Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Czerwiec

Niedziela, 14 czerwca 2020
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

(Mt 9, 36 – 10, 8)

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.


Aby dojść do nieba... - WielkieSłowa.pl - Najlepsze cytaty w ...

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O Modlitwie Pańskiej

Modlitwa niechaj płynie z pokornego serca
Ci, którzy się modlą, niech czynią to w sposób odpowiedni; w skupieniu i ze czcią. Pamiętajmy, że stoimy przed obliczem Boga. Trzeba zatem spodobać się Bogu zarówno postawą ciała, jak i sposobem przemawiania. Jak bowiem właściwością ludzi niesfornych jest głośne hałasowanie, tak przeciwnie ludziom przyzwoitym wypada się modlić w skupieniu i ze skromnością. Zresztą Chrystus Pan nakazywał nam modlić się w skrytości, w miejscach zamkniętych i odosobnionych, nawet we własnym mieszkaniu. Doskonale odpowiada to naszej wierze, albowiem mamy pamiętać, że Bóg jest wszędzie obecny, że widzi i słyszy wszystko, a ogromem swego majestatu przenika najskrytsze i najodleglejsze miejsca. Toteż jest napisane: „Jestem Bogiem bliskim, nie zaś Bogiem dalekim. Czyż może ukryć się człowiek, abym go nie zobaczył? Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?” I znowu: „Na każdym miejscu oczy Pana patrzą na dobrych i złych”.
Kiedy więc gromadzimy się wspólnie z braćmi i wraz z kapłanem Boga sprawujemy święte obrzędy, trzeba pamiętać o skromności i porządku. Nie wypowiadajmy naszych modlitw bezmyślnie ani też nie bądźmy gadatliwi w przedstawianiu prośby, którą należy polecić Bogu z całą skromnością i czcią. Bóg bowiem słucha serca, a nie języka. Ten, który przenika myśli, nie potrzebuje ponaglania. Wskazuje na to sam Pan w słowach: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach”. A na innym miejscu: „Wszystkie Kościoły poznają, że Ja przenikam serca i nerki”.
Anna, która jest obrazem Kościoła, stosowała się – jak czytamy w Pierwszej Księdze Królów – do tego zalecenia. Modliła się do Boga w ciszy, w pokorze, w głębi swego serca, a nie głośnym wołaniem. Jej modlitwa była ukryta, ale wiara jawna. Modliła się nie ustami, ale sercem, bo wiedziała dobrze, iż Bóg słyszy taką modlitwę. Otrzymała, o co prosiła, ponieważ prosiła z ufnością. Potwierdza to Pismo św. w słowach: „Anna mówiła w sercu swoim, poruszała wargami, ale nie wydawała głosu, i Pan ją wysłuchał”. Podobnie czytamy w psalmie: „Przemawiajcie w sercu swoim i w domach swoich pokutujcie”. To samo także zaleca nam Duch Święty przez Jeremiasza proroka i mówi: „Ciebie, o Panie, należy wielbić w duchu”.
Bracia ukochani! Ten kto się modli, powinien pamiętać, w jaki sposób modlił się w świątyni celnik obok faryzeusza. Nie podnosił zuchwale oczu ani nie rozkładał wyniośle rąk, ale bijąc się w piersi i wyznając swoje ukryte grzechy, wzywał na pomoc miłosierdzie Boże. A chociaż faryzeusz był w pełni zadowolony z siebie, to jednak bardziej na usprawiedliwienie zasłużył celnik, który modlił się nie pokładając nadziei w swojej niewinności, bo nikt nie jest wolny od winy. Modlił się z pokorą wyznając grzechy, i wysłuchał go Ten, który pokornym okazuje miłosierdzie.

                                          Jezus moim ratownikiem | Cytaty religijne, Cytaty chrześcijańskie ...

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Zapamiętajmy sobie dobrze ten krótki opis zapowiadający zawarcie Przymierza na górze Synaj – przyda się nam pod koniec tygodnia, gdy będziemy czcić żydowskie serca Jezusa i Maryi. Dzisiaj tymczasem Bóg wybiera jeden naród, ale patrzy na ludy ościenne: będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów. Stwórca świata, który po grzechu pierworodnym utracił pierwotną sakramentalność, nie chce pozostawać zakamuflowany. Dlatego decyduje się uczynić nowy znak i, w pewnym sensie, ponownie „lepi człowieka”, który by Go „obrazował” (zob. Rdz 2, 7; 1, 27; Mdr 2, 23): Bóg „stwarza” lud wybrany. „Nigdy nie było «ludu poprzedniego Izraela», pogańskiego, bez YHWH [Jahwe = Boga]” (F. Rossi de Gasperis). Izrael ma jednolite korzenie: samego Boga. Przeznaczeniem Izraela jest stać się dosłownie Jego zbiorową świątynią, w której inne narody miałyby przystęp do jedynego Boga (zob. np. Ps 87 [86]), i z którego kiedyś wyszedłby Mesjasz (zob. np. Mi 5, 1): wprawdzie do Mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Kapłańskie zbawcze pośrednictwo naszego Zbawiciela, które „zasila” nas skutecznie w każdym sakramencie, bierze swój początek właśnie z historycznego wybrania Izraela.

 

Komentarz do psalmu

Dzisiejszy Psalm odzwierciedla epokę, w której żydowski kult był już zinstytucjonalizowany, scentralizowany i zrytualizowany (celowo używam sucho brzmiących technicznych, fachowych określeń): bramy i przedsionki wprost sugerują istnienie świątyni jerozolimskiej. Zarazem jednak utwór ten świadczy o przechowaniu świadomości pierwotnego wybrania: Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył! Możemy porównać ten stan rzeczy do małżeństwa z pokaźnym stażem, które choć dorobiło się powtarzalnych zwyczajów rodzinnych, zachowało młodzieńczą, „zakochańczą” świeżość. Taka jest też nasza współczesna liturgia sakramentalna: choć nie celebrowana już „po domach” – zanim jeszcze powstały księgi liturgiczne („scenariusze Mszy świętej”); choć pozbawiona starożytnej spontaniczności, to nadal przepaja ją ten sam Duch Jezusa. Nasz Bóg się nie „starzeje”: na wieki i przez pokolenia jest dobry, łaskawy i wierny!

 

Komentarz do drugiego czytania

Ktoś powie zaczepnie, może wręcz obrazoburczo: „To piękne i szlachetne, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Ale dlaczego musiał umierać? Jakiego Boga tym samym objawił? Czy aby na pewno «Ojca»? Co to za Ojciec, który usprawiedliwia – zachowuje od karzącego gniewu – przez krew Syna?!”. Dzisiejsi proekologiczni chrześcijanie dorzuciliby jeszcze do tego kilka zarzutów pod adresem starotestamentalnej krwawej liturgii świątynnej, która w ofierze baranków zapowiadała prawdziwego Baranka paschalnego. Teologiczna odpowiedź na te – nieraz zupełnie uczciwie formułowane – wątpliwości jest jedna i zawiera się w tym samym liście św. Pawła: zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6, 23); przez jednego człowieka [pierwszego Adama] grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli (Rz 5, 12). Jezus „musiał” umrzeć – oddać życie (zob. J 10, 17-18) – by ujarzmić grzech przez pokonanie jego skutku. Ojciec więc i Syn nie wycofują się nigdy z meandrującej historii ludzkości, ale biorą w niej udział takiej, jaka się toczy. Nasza historia jest najpierw ich historią – ich planem zbawienia nas. Zbawienia nas – od środka. Samego środka.

 

Komentarz do Ewangelii

W kontekście dotychczasowych niedzielnych rozważań, wskazania Jezusa dla Dwunastu zdają się jasne: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela – znękanych i porzuconych, owiec niemających pasterza! Jezus jest żydowskim klejnotem, uosobieniem (sic) pierwotnego wybrania Izraela, które nieodwołane wypełniło się w poszerzonej rodzinie Kościoła. Rabbi z Nazaretu własną tożsamością i misją usiłuje przywrócić godność swoim (sic) rodakom: przyszedł do swojej własności (J 1, 11) i jednoznacznie potwierdził, że zbawienie bierze początek od Żydów (J 4, 22). Dlatego paradoksem jest odwrócenie porządku objawienia: ci, których w pierwszym czytaniu określiliśmy jako „znak” i „świątynię” – sakrament – dla narodów, sami odrzucili to objawienie, które mieli komunikować innym. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wspomnij dziś, proszę, wielkopiątkową – niestety, nieszczęśliwie przetłumaczoną na język polski – modlitwę Kościoła za Żydów, „naród pierwszego wybrania” (pópulus acquisitiónis prióris). Rozpoznaj w niej pragnienie Jezusa, aby Jego uczniowie – wszyscy: chrześcijanie tak żydowskiego, jak i pogańskiego pochodzenia – byli jedno (zob. J 17, 20-23). Poproś, by Jego pragnienie stało się twoim: by wszystkim we wszystkich [był] Chrystus (zob. Kol 3, 11). Ewangelia jest bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka (zob. Rz 1, 16). Wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie (zob. Ga 3, 28)..

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Błażeja Węgrzyna

                                                  Jezus Chrystus – Wikicytaty

 

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, odblasku Ojca Przedwiecznego – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało odwiecznej Trójcy – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, jasności wiekuistego piękna – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, umiłowanie Niepokalanej Matki – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, radości świętego Józefa – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, prawdo objawiona światu – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, źródło niewyczerpane dobroci – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, miłosierdzie bez granic – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, miłości ukrzyżowana – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, godności znieważana – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało majestatu wyszydzona – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku zwycięskiego Zmartwychwstania – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, życie dusz ludzkich – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, światło szukających Boga – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, nadziejo serc skruszonych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, siło utrudzonych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, mocy cierpiących – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, ocalenie bólem złamanych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, umocnienie prześladowanych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, pociecho opuszczonych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, otucho konających – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, natchnienie czyniących miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, pokoju cichych i pokornych sercem – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, słodyczy dusz Tobie oddanych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku godności synów Bożych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, nagrodo serc czystych – zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze Jezusa, wiekuiste szczęście zbawionych – zmiłuj się nad nami.
JEZU, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami Panie.
P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje,
W. I daj nam swoje zbawienie.
P. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw, prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Sobota, 13 czerwca 2020
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wzrost Wiary | wzrastajmy w wierze: Św. Antoni w walce z herezjami ...

