superkomputer jest teraz jeszcze potężniejszy

IBM obiecuje 1000 kubitów w komputerze kwantowym do 2023 roku

 

Szczęść  BOŻE ! – List polskich lekarzy, naukow. i pracowników

Przegrajcie to bo mogą skasować https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=EK7FOO-x8tQ&fbclid=IwAR0CZssuYGg7B7Tfoz2H8iwmxqOGmGsmLr301y3rkWsbKUVaJLKR9ApOu_c

POLACY, bardzo a bardzo wazne – UWAGA !!!….posyłamy w POLSKĘ, w swiat i do rządu oraz mediów :

 

Rozpowszechnianie tego listu…List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z 5.10.2020r. (skrótowy list)…

SZCZEPIONKI  – Artykuł 39 Konstytucji RP mówi: “Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. Czy Polacy będą informowani, że biorą udział w eksperymencie medycznym?…Oczekuje się, że w skali globalnej nastąpi 700 000 przypadków zgonu po szczepieniu. Jeśli 95% ludzi doświadcza Covid-19 praktycznie bezobjawowo, wystawienie ich na działanie nieprzetestowanej szczepionki jest karygodne….

Prawdziwa infekcja wirusowa oznacza masową obecność wirusów, tzw. ładunek wirusów. Jeśli ktoś otrzymał dodatni wynik testu, to nie oznacza, że ta osoba jest faktycznie klinicznie zarażona, jest chora lub będzie chora. Tak zwani “bezobjawowi nosiciele” nie zarażają innych….Ponieważ pozytywny wynik testu PCR nie wskazuje automatycznie aktywnej infekcji (zakażenia) lub zaraźliwości, a jednocześnie objawy kliniczne mogą być związane z zakażeniem innymi wirusami, nie usprawiedliwia to podjętych drastycznych środków społecznych, opartych wyłącznie na tych testach. Ponadto służba zdrowia w Polsce została sparaliżowana – zamknięte poradnie POZ, urągające medycznemu wykształceniu teleporady, zmniejszona liczba przyjęć na oddziały szpitalne, niediagnozowane choroby wymagające pilnego leczenia np. onkologicznego, nieleczone choroby przewlekłe, odkładane operacje …Noszenie masek daje efekty uboczne. Niedobór tlenu (ból głowy, nudności, znużenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko i ma efekt podobny do choroby wysokościowej. Pacjenci skarżą się na bóle głowy, problemy z zatokami i oddychaniem. Zakumulowane CO2 prowadzi dodatkowo do toksycznego zakwaszenia organizmu, co niekorzystnie wpływa na odporność. Niektórzy eksperci ostrzegają nawet, że wirus rozprzestrzenia się lepiej przy nieodpowiednim noszeniu maski. Belgijski Kodeks Pracy opisuje zawartość CO2. Po noszeniu maski przez 1 minutę ten toksyczny limit jest znacznie podwyższony, trzykrotnie lub czterokrotnie przekraczając dopuszczalne maksymalne wartości…..ISTNIEJE kochani POLACY –  Naturalna obrona organizmu…Przekaz medialny, stał się propagandą a nie obiektywnym przekazem informacji, z wyjątkiem mediów niezależnych, które jednak mają ograniczony zasięg….Bez ustanku bombardowani diagramami wypuszczanymi w stronę społeczeństwa dzień w dzień, godzinę po godzinie, bez omówienia tych diagramów, bez porównania ich ze śmiertelnością na grypę w ubiegłych latach, bez porównania ich do śmiertelności z innych przyczyn, spowodowało prawdziwą psychozę strachu w całej populacji. To nie jest informacja, to manipulacja !!!!!!!!!!….Pilnie wzywamy media, aby wzięły odpowiedzialność za te wydarzenia!….Nie ma już stanu nadzwyczajnego i potrzeby łamania Praw Człowieka….Jako lekarze i specjaliści ds. zdrowia w obliczu wirusa, którego pod względem szkodliwości, śmiertelności i zaraźliwości można porównać z grypą sezonową, możemy jedynie odrzucić zastosowane ogromnie nieadekwatne procedury.

Dlatego też żądamy natychmiastowego zaprzestania tych procedur – przeprowadzania masowych a niediagnostycznych testów, izolacji społecznej, zmuszania społeczeństwa do noszenia masek.

Kwestionujemy legalność obecnych doradców ds. zdrowia, którzy spotykają się za zamkniętymi drzwiami i nie dopuszczają niezależnych ekspertów i naukowców do otwartej dyskusji…Kierujemy publiczny apel do osób w naszym zawodzie i innych świadczących opiekę medyczną, aby wyraziły swoją opinię na temat obecnie podejmowanych środków i stosowanych procedur…

Z troską, nadzieją i determinacją.

Stowarzyszenie RKW

Do dnia 2 listopada 2020 list poparło 177 lekarzy

UWAGA POLACY – Bardzo wazne – Były prezydent Czech Vaclav Klaus, ( czy prezydent Tanzanii, Bialorusi, Norwegii ) – 28.10.2020r skrytykował politykę czeskiego rządu w kwestii WALKI z pandemią koronawirusa. Pod POZOREM walki z COVID-19 ograniczane są swobody obywatelskie gwarantowane przez konstytucję oraz niszczona jest gospodarka, a wraz z nią godne życie setek tysięcy ludzi. Finanse publiczne są trwonione, zaciągane są długi, które będziemy spłacać my i nasze dzieci przez długie dziesięciolecia – powiedział. I dodał: – Jeśli pozostaniemy bierni, jeśli pozwolimy sobie narzucić aroganckie, rzekomo eksperckie decyzje i podporządkujemy się czyimś interesom, wszystko stracimy.

Głupota NIE – zna GRANIC – Prof. Gut: Jeżeli spełni się czarny scenariusz, to szczepienie trzeba będzie powtarzać co trzy lata !!!!!!!!!

Skasować produkcje i sprzedaż alkoholu „SETEK”, gdyz biedni Ci ludzie, młodziez, rodziny – cały czas cierpią dzieci i całe rodziny – mówią to i blagają WOLONTARIUSZE  !!!…..Jezu, Maryjo pomóż, ratuj !!!

Pan Jezus jest  Najlepszym lekarzem duszy i ciała….Rózaniec do ręki – to najlepsza broń na te czasy POLACY jak prosiła i prosi Matenka Boza w FATIMIE !!!!!!!…Rózancem możemy zmienić bieg historii jak powiedziała Maryja….wezcie sobie tę radę do serca !!!

Pan Jezus zadaje dziś bardzo ważne dla każdego z nas pytanie: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”

Zyczę i błogosławię, byście w swoim życiu zawsze kierowali się Bożą hierarchią wartości, mądrością i miłością !!!

POLECAMY:

Niezłomny bydgoski ksiądz prof.Kneblewski nie daje się zakneblować – Ks.prof. Roman Kneblewski: Nie daj z siebie zrobić hodowlanego brojlera! Bądź sobą, Polaku! Bądź orłem!

https://stowarzyszenierkw.org/kosciol/niezlomny-bydgoski-ksiadz-prof-kneblewski-nie-daje-sie-zakneblowac/

oraz

https://stowarzyszenierkw.org/polityka/wybory/falszerstwa-i-represje/list-otwarty-polskich-lekarzy-naukowcow-i-pracownikow-sluzby-zdrowia-do-polskich-wladz-oraz-mediow/

i

Piotr Cugowski – EMMANUEL  https://youtu.be/LNQGmQfrt_E

Krzyż miłości

Olga Nawara – Nie zdejmę krzyża z mojej ściany (Lyrics Video)

 
1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata,
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata.

Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby mi umrzeć trzeba,
Choćby mi groził kat, morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.
 
2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia,
Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.
 
Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
Która otwiera Jego Serce,
W obronie Krzyża stanę.

Herbata z oregano wyleczy astmę, kaszel i rozedmę. Twoje płuca Ci za to podziękują

Oregano – właściwości i zastosowanie - Poradnik Apteki Gemini

 

Nie ma nic gorszego niż przewlekły kaszel, astma czy chrypka. Piękny głos i brak ciągłego odkrztuszania flegmy nie musi być tylko marzeniem.Czas pokonać problem raz na zawsze i to tylko w naturalny, nietoksyczny dla organizmu sposób!

Oregano, bo o nim mowa, ma w sobie ogromną leczniczą moc, a dokładnie działa antyoksydacyjnie, antybakteryjnie, przeciwnowotworowo i przeciwzapalne

Jest bogate w witaminy A, C, E i K, a także błonnik, wapń, mangan, niacynę, żelazo, magnez, luteinę i karotenoidy.

 

Możesz raz na zawsze zapomnieć o problemie astmy czy rozedmy

To właśnie zioło pomaga oczyścić zaflegmiony i chory organizm. Działa jak miotełka, która wymiata toksyny, dzięki czemu leczy wiele schorzeń.

 

Oregano można stosować jako świeże i suszone liście, a także w postaci olejku

Jednak najpopularniejszym i zapewne najszybszym sposobem skorzystania z dobroczynnych właściwości tego zioła jest zaparzenie herbaty.

 

Zwykłą herbatę na nagły kaszel można parzyć ze świeżych jak i suszonych liści

Około 1 łyżeczki zioła zanurz w szklance gorącej, ale nie wrzącej wody i parz przez 5 minut. Pij taką herbatę 3 razy dziennie.

 

Okazuje się, że olej z oregano jest stosowany miejscowo do leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych.

 

Taki olej rozcieńcza się z wodą i stosuje się go dwa razy dziennie

Jeżeli zależy Ci na wyleczeniu przewlekłego kaszlu, astmy, zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc czy chrypki, możesz przygotować specjalną herbatę na bazie oregano.

 

#1 4-6 łyżeczek suszonych liści oregano

 

#2 2-3 szklanki wody

 

#3 miód do smaku

 

Gorącą wodą zalej liście oregano i odczekaj 5 minut. Następnie odcedź liście i dodaj miodu. Smacznego!

” CESARZ JEST NAGI ! ! ! ” A LUDZIE ???………………... GŁUPI I NAIWNI !

Bo nadal wybierają PiS żydowski wrogi Narodowi Polskiemu, który już zniszczył Kopalnie, Stocznie, Przemysł, Rolnictwo……i chce nam zniszczyć złotówki (ukraść)     a dać kartki bankowe bez pokrycia. PiS nie jest posłuszny Panu Bogu Właścicielowi i jak Żydzi nienawidzi Boga, bo oddał z Episkopatem Polskę lucyferowi w marcu 2019 r.w Toruniu pod opieką Redemptorystów – czy i jak długo będzie jeszcze Polska na mapie? PiS zamyka kościoły i cmentarze przed Polakami! 

ŚLEPI, GŁUSI I GŁUPI POLACY !!!

https://gloria.tv/post/QwoPqz9fvdSt2eWLks8ZxMuou

Od czego są hierarchowie w Episkopacie – nie ma ich w kościołach, bo ich zamykają. Aha – pasą siebie w tych pięknych pałacach i przyjdą na spotkanie ze Zbawicielem  jak te panny bez świec, tym bardziej że z nudów wymyślają różne zakazy dla katolików. Władzę nad Kościołem Chrystusowym oddali politykom – premierowi Żydowi.

 

Nie pozwólmy zamknąć kościołów! [WEZWANIE!]

Francja odczuwa wielki głód Boga. Miejmy nadzieję, że nasi pasterze nie dopuszczą do tego, byśmy i my utracili możliwość uczestnictwa w Najświętszej Ofierze Chrystusa.

Przykro to pisać, ale hierarchowie Kościoła w Polsce już nie tylko hołdują świętemu spokojowi, ale też świętej ciszy. Trwa pandemia, kolejne obostrzenia nakładane są na poszczególne gałęzie gospodarki, ale także na nasze podstawowe prawa i wolności, w tym prawo do uczestnictwa w Mszy Świętej, a nasi pasterze postępują tak, jak gdyby sprawa w ogóle ich nie dotyczyła. Jeśli jakiś biskup zabiera już głos w tej sprawie, to nie po to, by wezwać nas do pokuty i częstszej oraz bardziej żarliwej modlitwy, ale przede wszystkim do właściwego noszenia maseczek, dezynfekcji rąk czy utrzymywania dystansu społecznego. Jakbyśmy poprzez chrzest zapisali się do organizacji sanitarnej lub jakiejś fundacji a nie Kościoła – Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. 

Mam żal do biskupów, że zamiast zaopiekować się nami duchowo, „wykorzystać” ten trudny czas do uświadamiania nam, czym jest życie ziemskie i co jest jego prawdziwym celem, pochowali się w swoich mieszkaniach na przymusowych lub dobrowolnych kwarantannach i jęli nawoływać do respektowania reżimu sanitarnego. Nasi pasterze – z drobnymi wyjątkami – dali nam tym samym dowód tego, że nie mają nam w czasach zarazy zbyt wiele do powiedzenia, poza żyrowaniem rządowej narracji o walce z epidemią koronawirusa. Tymczasem wydaje się, że akurat wszelkie obostrzenia i działalność służb sanitarnych powinny być ostatnimi problemami duchownych. Bo ten najważniejszy jest jeden i powinien brzmieć mniej więcej tak: co mogę zrobić, by wykorzystać ten czas dla przysporzenia niebu kolejnych dusz? 