 

Kazanie św. Antoniego z Padwy, prezbitera

Mowa skuteczna jest wówczas, gdy przemawiają czyny

 

Kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia różnymi językami. Różne języki – to różne sposoby świadczenia o Chrystusie, a zatem: pokora, ubóstwo, cierpliwość, posłuszeństwo. Przemawiamy nimi wtedy, gdy inni widzą je w nas. Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny. A zatem proszę was, niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny. U nas tymczasem pełno słów, ale czynów prawdziwe pustkowie. Dlatego Pan zapowiada nam karę, jak to zapowiedział drzewu figowemu, na którym zamiast owoców znalazł same tylko liście. „Obowiązkiem głosiciela – mówi święty Grzegorz – jest wypełniać to, co się głosi”. Daremna jest znajomość Prawa u tego, kto uczynkami obala to, czego naucza.
Apostołowie „mówili tak, jak im Duch Święty pozwalał mówić”. Błogosławiony, kto przemawia tak, jak poddaje mu Duch Święty, a nie własne jego odczucie. Są bowiem tacy, którzy przemawiają według własnego upodobania i słowami innych posługują się jakby swoimi własnymi. O nich właśnie oraz im podobnych mówi Pan u Jeremiasza: „Oto Ja zwracam się przeciw prorokom, którzy przemawiają i ogłaszają wyrocznie. Oto Ja jestem przeciw prorokom o kłamliwych snach – mówi Pan – przeciw tym, którzy opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i fałszywymi znakami. Ja ich nie posłałem i nie dałem poleceń. W niczym nie są użyteczni dla ludu – mówi Pan”.
Przemawiajmy zatem zgodnie z tym, co Duch Święty poleci nam mówić. Prośmy Go pokornie i usilnie o łaskę, abyśmy potrafili urzeczywistnić na nowo dzień Pięćdziesiątnicy przez uświęcenie pięciu zmysłów i wypełnianie dziesięciu przykazań. Prośmy o ducha prawdziwej skruchy, o żar świadectwa, abyśmy w ten sposób oświeceni i zapaleni zasłużyli na oglądanie wśród świętych Trójjedynego Boga.

Święty Antoni z Padwy

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było drugim, najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Antoniego „Arką Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.
Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany z okrucieństw i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.
Święty Antoni z PadwyAntoni obdarzony był wieloma charyzmatami – miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko. Grzegorz IX bullą Cum iudicat w 1233 roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. Sykstus V w 1586 r. włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII w roku 1722 ustanowił 13 czerwca świętem dla całej Hiszpanii i podległej jej wówczas Ameryki Południowej. W Padwie zainicjowano praktykę czczenia w każdy piątek śmierci św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.
Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu św. Antoniego – Il Santo – wznosi się potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się według legendy ukazało (podobnie jedynie legendą jest jego kazanie do ryb czy zniewolenie muła, żeby oddał cześć Najświętszemu Sakramentowi, by w ten sposób zawstydzić heretyka). Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.

Święty Antoni z Padwy - 11 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl

Litania do św. Antoniego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święty Antoni Padewski, módl się na nami
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,
Święty Antoni, bojowniku wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, pogromco występków,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,
Święty Antoni, zwycięzco serc,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku.

JEZU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami święty Antoni.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Abp Wacław Depo o 9 mln ofiar aborcji: Kto niszczy świat – koronawirus czy człowiek?

A W.Depo niech lepiej uwolni z lochów częstochowskich KRÓLA POLSKI – Boga Jezusa Chrystusa. Biskup a pracuje przeciwko Bogu i Polsce, bo opiekuje się rycerzami Kolumba z piekła. A co powie Królowi w dniu śmierci? Kolmb go nie zbawi bo sam jest potępiony.

https://www.pch24.pl/abp-waclaw-depo-o-9-mln-ofiar-aborcji–kto-niszczy-swiat—koronawirus-czy-czlowiek–pch,76544,i.html?fbclid=IwAR1ph2V62D3wPwLztCOCVjDALWoS3Phy5IJUvuu2nVRPw25mus48mjJ9hTo

 

Prezydent RP w wywiadzie dla „Niedzieli”: Aborcja niepełnosprawnych to morderstwo

Prezdent przed wyborami musi pod władzą Izreala przypodobać sie Polakom, bo Żydzi jak zawsze mają niezliczoną ilość twarzy i min, aby zwyciężać i aby się Polakom podobać, a gdy wygra jak ostatnio, to odrazu zarządził szczepionki dla dziewczynek, aby nie mogły być matkami.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prezydent-rp-w-wywiadzie-dla-niedzieli-aborcja-niepelnosprawnych-to-morderstwo/

 

Pan Jezus:”Czemuż tej Krwi pić nie mogą? – bo katolicy za mało się modlą o ich nawrócenie”

https://gloria.tv/post/uMRdWypJfAeg2XPirFLfXCZE4

Otoczmy cały świat Koronką do Bożego Miłosierdzia !

https://gloria.tv/post/9X7L7bXV4CV62X3STRd9wuHXf

 

Jeśli do nas dołączysz, napisz z jakiego miasta się modlisz
KORONAWIRUS / MIĘDZYNARODOWA KORONKA W KAŻDYM DOMU !
Codziennie, godz.15.00
MASONERIA KOŚCIELNA WSZYSTKIE MODLITWY ZMIENIŁA.

A Koronka winna być taka: DLA JEZUSA BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO. Bo ta masneria usuwa Imię Jezusa wszędzie i dają:”On” Jemu, aby nie było Imię Jezus wymawiane. Zamiast Jezus to mówią „baranek”.
,,Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” Jan Paweł II
Na oddalenie Koronawirusa podejmijmy wspólną międzynarodową modlitwę koronką w swoich domach o Boże Miłosierdzie dla nas i świata całego!
Słowa Pana Jezusa:
,chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego”
(Dzienniczek św. Faustyny 687).

mec. Joanna Modzelewska zna wyniki wyborów z wyprzedzeniem od służb specjalnych

https://gloria.tv/post/qM4tnZuDZ8CC1UKyCRpy1fRPA

 

Słuchajcie Boga Ojca Przyjaciela i wybierajcie Patriotów polskich K.Bosaka i KONFEDERACJĘ.

Czy Andrzej Duda ma jeszcze wstyd i honor i odpowiedzialność, że kandyduje na prezydenta za tak dużo zniszczeń w Polsce? Za zamknięcie stoczni, kopalni, sklepy w obcych rękach nawet w koreańskich, a Polaków pomijają i muszą wyjeżdżać do innych krajów. Rolnictwa nie ma, wody i lasy w rękach Żydów – majątek polski jest rozdysponowany lecz pominięto w tym Polaków gospodarzy i właścicieli naszej Ojczyzny. Tak rządzi A.Duda i będzie znowu obiecywał a gdy wygra podniesie podatki i dokończy sprzedasz lub nawet oddanie Polskich bogactw w w obce ręce – żydowskie i będzie już wtedy tyko POLIN .

 Odniesienie do P prezydenta A. Dudy

https://youtu.be/mPQi53nrlE4

Fatima 1917 - druga lekcja Maryi

Szczęść Boże,

Dziś odprawiamy kolejny dzień nabożeństwa dwudziestu sobót. Zakończymy je 7 października w święto Królowej Różańca Świętego!

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 2, 21-38

 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Rozważania

Miłość pełna poświęceń naznacza pierwszy etap życia Zbawiciela i jego Matki. Minęło czterdzieści dni od narodzenia w Betlejem. Syn z Matką dokonali dwóch wielkich poświęceń. Jezus osiem dni później ofiarował swojemu Ojcu pierwszą krew w dniu obrzezania, a Maryja po czterdziestu dniach, jak chciało prawo, ofiarowała Bogu swojego pierworodnego. W dzień obrzezania dziecku nadano imię Jezus, które oznacza Bóg jest zbawieniem. Wielkie imię ogłoszone przez archanioła Gabriela zanim jeszcze Słowo zeszło na ziemię, by stać się Synem Maryi. Obrzezanie było bolesną ceremonią. Jezus, ten najświętszy ze świętych, żył pomiędzy grzesznikami i otrzymał znak wiary Abrahama. Manifestuje w ten sposób swoją prawdziwą ludzką naturę oraz posłuszeństwo. Ten przykład pokory jest przeciwieństwem naszej dumy.

Duszo moja, Pan w ten sposób zobligował cię do umartwienia duchowego, czyli do pozbawienia wszystkich negatywnych myśli, wszystkich złych uczuć i chęci całego serca do mówienia ciągle o sobie samym i krytykowania bliźniego. O Jezu, Ty przelewasz swoją krew, by mnie zbawi, a ja dla mojego zbawienia nie chcę w ogóle cierpie. Ty masz jeszcze wzgląd, by to uczyni, ale ja muszę dać jeszcze moje serce.

O Józefie, o Maryjo, wy tylko na tym świecie znacie cenę najdroższej krwi. Co musiały czuć wasze serca, gdy widzieliście te wydarzenia. O Jezu, imię silne i wszechmocne, przez które ludzie mogą być zbawieni, którego wzywanie zapewnia każdą łaskę i które otworzyło niebo, zamknęło piekło, pokonało demona, zakończyło bałwochwalstwo. Twoje czyste i święte imię, które przyniósł anioł z nieba, zostało Ci nadane przez Maryję i Józefa, najczystszych małżonków. O najsłodsze imię, osłodź moje troski, umocnij mnie, by nie dosięgnęła mnie niełaska i pociesz mnie w godzinę mojej śmierci z nadzieją osiągnięcia raju. Bądź zawsze w moim sercu i na moich ustach, o najsłodsze imię Jezus.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Poświęcenie.

Zadanie

Uczyń względem Boga poświęcenie. Umartw się odrzuceniem swoich największych pasji. Poprzez wielką miłość Maryi zrezygnuj z tych przyjemności. Spróbuj wyrzec się tego, co wzbudza miłość własną i niepokój ciała.

Akt strzelisty

O Maryjo, źródło wszelkiej słodyczy, towarzysz mi podczas mojego konania.

Do następnej soboty!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

Zamów tutaj!

 

Parafia pw. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO w Jabłonnie

Przypominamy, że dziś mamy obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Obowiązkowi temu nie czyni zadość ten, kto uczestniczy dziś jedynie w procesji eucharystycznej; udział w procesji nie jest obowiązkowy.

 

 

 

 

Modlitwa na każdy dzień: Boże Ciało

(J 6, 51-58) 
Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

                                     Bractwo NajÅ›wiÄ™tszych Serc Jezusa i Maryi: Historia Å›wiÄ™ta Bożego ...
Z dzieł św. Tomasza z Akwinu, kapłana

O zadziwiająca i wspaniała Uczto!