Jeśli spojrzeć na obecną sytuację z perspektywy tak postawionego problemu, oczekiwałbym od duchownych, by zachowali raczej zdrowy dystans wobec tego, co się dzieje wokół nas. Nie wypada im ulegać panice, straszyć wszechobecnym wirusem, zamykać świątynie, wprowadzać w kościołach wymyślone naprędce reżimy sanitarne, bardziej jeszcze sterylne niż te sanepidowskie. Czy lęk, który ogarnął świat, winien ogarniać też Kościół? Ten sam Kościół, który przeżywał brutalne prześladowania, posługiwał w czasach najbardziej zjadliwych zaraz, doświadczał wojen i krwawych rewolucji? Zawsze przecież, nawet w czasach największego mroku, Jego drogą był Chrystus. 

W tym kontekście, przyznam, że poruszyło mnie to, co dzieje się obecnie we Francji, gdzie katolicy, którym z powodów epidemicznych zakazano uczestnictwa we Mszach Świętych, otaczają świątynie i modlą się, wołając w ten sposób o Boga. Pragnienie Chrystusa – to, czego wielu z nas nie odczuwało, mając Eucharystię na wyciągnięcie ręki, staje się doświadczeniem „bezbożnych” Francuzów; ludzi, którzy pierwsi rzucili duchowieństwo pod gilotyny. Dzisiaj dzieci tamtej rewolucji błagają o choćby jedno spotkanie z Chrystusem. Czy nie jest to niezwykłe? 

Warto przyglądać się sytuacji, jaka panuje we Francji, bo nie wykluczone, że i my padniemy ofiarami podobnych rygorów. Pozostaje nam, obok modlitwy, zwrócić się do naszych pasterzy z prośbą, by nie dali zgody na zamykanie świątyń, jak stało się to w marcu i kwietniu. By potrafili powiedzieć „non possumus” w momencie, gdy rząd w szale walki z pandemią, zapragnie odgrodzić nas od Tego, Który Jest Źródłem Życia. Na pewno wszyscy boimy się choroby i cierpienia, ale jako katolików prawdziwy strach ogarnia nas nie przed utratą ciała, lecz duszy. 

Mam nadzieję, że hierarchowie polskiego Kościoła stanął tym razem na wysokości zadania i nie dopuszczą do tego, byśmy stali się „drugą Francją”. Jeżeli bowiem poświęcimy zbawienie ludzi na stosie naukowych rozważań o tym, w jaki sposób najskuteczniej zapobiec pandemii, to jaki będzie Kościół, kiedy pandemia dobiegnie końca? Nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić.

Read more: https://www.pch24.pl/nie-pozwolmy-zamknac-kosciolow—wezwanie–,79952,i.html#ixzz6dzzDqlms

Dlatego Rząd w Polsce wrogi Narodowi polskiemu nie pozwala na Marsze, bo nie ma Polska wolności i jest w niewoli żydowskiej – oto jest ich oficjalne uznanie naszej niewoli. To jest straszne, żeby Polacy w swojej Ojczyźnie nie mogli uznawać Wolnej Ojczyzny Polski !!!

MN 2020: Gubernia POPIS! Nielegalna niepodległość i naród
TRS BIP nr1 Szykuje się nam rozbiór terytorialny Polski?

Pan Bóg Wszechmogący nie dozwoli, aby ścierwa, mordercy i demoniczni ludzie – pachołki lucyfera pastwili się nad Jego stworzeniami i rządzili po diabelsku Jego ukochaną Ziemią i zareaguje a wszystko przeminie i wszystko przepadnie nawet więcej Bóg zniszczy niż zaplanowali pachołki szatana. Powstanie Nowa Ziemia i Nowe Niebo ale bez tych pachołków, bo oni będą lizali kopyta lucyferowi i będą palili się w ogniu wiecznym bez końca razem z biskupami rządzącymi Episkopatem, że byli nieposłuszni Bogu Wszechmogącemu i doprowadzili do tragedii Ziemi…….

26.11.2010, 03:00 – Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie

http://paruzja.info/2010.11.26_03-00.php

Pan Jezus i Maryja mówią ciągle aby Polacy się zjednoczyli w Modlitwie i w walce o Wolność Polski, a Polacy nie wierzą Bogu i w Boga a w PiS zdradziecki – żydowski i oglądają tv, której właścicielami nie są Polacy.

Braun: liczne prowokacje na Marszu Niepodległości! Oskarżam

tych ludzi o działania na zgubę narodu. Lawendowa mafia wśród polityków

https://www.youtube.com/watch?v=0yIyUgATg0A

ks. Natanek – 15.11.2020r – ks. Natanek o masonerii

https://www.youtube.com/watch?v=v-TQ8cqiDu8&feature=emb_logo

LA MADONNA DI TREVIGNANO ROMANO MARIA MADRE DI CRISTO CORREDENTRICE PER LA SALVEZZA DELL’UMANITA’

https://www.lareginadelrosario.com/

Trevignano Romano, 14 listopada 2020 r

Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i wysłuchaliście mojego wezwania w waszych sercach.

Moi umiłowani, Jezus cierpi za to, co mu robią, szatan niepokoi wiele dusz i prowadzi ludzi Kościoła ścieżką pychy i dumy, a to sprawi, że uwierzą, że są wszechmocni, idąc ścieżką zatracenia, ale to boli mnie to, że trzoda zostanie rozproszona, nie znając Jezusa, z drugiej strony, moje dzieci, Bóg prosi was o pokorę, to jest cnota, która sprawi, że zostaniecie rozpoznani jako Jego dzieci.

Teraz nadszedł czas na prawdziwą bitwę z bronią postu i różańcem na rękach, walczcie ze mną o Triumf Mojego Niepokalanego Serca.

Umiłowane dzieci, czasy, które nadejdą, będą straszne, ale nie bójcie się, ponieważ Ja i mój Syn będziemy blisko was w ucisku.

Jezus ześle na was Ducha Świętego, tak jak uczynił to ze swoimi apostołami.

Moje dzieci, ambasadorzy i prorocy tamtych czasów, będą najbardziej cierpieć, nie zostawiajcie ich samych.

Kochajcie się jak bracia, zjednoczcie się miłością i módlcie się razem z oddaniem.

Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Środa, 18 listopada 2020
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Bł. Karolina Kózkówna | Niedziela.pl
Z homilii papieża Jana Pawła II w dniu beatyfikacji bł. Karoliny

Pan moim dziedzictwem, moim przeznaczeniem
Orędzie Ośmiu Błogosławieństw, siejba Bożej Ewangelii, idzie przez stulecia. W czasie jubileuszu przypomnieliście skrupulatnie wszystkie osoby, miejsca i czasy, poprzez które tchnął w waszych wspólnych dziejach ten sam Duch Prawdy, który objawił się Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy pod postacią ognistych języków. 
I oto za naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język Ducha Prawdy, Parakleta, zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny: „Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrców”. 
Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. 
Tak więc Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym „dla nas i dla naszego zbawienia”, to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania. 
Psalm responsoryjny pozwala nam niejako odczytać poszczególne momenty tego świadectwa. Tego męczeństwa. Czyż to nie ona tak mówi, ona, Karolina? „Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: Tyś jest Panem moim”. Czyż to nie ona mówi poprzez słowa Psalmisty? W momencie straszliwego zagrożenia ze strony drugiego człowieka, wyposażonego w środki przemocy, chroni się do Boga. A okrzyk „Tyś jest Panem moim” oznacza: nie zapanuje nade mną brudna przemoc, bo Ty jesteś źródłem mej mocy – w słabości. Ty, jedyny Pan mojej duszy i mego ciała, mój Stwórca i Odkupiciel mego życia i mojej śmierci. Ty, Bóg mojego serca, z którym nie rozstaje się moja pamięć i moje sumienie. 
„Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Bo serce napomina mnie nawet nocą”. Tak Psalmista. I tak Karolina w momencie śmiertelnej próby wiary, czystości i męstwa. 
Jakbyśmy szli po śladach ucieczki tej dziewczyny, opierającej się zbrojnemu napastnikowi, szukającej ścieżek, na których mogłaby pośród tego rodzimego lasu w pobliżu jej wsi ocalić życie i godność. „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”. Ścieżka życia. Na tej ścieżce ucieczki został zadany ostatni, zabójczy cios. Karolina nie ocaliła życia doczesnego. Znalazła śmierć. Oddała to życie, aby zyskać Życie z Chrystusem w Bogu. W Chrystusie bowiem, wraz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym w Radłowie, zaczęło się jej nowe Życie. I oto padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu Życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego Życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania. 
Ginie więc Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród leśnego poszycia. A śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada Psalmista: „Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza”. Tak. Karolina porzucona wśród lasu rudziańskiego jest bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem Życia. I męczennica woła wraz z Psalmistą: „Błogosławię Pana”. 
Dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej ziemi, „Gwiazdo” twojego ludu, dziś Kościół podejmuje to wołanie twojej duszy, wołanie bez słów i nazywa Ciebie błogosławioną! Chrystus stał się twoją „mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem”. Stał się twoją mocą. Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką objawił w twoim czystym życiu i w twojej męczeńskiej śmierci.
Błogosławiona Karolina Kózkówna

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana „kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy.
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Błogosławiona Karolina Kózkówna

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny; złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną i przełożenie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej.
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: „Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia – to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.
Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii – przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła.
Kilka lat temu przy Diecezjalnym Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie poświęcono kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, a obecnie trwa budowa Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, który jest pierwszym etapem powstania Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej.
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, † spraw przez jej wstawiennictwo, * abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ks. Dominik Chmielewski: Zbliżamy się do czasu gdzie Maryjność będzie solą w oku nawet…

Ostrzeżenie. Proroctwa oświecenia sumienia.

 

Jezusowa odpowiedź na kryzys w Kościele – s. Wanda Boniszewska CSA

W 2021 roku ZASZCZEPIMY KAŻDEGO, kto ukończył 18 rok życia, informuje Minister

 

Ks. Isakowicz-Zaleski pozwany! „Diecezja popełnia samobójstwo!”. Raport McCarricka

Zawierzenie Najświętszemu Sercu mojego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa

Wtorek, 17 listopada 2020

ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

Św. Elżbieta Węgierska – Klasztor Sióstr Bernardynek w Krakowie

Z listu napisanego przez Konrada z Marburga,
kierownika duchowego św. Elżbiety
Elżbieta rozpoznała i umiłowała Chrystusa w ubogich

Odtąd Elżbieta coraz bardziej zaczęła jaśnieć cnotami. Całe życie była pocieszycielką ubogich; teraz się poświęciła całkowicie opiece nad potrzebującymi. W pobliżu jednego ze swych zamków poleciła zbudować szpital, w którym zgromadziła wielu chorych i słabych. Hojnie rozdzielała dary miłości wszystkim, którzy prosili ją o wsparcie nie tylko na tym miejscu, ale na każdym innym podlegającym władzy jej małżonka. Wszystkie dochody, pochodzące z czterech księstw swego małżonka, wyczerpała do tego stopnia, iż w końcu na potrzeby ubogich nakazywała sprzedawać klejnoty i kosztowne szaty. 
Dwa razy na dzień, rankiem i wieczorem, miała zwyczaj odwiedzać chorych. Osobiście posługiwała tym, którzy cierpieli na odrażające choroby, podawała posiłek jednym, poprawiała posłanie drugim, niektórych dźwigała na ramionach i spełniała wiele innych dobroczynnych posług. W tym wszystkim podtrzymywał ją błogosławionej pamięci małżonek. Na koniec po śmierci swego małżonka, starając się o jak największą doskonałość, pośród wielu łez prosiła mnie, abym pozwolił jej wędrować od drzwi do drzwi i prosić o jałmużnę. 
W Wielki Piątek, kiedy ołtarze były obnażone, złożywszy ręce na ołtarzu, w kaplicy swego miasta, dokąd sprowadziła Braci Mniejszych, w obecności świadków wyrzekła się własnej woli i tego wszystkiego, co Zbawiciel w Ewangelii zalecał porzucić. Następnie skoro zrozumiała, że mogłyby ją uwieść sprawy świata oraz ziemski przepych, którego doznawała otoczona szacunkiem za życia małżonka, wbrew mojej woli udała się do Marburga. Tu zbudowała szpital i zgromadziła chorych i ułomnych; zapraszała do swego stołu najbardziej ubogich i pogardzanych. 
Wobec Boga stwierdzam, że pomimo jej czynnego życia rzadko spotykałem niewiastę, która by w tak wysokim stopniu obdarzona była darem kontemplacji. Niektórzy zakonnicy i zakonnice zauważali często, iż kiedy powracała z modlitewnego odosobnienia, jej twarz jaśniała niezwykle, a oczy błyszczały jakby promieniami słońca. 
Przed śmiercią wysłuchałem jej spowiedzi. Kiedy zapytałem, jak rozporządzić majątkiem i sprzętem domowym, odparła, że wszystko, co jeszcze wydaje się posiadać, należy do ubogich. Prosiła też, abym rozdał wszystko, z wyjątkiem zwykłej tuniki, którą miała na sobie i w której chciała być pochowaną. Po wydaniu tych rozporządzeń przyjęła Ciało Pana. Następnie aż do godzin wieczornych mówiła dużo o tym, co najpiękniejszego usłyszała w kazaniach. Wreszcie polecając Bogu z największą pobożnością wszystkich obecnych, jak gdyby zapadając w łagodny sen, oddała ducha.
Święta Elżbieta Węgierska

Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na zamku w Sarospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz z nim na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż zgodnie z zamierzeniem swojego ojca dopiero 10 lat później, w roku 1221, mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r. Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc Elżbieta została wdową mając 20 lat.

Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka.

Święta Elżbieta WęgierskaOstatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 r. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację. Papież Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał komisję dla zbadania życia Elżbiety i cudów, jakie miały się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas ok. 60 niezwykłych wydarzeń. Sprawę poparł także metropolita Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4 latach Grzegorz IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście Elżbietę świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami są także: kilka monet i różaniec.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, † za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, * abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kuria Metropolitalna Wrocławska zawiadamia

 

We wspomnienie NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia

16 listopada 2020 r., o godz. 10.40,

w wieku 97 lat, w siedemdziesiątym roku kapłaństwa i pięćdziesiątym roku posługi biskupiej zmarł

 

ś p.

 

Ksiądz Kardynał

Henryk Gulbinowicz

 

emerytowany arcybiskup

metropolita wrocławski

 

O uroczystościach pogrzebowych

powiadomimy w terminie późniejszym.

 

Prosimy o modlitwę.

 

https://www.archidiecezja.wroc.pl/

 

Kard. Henryk Gulbinowicz nie żyje. Hierarcha trafił do szpitala we  Wrocławiu, miał 97 lat - tvp.info

Już tak dużo Pan Jezus i Matka Boża mówią o zakończeniu życia na Ziemi w tak okrutny sposób wymyślony przez pachołki lucyfera, że rządzący Episkopatem powinni uwierzyć i ratować świat uznając Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI jako Jedyny Ratunek na życie na Ziemi. Pan Bóg Właściciel Wszechświata nie będzie patrzył spokojnie, gdy łobuzeria, huligani i mordercy będą niszczyć i już niszczą Jego Planetę Ziemię mordując Jego ludzi wirusami i szczepionkami i wejdzie ze swoim programem i tak będzie jak za Noego lecz nie wodą a ogniem będzie działał.

Nie ma juz watpliwosci , obudzcie sie

https://gloria.tv/post/uhdwB1Av8kDC2Zz8caETUg8QE

Izrael powołuje centrum dowodzenia przygotowujące wojnę z Iranem

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/izrael-powoluje-centrum-dowodzenia-przygotowujace-wojne-z-iranem

 

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

sobota, 16 listopada 2013 roku, godz. 22.17

http://jezusdoludzkosci.pl/2013-11-16-22-17-nawroca-sie-miliardy-i-po-raz-pierwszy-rozpoznaja-boga-boga-w-trojcy-jedynego

Bądźcie wdzięczni za te Łaski, bo bez tego Daru od Boga bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

Wasz Jezus

KIEDY I GDZIE URODZIŁ SIĘ I ILE MA LAT TEN WYMYŚLONY WYPRODUKOWANY PRZEZ PRZYJACIÓŁ ICH BÓG DO PANOWANIA NAD ŚWIATEM RÓZGĄ ŻELAZNĄ I KULAMI WOJENNYMI. NASZ BÓG WSZECHMOGĄCY JEST MIŁOŚCIĄ I NIGDY NIE MÓWI O WOJNIE A MÓWI O MIŁOSIERDZIU, WIĘC TAKI ICH BÓG NIE POWINIEN NAZYWAĆ SIĘ MESJASZ.

Najwyższy rabin: Imię Mesjasza wkrótce zostanie ujawnione

RATUJ SIĘ KTO MOŻE ! SKORO NIE POTRAFILIŚCIE SIĘ ZJEDNOCZYĆ, TO KOSTUCHA JUŻ ZA DRZWIAMI ZE ŚMIERCIONOŚNYMI SZCZEPIONKAMI !

https://gloria.tv/post/BNVuBiPuwdgu6yKSYFpy7YFM4

Marsz o wolność – Warszawa,  21 listopada , godz. 12.00

https://gloria.tv/post/muSR1wUtfSad3NeTFkXRkhEs4

Szczepionka na koronawirusa. Szokujące słowa! Dyrektor Pfizera to nowy Josef Mengele – sugeruje tabloid [FOTO]

https://nczas.com/2020/11/15/szczepionka-na-koronawirusa-szokujace-slowa-dyrektor-pfizera-to-nowy-josef-mengele-sugeruje-tabloid-foto/

15 listopada 2020 21:20

Dyrektor generalny Pfizera, koncernu, który opracował szczepionkę na koronawirusa, to nowy Josef Mengele? Tak sugeruje grecki tabloid „Makeleio”.

Mengele, zwany również „Aniołem Śmierci”, został uznany za zbrodniarza wojennego. Podczas II wojny światowej na terenie Polski odpowiadał m.in. za kontrolę mieszkańców pod względem ich przydatności rasowej. W obozie Auschwitz-Birkenau tysiące ludzi posłał do komór gazowych. Słynął także z eksperymentów medycznych na Żydach i Romach.

To w kontekście tej ostatniej „działalności” grecka gazeta porównuje Alberta Bourla, dyrektora generalnego Pfizera, do Mengele. Zastanawia się, czy Bourla szczepionką na koronawirusa zamierza eksperymentować na ludziach, wstrzykując im „truciznę”.

„Makeleio” podaje, że Bourla jest Żydem greckiego pochodzenia, z zawodu weterynarzem. „Żydowski weterynarz wbije igłę! Odliczanie do obowiązkowych szczepień trwa” – pisze autor artykułu. Szczepionkę nazywa „trucizną”.

KONFERENCJA W WIEDNIU 23.X.2020 r. na temat COVIDU 19

https://youtu.be/A7W9iiiPLVs

Nie wierzę  w te ich informacje, bo dodają do szczepionek co chcą i ile chcą trucizn.

Gdyby chcieli rządzący ludźmi być uczciwi, to by nie było ani virusów ani szczepionek 

AIDS celowo dodane do szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

https://gloria.tv/post/LehSPgn1VH9C6TCz8dvVNWwMV

 

Antychryst w Izraelu ogłosił wielką wojnę

RABINI SPOTKALI SIĘ ZE SWOIM MESJASZEM I ON OSTRZEGŁ ICH, ŻE WKRÓTCE BĘDZIE WOJNA.

29 października 2020 roku w telewizji pojawił się jeszcze inny słynny rabin – Zev Porat, który udzielił specjalnego wywiadu dla SkyWatch TV. Powtórzył w nim informację o tym, że wojna między Gogiem a Magogiem rozpocznie się z dnia na dzień i że wydarzenia będą się rozwijać bardzo szybko i tak dalej. Ale jednocześnie przy tym uściślił, że rabin Kanievsky osobiście spotykał się z Mesjaszem po tym, jak wykryto u niego COVID-19. Oznacza to, że spotkanie odbyło się gdzieś po 4 październiku i wszystko, co jest zaznaczone na niebiesko powyżej – to jest najwyraźniej właśnie to, o co prosił cadyków i Kanievskiego o poinformowanie Żydów Mesjasz.

Jeśli przesłanie pana Zeva Porata nie jest jakąś figurą retoryczną, to wydaje się, że Mesjasz-Antychryst jest już w Izraelu i zaczyna przekazywać ludziom przez niektórych rabinów przesłania. Możliwe, że nawet zaczął on pokazywać ludziom jakieś cuda. A więc, spotkał się on spokojnie z 92-letnim rabinem, u którego lekarze zidentyfikowali koronę i pomimo wieku, w którym ludzie są bardzo podatni na wirusa, pan Kanievsky jest w dobrym zdrowiu i jako pośrednik między narodem a Mesjaszem przekazuje ludziom wiadomości.

I pierwsza wiadomość oczywiście mówi o tym, że wojna między Gogiem a Magogiem zacznie się z dnia na dzień, po czym lub na progu którego wydarzy się wiele rzeczy. Oznacza to, że w rzeczywistości rozpocznie się realizacja wszystkiego, co przewidziane jest w Apokalipsie.”

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/antychryst-w-izraelu-oglosil-wielka-wojne-2020-11

Wesprzyj petycję ‚COVID-19:

Mówimy NIE przymusowym szczepieniom’ znajdującą się pod adresem:

  https://www.crpo.org.pl/petycje/sprzeciw-obowiazkowym-szczepieniom-covid19,39

POLECAM!  Kazanie – ks. P. Natanek 14.11.2020 – To wszystko zostało ukartowane

https://www.youtube.com/watch?v=sC-f1cCGkj4&feature=emb_logo

Ks. Piotr Glas – Cz. 1 – W diabelskiej matni

https://www.youtube.com/watch?v=_VMmDEdotFo&feature=emb_logo

Ks. Piotr Glas – Cz. 2 – Pomóżcie ocalić mi dusze od piekła

https://www.youtube.com/watch?v=9fGxJKXMNaA&feature=emb_logo

ŻYJ IMIENIEM NADANYM CI PRZEZ BOGA! ks. Dominik Chmielewski SDB

https://www.youtube.com/watch?v=8Abc0MnMG-Q&feature=emb_logo

Demony które nas nieustannie prowokują żeby porównywać

się z innymi – ks. Dominik Chmielewski

https://www.youtube.com/watch?v=wq0UdIrwcA8&feature=emb_rel_pause

Różaniec Do Granic Nieba – czy to już koniec? Co dalej?

https://www.youtube.com/watch?v=Ig9Y5j_k5Ms&feature=emb_logo

Nasza hierarchia… [Tuba Cordis 15 XI A.D. 2020]

https://www.youtube.com/watch?v=mdJGcFSshvI&feature=emb_logo

Niemiecki minister (CDU) chce przetrzymywać przestępców polityki korony w instytucjach

https://www.xandernieuws.net/algemeen/duitse-minister-cdu-wil-overtreders-coronabeleid-opsluiten-in-inrichtingen/

 

Wysłany dnia 14/11/2020  

Nadejdzie czas, kiedy ludzie pomyślą, że oddają sobie, swojemu środowisku, rządowi, a nawet Bogu świętą służbę, ponownie zamykając w obozach „zwolenników korony”, „myślicieli spiskowych”, „zaprzeczających klimatowi” i innych „dysydentów”. do wycofania ”.

—————————————————————————————————————————————-

Thomas Strobl, niemiecki minister (CDU) BiZa w Badenii-Wirtembergii, chce mieć możliwość natychmiastowego więzienia osób naruszających politykę korony i kwarantanny w instytucjach psychiatrycznych. Chrześcijański demokrata z pewnością nie jest sam w swojej partii, który pragnie definitywnie wrzucić całe Niemcy z powrotem do dyktatury NRD 2.0. Na przykład federalny minister BiZa Horst Seehofer wyśle tysiące agentów jako „policję maskującą twarz ”. Epidemiolog i polityk SPD Karl Lauterbach, jeden z tych twarzach niemieckiej polityki koronowym, przekonuje do jeszcze ostrzejszej podejścia, a nawet chce domach być szturm policji, jeśli nie są one zgodne z zasadami tam.

Dawna klinika płuc St. Blasien w Waldshut to pierwsze planowane miejsce, w którym osoby odmawiające poddania się kwarantannie lub nawet podejrzane o koronę i nieprzestrzegające środków powinny zostać zamknięte. Gdy to nastąpi, otwarcie kolejnych „ centrów reedukacji ” – ostatni etap przed powrotem obozów koncentracyjnych – jest kwestią czasu, nie tylko dla „ odmawiających koronacji ”, ale także dla „ zaprzeczających klimatowi ”, takich jak lewicowi politycy niemieccy w 2018 roku. już zasugerowane.

„Czarny szeryf”

Dzięki swoim planom Strobl zyskał przydomek „czarny szeryf” (czarny = kolor CDU). Powodem był ktoś z Wendlingen am Neckar, który dwukrotnie w ciągu czterech dni naruszył zasady kwarantanny i dlatego został przymusowo zamknięty w klinice psychiatrycznej.

Rzecznik liberalnej FDP powiedział, że te „nieproporcjonalne środki podważają zaufanie ludzi do pilnie potrzebnej walki z pandemią”. Dlatego też w przypadku tej odłamowej partii nie ma poczucia rzeczywistości i prawdy, ponieważ w przeciwnym razie codzienny apel o natychmiastowe całkowite zniesienie wszystkich środków i powrót do normalnego życia tak szybko, jak to możliwe.

Przewodniczący niemieckiego związku policyjnego ostrzegł, że konieczność egzekwowania tak restrykcyjnych środków wywoła jeszcze większy opór ludności, mimo że policja jest już przepracowana i przeciążona.

„Trzecia Rzesza, Gestapo, NRD i Stasi” odradzają się w jednym nowym systemie

Teraz, gdy „niesprawiedliwość staje się sprawiedliwością”, „opór jest obowiązkiem”, pisze anonimowy dziennikarz, używając słów znanego niemieckiego autora Bertolda Brechta. „Systematyczne i często przypadkowe rozprzestrzenianie się strachu i przerażenia przy pomocy przemocy lub groźby jest definicją terroru z zamiarem uczynienia ludzi potulnymi”.

Każdy ma obowiązek nosić maskę, podczas gdy maski polityków spadły – kontynuuje dziennikarz. Wydaje się, że „nieprzerwanie emitują film dokumentalny o Trzeciej Rzeszy , Gestapo, NRD i Stasi”, łącząc się w jeden nowy, opresyjny system komunistyczny, któremu podlegają nie tylko Niemcy, ale także reszta Europy. .