 

Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. 
Co więcej, wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęsnej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów. 
Aby zaś na zawsze trwała wśród nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod postacią chleba i wina pozostawił swoim wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za napój. 
O zadziwiająca i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż może być nad nią wspanialszego? Już nie mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, ale sam Chrystus, prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj do spożywania. 
Żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów. 
W Kościele Eucharystia składana jest tak za żywych, jak i umarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra wszystkich została ustanowiona. 
W końcu nikt nie potrafi wypowiedzieć słodyczy tego sakramentu. Przezeń kosztuje się radości duchowej u samego źródła; przezeń czci się pamiątkę niezrównanej miłości, okazanej podczas męki przez Chrystusa. 
Aby przeto ogrom tej miłości jak najdoskonalej wyrył się w sercach wiernych, po odprawieniu Ostatniej Wieczerzy wraz ze swymi uczniami, kiedy to zamierzał przejść z tego świata do Ojca, Chrystus ustanowił ten sakrament jako wieczną pamiątkę swej męki, jako wypełnienie dawnych zapowiedzi, jako największe swoje dzieło i pozostawił jako szczególną pociechę dla tych, którzy smucą się z powodu Jego odejścia.

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu - Home | Facebook

Eucharystia - pokarm na życie wieczne

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30). Św. Łukasz przytacza ważne słowa, którymi Chrystus Pan nakazał swoim uczniom sprawować ten Sakrament: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Św. Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd Boży (1 Kor 11, 25-30). Apostoł Narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym; trzeba wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie serca.
Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotowywał, jak do Eucharystii. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spożywać, jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że Chleb ten będzie miał o wiele donioślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś Izraelici karmili się na pustyni: da im bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym pokarmem, że bez niej Jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. W najdrobniejszych szczegółach przekazał nam tę mowę Pana Jezusa św. Jan Apostoł, który był obecny przy tej obietnicy (J 6, 22-70). Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić w pamięci słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba.

Eucharystia - realnie obecny ChrystusKościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Na czym ta obecność polega? Opłatek, który jest dobrze wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się Ciałem Pana Jezusa, a wino – Jego Krwią. Substancja chleba (opłatka) przechodzi w substancję Ciała Pańskiego, a substancja wina przechodzi w substancję Krwi Pańskiej. Taką władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział przy Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 25). Tymi słowami polecił Apostołom i ich następcom przeistaczanie (przemienianie) chleba w Ciało Pańskie, a wina w Krew Pańską. Spełniła się w ten sposób obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Skoro w Najświętszym Sakramencie jest obecne Ciało i Krew Pana Jezusa, to jest i Jego Osoba, jest On cały. Nie ma bowiem ciała Pana Jezusa osobno poza Jego Osobą. Według nauki Kościoła Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, aby najmniejsze okruchy zebrać do kielicha, spłukać winem i spożyć.
Pan Jezus jest cały i żywy tak pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Gdzie jest bowiem prawdziwe Ciało Chrystusa, tam jest i Jego Krew i cała Jego osoba. Podobnie, gdzie jest Krew Pana Jezusa, tam jest i Jego Ciało.
Pan Jezus w bardzo stanowczych słowach obiecał nam dać na pokarm swoje Ciało i Krew, a obietnicę tę związał z nakazem ich przyjmowania:

Jezus powiedział do tłumów: „Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. (…) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu”. Rzekli do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nigdy pragnąć nie będzie. (…) Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. (…) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Sprzeczali się między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać (swoje) ciało do spożycia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim… Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. A pośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej słuchać może?” (J 6, 26-60).

W tych słowach Pan Jezus daje obietnicę chleba z nieba, którym jest Jego Ciało. Kto będzie spożywał ten Chleb, będzie miał życie wieczne. Kiedy zaś nawet wśród uczniów znalazło się wielu, którzy z tego powodu nie tylko nie dali wiary Chrystusowi, ale nawet od Niego odeszli, Pan Jezus nie tylko nie ustąpił, ale zwrócił się wprost do samych Apostołów: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 67). Chrystus był więc gotów zrezygnować nawet z niektórych uczniów, ale obietnicy swojej nie cofnął.
Komunia święta - zadatek nieśmiertelnościJezus dając obietnicę Komunii świętejrównocześnie wskazał na jej zasadniczy cel: życie wieczne. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Chrystus przyrzeka więc dwa ważne dary: wieczne zbawienie duszy i chwałę zmartwychwstałych ciał. Komunia święta daje nam prawo do nieba i jest zadatkiem nieśmiertelności także naszych ciał. Przyjmując bowiem uwielbione ciało Chrystusa, zostajemy w swoim ciele niejako wszczepieni w Jego nieśmiertelne ciało, nabywamy prawa do nieśmiertelności i zmartwychwstania. Według nauki Kościoła, Komunia święta pomnaża w nas łaskę uświęcającą, gładzi grzechy powszednie, łagodzi namiętności ciała. Dlatego Kościół poleca, przynajmniej w czasie wielkanocnym, kiedy to została ustanowiona Eucharystia (Wielki Czwartek), przyjmować Komunię świętą.
Przyjęta jest powszechnie praktyka częstego nawiedzania Pana Jezusa,obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego poleca się, by kościoły przynajmniej w pewnych porach były otwarte. Komunię sakramentalną w takich wypadkach zastępuje częściowo „komunia duchowa”, czyli gorące pragnienie przyjęcia eucharystycznego Chrystusa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka czterdziestogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktykę tę wprowadził do Mediolanu św. Karol Boromeusz w roku 1520. Św. Filip Nereusz propagował ją w Rzymie od roku 1548. Św. Kajetan (+ 1547) propagował ten zwyczaj przez swój zakon teatynów. Papież Klemens VIII rozszerzył tę praktykę na wszystkie kościoły rzymskie w roku 1592. Dzisiaj praktyka ta znana jest w całym Kościele. Każda diecezja ma tak podzielone kościoły parafialne, aby Pan Jezus przez cały rok był nieustannie adorowany.
Istnieją także zakony, założone jedynie w tym celu, aby nieustannie adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Polsce istnieją trzy zakony od wieczystej adoracji: benedyktynki-sakramentki, sprowadzone do Warszawy w wieku XVII; siostry Franciszkanki od Najśw. Sakramentu (Ubogie Klaryski od Wieczystej Adoracji) sprowadzone do Gniezna z Francji w roku 1871; oraz Siostry Eucharystki.
W drugiej połowie XIX w. narodziła się także praktyka organizowania kongresów eucharystycznych. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Lille w 1881 roku z inicjatywy Marii Tamisier. Ostatni taki Kongres, pięćdziesiąty w historii, odbył się w 2012 r. w Dublinie. Na kongresy papież wysyła swojego legata lub sam w nich uczestniczy. Oprócz kongresów międzynarodowych odbywają się kongresy narodowe, prowincjonalne, diecezjalne.

Eucharystia - spełnienie pragnieńInicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta, za namową teologów, uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.). Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała.
Procesja Bożego CiałaBezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze papieskim w Orvieto przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś. Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław, języku…), a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem). Podobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum supernum śpiewane są przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu (O zbawcza Hostio). Natomiast fragment hymnu Sacris solemniis stał się samodzielną pieśnią (Panis angelicus) wykonywaną przez najsłynniejszych śpiewaków operowych.
Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je dla całego Kościoła. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV (obecnie wystawia się Najświętszy Sakrament tylko poza Mszą św.).
Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.
Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj, kultywowany do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od choroby; poszczególne gałązki można też umieszczać na polach, by plony lepiej rosły i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.

Św. Kasper de Buffalo - czciciel Krwi ChrystusaObecnie pełna nazwa uroczystości Bożego Ciała mówi o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa. Do czasu reformy soborowej istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Do dziś istnieją kościoły pod tym wezwaniem. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę lipca. Cały miesiąc był poświęcony tej tajemnicy. Papież św. Pius X przeniósł święto na dzień 1 lipca. Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi.
Szczególnym nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa wyróżniał się św. Kasper de Buffalo, założyciel osobnej rodziny zakonnej pod wzewaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa (+ 1837). Misjonarze Krwi Chrystusa mają swoje placówki także w Polsce. Od roku 1946 pracują w Polsce także siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, założone przez św. Marię de Mattias. Oba te zgromadzenia do dzisiaj w dniu 1 lipca obchodzą uroczystość Krwi Chrystusa. Gorącym nabożeństwem do Najdroższej Krwi wyróżniał się także papież bł. Jan XXIII (+ 1963). On to zatwierdził litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie wychwalana jest krew męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W Ogrodzie Oliwnym pocił się krwawym potem (Łk 22, 44). Nader obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz przebił Jego bok, „natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 24).
Serdeczne nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa mieli święci średniowiecza. Połączone ono było z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa, a zwłaszcza do Rany Jego boku. Wyróżniali się tym nabożeństwem: św. Bernard (+ 1153), św. Anzelm (+ 1109), bł. Gueryk d’Igny (+ 1160) i św. Bonawentura (+ 1270). Dominikanie w piątek po oktawie Bożego Ciała, chociaż nikt nie spodziewał się jeszcze, że na ten dzień zostanie kiedyś ustanowione święto Serca Pana Jezusa, odmawiali oficjum o Ranie boku.
Reforma liturgii z roku 1969 złączyła uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa z uroczystością Bożego Ciała, automatycznie znosząc dotychczasowe święto z 1 lipca. Eucharystia to bowiem Najświętsze Ciało i Najświętsza Krew Pana Jezusa.

Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu z 9 na 10 czerwca

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Żywić się Słowem i Ciałem Bożym – to trudne i wymagające zadanie. Czyż w naszych zmaganiach nie jesteśmy podobni do Narodu Wybranego, który przez czterdzieści lat wędrował przez pustynię? W naszych utrapieniach, głodach i pragnieniach zapominamy o tym, co rzeczywiście może nas odrodzić, napełnić siłą i nadzieją. O wiele bardziej zwracamy uwagę na to, co nas męczy, niż na to, co może nas umocnić. Pan ciągle przypomina, że nie możemy poprzestać na tym, co ziemskie, nie wolno nam zadowolić się tym, co przyziemne. Z takim nastawieniem daleko nie zajdziemy. Trudności i próby nie są pozbawione sensu. Gdy jest nam wygodnie, kiedy wszystko układa się po naszej myśli, przestajemy myśleć o Bogu i Jego woli, a skupiamy się na tym, co powszednie, wymierne i materialne. Przeciwności są po to, by nas wybudzić z marazmu, po to, byśmy odwrócili oczy od tego, co nietrwałe i skierowali je na Boga. Problemy są po to, byśmy wreszcie zamknęli uszy na wszystko, co błahe, a zaczęli słuchać tego, co niesie życie i nadzieję. To, jak przeżywam trudności, świadczy o moim sercu, o wierze i zaufaniu względem Boga. Najwyższy nie wydzielał manny Izraelitom. Każdy mógł wziąć tyle, ile mu było trzeba. Pan dał, a ich zadanie polegało na tym, by to przyjąć. Jezus nieustannie chce nas karmić. On w dalszym ciągu daje siebie, tylko czy my zechcemy Go przyjąć?

 

Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm zawiera zachętę do modlitwy uwielbienia i opowiada o dobroci Boga. Psalmista przekonuje, że Najwyższy jest blisko tego, kto w Niego wierzy. To On strzeże ludzkiego serca i napełnia je pokojem. Bóg jest także obecny w swoim Kościele, On sam się o niego troszczy i chroni od wrogów. Bogactwem Kościoła jest Słowo Boże. Ono daje nam kierunek i światło. Jest oznaką troski i miłości naszego Pana. Boże wyroki i ustawy są dla nas ogromnym oparciem i dają nadzieję. Słowo to dar! Nie wolno nam nim wzgardzić.

 

Komentarz do drugiego czytania

Przyjmując Ciało i Krew Pańską naprawdę łączymy się z samym Chrystusem. Warto dziś zapytać samego siebie: czy wierzę w realną obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina? Czy umiem się tym zachwycić? Nasz Zbawiciel naprawdę karmi nas sobą. W momencie Komunii św. naprawdę przychodzi do naszego serca. On, który jest święty, miłosierny, czysty, pokorny i niewinny, zniża się do nas – grzesznych, upartych, uwikłanych w zło. Jezus nie zniechęca się ludzką nędzą; On nieustannie, bardzo usilnie zaprasza do eucharystycznego stołu. Przez Komunię św. chce nas połączyć ze sobą i z innymi ludźmi; pragnie odbudować to, co zostało zniszczone między nami przez grzech. Pomyślmy dziś o tym, co w naszym życiu przyczynia się do burzenia jedności? Popatrzmy na nasze domowe, kościelne, parafialne i społeczne wspólnoty. Skoro przyjmujemy Jezusa do swego serca, dlaczego tak dużo w nich zazdrości, pychy, agresji, nienawiści, braku przebaczenia, wyśmiewania, obojętności, wzajemnych oskarżeń…? Zacznijmy od siebie, od naprawienia tego, co zgrzyta w naszym sposobie bycia i myślenia. To trudne i bolesne, ale bardzo potrzebne. Nie można w nieskończoność przyjmować Komunii św. i za nic mieć Jezusowe wezwanie do wzajemnej miłości, solidarności i jedności. Skoro Pan chce, byśmy byli jedno, nie sprzeciwiajmy się Jemu.

 

Komentarz do Ewangelii

Sprzeczali się niegdyś Żydzi, sprzeczają się też i współcześnie żyjący ludzie. Pytają tak samo: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Jedni w ogóle nie wierzą w realną obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina, drudzy jawnie kpią z Komunii św., jeszcze inni, mimo, że ją przyjmują, robią to z obojętnością i bez szacunku. Żaden człowiek nigdy nie zgłębi tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej, którymi karmimy się podczas Mszy św. Nie da się jej całkowicie pojąć, ani w pełni zrozumieć. Wartość Komunii św. poznaje ten, kto regularnie przyjmuje ją z miłością i zaufaniem względem Chrystusa. Taki człowiek doświadcza tego, o czym słyszymy dziś w Ewangelii. Z czasem poznaje, że karmiąc się Ciałem Pańskim, trwa w Jezusie; dostrzega też obecność Zbawiciela w sobie i swoim życiu. Z tego wzajemnego przenikania rodzą się siła, wiara, odwaga i miłość. Bez Komunii św. umieramy na duszy i ciele. Ona rzeczywiście jest zadatkiem życia wiecznego. Podziękujmy dziś Jezusowi za to, że możemy karmić się Jego Ciałem. To dla nas wielka łaska i przywilej. Nie zaniedbujmy tego. Jezus chce się z nami łączyć bardzo namacalnie. Mógł przyjść do nas w swoim majestacie, a wybrał postać chleba. On chce być blisko słabych, kruchych i poranionych przez grzechy. Wpatrujmy się dziś z wiarą w białą Hostię i oddajmy Mu pokłon.

Komentarze zostały przygotowane przez Agnieszkę Wawryniuk

                  NajÅ›wiÄ™tszySakrament Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił,
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu,
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych,
Jezu, niewinny Baranku Boży,
Jezu, Chlebie Anielski,
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,
Jezu, przymierze miłości i pokoju,
Jezu, źródło łask wszelkich,
Jezu, pociecho zasmuconych,
Jezu, ucieczko grzesznych,
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych,
Jezu, lekarzu chorych,
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,
Jezu, szczęśliwości wybranych,
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie
Od wszelkich pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu,
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu,
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej.

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał,
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił,
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył.

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył,
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył,
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył,
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił,
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył,
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył,
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył,
Abyś nas wysłuchać raczył,
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia.

JEZU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.

Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 


    Wielka, niepojÄ™ta tajemnica Trójcy ÅšwiÄ™tej | Fronda.pl

 W Uroczystość Najświętszej Trójcy świętujemy tajemnicę doskonałej jedności Trzech Osób Boskich – Ojca, Syna i Ducha Św.

   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – Bogu, który jest, który był i który przychodzi.

 

 Pan Jezus powiedział:Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w Niego – nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie uwierzył w Imię Jednorodzonego Syna Bożego. Ja Jestem Chlebem żywym który zstąpił z Nieba.

                                                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Šaskami słynący obraz Boga Ojca ! (With images) | Obrazy, Anioły ...

 

 

    Boże Ojcze Wszechmogący dzisiaj jest wielka Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ale także Twoje Święto BOGA OJCA, jak w każdą pierwszą   niedzielę miesiąca. Bardzo proszę o wskazówki dla Polaków na przyszły czas, bo smutne przepowiednie słyszymy i dla Polski i dla świata.

 

BÓG OJCIEC

   „Ludzie nie chcą modlić się do Mnie Boga Ojca, gdyż nie wiedzą, że Ja to wszystko widzę i że Jestem blisko was.

Przecież Planetę ZIEMIĘ stworzyłem i na niej wszelkie stworzenie z miłości, a ludzi na swoje podobieństwo i oczekuję od was do Mnie podobieństwa. Jak podyktowałem „Przykazania Boże” – tak i wy Je przestrzegajcie i innych nauczajcie, aby świat porzucił grzechy, które są czynione dla belzebuba uciechy. Nauczcie się Moi ukochani kochać Boga i bliźniego a z miłością i pragnieniem przychodźcie na kolanach do Niego. Posłuszeństwo należy się Bogu Cudownemu i Nieskazitelnemu, a nie dla rządzących Moim Kościołem Katolickim grzechami skalanego. 

„KTÓŻ jak BÓG” mówcie i także śpiewajcie i nie narzekajcie a dziękujcie Mnie i uwielbiajcie. Dobrze, że tutaj przyjechałyście Moje siostry znaczące i ciągle Mnie uwielbiające. Ja Bóg Wszechmocny powołałem do życia

Mojego SYNA, aby nauczał ludzi jak powinni spełniać warunki Moje, aby mogli być razem z Nami w Niebie. Niestety Naród Izraelski zabił Go, a konkretnie faryzeusze i dlatego są potępione wszystkie morderców dusze. A mordercami są wszystkie dusze skalane grzechami popełnionymi myślą, mową i uczynkami, którzy nie są w przyjaźni z Nami. Dlatego powołuję inne osoby i powierzam im przekazywanie Naszych Słów Bożych dla ludu grzesznego w celu nawrócenia na drogi Boże, aby powracali do Nas w pokorze. Zatem bądźcie posłuszni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu i Synowi Bożemu. Jeśli kapłani wykonują Nasze polecenia i prośby, to są posłuszni swojemu Zbawicielowi

i Mnie i Świętemu Duchowi, to możecie być kapłanom posłuszni, lecz nie tym, którzy są odszczepieńcami, odmieńcami i lucyferowi usłużni. Jest BÓG i lucyfer, a każdy kapłan wie co znaczy miłość i wierność Bogu Wszechmogącemu i dlatego proszę kapłanów, aby nie wymuszali na ludziach posłuszeństwa i ufności człowiekowi demonicznemu. Amen. Bóg Ojciec Wszechmogący – Królowania Syna Jezusa w Polsce i na świecie pragnący”.

 Módlmy się za teologów, aby zgłębiając Prawdy Wiary w prosty sposób przekazywali Je wspólnocie Kościoła, umacniając Jego wiarę i pogłębiając wiarę.

Módlmy się za osoby, które swym zachowam przynoszą zgorszenie w Kościele, aby uznały swój grzech i weszły na drogę nawrócenia. Módlmy się za Chrześcijan.

 


Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia pw ...

 BÓG JEZUS CHRYSTUS WŁAŚCICIEL I KRÓL ZIEMI I PRZYJACIEL.

  „Jestem bardzo rad, że ludzie pragną poznać bardziej Boga Ojca, a najbardziej poznają przez Świadectwa nawróconych i zagubionych dusz. Jestem rad Moi kochani katolicy i Polacy, że chcecie przeżyć życie wraz z Najlepszym Przyjacielem Jezusem Chrystusem, bo „Któż jak Bóg”, który jest przecież Sędzią Najsprawiedliwszym, a przed Którym zdajecie sprawozdanie za minione życie. Proszę was wszystkich katolików, abyście pamiętali, kto jest najważniejszy w życiu. Jestem smutny z zachowania Archidiecezji w Chicago, że wymagają od was posłuszeństwa, a sami nie są Mnie posłuszni. No, ale cóż Ja Jestem Miłością, a oni niestety samą nienawiścią, bo tylko z nienawiści do Mnie kardynał Cupich zamyka i sprzedaje Kościoły. No, ale cóż życie każdego człowieka trwa jakiś czas, a wieczność jest wieczna. Moi wierni – zachowujcie posłuszeństwo Bogu i czytajcie Pismo Święte, które wam o tym powie.