Od 1 grudnia, kiedy wejdzie w życie ustawa nadzwyczajna, Holandia będzie po prostu uczestniczyć, nawet jeśli środki tutaj są (jeszcze) mniej rygorystyczne. Wróćmy jednak do holenderskiego agenta, którego niedawno zapytano w telewizji, jaka jest definicja myśliciela spiskowego. Jego odpowiedź jest równie niepokojąca, co wstydliwa: „Każdy, kto nie zgadza się z rządem”. Dzięki temu ty i ja zostajemy automatycznie napiętnowani jako potencjalni wrogowie państwa.

Następny krok: przymusowa sterylizacja wszystkich dysydentów? Stałe zamknięcie w „zakładach” i „klinikach”, a potem wręcz obozy koncentracyjne, kończące się być może gilotyną? WSZYSTKO jest teraz możliwe. W rzeczywistości tego rodzaju przerażające sytuacje stają się coraz bardziej prawdopodobne w ciągu kilku lat.

„Wszystkie 58 linii lotniczych chce odmówić podróżnym bez testu Covid”

 
Wysłany dnia 14/11/2020

—————————————————————————————————————————————–

Rodzi się nowy Untermensch: odmawiający testów i szczepionek

—————————————————————————————————————————————–

Rozpoczęło się wielkie wykluczenie testów koronowych i odmawiających szczepionek. Trzy sojusze lotnicze, reprezentujące 58 linii lotniczych, wzywają rządy, aby zezwoliły im na przewóz wyłącznie osób, które przeszły testy na obecność Covid-19. Ta „nowa normalność” będzie prawdopodobnie obejmować pracę, edukację, transport publiczny i wszystkie inne usługi publiczne w najbliższej przyszłości, a być może nawet dostęp do własnego konta bankowego. Krótko mówiąc: narodził się nowy Untermensch , a raczej: wyznaczony.

Ticketmaster, jeden z największych sprzedawców biletów lotniczych, ogłosił w zeszłym tygodniu, że poważnie rozważa zażądanie od klientów dowodu, że otrzymali negatywny test koronowy i / lub zostali zaszczepieni. Dopiero wtedy będą mogli zarezerwować lot.

Według Axios 58 linii lotniczych rozważa to samo. Ponieważ zasady kwarantanny są nieskuteczne i trwają zbyt długo, popyt na bilety lotnicze spadł średnio o 80%. Aby to ponownie działało, te linie lotnicze chcą uzyskać pozwolenie na wymaganie od wszystkich pasażerów poddania się testowi Covid-19 na 24 do 72 godzin przed odlotem i wkrótce zostaną zaszczepieni.

System kontroli prawdopodobnie obejmie wprowadzenie przepustki Covi (d) lub CommonPass, zgodnie z promocją Światowego Forum Ekonomicznego. WEF jest jedną z głównych sił napędowych „Wielkiego (zielonego) resetu”, zamachu stanu, który wprowadza na Zachodzie globalistyczną dyktaturę wirusa komunistycznego.

Teraz, gdy Uber i inne firmy zaczęły już odmawiać usług osobom łamiącym koronę, „nowa normalność” stworzy nową podklasę społeczną złożoną z „odmawiających” i / lub „myślicieli spiskowych”. Będą stopniowo usuwani ze społeczeństwa, prawdopodobnie w ciągu kilku lat. Podróżowanie, nauka, praca, kontakty towarzyskie, a ostatecznie nawet kupowanie i sprzedawanie będą niemożliwe dla tych nowych Untermenschen – jeśli nie już w obozach koncentracyjnych.

Rząd brytyjski w trybie pilnym wdraża oprogramowanie sztucznej inteligencji do przetwarzania „oczekiwanej dużej liczby poważnych niepożądanych reakcji na szczepionkę Covid-19”

 
Wysłany dnia 15/11/2020

Niektórzy uważali, że to zdjęcie, które umieściliśmy również w poprzednich artykułach, jest przesadzone. Może po przeczytaniu tego artykułu myślisz o tym trochę inaczej?

—————————————————————————————————————————————–

MHRA pisze, że należy się spodziewać „ nieprzewidywalnych wydarzeń ”, ponieważ „kryzys Covid-19 jest nowy, a postęp w poszukiwaniu szczepionki przeciwko Covid-19 nie przebiega dotychczas według przewidywalnego wzorca

—————————————————————————————————————————————–

Z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej ted.europa.eu , dodatku do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.) , wynika, że brytyjska agencja rządowa MHRA (Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej) „ pilnie poszukuje Program sztucznej inteligencji (AI) mający na celu przetwarzanie spodziewanej dużej liczby poważnych działań niepożądanych (ADR) szczepionki Covid-19 ”. Przetłumaczyliśmy ADR, niepożądane reakcje na lek, jako „poważne reakcje przeciwdziałające”, ponieważ nie oznaczają one zwykłych skutków ubocznych. Dzieje się tak, ponieważ ADR obejmują również zgony, choroby zagrażające życiu i trwałe kalectwa. Dlatego ADR zawsze wymaga hospitalizacji.

Bill Gates ogłosił w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji na początku tego roku, że w wyniku szczepień Covid będzie co najmniej 700 000 ofiar. Wydaje się, że rząd brytyjski reaguje na to, będąc w stanie zainstalować system sztucznej inteligencji „w trybie pilnym”, aby był w stanie przetworzyć dużą liczbę ADR, które zostaną wywołane przez szczepionkę Covid-19 ”. Mówi się, że istniejące oprogramowanie nie jest do tego odpowiednie.

Podobno zamówienie zostało przyznane brytyjskiemu Genpactowi w Londynie. Na stronie tej firmy znajduje się sekcja „Cyfrowe DNA”.

Brytyjska szczepionka również kupiona przez Holandię

Brytyjska szczepionka oksfordzka firmy AstraZeneca została również zakupiona przez ministra Hugo De Jonge. W październiku zmarł jeden z uczestników ostatniej fazy testów, po czym kurs akcji spółki gwałtownie spadł. Firma pośpiesznie oświadczyła, że brazylijska ofiara nie otrzymała szczepionki, ale placebo. Nie sposób jednak zweryfikować, czy była to prawda. W trzeciej fazie testu inny uczestnik miał już poważną reakcję w postaci zapalenia rdzenia kręgowego.

Jeszcze gorzej wypadła konkurencja Moderna: w drugiej fazie testu nie mniej niż 100% wszystkich badanych doświadczyło łagodnych do ciężkich skutków ubocznych szczepionki Covid. Zwykle taka szczepionka byłaby natychmiast odrzucana, ale teraz zdecydowano, że wyprodukuje 1 miliard.

Ścisła kontrola bezpieczeństwa produktów – z wyjątkiem szczepionek

Holenderski Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich NVWA interweniuje natychmiast, jeśli na przykład produkt w supermarketach jest podejrzewany o niebezpieczny i / lub powodujący choroby ludzi. Jedzenie i picie, czyli rzeczy, które przyjmujesz do organizmu, są ściśle kontrolowane. Nie bez powodu producenci muszą obszernie podawać na etykietach, jakie są składniki.

Jednak jeśli chodzi o szczepionki, zasady zostały całkowicie odwrócone. Producenci nie tylko nie muszą podawać składników na ulotce dołączonej do opakowania – jeśli chodzi o szczepionki Covid, w rzeczywistości zostały one objęte tajemnicą państwową – ale są również z góry zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak. . Co gorsza, sam przeczytałeś już, że władze już teraz spodziewają się dużej liczby ofiar z poważnymi reakcjami, w tym osób niepełnosprawnych i zgonów .

Można to porównać z NVWA umożliwiającą na przykład spożywanie produktów mięsnych, o których zarówno producent, jak i NVWA wiedzą z góry, że x liczba osób poważnie zachoruje, a nawet umrze z tego powodu. Jak zareagowałyby polityka, media i społeczeństwo, gdyby stało się to znane? Byłby to ogromny skandal, a wszyscy zaangażowani zostaliby oskarżeni o świadome narażanie ludzkiego życia, a być może nawet wielokrotne usiłowanie zabójstwa.

Skandal byłby jeszcze większy, gdyby się okazało, że producent otrzymał z góry gwarancję od rządu, że nie może być za nic pociągnięty do odpowiedzialności.

Jak nazywacie rząd, który celowo zagraża własnym obywatelom?

Jednak szczepienia, które zawierają składniki, których NIGDY nie możesz wydostać się z organizmu, robią dokładnie to, co jest surowo zabronione dla jedzenia i picia. Co gorsza, rząd wywiera coraz większą presję na ludność, aby PRAWO przyjęła tę szczepionkę, o której, ponownie (nie możemy tego wystarczająco często podkreślać), już wiadomo, że ma dużą liczbę ofiar, w tym zgonów, spadnie .

Jak nazywacie rząd, który świadomie, celowo i aktywnie zagraża dobrobytowi własnego narodu, który celowo narzuca własnej ludności coś, o czym wiadomo z góry, że powoduje dużą liczbę chorych i zmarłych?

Czy wydaje ci się to bardzo dziwne, że niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy za kryzysem koronowym i nadchodzącymi szczepieniami może kryć się inny podstawowy cel? Fakt, że ludzie wskazują na Billa Gatesa, jego wykupywanie ” i kontrolowanie WHO (a właściwie także RIVM), jego otwarcie ogłaszane 700 000 ofiar szczepionek Covid , jego prośby o zmniejszenie populacji świata za pomocą szczepionek lub media tłumiły skandale szczepień w Indiach i Afryce, ale uznane przez ONZ ?

Politycy i eksperci, zacznijcie od siebie i swoich rodzin

Jeśli politycy i władze medyczne są naprawdę tak przekonani, że szczepionki są „bezpieczne”, mogliby dość łatwo pokazać to społeczeństwu. Niech Hugo de Jonge najpierw zaszczepi siebie, swoją żonę i dzieci oraz całą swoją rodzinę. Zrób to samo z całym gabinetem, OMT, RIVM, całą Izbą Reprezentantów i ich rodzinami, liderami w mediach głównego nurtu i wszystkimi „ekspertami”, którym w ostatnich miesiącach dano nieograniczone możliwości pomocy społeczeństwu. strach przed wirusem, który ma oficjalny IFR 0,05% do 70 roku życia, czyli połowę średniej grypy zwykłej

Szczepionka, którą następnie wstrzykują politycy, naukowcy i posłowie, musiała zostać wcześniej zweryfikowana przez niezależnych naukowców, po części także krytycznych wobec szczepień. Nawet po tym nie powinno być wątpliwości, że jest to ta sama szczepionka, którą politycy chcą rozprowadzać wśród ludności. Bo kto mówi, że minister De Jonge rzeczywiście nie będzie miał igły w ramieniu przed występem, ale że w rzeczywistości nie ma w nim szczepionki, tylko niewinny roztwór soli? (Według niepotwierdzonych doniesień niemieccy politycy podobno robili to podczas epidemii świńskiej grypy w 2009 roku).

Następnie czekamy co najmniej kilka tygodni, aby zobaczyć, czy szczepionka przeciwko Covid-19 jest rzeczywiście tak „bezpieczna”, jak próbują nam wmówić. Oczywiście bardzo ważne jest, aby również wolne media miały dostęp do procesu kontroli i weryfikacji, aby potencjalne ofiary nie mogły zostać bagatelizowane lub ukryte przez mainstreamowe media, tak jak w ostatnich miesiącach bardzo niska liczba Ofiary Covid-19 zostały przez nich po prostu bardzo powiększone.

„ Niezwykły hazard ze zdrowiem i życiem ”

Powyższy scenariusz jest hipotetyczny, ponieważ oczywiście to się nigdy nie wydarzy. Ponadto wykazano, że szkody zdrowotne spowodowane szczepionkami mogą również wystąpić w perspektywie średnio- i długoterminowej. Więc nawet gdyby ten scenariusz był realizowany, uważam, że wstrzyknięcie szczepionki Covid-19 oznaczałoby niezwykle duże ryzyko dla twojego zdrowia i życia.

Ale ponieważ nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej samobójcze w wielu obszarach, spodziewam się – podobnie jak polityka – że pomimo tego otwarcie ogłoszonego olbrzymiego ryzyka, większość ludzi po prostu posłusznie i potulnie ustawi się w kolejce w przyszłym roku, aby otrzymać szczepionki Covid, w nadziei, że będą mogli wtedy powrócić do „normalnego” życia „bezpiecznie” i „zdrowo” …

Rób to, co uważasz za słuszne, ale osobiście wolę bez wahania przykładać broń do głowy i zagrać w rosyjską ruletkę. Wtedy myślę, że mam dużo większe szanse na przeżycie, niż gdybym wziął udział w Ruttes Roulette w 2021 roku (i lata później). Lepiej dmuchać na zimne.

Papież Franciszek całował po nogach afrykańskich polityków!

https://www.youtube.com/watch?v=Hklrog6xjuA

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9Yj0nMFugE

Niedzielski: zaszczepimy całą populację dorosłych! JANUSZ ZAGÓRSKI w MN!

https://gloria.tv/post/4djWahgJq6Qz2qXEEiGyz3MmR

Rozmowa dnia – Janusz Zagórski NTV | PL1.TV

https://gloria.tv/post/2X8ERdJhPkVvDwq1NZwY41dei

 

PILNIE ODSŁUCHAJ !!! Na naszych oczach spełnia się Apokalipsa Biblijna. TYLKO modlitwa, Jezus Maryja nam pomogą. Koronawirus początkiem końca.