       Dziękuję bardzo wam „Moim Przełożonym”, że nazywają Mnie Najwyższym Kapłanem, lecz nikt Mnie nie chce słuchać, a Ja chcę ze wszystkimi kapłanami rozmawiać. Mówię do nich – nie słuchają; Ducha Świętego posyłam – nie czują i mówią: „odejdź”, to znaczy, że wielu biskupów i kardynałów nie są Mnie godni, a także nie są godni Msze Święte celebrować i trzymać Moje Najświętsze Ciało w swoich rękach. To ilu było i czy znacie „Anty-Apostołów” do tej pory? Ja mówię, jak jest na dzień dzisiejszy. Przyszłość świata zależy do ludzkości, od mieszkańców Ziemi, bo przecież mają wolną wolę. A jeśli jest taka sytuacja, jaka jest, to obciążam rządzących Moim jeszcze Kościołem, bo wielu do Mnie już nie należy. Dlaczego nie pytają Mnie rządzący Kościołem Katolickim na czele z Bergolio pełniący rolę papieża w Watykanie?

        Módlcie się o prezydenta Trumpa, gdyż ci bezbożni i bezmyślni ludzie atakujący go czepiają się do niego, który rządzi bezbłędnie, a nie ma człowieka doskonałego. Patrzę na ten grzeszny świat i nie chcę go jeszcze niszczyć, bo znajduję więcej niż dziesięciu Mnie oddanych. Najbardziej wierni Mnie Jezusowi Chrystusowi są Polacy, lecz w wielkiej ilości chcą odejść zapatrzeni w bezbożnych księży. A kto jest bezbożny? A no ci, którzy kładą Mnie ludziom na rękę, powtarzają zmienione Modlitwy, jak „Ojcze nasz…”, „Święty Michale Archaniele….” i wiele, wiele innych.

Bezbożni są ci, którzy nie mówią o grzechu na kazaniach, ani o pokucie, gdyż są posłuszni demonicznym przełożonym, a nie Mnie Zbawicielowi. Ja Bóg nie rozumiem księży począwszy od tych na najwyższych stanowiskach postawionych, a rządzą beze Mnie i bez Maryi. Dlatego proszę was Moi wierni katolicy – nie zdradzajcie Mnie i nie przyjmujcie Mojego Najświętszego Ciała na rękę, bo tam Mnie nie ma. Maryja nieustannie klęczy przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym i błaga o Łaski dla całej Ziemi, bo My kochamy ten piękny świat stworzony przez Boga Ojca, a wy módlcie się nieustannie o nawrócenie grzeszników. Nie rozumiem – dlaczego ludziom nie zależy na wieczności szczęśliwej w Niebie, a za to też obwiniam księży, że nie mówią o tym ludziom na kazaniach. 

      Oczekuję, aby księża nawet nauczając ludzi tłumaczyli im kolejność także życia po śmierci. Tak bardzo dużo ludzi grzeszy, a dużo ich nie wie, co ich czeka za to złe i grzeszne życie. No, ale cóż każdy człowiek ma wszystko w zasięgu ręki: „dobro i zło”. Jednak Bóg Wszechmogący potrzebny jest każdemu człowiekowi i spróbujcie nawracać się, bo Ja wiem jaka wieczność dla grzesznika czeka. Amen. Jezus Sędzia Najsprawiedliwszy, Przyjaciel i Zbawiciel”.

 

 „TAK NIECH WASZE ŚWIATŁO JAŚNIEJE PRZED LUDŹMI, ABY WIDZIELI WASZE DOBRE UCZYNKI I CHWALILI OJCA WASZEGO. NAUCZ MNIE BOŻE CHODZIĆ TWOIMI ŚCIEŻKAMI, PROWADŹ MNIE W PRAWDZIE WEDŁUG TWYCH POUCZEŃ. CIESZCIE SIĘ I RADUJCIE, ALBOWIEM WIELKA JEST WASZA NAGRODA W NIEBIE”.

 

  
                                            Duch ÅšwiÄ™ty - 07 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.plDUCH ŚWIĘTY.

 „Ja nieustannie serca rządzących Kościołem Katolickim natchnieniami Bożymi obdarzam, lecz dużo jest głuchych

i ślepych i dlatego powstał „kościół” w Kościele pełen Naszych wrogów masonerią zwanych nauczających odstępstwa od wiary i na świecie jest coraz gorzej. Także dlatego, że zapełniony jest innowiercami – Żydami.  Do was katolicy polscy apeluję, abyście Modlitw i Różańców nie żałowali, bo ich Jezus w ich dniu wypluje. Duch Święty”.

 
 

Maryjo Królowo Polski błagamy – uratuj naszą Ojczyznę Polskę kolejny raz, bo giniemy od ataków mnóstwa wrogów.

 

                                                    Maryja w tÄ™czy - kultura.wiara.pl

  MATKA BOŻA MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

 „Tak, to prawda, tylko dla pozoru wyśpiewują pieśni i Modlitwy odmawiają, bo w sercach odmienną sytuację mają.

Gdyby Rząd kochał Boga i Mnie, to by pytali o wszystko Mnie, a gdyby Paulini kochali Mnie Królową, to czym prędzej

zdjęliby słońce, które umieścili nad Moją głową. Syna Jezusa przecież Zbawiciela zamknęli i traktują Go jako zbędną „ozdobę”, a Mnie umieścili na czarnej ścianie – czy mają serca od lucyfera chore? Przez kardynała Augusta Hlonda była przecież okrutna wojna, a teraz zbliża się następna – też przez rządzących Kościołem Katolickim i dziwi Nas, że mają tak dużo obrońców w Niebie ale niestety rządzący politycznie i religijnie wybierają wieczność jak Hlond w piekle. Filmy pozwalam tworzyć jak w piekle wieczność wygląda, ale ci zdrajcy Boga i Polaków nie chcą znać Bożych znaków. Bardzo nam żal ludzi, gdyż Bóg Ojciec stworzył taki piękny świat, a na nim panuje nieustannie lucyfer od tysięcy lat. My Jesteśmy Miłością i nie umiemy zrozumieć dlaczego ludzie nie chcą mieszkać na pięknej Ziemi w zgodzie z Najlepszymi Przyjaciółmi, a wybierają kłótnie, złości, wojny i czas niespokojny. Za mało jest ludzi pogrążonych w modlitwie, za mało jest w sercach pokoju i wrażliwości, no i za mało jest w was do wszystkiego miłości. Maryja Królowa Polski i Pocieszycielka Polaków strapionych oczekująca wielkiej ilości dusz nawróconych”.

 

                                                                      MÓDLMY SIĘ:

–  ZA KOŚCIÓŁ, ABY WIERNIE WYPEŁNIAŁ WSKAZANIA PŁYNĄCE Z EWANGELII I UKAZYWAŁ ŚWIATU MIŁOŚĆ PANA BOGA.

–  za tych, którym została powierzona władza w naszej Ojczyźnie, aby w duchu służby i zatroskania o potrzebujących wypełniali swoje obowiązki.                              –  za młode małżeństwa, aby w miłości, zrozumieniu i zawierzeniu Panu Bogu budowały swoje rodziny.

–  za niewierzących i zagubionych na drodze wiary, aby w życiu chrześcijan odkryli prawdę o kochającym Ojcu, Zbawiającym Synu, o Duchu Świętym, który umacnia i uświęca.        

 
                                   Modlitwa zawierzenia Trójcy ÅšwiÄ™tej

 

Wystarczą dwie minuty, a Pani podziękowania i prośby do Matki Bożej już niedługo mogą znaleźć się w Rzymie…

Szanowna Pani Elżbieto

Wielkimi krokami zbliża się Msza Święta w dniu 6 lipca w Rzymie przed obliczem Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.

Oznacza to, że tylko do 28 czerwca włącznie może Pani przekazać nam swoje podziękowania i prośby do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. W przeciwnym razie nie zdążymy dostarczyć ich do Rzymu przed finałem naszej akcji, czego oczywiście chcemy uniknąć.

Niestety, czas ucieka, dlatego bardzo proszę o w miarę możliwości szybką informację, czy chce Pani zamówić nasz pakiet zawierający:

 • książkę Uzdrowienie Chorych. Maryja – Święci – Cuda, w której znajdzie Pani m.in. cenne informacje na temat kultu Maryi Uzdrowienia Chorych, życiorysy świętych wspomożycieli w chorobie i piękne modlitwy, które dają ulgę w chorobie, a nawet pomagają wyprosić uzdrowienie;
 • poświęcony perłowy różaniec;
 • obrazki z wizerunkiem Maryi;
 • i oczywiście kartę na podziękowania i prośby do Matki Bożej.

Jeśli chce Pani otrzymać takie upominki, bardzo proszę wypełnić formularz zamówieniowy na naszej stronie internetowej:

Pani Elżbieto, proszę pozwolić, że w tym miejscu podzielę się z Panią niezwykle ważną informacją.

W ostatnich dniach wielu naszych Przyjaciół zwracało uwagę, że bardzo chcą zamówić książkę wraz z upominkami, jednak obawiają się, że po otrzymaniu pakietu nie zdążą przed 28 czerwca odesłać do nas swojej karty.

Dlatego też podjęliśmy jedyną możliwą w tym momencie decyzję:

może Pani już na etapie składania zamówienia – bezpośrednio na stronie – zapisać swoje sprawy, z którymi chce Pani zwrócić się do Matki Bożej.

My zaś od razu je wydrukujemy i dołączymy do pozostałych nadesłanych do nas kart, dzięki czemu ma Pani pewność, że Pani sprawy na pewno znajdą się przed obliczem Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w kościele św. Marii Magdaleny w Rzymie.

Ufam, że doceni Pani ten gest i skorzysta z tej wspaniałej możliwości.

Przypominam również, że w tym wyjątkowym miejscu 6 lipca 2020 roku zostanie odprawiona Msza Święta za wszystkich uczestników akcji. Bardzo liczę na to, że znajdzie się Pani w tym gronie!

Proszę nie zwlekać i od razu kliknąć tutaj.