Robert Wasilewski: Prezydent Trump zawiódł w/s szczpionek, których to Morawiecki p/o

https://gloria.tv/post/2KinC8tsBGDa3vGeRJFcUgSfg

 

Przymusowe szczepienia | Kodeks norymberdzki

https://gloria.tv/post/azaBdPN9KrqR3KGFrc46peNNi

Z.Kękuś (PPP 276)

https://gloria.tv/post/2KnwQfuqSwCACzn7hg3b2URFj

Apel do wszystkich POLAKÓW !!!

https://gloria.tv/post/jZnDUhdhMMoc6JYkAJmP4LXjK

PILNE! MEGA debata lekarzy ws. pandemii C-19! Dr De Klerk, dr N. P. Cancelo, dr Labat i

 

JESTEŚ PRZYGOTOWYWANY PRZEZ DUCHA NA CZAS NAJWIĘKSZEJ CIEMNOŚCI – ks.

https://gloria.tv/post/63ZksQadjTrUDxRy1Z7UAvmwz

Kto dąży do PODPALENIA Polski?! „Policja bezczelnie kłamie!” Sumliński o lewackiej rewolcie

https://gloria.tv/post/Kw3FEzHkFYkh2iDqfvXqUtFpY

Co z tą Konfederacją? – J. Liziniewicz | Kulisy Manipulacji odc. 327 2/2

https://gloria.tv/post/MJAUit8Ut6bX1z3x4ag1341PQ

Ujawniono ogromny wpływ Gatesa na Światową Organizację Zdrowia

https://gloria.tv/post/2HH9YDCYyZ3F1xXAAexAH4tqH

 

Propozycja nie do odrzucenia: wyszczepienie. Grzegorz Braun

https://gloria.tv/post/sE77SASDBzcL1UdJSSNwL8g7h

SZATAN – MASONERIA: CZŁOWIEK to PASOŻYT dla ZIEMI! „WYELIMINOWAĆ” 6

https://gloria.tv/post/sDeVfTXb1saP2s8EfuVkFkoRR

 

PILNE! Czy czeka nas światowe zniewolenie? Reset nadchodzi?! J. Walker wRealu24

https://gloria.tv/post/Dseb9CFWgzwH6BdFF4BUBCPmH

 

Ormianie palą własne domy i wyjeżdżają

https://gloria.tv/post/XFFv9NQDdMY63BtRTtmLTWVoe

 

Polacy przeciwko covidowemu terroryzmowi i ludobojstwu.

 

Barbarzyńskie „Prawo Morskie” rządzi światem zamiast „Prawa Naturalnego”

 

 

KORONAPSYCHOZA – MINISTER ZDROWIA WYDA 15 MILIONÓW ZŁ. BY ZBADAĆ NIECHĘĆ POLAKÓW DO SZCZEPIONKI PFIZER’A.

https://globalna.info/2020/11/15/koronapsychoza-minister-zdrowia-wyda-15-milionow-zl-by-zbadac-niechec-polakow-do-szczepionki-pfizera/

Polacy nie chcą szczepionki na COVID-19.

To efekt między innymi ostatnich sondaży, które pokazały, że zaledwie co trzeci Polak będzie skłonny do zaszczepienia się na COVID-19. Szczepionka ma być dostępna w pierwszym kwartale 2021 roku, choć jeszcze nie przeszła III i IV fazy badań.

Czy powrócił Hitler ..??? i to jest najgorsze że znowu morduje w Polsce !!!

To są OBOZY ŚMIERCI, nie żadne szpitale!

https://www.youtube.com/watch?v=EK7FOO-x8tQ&feature=emb_logo

Papieżowi Franciszkowi już nie pomoże żadna modlitwa..?? bo jest za stary a zaprzyjaźnił się z lucyferem od dawna a przyzwyczaił się do tych grzechów.

Bp Athanasius Schneider apeluje: Módlmy się o nawrócenie papieża

https://gloria.tv/post/f3r6QC8cM3Hd2CUYmwR61Nfe9

 

Bp Athanasius Schneider apeluje:
Módlmy się o nawrócenie papieża

„Papież nie może zachowywać się tak, jakby był Bogiem albo wcieleniem Jezusa Chrystusa” – napisał bp Athanasius Schneider w reakcji na słowa papieża Franciszka o związkach homoseksualnych z filmu dokumentalnego Francesco, które wywołały kontrowersje i wzburzenie w świecie katolickim. Wiele mediów świeckich zareagowało przychylnie, dopatrując się w tych słowach zmiany doktryny Kościoła o czynach homoseksualnych, interpretując je jako aprobatę legalizacji związków tej samej płci.

To co powiesz Grzegorz Wróblewski, który tylko w gadce uznajesz Pana Jezusa Królem Polski i śladu nie ma po twoim Królu. Nie znasz się, to tematu nie podejmuj. Gdyby Pan Jezus został uznany KRÓLEM POLSKI, to nie byłoby wirusów, ani szczepionek, ani demonicznych grup lgbt, a byłoby Stop aborcji. Cmentarze byłyby otwarte i kościoły, no i nie musielibyśmy nosić tych śmiesznych i zatrutych masek.

UWAGA! Sejm przyjął prawo o stosowaniu przymusu przy szczepieniach!

https://prawy.pl/111073-uwaga-sejm-przyjal-prawo-o-stosowaniu-przymusu-przy-szczepieniach/

 

W Dzienniku Ustaw pod numerem 1845 pojawiło się obwieszczenie marszałka Sejmu z dnia 8 października 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mówi ono wyraźnie o tym, że państwo będzie miało możliwość zmusić każdego obywatela do każdego szczepienia i to przy użyciu przymusu bezpośredniego! Dotyczy to także podania leku. Jeśli tylko lekarz uzna to za konieczne będzie nam mógł podać dowolny lek bez naszej zgody! Ustawa jest przygotowaniem gruntu pod wprowadzenie obowiązku szczepień. Na razie mówi o tym, że w przypadku, gdyby rząd taki obowiązek wprowadził, państwo będzie mogło siłowo wyegzekwować te szczepienia od obywateli. Ustawa pochodzi z 2008 r., ale rząd PiS ją uaktualnił i zaostrzył.

W Dzienniku Ustaw czytamy:

„Art.36.1) Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.

4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby. 5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie”.

Zapis ten pochodzi już z 2008 r., ale nowe regulacje dotyczą np. tego, że już w ramach profilaktyki można narzucić przymus, kiedy wcześniej chodziło jedynie o walkę z chorobami. W dodatku zmiany przychodzą w takim momencie, że łatwo sobie wyobrazić, że ustawa jest uaktualniana pod Covid.
Artykuł 36 jest przerażający, bo zmienia całkowicie podejście państwa do obywatela w dziedzinie zdrowia. Do tej pory obywatel mógł nie zgodzić się na leczenie, nie zaszczepić się, a nawet, chociaż to wymagało już trochę działania na granicy prawa, uniknąć szczepień obowiązkowych swoich dzieci. Teraz traci te wszytkie prawa. Każdy lekarz, jeśli tylko uzna to za stosowne, będzie mógł podać dowolny lek pacjentowi, a jeśli ten stanowczo odmówi, użyć przymusu bezpośredniego, unieruchomić go i to nawet na 24 godziny. I to przy użyciu policji, straży granicznej i żandarmerii wojskowej.

Jest to ewidentne przygotowanie gruntu pod wprowadzenie obowiązkowej szczepionki przeciw koronawirusowi. W przyszłości rząd będzie mógł jednak np. zarządzić przymusowe szczepienia na grypę i na dowolne inne choroby. Można wręcz odnieść wrażenie, że decyzja TK w sprawie zanegowania przesłanki eugenicznej przy aborcji była potrzebna rządowi w tym momencie, aby przesłonić tę tak skandaliczn zmianę w prawie. Prawie nic się o tym nie mówi, poza nielicznymi doniesieniami na Facebooku, a przecież jest to gigantyczny krok w stronę państwa totalitarnego.

Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa

https://gloria.tv/post/URa3AUe9LgyM4fuXkbstLVinD

 

1.05.1983r.

JEZUS: Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego.

 

 

To są ustalenia diabelskiej masonerii watykańskiej pod przewodnictwem Jana XXIII, który za tę hańbę i za wywalenie Ołtarzy z Kościołów poleciał do piekła.

Tabernakula w bocznych nawach a biskupi w centrum!

https://gloria.tv/post/8F26FSQZmYdtCkY6maCnzZ7rY

To nie jest normalne że w Polsce Katolickiej Episkopat w czasie  chorób i virusów nic nie robi aby chorobom zapobiec. Kiedyś odbywały się Nabożeństwa – dzisiaj kościoły zamykają a biskupi rządzący Episkopatem siedzą bezczynnie w pałacach, aby…..nie złapać virusa. Ale niestety ich mózgi mają różne virusy i trzeba ich koniecznie szybko zaszczepić pierszych, bo nic nie robią by temu zapobiec. Poddali się władzy politycznej żydowskiej.

„Certyfikat odporności” warunkiem powrotu do pracy? Padła zapowiedź obowiązkowych szczepień na SARS-CoV-2

https://niezalezna.pl/363862-certyfikat-odpornosci-warunkiem-powrotu-do-pracy-padla-zapowiedz-obowiazkowych-szczepien

 

Krew Bafometa; „COAGULA” składnik wszystkich testów i szczepionek na Covid-19

https://gloria.tv/post/V3NyJrsyjKdz2ssB3Evbe7naw

Lekarz ODPOWIADA Edycie Górniak: FRUWAJĄCA GŁUPOTA! Mówi o kartach

https://gloria.tv/post/QsQLjCWvto9v1SrLCXurJNFdu

CZEKA TO RÓWNIEŻ LUDZI… NIE PODDAWAJCIE SIĘ SZCZEPIENIOM! Badania szczepionek na koronowirusy zawsze kończyły się śmiercią zwierząt.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/czeka-to-rowniez-ludzi-nie-poddawajcie-sie-szczepieniom-badania-szczepionek-na-koronowirusy-zawsze-konczyly-sie-smiercia-zwierzat-2020-11

Pomimo tego, że koronawirusy są znane od dawna, nie ma na nie szczepionek. Wszystkie opracowane szczepionki powodowały śmierć zwierząt doświadczalnych – powiedział w rozmowie z Public News Service akademik Rosyjskiej Akademii Nauk, wirusolog Witalij Zwieriew.

„Podjęto próbę opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi świńskiemu. Ale od szczepionek świnie umierały i szybciej zarażały inne. Sytuacja powtórzyła się, gdy Stany Zjednoczone zaczęły opracowywać szczepionkę przeciwko SARS (chorobie, wywoływanej przez jeden z koronawirusów): doszli do badań klinicznych na zwierzętach. 

Otrzymali oni wysoki titr (moc, koncentrację) przeciwciał, ale gdy świnki morskie zaczęto zakażać w warunkach laboratoryjnych, te zaczęły zdychać. Jeśli chodzi o MERS (rodzaj koronawirusa znany jako „grypa wielbłądzia”), to o opracowaniu szczepionki przeciwko niemu nic nie wiadomo. Chociaż w Instytucie Badawczym imienia Gamaleja niby ogłoszono o opracowaniu szczepionki, ale nigdzie żadnych wyników nie było. Kogo i od czego szczepiono – nie wiadomo ” – powiedział Witalij Zwieriew.

Jeśli chodzi o opracowanie krajowej szczepionki przeciwko COVID-19 (chorobę wywołuje wirus SARS-CoV-2), to na razie nie ma informacji o poważnych powikłaniach po szczepieniu. Twórcy nie opublikowali jeszcze wyników badań. „W mediach mówi się o ponad setce niepożądanych reakcji. Ale dopóki nie zobaczymy wyników badań, to nie ma o czym mówić. Ponadto minęło zbyt mało czasu ”- powiedział wirusolog.

Jak wyjaśnił naukowiec, próby szczepionek są zwykle przeprowadzane w trzech etapach. Pierwsza faza obejmuje badanych o dobrym stanie zdrowia, po której następuje 180 dni obserwacji. Podczas drugiej fazy szczepionka jest testowana na setkach ochotników i ponownie wymaga sześciu miesięcy obserwacji. W trzeciej fazie szczepionka jest masowo testowana na tysiącach ludzi, a reakcja jest ponownie monitorowana przez sześć miesięcy.

„Nie możemy eksperymentować na ludziach, jak na świniach czy świnkach morskich. Nie wiemy jeszcze, jak szczepionka zachowa się u osób z chorobami przewlekłymi . Wszystko to jest ustalane w trzeciej fazie badań klinicznych ”- podsumował Witalij Zwierew.

Dlaczego ludziom zależy na robieniu przekrętów, morderstw, znęcaniu się nad dziećmi, na huligaństwie, na atakowaniu niewinnych słownie i czynami? Dlaczego ludzie chcą niszczyć taki piękny świat – ludzi i przyrodę? Dlaczego ludzie za swe czyny chcą wpadać do piekła?

 „PILNE! Niemiecki lekarz alarmuje: ” Zaszczepią nas jak bydło”! Przekręt stulecia? A.Wolska” w YouTube

https://youtu.be/nPXvaKQZfWQ

Jak zwykle demoniczni ludzie zawsze chcą zabijać, mordować i niszczyć….