Pozdrawiam Panią serdecznie i modlę się, aby Matka Boża Uzdrowienie Chorych wypraszała dla Pani wszelkie potrzebne łaski.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Zawzięci są ci rządzący światem Żydzi. Kiedyś z nienawiści do Boga Ojca Wszechmogącego przecież Przyjaciela  wybrali niewolę w Egipcie, służyli Faraonowi a na wieczność piekło a odrzucili przyjaźń z Cudownym Bogiem Ojcem który ich bez przerwy ratował. Cały czas i teraz też rządzący Żydzi wybierają straszne grzechy i życie w nienawiści do wszystkiego co stworzył Pan Bóg i tylko podburzali i podburzali wszystkich dla niezgody. Od 100 lat podurzają  ludzi, aby głosowali do Rządu Polskiego na Żydów i okazali się wszyscy wrogami pokoju. Żyd Selman Piłsudski tylko dbał o swoje interesy i kochanki a gdy zbliżali się Rosjanie do walki, to uciekł do kochanki – zdrajca Boga i Polaków,  a obecni rządzący Żydzi wywyższają diabła z piekła i na banknotach i innych dokumentach go umieszczają.  Oo lat podburzają nawet Zakony Redemptorystów i Paulinów, aby nie słuchali Boga Jezusa Chrystusa a tym samym Polacy wybierają niewolę u Żydów i tragedię swojej Ojczyzny, a Żydzi rządzący tylko niszczą. Pan Jezus mówi, że zapanuje  Pokój, Spokój i wielkie Dobro, gdy będzie AKTAMI uznany KRÓLEM POLSKI, ale to nie dla Żydów, bo oni tylko niszczą i nienawidzą – zatwierdzili mordowanie niemowląt i handel dziećmi polskimi, niszczą polski przemysł, gospodarkę, rolnictwo, stocznie i kopalnie. ONI TYLKO NISZCZĄ CZYJŚ DOROBEK, bo sami z tego nie skorzystają w razie wojny.

Bank Światowy alarmuje: „Czeka nas największy kryzys od 1870 r.”

Przed nami 3 lata i 3,5 roku ?

JEZUS: Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

 

CUD! Warszawa była NA KOLANACH! A Maryja… rzucała pociskami? | Ewa J.P. Storożyńska

Ewa Pawela: Czy III Świątynia Jerozolimska powstanie na naszych oczach w miejscu meczetu Al-Aksa?

 
Szanowni Państwo

Zebraliśmy ponad 100 tys. podpisów, dzięki którym możemy walczyć o prawa nienarodzonych dzieci na całym świecie.

Jak Państwo pamiętają, poprosiliśmy o szybką mobilizację, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołała spotkanie członków swojej Komisji ds. Ludności i Rozwoju (CPD) w piątek, 29 maja 2020 r. Podczas zdalnego posiedzenia negocjowano, jak wykorzystać międzynarodową pomoc finansową w reakcji na pandemię COVID-19.

Niestety, finansowanie międzynarodowej pomocy na rzecz powszechnego dostępu do aborcji stało się jednym z kluczowych priorytetów.

Otrzymaliśmy wiadomość, że Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) stara się dojść do porozumienia w tej kwestii, a negocjacje potrwają do 15 czerwca.

Oznacza to, że mamy dosłownie kilka dni na zebranie podpisów.

Bardzo proszę podpisać naszą petycję skierowaną do przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju (CPD), żądając, aby przestali używać kryzysu COVID-19 do jakiegokolwiek wspierania aborcji.

Ponieważ czas nagli, dostarczymy Państwa podpis bezpośrednio do skrzynki Przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD), którzy współpracują z przedstawicielami poszczególnych krajów członkowskich ONZ w celu opracowania ostatecznej wersji powyższego dokumentu.

Musimy działać błyskawicznie. Jeśli zostanie on zatwierdzony w obecnej formie, planowane finansowanie pomocy międzynarodowej przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19 zostanie skierowane na upowszechnianie aborcji i presję na kraje członkowskie ONZ by wdrożyły na poziomie krajowym strategię zwiększenia dostępu do aborcji, prezerwatyw i innych środków kontroli urodzeń oraz edukację seksualną dzieci.

Jeszcze raz dziękuję za każdy rodzaj Państwa wsparcia,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Dziękujemy za Państwa współudział w walce o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci. Niezależnie od tego, czy dyskusja odbywa się w Kongresie USA, na szczeblu instytucji UE, czy na arenie międzynarodowej, naprawdę liczymy na to, że pomogą nam Państwo przyczynić się do prawdziwej zmiany. Jeżeli już złożyli Państwo swój podpis, proszę o udostępnienie petycji wśród znajomych i rodziny.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Organizacja Narodów Zjednoczonych zgromadziła członków Komisji ds. Populacji i Rozwoju na nadzwyczajnej sesji, by zdecydować, w jaki sposób wykorzystać fundusze pomocy międzynarodowej, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Sprawa jest pilna, okazało się, że to aborcja jest jednym z głównych priorytetów.

Termin ostatecznej decyzji ONZ w tej sprawie  upływa 15 czerwca.

Bardzo proszę podpisać petycję teraz, żądając od Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju zaprzestania używania epidemii COVID-19 w celu finansowania powszechnego dostępu do aborcji na całym świecie.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Mieczysława Kordas,

nasza reakcja musi być natychmiastowa. Prosimy pomóc nam pokonać proaborcyjne lobby usadowione w jednym z najważniejszych międzynarodowych gremiów.

Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD), w piątek 29 maja 2020 r., zwołała w trybie pilnym swoich członków na posiedzenie. Początkowo było ono zaplanowane na 30 marca – 3 kwietnia, ale z powodu wybuchu epidemii COVID-19 zostało przełożone.

Chodziło o nagły udział w sesji zdalnej, na której negocjowane były sposoby wykorzystania międzynarodowych środków pomocowych w reakcji na pandemię. Niestety, finansowanie międzynarodowej pomocy na rzecz powszechnego dostępu do aborcji stało się jednym z kluczowych priorytetów.

NIE dla aborcji! Bardzo proszę podpisać naszą petycję do przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) żądając, aby zaprzestano wykorzystywania kryzysu związanego z pandemią COVID-19 do finansowania aborcji.

Mamy czas na działanie jedynie do 15 czerwca. Teraz trwa wspólna praca z przedstawicielami poszczególnych krajów w celu ostatecznego opracowania wynegocjowanego dokumentu.

Jeżeli zostanie on zatwierdzony w obecnej formie, środki na pomoc międzynarodową przeznaczoną na pomoc ofiarom pandemii COVID-19 zostaną skierowane na…

 • Aborcję i wdrażanie strategii na rzecz zwiększenia dostępu do niej na całym świecie.
 • Prezerwatywy oraz inne środki kontroli urodzeń.
 • Edukację seksualną dzieci.

 

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby wysłać jasny komunikat o zasięgu międzynarodowym. Mówimy stanowcze NIE dla międzynarodowego prawa do aborcji.

Bardzo proszę o złożenie swojego podpisu: NIE zgadzamy się na finansowanie i promocję aborcji przez Komisję ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dokument przyjęty 29 maja, nad którym negocjacje zakończą się 15 czerwca nosi dla niepoznaki tytuł „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)”.

Bezpieczeństwo żywnościowe i zaopatrzenie w żywność są bez wątpienia podstawowymi potrzebami na całym świecie. Czytając powyższy tytuł, można by pomyśleć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się wykorzystywać międzynarodowe fundusze pomocowe na te potrzeby.

Jednak sam tekst oświadczenia zawiera m.in takie sformułowania:

„My, przedstawiciele rządów, z okazji pięćdziesiątej trzeciej sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, w czasie bezprecedensowego kryzysu powodowanego przez COVID-19…

§ 15 – zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny dostęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów zdrowia, a także do zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych zgodnie z „Programem działania Międzynarodowej konferencji w sprawie ludności i rozwoju”, Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami końcowymi z kolejnych konferencji”.

Mówiąc wprost ONZ ukrywa aborcję w dokumencie, który powinien służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z wyżywieniem ludności.

Bardzo proszę o podpis już teraz, aby wspomóc nasze żądanie skierowane do Organizacji Narodów Zjednoczonych całkowitego odstąpienia od promocji ABORCJI. Musimy to zrobić przed 15 czerwca. Ponieważ brakuje nam czasu, dostarczymy Państwa podpis bezpośrednio na adres Przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pomoc,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dziękujemy za wspólne  kontynuowanie walki o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci. Niezależnie od tego, czy debata na ten temat odbywa się w Kongresie USA, na szczeblu instytucji UE, czy na arenie międzynarodowej, naprawdę zawsze liczymy na Państwa podpis, który pomoże nam wpłynąć na decydentów. Bardzo proszę pamiętać, by złożyć go przed 15 czerwca.

Antychryst jest gotowy, aby przejąc władzę nad światem od rządzących Kościołem Katolickim przebierańcom w sutannach, czyli od pełniącego rolę papieża Franciszka – Bergolio biskupa Rzymu, którego bogiem jest masoneria diabelska

Władze Kościoła Katolickiego nie pytają swego Przełożonego, a nam nakazują byc posłusznym i ufać im grzesznikom. Jak to jest, że biskupi nie słuchają Pana Boga a ludzie świeccy muszą apelować do nich w obronie szacunku do Boga Zbawiciela.

 Cejrowski o Komunii Świętej „na rękę”                                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=XTLX14fc7uA

Dżuma naszych czasów – upomnienie i ostrzeżenie dla całego świata.

https://gloria.tv/post/sLoqPbN4nG8Q3vwFnozrBgjuq

Polacy słuchajcie Pana Boga Najlepszego Przyjaciela, który mówi: TYLKO KONFEDERACJA JEST NAJLEPSZĄ PARTIĄ DLA POLAKÓW – WIERNA BOGU I OJCZYŹNIE. Konfederacja mówi: RZĄD JEST DLA OBYWATELI A NIE ODWROTNIE.

Spotkanie z Krzysztofem Bosakiem w Białymstoku

https://youtu.be/_sJXmH5K7xM

OD LAT OSZUKIWANI POLACY PRZEZ PANUJĄCYCH ŻYDÓW W RÓŻNYCH MASKACH PLANUJĄ NASTĘPNE MASAKRY DLA OBYWATELI POLSKICH. DLACZEGO WYBIERACIE POLACY WROGÓW OBCOKRAJOWCÓW A NAJCZĘŚCIEJ ŻYDÓW DO RZĄDU W POLSCE A NIE PATRIOTÓW POLSKICH? OD 5 LAT REDEMPTORYŚCI SĄ PRZEKUPIENI PRZEZ ŻYDÓW I REKLAMUJĄ KOLEJNE GŁOSOWANIE NA A.DUDĘ, KTÓRY NIBY JEST POLAKIEM, ALE MA OBOWIĄZKI ŻYDOWSKIE. MAŁO WAS SOBIE ŻYCIE ODBIERA Z GŁODU I ROZPACZY? NIE WIERZCIE FAŁSZYWYM ZAKONOM REDEMPTORYSTÓW I PAULINÓW, KTÓRZY JUŻ WSADZILI MATKĘ BOŻĄ KRÓLOWĄ POLSKI DO PIEKŁA W JEJ KAPLICY, A JEJ KOLORY TO PRZECIEŻ BIAŁY I BŁĘKIT. NO, ALE KAŻDY SĄDZI WEDŁUG SIEBIE. TYLKO BÓG JEZUS CHRYSTUS „KRÓL POLSKI” Z „KONFEDERACJĄ” URATUJE POLSKĘ, BO INNI TO WROGOWIE NARODU POLSKIEGO.