Antychryst w Izraelu ogłosił wielką wojnę

 

WROGOWIE – NAPASTNICY BUDUJĄ DLA POLAKÓW OBOZY ŚMIERCI.

NO TO CO POLACY – SPOTKAMY SIĘ W DRUGIM ŚWIECIE POZAZIEMSKIM, MOŻE W CZYŚĆCU JAK PAN BÓG POZWOLI, BO ZIEMIĘ JUŻ ODDALIŚCIE ZA DARMO I JESZCZE DO ŚMIERCI WASZEJ  DOPŁACICIE SWOIMI MAJĄTKAMI I OSZCZĘDNOŚCIAMI, KTÓRE WAM WASI MORDERCY ATAKUJĄCY POLSKĘ UKRADNĄ, KTÓRZY JUŻ OPANOWALI NASZĄ OJCZYZNĘ. TERAZ JĄ PRZEZYWAJĄ „POLIN” OCZYWIŚCIE Z WASZEJ WINY, BO GŁOSOWALIŚCIE JUŻ DRUGI JUŻ RAZ ZA SWOJĄ ŚMIERCIĄ W SPOSÓB HANIEBNY. SKORO ŻYDZI ZABILI STWORZYCIELA I ZBAWICIELA ŚWIATA CUDOWNEGO I MIŁOSIERNEGO BOGA, TO CO ZNACZĄ DLA NICH POLACY.

W całej Polsce trwa budowa szpitali tymczasowych

https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-calej-polsce-trwa-budowa-szpitali-tymczasowych/

 

Przecież nie było pieniędzy na leczenie i na podstawową opiekę zdrowotną, a teraz nawet są pieniądze na nowe szpitale i ich wyposażenie w nową aparaturę i posłuszny personel medyczny odpowiednio wynagradzany.

Kazanie – ks. P. Natanek 14.11.2020

https://www.youtube.com/watch?v=sC-f1cCGkj4

Komentarz dnia

Gromadząc się na niedzielnej Mszy świętej, wypełniamy nasz chrześcijański obowiązek. Tak nas uformowano, tak mówi przykazanie kościelne. Nie kwestionując nauczania Kościoła, należy jednak uświadomić sobie, że przyjście w niedzielę do kościoła nie jest obowiązkiem, ale łaską, niezwykłym przywilejem. Dla człowieka autentycznie wierzącego sakramentalne, ale przecież żywe spotkanie z Panem, spotkanie z Nim we wspólnocie Kościoła jest ogromną radością. Tę prawdę wydobywa dziś modlitwa liturgiczna: Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie (kolekta). Obowiązek ze swej natury jest uciążliwy, nakazany, ograniczający wolność człowieka, dlatego lepiej nie używać takich kategorii do spraw Bożych, duchowych, świętych. Mamy niezwykły przywilej spotykać się z naszym Panem na Mszy Świętej.

Antyfona na wejście Jr 29, 11. 12. 14

Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEPrz 31, 10-13. 19-20. 30-31Poemat o dzielnej niewieście

Czytanie z Księgi Przysłów
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Autor biblijny wygłasza cudowną laudację na cześć kobiety. Należy przyznać, że w Biblii trudno spotkać tego rodzaju teksty. Owszem, Pismo św. ukazuje postacie wspaniałych kobiet, ale nie jest to czymś powszechnym. Świat biblijny jest na wskroś patriarchalny. Bóg w swojej zbawczej ekonomii prostuje to, co grzech człowieka zdeformował, dlatego kobieta małymi krokami zbliża się do właściwej sobie pozycji w społeczeństwie. Takie wypowiedzi jak ta z pierwszego czytania tylko to potwierdzają. Pełnej rehabilitacji kobiety dokonał Bóg w osobie Maryi, wybierając Ją na Matkę Zbawiciela świata. W postawie Jezusa, a następnie w historii chrześcijaństwa, kobieta zajmuje zupełnie inną pozycję niż wcześniej. Warto dalej postępować tą drogą.

PSALM RESPONSORYJNYPs 128

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
DRUGIE CZYTANIE1 Tes 5, 1-6Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo » – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Święty Paweł kilkakrotnie powtarza, zwracając się do swoich adresatów: nie jesteście synami ciemności. Chce ich przekonać, by uwierzyli, że dzięki przyjętej wierze żyją nowym innym życiem. Świat pogański, z którego się wywodzą, dla nich już przeminął. Dlatego nie są synami ciemności, ale dziećmi światła, bo należą do Chrystusa, światłości odwiecznej. Jest to wielka łaska, dar, ale i zadanie, dlatego apostoł wzywa do czujności. To wielkie dobro można łatwo utracić. Siły ciemności wytrwale nad tym pracują. Na innym miejscu Paweł powie: Mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach (2 Kor 4, 7). Słowa św. Pawła są skierowane również do nas. Przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi, synami światłości, ale żyjemy w otoczeniu grzesznego świata. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

ALLELUJAJ 15, 4. 5b

Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.
 
 

EWANGELIAMt 25, 14-30Przypowieść o talentach

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana!”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!”. Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Słudzy z przypowieści otrzymali kapitał startowy według prezentowanych zdolności. Nie oznacza to, że ostatni ze wspomnianych był życiowym niedorajdą, któremu nie wolno więcej dawać, bo zmarnuje. Jeżeli przypowieść odczytamy alegorycznie, to trzeci sługa otrzymał to, co dla każdego z nas najważniejsze. Ten jeden talent może obrazować życie człowieka. Życie pełne dynamizmu, ale też nadziei i ufności Bogu – stanowi bazę dla wszystkiego. Posiadając taki talent, doceniając jego wartość, można zbić potężny kapitał. Niekiedy ludzie o zupełnie średnich zdolnościach, prości, dochodzą do wysokich stanowisk i godności. Jest to wynik ich pracowitości, życiowej determinacji, ale przede wszystkim rezultat docenienia daru życia, zrozumienia szansy wynikającej z pojawienia się na świecie. Malkontent z przypowieści tego nie zrozumiał, a my?

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Wszechmogącemu Bogu, który pragnie, abyśmy byli dziećmi światłości kroczącymi drogami wiary, przedstawmy nasze błagania:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby dostrzegając nieodwołalne dary Boże był gotowy na ostateczne przyjście Zbawiciela w chwale.
2. Módlmy się za mieszkańców naszej Ojczyzny, aby wobec ataków i nacisków zlaicyzowanego świata, byli wierni swym chrześcijańskim korzeniom.
3. Módlmy się za pogrążonych w ciemnościach grzechu, aby świadomość przyjścia Dnia Pańskiego przyczyniła się do ich nawrócenia.
4. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby przykład odpowiedzialnej miłości rodziców przyczyniał się do wzrostu dobra w świecie.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili nagrody oglądania Boga w wieczności.
6. Módlmy się za nas obecnych na tej świętej Eucharystii, byśmy obdarzeni mocą i miłością Bożą szli do naszych codziennych spraw i pomnażali otrzymane dary.
Panie Boże, wysłuchaj naszych ufnych próśb zanoszonych przed Twój tron. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. prefacja na niedziele zwykłe

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

Antyfona na KomunięPs 73 (72), 28

Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.
Albo:

Mk 11, 23. 24

Zaprawdę powiadam wam: * Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, * a to się wam stanie.

Modlitwa po Komunii

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Pomyśl

  • W jaki sposób, jako chrześcijanin, postrzegam rolę i wartość kobiety w codziennym życiu?

  • Jak bardzo cenię sobie dar życia?

  • Co uważam za szczególny talent otrzymany od Boga?

  • Jak go realizuję i rozwijam?

Świadectwo wizji zaświatów

https://www.fronda.pl/a/swiadectwo-wizji-zaswiatow-w-piekle-plonal-sam-mahomet-2,152842.html?fbclid=IwAR1l9mzFf5xd6Km4K4IH3PbfPX3QHweoVVKQ0tbrILSwGiLBWFihwqUVkgs

7 listopada francuska Rada Stanu odrzuciła apelację biskupów francuskich, którzy domagali się kontynuowania publicznych Mszy. „Biskupi ubolewają przede wszystkim nad tym, że wierni nie będą mogli uczestniczyć we Mszy, szczycie ich wiary i niezastępowalnym spotkaniem z Bogiem i ich braćmi” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez biskupów.

https://www.pch24.pl/francuska-rada-stanu-odmowila--zakaz-publicznych-celebracji-mszy-pozostaje-w-mocy-spc,79815,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_term=spc&fbclid=IwAR2vC3iTDut1k-6id6U4RRYHE4Rz5Q_ZTldAKC8n9n-Awz6r8cdWkn9qGH4#ixzz6dnblKuVb

28.VII.1993 r. został podpisany Knkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską o nietykalności Kultu Cmentarza w Rzeczpospolitej Polskiej, który zapewnia Kościołowi wolność sprawowania Kultu, czyli Wolność Sumienia i Religii – Wolność Wyznania jest Prawem Konstytucyjnym art.53 ustęp 1 w Konstytucji. Do Kościołów powinien być wstęp wzbroniony barbarzyńcom i przestępcom, którzy łamią Prawo Kultu Religijnego. 

Proboszczowie nie pozwólcie profanować policji miejsca kulytu !

https://m.youtube.com/watch?t=101s&v=WOdCR0skTto

Katolicy nie wchodzą do miejsc kultu religii żydowskiej, islamskiej, lesbijskiej i innych, więc szanujcie w Polsce katolickiej nasze miejca Kultu Bożego i wara od kościołów. Jesli biskupi rządzący Episkopatem pozwalają na ataki na Kościoły, to widzimy, że nie są katolikami.

Dlaczego prześladują władze państw i Polski tylko katolików i Boga Wszechmogcego Władcę świata całego. Dlaczego nie prześladują czcicieli innych bezbożnych religii -islamistów, Żydów, lgbt, luteranów oraz morderców niewiniątek, kórzy napadają na kościoły, na katolików i niszczą czyjeś budynki, czyjąś pracę i mienie, a nie swoje.
Francja: akcja modlitewna przed kościołami zyskuje na popularności. Władze chcą kar dla katolików

Dlaczego Morawiecki wymyśla sposoby mordowania Polakow – niech się martwi o swoich ziomków Żydów, bo ja mam PANA BOGA Cudownego, który panuje nad moim zdrowiem i to jak ON będzie chciał, to odejdę z tego pięknego świata a  Morawieckiemu nic do mojego zdrowia. Nie udało mu się uśmiercić mnóstwa Polaków wymyślonym covidem to inne trucizny sprowadza i jeszcze na nasz koszt pod postacią morderczych szczepionek. Czy pytałeś się swego BOGA, czy możesz nas zabijać? 

W CZASACH OCZYSZCZENIA cz. V – Przygotuj się na NA NADZWYCZAJNE CUDA! + modlitwa uwolnienia od Lęku

https://www.youtube.com/watch?v=XzwMyeOPh0E

Nadchodzi OSTRZEŻENIE! Czy jesteś gotowy na dni ciemności?

https://www.youtube.com/watch?v=UqFPZNLfSPI

W CZASACH OCZYSZCZENIA cz. V – Przygotuj się na NA NADZWYCZAJNE CUDA! + modlitwa uwolnienia od Lęku

https://www.youtube.com/watch?v=XzwMyeOPh0E

Nadchodzi OSTRZEŻENIE! Czy jesteś gotowy na dni ciemności?

Polecamy „Ostrzeżenie” Christine Watkins – książkę dotyczącą oświecenia sumień oraz proroctw dotyczących „małego sądu”

Ja ostrzeżenie przeżyłam w 1978 roku, więc wiem, że to jest prawda i że nastąpi moment, gdy wszyscy ludzie nagle padną na kolana i przeżyją „mały sąd”, dlatego też z całego serca polecam lekturę książki, o której ks. Dominik Chmielewski mówi tak:

Czym jest oświecenie sumień? Czy już niedługo doświadczymy małego sądu zapowiadanego przez wielu Świętych? Jak będzie wyglądało ostrzeżenie?

Ludzie żyją dziś tak, jakby Bóg nie istniał. W pogoni za karierą, zyskiem i przyjemnościami zapominają o tym, że każdy z nas będzie sądzony za swoje postępowanie. Kiedy to nastąpi? Czy jesteśmy w stanie się na to przygotować?

W swojej bestsellerowej książce Christine Watkins opisuje przełomowy moment, w którym wszyscy poznamy przenikającą prawdę o stanie swojej duszy czyli oświecenie sumień. Jak będzie wyglądała ta chwila? Co się stanie z ludźmi pogrążonymi w grzechu?

Autorka zebrała proroctwa dotyczące ostrzeżenia, jakie otrzymało wielu świętych, między innymi święta siostra Faustyna. W książce znalazły się też wstrząsające świadectwa osób, które doświadczyły małego sądu i oświecenia sumienia.

Ostrzeżenie to książka dla wszystkich, wierzących i niewierzących, chrześcijan i przedstawicieli wszystkich innych religii i wierzeń, ponieważ to wydarzenie mistyczne zapowiadane od pięciu stuleci przez świętych i mistyków Kościoła dotknie każdego człowieka na ziemi. Po nim nic już nie będzie takie samo. To będzie ostatni wstrząsający krzyk Boga wołającego o nasze nawrócenie. Bądź gotowy, bo nie znasz dnia ani godziny, w której Pan przyjdzie, aby ostatni raz ostrzec ludzkość przed sądem nad światem i Kościołem. Czuwaj, módl się i pokutuj. Bądź gotowy.
ks. Dominik Chmielewski SDB

Fragment książki:
1) z przedmowy

Christine Watkins przedstawia najbardziej wnikliwe rozumienie ostrzeżenia, z jakim się spotkałem. Mimo że znam wiele przepowiedni do‑ tyczących ostrzeżenia, lektura książki Watkins pozwoliła mi głębiej je pojąć dzięki bezpośrednim relacjom ludzi, którzy doświadczyli już oświecenia swoich sumień. Autorka włącza każdą opisywaną osobę w kontekst swojej osobistej podróży i duchowej walki w taki sposób, że gdy czytałem ich świadectwa, czułem, jakbym pośrednio dzielił z nimi ich doświadczenia. Kilka osób opisanych w tej książce znam osobiście. Wszystkie historie mogą zmienić życie czytelników.

Wielu z nas wierzy, że możemy w swoim życiu doświadczyć ostrzeżenia czy oświecenia sumienia. Ta książka, zawierająca mnóstwo informacji i niezwykle inspirująca, może nam bardzo pomóc w przygotowaniu się do tego. Trudno ją odłożyć. Gorąco polecam tę lekturę.
Ojciec dr John Struzzo CSC Kongregacja Świętego Krzyża

Nadchodzi czas „syna marnotrawnego” dla naszego świata. Jest to chwila przebudzenia, oświecenia, ostrzeżenia, gdy każdy żywy człowiek zobaczy swoją duszę w świetle Boskiej prawdy i zrozumie, jak bardzo jest pogrążony w bagnie grzechu. Nadchodzi kulminacja Bożego miłosierdzia: dzień miłosierdzia, zanim Bóg oczyści świat w dniu sądu. Christine Watkins wykonała ogromną pracę, zbierając głosy Kościoła, które współtworzą ten strumień światła, i ostrzeżenia, które możemy otrzymać szybciej, niż myślimy. Ostrzeżenie jest nieocenionym i napisanym w samą porę poradnikiem dotyczącym zrozumienia tego, co nadchodzi i jak się na to przygotować.

Mark Mallet, katolicki ewangelizator i autor książki Te Final Confrontation [Ostateczna konfrontacja]

2) fragment książki:

Od początku XX wieku aż do dzisiaj niebo ujawnia nam ko‑ lejne zarysy i szczegóły tego niezrównanego wydarzenia. 2 sierpnia 1934 roku Jezus mówił św. Faustynie Kowalskiej o kosmicznej na‑ turze oświecenia, które nadejdzie przed dniem sądu: „Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię”11.

W Ewangelii Mateusza również znajduje się opis tej chwili, której wielu nie rozumie:
„Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba” [Mt 24, 29–31].

Ten fragment Ewangelii mówi nam, że „będą narzekać wszystkie narody ziemi”. W jednym z objawień w niemieckim Heede (1945) Jezus powiedział, że gdy nadejdzie mały sąd, „Ziemia się zatrzęsie i jęknie”. Ale dlaczego? Dlaczego rozlegnie się narzekanie? Odpowiedź przychodzi poprzez wiele głosów, jak na przykład poprzez wizjonerkę i stygmatyczkę Luz de Maríę de Bonillę, która mieszka obecnie w Argentynie i której przesłania otrzymały imprimatur Kościoła. W przesłaniu z 22 listopada 2014 roku Jezus powiedział:
Ukochani moi, wkrótce nastąpi sprawdzian waszych sumień. [… ] To, co się porusza, stanie, bo na ziemi zapanuje cisza. Usły­szycie tylko lament tych, którzy będą żałować swoich złych uczynków, a Ja przyjdę ze swoją miłością, by ponownie powitać moje zagubione owce

Bóg Ojciec objawił mały sąd w drobnych szczegółach Mathew Kelly’emu, znanemu katolickiemu mówcy i autorowi z Australii, który obecnie mieszka w Ohio, oraz o. Michelowi Rodrigue’owi, egzorcyście, założycielowi i religijnemu przełożonemu Te Apostolic Fraternity of Saint Benedict Joseph Labre [Apostolskiego Bractwa im. św. Benedykta Józefa Labre] w Quebecu w Kanadzie. Bóg Ojciec powiedział poprzez Mathew: „To będzie bolesne, bardzo bolesne, ale nie potrwa długo. Zobaczycie swoje grzechy; zobaczycie, jak bardzo każdego dnia Mnie obrażacie. […] Najlepszym słowem, jakim wy, ludzie, możecie to opisać, jest sąd, ale będzie to wyglądać raczej tak: zobaczycie własną, osobistą ciemność przeciwstawioną czystemu światłu mojej miłości”. Poprzez o. Michela i Luz de Maríę Pan objawił, że nawet grzechy wyznane w sakramencie pojednania zostaną ujawnione, mimo że każdy doświadczy tego inaczej. Jedną rzeczą jest wyznać grzechy słowami, zupełnie inną zobaczyć te grzechy w świetle prawdy i instynktownie poczuć, jak zraniły one Jezusa i innych, rozszerzając swój destrukcyjny efekt niczym zmarszczka na powierzchni wody, która z czasem zatacza coraz większe kręgi

List otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy: „Musimy dokonać wyboru: albo stoimy po stronie Boga, albo po stronie szatana!”

(…) Jako wierzący katolicy pragniemy również przypomnieć Panu Prezydentowi o konsekwencjach Pana działania na rzecz poszerzenia prawa do aborcji, jest ono równoznaczne z ekskomuniką, jasno o tym mówi Kodeks Prawa Kanonicznego
(…) Mamy tylko jedno życie Panie Prezydencie i bolałoby nas ogromnie, gdyby nasz Prezydent wybrał śmierć nad życie i naraził siebie, własną Rodzinę i całą Polskę na wielki Boży gniew. Dzisiaj są czasy kiedy to niestety musimy dokonać wyboru: albo stoimy po stronie Boga, albo po stronie szatana!


Szanowny Panie Prezydencie,
Wszelka władza pochodzi od Boga, wybraliśmy Pana Prezydenta, choć ostatnie wybory prezydenckie wyraźnie zobrazowały ogromny podział w narodzie. Zaufaliśmy Panu, wierząc, że bezpiecznym jest i chlubnym, że nasz Prezydent jest osobą wierzącą. Popłynęło i płynie wiele modlitw i podejmujemy post w Pana intencji oraz wszystkich rządzących. Chcemy stać przy Panu Prezydencie murem. Lecz jeśli podniesie Pan rękę na życie dzieci nienarodzonych, straci Pan całkowicie nasze zaufanie, a Bóg i Maryja będą jeszcze bardziej obrażani i ranieni. Z jakim czołem pojedzie Pan wówczas na Jasną Górę i jak popatrzy Pan Królowej Polski w oczy? Jak wtedy pojedzie Pan do Strachociny do św. Andrzeja Boboli, by prosić o wstawiennictwo, tego potężnego męczennika?

Jako wierzący katolicy nie możemy milczeć w obliczu postawy, jaką przyjmuje Pan wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony życia dzieci nienarodzonych. Jasno mówi on, iż Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej daje prawo do życia każdemu obywatelowi naszej Ojczyzny. To nie jest tylko ludzkie prawo, tak stanowi prawo Boże i Kościół Katolicki – my jego wierni stajemy w obronie tego prawa. Jeśli będzie Pan Prezydent ulegał naciskom i wpływom ludzi, którzy domagają się praw tylko dla siebie, a nie respektują prawa do życia innych, poczętych dzieci – to ściąga Pan na siebie, na swoją własną Rodzinę i na cały nasz naród odpowiedzialność za śmierć tysięcy niewinnych dzieci. Konsekwencje takiego prawa do zabijania będą bardzo bolesne dla całej Polski i dla każdego Polaka w wymiarze duchowym, psychicznym, fizycznym i materialnym. Czy jest Pan świadomy Panie Prezydencie takich konsekwencji, przekleństwa, które już na nas za to ciąży i dalej będzie ciążyć – jeśli nie stanie Pan zdecydowanie po stronie życia, a będzie Pan, jako Głowa Państwa Polskiego, próbował manipulować i poprawiać Boże prawo? „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” – wołał św. Jan Paweł II. Pan Bóg jedynie jest Panem życia i śmierci. Jeśli Bóg daje życie to tylko On może je odebrać i niech nigdy żaden człowiek nie stawia się w miejscu Boga i nie uzurpuje sobie prawa do decydowania o życiu i śmierci drugiego człowieka.

Mamy tylko jedno życie Panie Prezydencie i bolałoby nas ogromnie, gdyby nasz Prezydent wybrał śmierć nad życie i naraził siebie, własną Rodzinę i całą Polskę na wielki Boży gniew.  Dzisiaj są czasy kiedy to niestety musimy dokonać wyboru: albo stoimy po stronie Boga, albo po stronie szatana! Nie ma innej trzeciej możliwości. Panie Prezydencie po której stronie Pan stanie? Dzisiaj potrzeba z Pana strony odwagi i heroizmu, twardego trwania po stronie Boga i Bożego prawa. A w konsekwencji taka postawa zapewni Panu ochronę, błogosławieństwo i wielki rozkwit naszej Ojczyzny.

Życzymy Panie Prezydencie wiele odwagi, samozaparcia i światła Ducha Świętego, opieki Królowej Polski na tę trudną służbę Ojczyźnie naszej. Jesteśmy z Panem nieustannie w modlitwie i ofiarach za Pana. Prosimy by nie zawiódł Pan Boga, Maryi i św. Andrzeja Boboli oraz całego narodu, w którym już wiele krwi męczeńskiej zostało wylanej, oszczędźmy tej krwi niewinnej przelewanej na dzieciach nienarodzonych. Jako wierzący katolicy pragniemy również przypomnieć Panu Prezydentowi o konsekwencjach Pana działania na rzecz poszerzenia prawa do aborcji, jest ono równoznaczne z ekskomuniką, jasno o tym mówi Kodeks Prawa Kanonicznego.

Wierzymy, że opowie się Pan za życiem, tak, jak obiecał Pan w kampanii wyborczej, pokładamy w Panu nadzieję.

Niech Bóg Panu błogosławi i strzeże oraz chroni od wszelkiego zła.
Z modlitwą i uszanowaniem

(….) dane osoby podpisującej

Pan Jezus powiedział:

TO NIE TYLKO BYŁO WIELKIE – TO BYŁO OLBRZYMIE OSZUSTWO.

PILNE! Trump jednak wygra wybory w USA? MEGA

oszustwa wyborcze? Rosowski z USA u Roli ujawnia Fakty!

https://www.youtube.com/watch?v=w_xo77ISa-I

 

To jest starszne – na nas katolików można pluć i na kościoły napadać i je niszczyć farbami, Ołtarze rozwalać i nikt nie jest ukarany za huligańśkie czyny. Ale każdy stanie przed Tym którego niszczą i prześladują i będą żalować, ale już niczego z piekla nie naprawią. Za co biorą kasę biskupi, skoro nie nauczają o grzechach.

PILNE! Edyta Górniak trafi do więzienia za słowa o pandemii COVID-19? „Wy barany”! Łuksza i Rola!

https://www.youtube.com/watch?v=DlJfUjcJLTA

NOWY KOŚCIÓŁ TWORZY PRZECIEŻ MASONERIA W SUTANNACH.

Ja nie rozumiem osób duchownych – biskupów, arcy….. obecnego Papieża Franciszka       i innych księży, którzy są masonami, a przecież wiedzą za jakie grzechy spada się do piekła na wieczne męki – to dla mnie najbardziej nie jest zrozumiałe. Przecież wiemy, że Bóg Wszechmogący – Jezus Chrystus – Duch Święty są wspaniali, tacy dobrzy, kochają nas i Cuda czynią, a poza tym Syn Boży jest przepiękny, Miłosierny no i Zbawiciel a oni ci przestępcy wybierają obrzydliwe stworzenie z rogami nie podobne do człowieka, a co najważniejsze tylko szkodzi ludziom.

Szczepienia obudźcie się ludzie to zostało przepowiedziane przez Boga Ojca!!!

Minister zdrowia: planujemy zaszczepic cala populacje doroslych
 
Sami Polacy wybrali swoch morderców, a przecież pomagali im w tym Redemptoryści.

 

A takie będą konsekwencje przyjęcia szczepionki...

 

http://paruzja.info/2014.10.03_15-10.php

 

http://paruzja.info/2012.11.10_23-45.php

http://paruzja.info/2012.11.09_21-00.php

 

http://paruzja.info/2012.10.13_16-10.php

 

http://paruzja.info/2012.06.17_20-15.php

Film „Fatima. Wezwanie do pokuty i nawrócenia. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie wiecznego potępienia.” w YouTube

 

https://youtu.be/IlKJvg1Ae7Y 

 Obejrzyj film „Śpiewane nabożeństwo do świętych Aniołów * Oddajmy cześć Bogu w Przenajświętszej Trójcy z aniołami”  

https://youtu.be/nONwUA8pAdM 

NOWENNA DO ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
(OD 16 DO 25 LISTOPADA)
 Katarzyna Aleksandryjska - biografia, życiorys, ciekawostki, cytaty
 
I Pieśń
 
Święta Patronko grybowskiej świątyni
i wiedzy Bożej głęboka znawczyni
coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.
Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.
 
Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,
o której świat dziś z wielką czcią pamięta
boś życiem swoim dla nieba dojrzała.
Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.
 