ZAMYKAJĄ 10 KOPALNI!                                                                                     Przesuwają 10 tys. Wojsk USA z Niemiec do Polski

Tylko u Boga Wszechmogącego nie ma „coś za coś”, a u większości grzeszników jest przekupstwo. Masoni Watykańscy wybrali sobie antychrysta Bergolio niedouczonego, bo nawet po włosku i angielsku nie umie mówić na stanowisko papieża i nazwali go Franciszkiem dla zmylenia, a on wszystko wykonuje co ta masoneria diabelska watykańska zarządzi.  Szkoda słów na niego a tym bardziej czasu i kasy na podróże do demonicznego Watykanu.

 Papież Franciszek zdejmie ekskomunikę z Marcina Lutra? W zamian Luteranie przestaną nazywać go antychrystem – NCZAS.COM

https://nczas.com/2020/06/09/papiez-franciszek-zdejmie-ekskomunike-z-marcina-lutra-w-zamian-luteranie-przestana-nazywac-go-antychrystem/?fbclid=IwAR1jCeZzc9MaALAtXtrHESdq5R9PirQhERhppUfJC3dI7kZExy5YC4Apvjw

Władze Kościoła Katolickiego nie pytają swego Przełożonego, a nam nakazują być posłusznymi i ufać im grzesznikom. Jak to jest, że biskupi nie słuchają Pana Boga a ludzie świeccy muszą apelować do nich w obronie szacunku do Boga Zbawiciela. Jak to jest, że kolejny raz wierni świeccy nauczają przecież Apostołów Jezusa Chrystusa kim jest Bóg Stworzyciel świata i Zbawiciel ludzi a z miłości do Boga Wszechmogącego powinni uklęknąć i przyjąć Boga do buzi. Księża nie mogą upomnieć się za nas, bo zaraz ci pyszni i zarozumiali rządzący Kościołem Katolickim wyrzucają ich z Kościoła jak ks.T.Guza, a świeckich nie wyrzucą, bo pójda do innego. 

 Cejrowski o Komunii Świętej „na rękę”                                                           https://www.youtube.com/watch?v=XTLX14fc7uA

 Czerwiec miesiącem poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Courageous Priest Admonishes Bishops for Abandoning Their Flocks

Módlcie się o zwycięstwo Krzyża nad statywem – ks. dr Franciszek Gomułczak – 17 lipca 2018

Litania do Najswiętszego Serca Pana Jezusa (54.1)

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Zgodnie z książeczką „ODPUSTY. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych” opracowaną przez ks. Zdzisława Pałubickiego SJ, a wydaną w roku 1996 przez wydawnictwo Michalineum (IMPRIMATUR Kuria Biskupia – Kalisz, 4 VII 1995 r., l. dz. 420/95/B, bp Stanisław Napierała – ordynariusz), „UDZIELA SIĘ ODPUSTU CZĄSTKOWEGO WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE ODMÓWI AKT WYNAGRODZENIA [poniżej zacytowany]. ODPUST ZAŚ BĘDZIE ZUPEŁNY [pod trzema zwykłymi warunkami], JEŻELI AKT TEN ZOSTANIE ODMÓWIONY PUBLICZNIE W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO”. Jest to pozycja nr 26 w autentycznym „Wykazie odpustów” ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 VI 1968 roku
AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają się tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce.
Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze nie chcą iść za Tobą Pasterzem i Wodzem, albo podeptawszy obietnice chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie opłakania godne występki chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelaki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Bożej Miłości przez jego zaniedbanie i przez okropne świętokradztwa,
wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.
Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić – o ile za łaską Twoją stać nas będzie – za przeszłe nasze grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości. Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstąpienia w Twoje ślady.
Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.
NSPJNadesłał Paweł
 

DO POBRANIA

https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2013/01/sc4bac281uga-boc5bca-jc3b3zefa-menendez-wizja-piekc582a.pdf

Czerwiec miesiącem poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

„To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”
św. Małgorzata Maria Alacoque

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:

Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.

Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda (1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy poemat o miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest Najświętsze Serce Syna Bożego. Można powiedzieć, że Gertruda obcowała z Sercem Jezusowym na co dzień.

Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał się pewnego dnia: „Połóż twe ręce na ranach moich rąk!” Na to święta: „Nie, Panie!” W tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata – pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.

W dekrecie o heroiczności cnót z 1903 r. Św. Jan Eudes jest nazwany „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”. W breve beatyfikacyjnym czytamy wprost: „Płonąc sam szczególną miłością ku Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy – a nie było to bez natchnienia Bożego – myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca tego, tak miłego nam nabożeństwa. (…) Był także tego kultu doktorem, albowiem ku czci obu Serc ułożył oficjum i Mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa”. Jan Eudes chciał, aby ono było własnością wszystkich. Nowością, którą wprowadził, było również to, że nabożeństwo do Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. Nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził także do liturgii Kościoła.
Jan Eudes postawił sobie za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641), aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, ave Cor amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. W roku 1670 otrzymuje od teologów aprobatę tekstów Mszy świętej i oficjum o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.

Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca.

„To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. Godzina Święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział:

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

I czwartek miesiąca: modlitwa s. Józefy Menendez za kapłanów oraz wizja piekła

Siostra Zofia Ziółkowska rscj pisze:
SCJM
[…] wysłać na Pani ręce to, co pragnęłam zamieścić na www. „W obronie wiary i tradycji” po ukazaniu się treści związanych z Siostrą Józefą Menendez. Upłynęło już kilka dni od tego wydarzenia. Pomyślałam sobie, że warto by załączyć choć modlitwę za kapłanów – podyktowaną przez Pana Jezusa z usilną prośbą o codzienne jej odmawianie, modlitwę za przyczyną Siostry Józefy, bo jej pomoc w tych czasach nasilenia zła jest tym bardziej potrzebna, skoro Pan ją wybrał do tak szczególnej misji zastępczego cierpienia w piekle ponad sto razy – przez długie godziny! Nie wiem, czy można przesłać też dwie prezentacje… Proszę rozeznać. jestem zakonnicą Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, zgromadzenia Siostry Józefy. Jest wiele znaków wskazujących na to, że nadszedł właściwy czas w zamysłach Pana na wyniesienie na ołtarze. Trzeba wyraźnych znaków wysłuchanych modlitw, by jej ofiara mogła przynosić większe owoce. […]
Z modlitwą s. Zofia Ziołkowska rscj
Ucieszyłam się zamieszczonymi tu treściami dotyczącymi posłannictwa Siostry Józefy Menendez. To wyjątkowa rola, do jakiej Pan Jezus wybrał swoją oddaną Mu Służebnicę, rola niepowtarzalna. Oto miłość Zbawiciela zaprasza wybrane osoby, by pomogły Mu uratować każdą cenną duszę stworzoną przez Boga do radości i szczęścia wiecznego. Oto tajemnica odwzajemnionej miłości, gotowej wypalić się w dziele współodkupienia. Skarbiec nagromadzonych zasług czeka, by z niego korzystać. Korzystajmy z niego z wielką ufnością.
Zamieszczam modlitwę za kapłanów, którą Pan Jezus podyktowal Siostrze Józefie z usilną prośbą, by odmawiała ją codziennie, a także modlitwę o wyproszenie łask za przyczyną Służebnicy Bożej Siostry Józefy Menendez.
s. Zofia Ziołkowska rscj

obrazek przodobrazek rew
Modlitwa za Kapłanów
O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające błagam Cię, rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałę wszystkich kapłanów świata, wszystkich misjonarzy i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki.
Amen
____________________________________
Pan Jezus podyktował tę modlitwę Siostrze Józefie Menendez z naglącą prośbą: „Powtarzaj te słowa codziennie”
Modlitwa pochodzi z „Wezwania do Miłości”.
Imprimatur: Kuria Metropolitalna Warszawska
5792/NK/2006
Zgromadzenie Najśw. Serca Jezusa
(Sacre Coeur)
02-829 Warszawa, ul. Taneczna 65 tel. 22/643 38 03
http://www.sc.opoka.org.pl
 

Jedna dłoń, jedna wiadomość: otwórzcie kościoły

Szanowni Państwo

kilka dni temu prosiliśmy członków naszej społeczności na całym świecie, by dołączyli do naszej kampanii o przywrócenie Mszy Świętej przesyłając krótkie wideo.

Państwa odpowiedź była niesamowita: tysiące osób z różnych zakątków świata wysłało nam nagrany przez siebie film.

Jak zapewne Państwo wiedzą, w wielu krajach już zdecydowano się na otwarcie drzwi kościołów i pozwolono na publiczne sprawowanie Mszy Świętej z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

W Niemczech, Chorwacji, Słowacji, Austrii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i na Węgrzech chrześcijanie mogą już z powrotem jednoczyć się we wspólnej, publicznej modlitwie.

Kolejne kraje planują otwarcie kościołów na najbliższe dni. Może stanie się to nawet dzisiaj, gdy czytają Państwo tę wiadomość.

Jednak wciąż w wielu miejscach wierni nie mogą w pełni uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. Kościoły pozostają nadal zamknięte dla sprawowania kultu w Wielkiej Brytanii, Brazylii i wielu krajach Ameryki Południowej.

Wielu członków naszej społeczności, chcąc chronić prawo do wolności religijnej, podało pomocną dłoń tym, którzy nadal pozbawieni są prawa do publicznego celebrowania swojej wiary.

Teraz przyszedł czas na kolejny krok: bardzo proszę obejrzeć film, który przygotowaliśmy z materiałów przesłanych od przyjaciół CitizenGO na całym świecie. Prosimy, by współtworzyli Państwo z nami dalej tę kampanię i udostępnili nasz film na swoim profilu w mediach społecznościowych:

 

 

 

 

PRZEŚLIJ DALEJ WIDEO!
 

 

Nie mają Państwo Facebook’a? Proszę kliknąć tutaj, by obejrzeć i przesłać film dalej
 

Zwróciliśmy się z prośbą do władz o ponowne otwarcie kościołów i przywrócenie publicznego kultu. Chcemy, by uszanowano prawo każdego człowieka do nieskrępowanego wyznawania swojej wiary. W szczególności, by we wszystkich krajach przywrócono możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, widząc jak tysiące przyjaciół CitizenGo z całego świata mobilizuje się do wspólnego działania. Bardzo proszę, by Państwo także dołączyli do naszej kampanii:

 

PRZEŚLIJ DALEJ WIDEO!
 