II Rozważanie
 
III Modlitwa
 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu, z prośbą o jakąś cnotę w nawiązaniu do rozważania (np. o cnotę mądrości chrześcijańskiej, cnotę męstwa itp.).
 
IV Oracja
 
Święta Katarzyno nasza Patronko, módl się za nami!Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!
 
Módlmy się: Panie Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. † Od Ciebie św. Katarzyna otrzymała silę do zniesienia męczeństwa. * Niech wszystkim, którzy się radują Jej chwałą, wyprasza siłę do przezwyciężania pokus. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.
 
 
 
Dzień I – 16 listopada
 
Mądrość św. Katarzyny
 
Katarzyna, młoda 18-letnia dziewczyna, posiadała wiele prawdziwej mądrości życiowej. Ta mądrość kazała jej patrzeć na ludzi, na życie i świat, prawdziwie Bożymi oczyma. Ona doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że żyjąc na tej ziemi jesteśmy tu tylko przez chwilę, że jesteśmy pielgrzymami, wędrującymi do naszej prawdziwej i ostatecznej ojczyzny, jaką jest Niebo. Dlatego niczego na tym świecie nie brała zbyt serio, poza ofiarną służbą Panu Bogu i bliźnim i poza sprawą zbawienia swojej nieśmiertelnej duszy.
 
Pewnego dnia udała się do cesarza Maksymiana i tam śmiało i odważnie wstawiała się za niewinnie uwięzionymi chrześcijanami. A cesarz podziwiając wielką mądrość życiową i odwagę Katarzyny, chciał ją obietnicami pozyskać do pogańskiej wiary. Kiedy to jednak nie pomagało, kazał ją uwięzić i morzyć głodem, a w końcu skazał ją na śmierć.
 
Ona zaś kierując się swoją żywą wiarą i chrześcijańską mądrością życiową wolała pójść ochotnie na śmierć męczeńską za Jezusa, niż żyjąc w wygodzie i dostatkach, wieść życie naznaczone hańbą i zdradą Bożej sprawy.
 
I odeszła po nagrodę do Pana.
 
Prośmy o prawdziwą chrześcijańską mądrość życiową:Ojcze nasi, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień II – 17 listopada
 
Świętość Katarzyny
 
Katarzyna żyła święcie. A żyć święcie to tyle, co mieć codziennie w swojej duszy łaskę uświęcającą, żyć w przyjaźni z ludźmi i z Bogiem oraz ofiarnie służyć każdego dnia Chrystusowi i bliźnim. A nie było to łatwe w tamtych czasach. Były to bowiem czasy pogańskiego Rzymu, czasy niewolnictwa i zepsucia obyczajów. Tak było głównie wśród ludzi bogatych, a wiadomo, że Katarzyna pochodziła z zamożnej aleksandryjskiej rodziny. Ale ona widząc wokół siebie tyle zła, wygodnictwa, pijaństwa, rozpusty, potrafiła być sobą i potrafiła pójść za Chrystusem, zachowując czyste, niewinne serce, godne chrześcijańskiej dziewczyny.
 
Trzeba nam wiedzieć, że świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata – ale jest wytrwałą walką ze sobą, jest codziennym otwieraniem serca i dłoni ku Bogu i braciom. A my? Czy my dążymy do świętości? Czy pomimo wielorakiego otaczającego nas zła, potrafimy żyć blisko Boga? Przecież mówi do nas Zbawiciel:,, Świętymi bądźcie, jak wasz Ojciec Niebieski jest święty”.
 
Prośmy o świętość życiową:Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień III – 18 listopada
 
Męstwo św. Katarzyny
 
Męstwo św. Katarzyny ujawniło się specjalnie wtedy, gdy dowiedziawszy się o uwięzieniu niewinnych chrześcijan – mając zaledwie 18 lat – odważyła się pójść do cesarza, wielkiego prześladowcy i prosić go o ich uniewinnienie. A potem, gdy cesarz zdumiony jej odwagą i mądrością zaproponował jej dysputę na temat wiary z wybranymi przez niego mędrcami i uczonymi odważyła się stanąć do tej dysputy. Liczyła na swoje wykształcenie, a przede wszystkim na to, że Bóg jej pomoże, i jak mówi opowiadanie, zwyciężyła w tej dyspucie, a niektórzy z nich nawet uwierzyli w Jezusa.
 
Męstwo jej ujawniło się specjalnie w ostatnich dniach jej życia. Nie zmogła ją przecież chłosta, na którą ją skazano, ani morzenie głodem, ani wyrok śmierci. Koło najeżone nożami, na którym miała być zamęczona, przeraziło ją na pewno – ale jej męstwo pozwoliło jej trwać wiernie przy Jezusie i oddać za Niego swoje życie. Kiedy bowiem koło rozpadło się – ścięto ją mieczem i tak dokonała swego życia.
 
A my? Czy chętnie i odważnie stajemy w obronie naszej wiary i czy jesteśmy gotowi nawet pocierpieć za Jezusa Chrystusa? Powiedział przecież Jezus: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie”.
 
Prośmy o cnotę męstwa:Ojcze nasi. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień IV – 19 listopada
 
Wiara św. Katarzyny
 
Jej wiara była mocna i żywa. Bo jest wiara, chwiejna i słaba – wiara tylko od wielkiego święta. Ale jest wiara mocna i żywa, która kształtuje nasze codzienne życie i wpływa na nasze postępowanie. Taką była wiara św. Katarzyny. Wiara ukazywała jej jasno cel ludzkiego życia, którym jest wieczne szczęście w niebie. Ona dawała jej siłę do przeciwstawiania się złu, którego tak wiele było w ówczesnym pogańskim świecie. Ona była dla niej pokrzepieniem i siłą w kłopotach i cierpieniach codziennego życia, zwłaszcza w godzinie śmierci, Wiara mówiła jej, że wprawdzie straci niedługo to życie doczesne, ale czeka ją za to wielka nagroda w niebie, stosownie do słów Zbawiciela: „Kto straci życie dla Mnie, ten zyska je na życie wieczne”.
 
Wspominając dziś św. Katarzynę prośmy za jej wstawiennictwem o mocną i żywą wiarę, bo tylko taka wiara dokonuje w życiu człowieka cudów, tylko taka wiara podoba się Bogu i jest zasługująca na wieczne zbawienie.
 
Prośmy o żywą wiarę:Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień V – 20 listopada
 
Nadzieja św. Katarzyny
 
Dobrze jest ufać ludziom, ale najlepiej jest ufać Panu Bogu. Bo ludzie nieraz zapomną, a czasem choć chcą, to nie mogą spełnić swoich obietnic. Bóg zaś jest wszechmocny i prawdomówny i stąd Jemu naprawdę można zaufać. Pismo Święte mówi: „Kto zaufał Bogu, nie będzie zawstydzony”. Czego spodziewamy się od Boga? Wyrażamy to w słowach: „Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie”.
 
Dlaczego św. Katarzyna tak odważnie staje w obronie świętej wiary, odrzucając wszelkie obietnice cesarza, i decydując się na okrutne męki i śmierć męczeńską? Dzieje się tak bo wie, że za to wszystko czeka ją wieczna nagroda w niebie. Katarzyna jest pewna, że Bóg spełni swe obietnice, więc ufa Mu całkowicie i ma nadzieję, że za to wszystko co czyni dla Niego i Bożej sprawy, Bóg hojnie jej kiedyś zapłaci.
 
Czy nasze codzienne życie i postępowanie ożywia również chrześcijańska nadzieja? Czy w dniach ucisku, niepowodzeniu, w cierpieniu i chorobie pamiętamy o słowach Jezusa skierowanych do Apostołów: „Dziś wprawdzie macie smutek, ale nadejdzie dzień, w którym wasz smutek obróci się w radość. Radujcie się i weselcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Oby te Jego słowa były dla nas zawsze otuchą i nadzieją, tak jak to było w życiu naszej patronki św. Katarzyny.
 
Prośmy o cnotę nadziei:Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień VI – 21 listopada
 
Miłość św. Katarzyny
 
Pana Boga trzeba miłować ponad wszystko. „Będziesz miłował Pana Boga swego – tak czytamy w Piśmie Świętym – całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. Kochać Go nade wszystko, to kochać Go więcej niż ojca i matkę, niż brata i siostrę, więcej niż majątek, niż stanowisko, niż przyjemności tego świata. Tak właśnie kochała Boga św. Katarzyna. Pochodząc z zamożnego rodu i będąc dziewczyną wykształconą, miała wiele możliwości, by żyć w wygodach i dostatku, by móc zajmować ważne stanowiska.
 
Ale ona miała to wszystko za nic, byle tylko pozyskać Jezusa Chrystusa i żyć według Jego wskazań. A kiedy przyszło wybierać między życiem a śmiercią, zdecydowała się na męczeńską śmierć – bo Bóg był dla niej wszystkim, bo umrzeć dla Niego poczytywała sobie jako zwycięstwo i jako zysk.
 
A my? Czy i my staramy się kochać Boga ponad wszystko? I czy zdajemy sobie sprawę z tego, że ważnym jest przede wszystkim to, aby kochać Boga nade wszystko i wiernie Mu służyć? Oby w zrozumieniu tej prawdy dopomagała nam nasza patronka św. Katarzyna.
 
Prośmy o miłość Boga nade wszystko:Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień VII – 22 listopada
 
Św. Katarzyna zwycięża świat
 
Otaczający nas świat wabi każdego z nas mirażem bogactwa, przyjemności i używania. Tak było też w czasach św. Katarzyny. Ona jednak odrzuciła to wszystko, wiedząc, że majątek i pieniądze to jeszcze nie wszystko. Widać pamiętała o słowach Zbawiciela:,, Nie samym chlebem żyje człowiek”. Odrzuciła też pokusę ziemskiej sławy oraz grzesznych przyjemności, wiedząc, że sława sama przez się nie daje człowiekowi prawdziwego szczęścia, natomiast światowe przyjemności przynoszą tylko wyrzuty sumienia, rozgoryczenie i smutek.
 
Ona słaba, 18-letnia dziewczyna, zwyciężyła powaby tego świata i pozostała wierna Bogu.
 
A my? Czy potrafimy oprzeć się złu i płynąć pod prąd chciwości, zakłamania, wygodnictwa, pod prąd moralnego wyuzdania? Oby św. Katarzyna patronka naszej parafii była nam tutaj przykładem i wzorem.
 
Prośmy o zwyciężanie złego świata:Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….
 
 
 
Dzień VIII – 23 listopada
 
Św. Katarzyna apostołka Bożej sprawy
 
Apostołować można w różny sposób: słowem, modlitwą, cierpieniem, przykładem własnego życia. Tak właśnie czyniła św. Katarzyna. Apostołowała słowem zwłaszcza wtedy, gdy w czasie dysputy z pogańskimi mędrcami, tak pięknie I przekonywająco mówiła o Jezusie, żewielu z nich uwierzyło w Niego. Apostołowała modlitwą, gdy często modliła się za uwięzionych chrześcijan, o nawrócenie prześladowców i wrogów. Apostołowała przykładem, gdy żyjąc w pogańskim świecie, potrafiła wieść życie szlachetne, piękne i czyste. Apostołowała cierpieniem, gdy mężnie zniosła tortury, zadawane jej przez prześladowców i odważnie oddała swoje życie dla Jezusa Chrystusa.
 
A my? Czy i my apostołujemy słowem, modlitwą, cierpieniem, przykładem swego życia? Mówił przecież Zbawiciel: ,,Bądźcie moimi świadkami”.
 
Prośmy o ducha apostolstwa:Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 
 
Dzień IX – 24 listopada
 
Co uczynił Bóg dla św. Katarzyny?
 
Widocznie życie św. Katarzyny i jej męczeństwo bardzo podobały się Bogu. skoro jak mówi historia – po śmierci wsławił ją Bóg wieloma cudami. Niewątpliwie dziwnym zdarzeniem było również to, że jej umęczone ciało, złożone w Aleksandrii, zostało potem w czasie najazdu Arabów, szczęśliwie przeniesione na górę Synaj, gdzie do dziś dnia spoczywa w tamtejszym klasztorze. Pewnego rodzaju cudem było to, że jej cześć rozeszła się po świecie, że przywędrowała nawet do Polski, a król Kazimierz Wielki, mając do niej specjalne nabożeństwo, ogłosił ją patronką Akademii Krakowskiej, patronką wielu miast i kościołów. Wśród nich jest również nasza parafia. Ku jej czci ułożono wiele pieśni, a wiele dziewcząt obiera ją sobie i dziś na swoją szczególną patronkę.
 
Obyśmy wszyscy byli jej prawdziwymi czcicielami, albowiem ona będzie nam wtedy wypraszała potrzebne łaski i dary u Jezusa Chrystusa, a szczególnie łaskę wiecznego zbawienia.
 
Prośmy o wstawiennictwo i opiekę św. Katarzyny:Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

To jest straszne – kobieta cierpiała za biskupów, za księży, a teraz oni z wdzięczności nie chcą na Ziemi uznać ją za Świętą, bo w Niebie jest od dnia śmierci – Bóg nie jest posłuszny grzesznikom i nie pyta ich o nic. Tak samo było ze św. Faustyną 50 lat czekało Boże Miłosierdzie, aż JP II ulitował się nad Polską i wyniósł Faustynę na Ołtarze.