 

Nie mają Państwo Facebook’a? Proszę kliknąć tutaj, by obejrzeć i przesłać film dalej
 

Wygląda na to, że, krok po kroku, sytuację epidemiczną udaje się opanować. Odzyskujemy życie codzienne, powoli przyśpiesza gospodarka. Wracamy do nowej rzeczywistości, w której pewną normą staną się środki ostrożności i nieznane wcześniej restrykcje.

W wielu krajach wierni wracają do parafialnych kościołów: módlmy się i działajmy dalej, by wszyscy odzyskali prawo do uczestnictwa we Mszy Świętej tak szybko, jak to możliwe.

Z serca dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Jan Z. Potocki – Kościół Docenił Wybitnego Ks. Czesława Wale, dopiero po Śmierci

Komunizm nauczył na kolanach i z „honorem” przyjmować wszystkie niewole i okupantów – zamiast na kolana padać przed Panem Bogiem – Królem królów i Zbawicielem, to oni wywyższają wszystkich komunistów, Żydów a przed Bogiem Stworzycielem świata sterczą jak równy z równym i tak właśnie nauczają nas wiernych hańbić Boga Zbawiciela Rządzący Kościołem katolickim i nam nakazują być posłusznym tym przebierańcom w Episkopach i Archidiecezjach.

Jan Z. Potocki – Kościół Docenił Wybitnego
Ks. Czesława Wale, dopiero po Śmierci

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lTkeCN5prS0&feature=emb_logo

ISTOTA MSZY ŚWIĘTEJ |

NAJLEPSZY WYKŁAD JERZEGO ZIĘBY – WSTAŃCIE Z KOLAN!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=f2HP_VgXwRU&feature=emb_logo

Czy Polacy oszukiwani przez rządzących Żydów zdążą przed „III wojną światową” zmądrzeć, przejrzeć, rozeznać sytuację i poprosić o Łaski Trójcę Przenajświętszą w celu odróżnienia dobrej patriotycznej Partii „KONFEDERACJI”, która będzie rządziła Nardem Polskim wraz z Bogiem i z Narodem oraz z Królową Polski Maryją POKOJOWO w imię MIŁOŚCI do BOGA i do BLIŹNIEGO?

Tyle lat przegranych pod rządami wrogów ze wschodu – Rosja, z zachodu – Unia Europejska i z południa – Żydzi i jeszcze Bogu nie chcą uwierzyć? Tak dużo Polskę okradli, grabili, skasowali Kopalnie, Stocznie, sklepy oddali innym Narodom, np. Korei, lasy ukradli i wodę, Rolnictwo zniszczyli i jeszcze nie chcą Bogu uwierzyć? Dopiero w trumnie będą żałować, ale z trumny nie można nawet nikogo ostrzec.

POLSKA ODDANA, BO GDYBY SPRZEDALI, TO KASA BY BYŁA, ALE U KOGO?

PILNE! POLSKA SPRZEDANA! HAŃBA!
https://www.youtube.com/watch?v=Hy-aDSfc1dY

WOJCIECH CEJROWSKI NA PROTEŚCIE PRZECIW
PRZYMUSOWEMU „WYSZCZEPIANIU”

https://www.youtube.com/watch?v=LK9E10cp5XI&feature=emb_logo

Grzegorz Braun MOCNO na proteście STOP-NOP
przeciwko PRZYMUSOWYM SZCZEPIENIOM‼

https://www.youtube.com/watch?v=GCIowBuK7VM&feature=emb_logo

KAPITALNE WYSTĄPIENIE Krzysztofa Bosaka na
spotkaniu z Sympatykami w Zielonej Górze‼
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c6efeDtoNmI&feature=emb_logo

Dlaczego Rządzący Kościołem Katolickim milczą, gdy Bóg mówi i pomaga, znajduje sposoby przetrwania, wygrania z lucyferem poprzez porzucenie grzechów, a księży, którzy o tym mówią wywalają z Kościoła – czy pytali się swego Zbawiciela czy mogą? NIE! Bo oni jak Żydzi lepiej wiedzą od Boga. O Siekierkach milczą, o Gietrzwałdzie milczą, o zwycięstwie Maryi nad Rosjanami w 1920 r. milczą, bo Żyda Selmana Piłsudskiego bronią – zdrajcę Boga i Polaków! Wymądrzają się, bo Żydzi w sutannach też tylko w gadce są dobrzy i w przekonywaniu głupich Polaków jak faryzeusze, że ostatnie słowa były wypowiedziane przez Apostoła Św. Jana Ewangelistę i zamknęli Bogu i innym Świętym Osobom usta. Mszy św. do Boga Ojca nie chcą celebrować, ani do Ducha Świętego, a Boga Jezusa nie chca uznać KRÓLEM POLSKI – Jedynego Ratunku na POKÓJ i OCALENIE, bo wybierają wieczność w piekle, tak jak Żydzi odrzucili Boga Ojca Najlepszego Przyjaciela, a wybrali niewolę w Egipcie, a Bóg nadal tych zdrajców ratował.

Spełnia się nieujawniona część III Tajemnicy Fatimskiej!
https://www.youtube.com/watch?v=5x8OdjAEO3U

Objawienia Fatimskie cz. III – wezwanie do nawrócenia!
https://www.youtube.com/watch?v=YDURr-5oY8s

23.09.2013, 13:30 – Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność Kościołowi mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by karmić Jego owce

Moje dziecko, wiele znaków z Nieba będzie można zobaczyć na dachach kościołów Mojego Syna, kiedy wprowadzone zostaną ostateczne zmiany w Liturgii Mszy Świętej. Wszyscy, którzy mają otwarte oczy, a ich uszy są czujne, będą świadkami Gniewu mojego Syna, który ujawni się w taki sposób, że nie będzie można go nie zauważyć.
Mój Syn obiecał, że da poznać swój Gniew, gdy ci z Jego Kościoła na Ziemi ukrzyżują Go ponownie bezczeszcząc Jego Ciało i Krew podczas sprawowania Świętej Ofiary Mszy.
Grzmoty i błyskawice, po których nastąpią wielkie nawałnice, zwalą ludzi z nóg. Przyjdzie więcej powodzi, a kiedy grzechy człowieka będą zmywane, wtedy zaczną oni rozumieć, że są to kary Boże, które On wylewa na ludzkość.
Niewolnicy grzechu – nawet ci, którzy kochają mojego Syna i pozostają wierni Mszy Świętej – nie dostrzegą różnicy, gdy ta obrzydliwość zostanie zaprezentowana. Pamiętajcie, że Msza Święta jest odprawiana dla upamiętnienia śmierci mojego Syna, a podczas niej doświadcza się Prawdziwej Obecności mojego Syna. Wkrótce przestaną honorować Prawdę, a nowa msza stanie się pogańską ceremonią. Ten dzień jest jeszcze przed nami i przyjdzie nagle i niespodziewanie – tak szybko fałszywy prorok przejdzie do działania. Teraz jest czas na przygotowanie. Wszyscy wyświęceni słudzy, którzy pozostają wierni Najświętszej Eucharystii i którzy będą trwali przy Świętym Słowie Bożym, już teraz muszą rozpocząć przygotowania.
By zachować wierność Kościołowi mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by karmić Jego owce pokarmem Życia, którym jest Jego Najświętsza Eucharystia. Taki ślub złożyliście Jezusowi Chrystusowi, kiedy powiedzieliście, że będziecie Mu służyli i udzielali Jego Ciała i Krwi poprzez Mszę Świętą wszystkim, którzy pragną zbawienia. Ten ślub należy uszanować aż do ostatniego dnia.
Nie bójcie się nadchodzących czasów, kiedy wrogowie Boga będą próbowali wykorzystać Jego Święte Imię, aby akceptować grzech i sprawić, aby stał się do przyjęcia dla wszystkich, kiedy wszystkich pozbawią Jego Ciała i Krwi. Ale to nie będzie miało znaczenia, jeśli wy nadal będziecie służyć mojemu Synowi tak, jak tylko będziecie potrafili. Idźcie w pokoju z nadzieją, że wy wszyscy, którzy kochacie mojego Syna zostaniecie pobłogosławieni darem Ducha Świętego, abyście mogli rozpoznać Prawdę.Wasza Błogosławiona Matka Matka Zbawienia

http://paruzja.info/2013.09.23_13-30.php

Bronimy dzieci przed koszmarem pedofilii

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

64-letni harcmistrz ZHP przez rok ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po prawomocnym skazaniu za czyny pedofilskie wobec dwóch harcerek. W Pruszczu Gdańskim nauczyciel języka angielskiego usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów pedofilskich wobec 26 uczennic, z których najmłodsze miały 8 lat. Wniosek o przedterminowe zwolnienie z więzienia złożył właśnie były ksiądz Paweł Kania skazany za wykorzystywanie seksualne trzech nieletnich chłopców.

Jednocześnie wstrząsnęła nami nagłośniona ostatnio historia 14-latki z Trójmiasta, która popełniła samobójstwo rzucając się pod pociąg. Wiele wskazuje na to, że podobnie jak inne nastolatki została wykorzystana seksualnie i zastraszona przez osoby związane z klubem „Zatoka Sztuki”.

Finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2018 roku wykazały, że kontakt seksualny przed ukończeniem 15. roku życia z osobą dorosłą mogło mieć 2% dzieci. Przy 5,9 milionach dzieci w tym wieku według danych GUS, uwzględniając zróżnicowanie wieku ofiar, oznacza to nawet kilkanaście tysięcy skrzywdzonych dzieci rocznie i kilkadziesięcioro dzieci padających ofiarą pedofila każdego dnia.

Tymczasem dostępne statystyki Krajowego Rejestru Karnego wykazują tylko 700-800 wyroków skazujących za przestępstwa pedofilskie rocznie. Nawet przy uwzględnieniu, że przeciętny pedofil krzywdzi kilkoro dzieci, musimy dostrzec, że znacząca większość ofiar pedofilii nie doczeka się sprawiedliwej kary dla sprawcy. W wielu przypadkach oznacza to kolejne lata bezkarnego wykorzystywania następnych dzieci.

Jestem przekonany, że bez skutecznego działania i skutecznej pomocy dla każdej ofiary pedofilii nie uda się przeciąć poczucia bezkarności i ocalić tysięcy dzieci, które w najbliższych latach mogą paść ofiarą pedofila.

Dlatego podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu doświadczenia prawników Ordo Iuris, aby zaoferować pomoc każdej ofierze pedofilii w Polsce. Bez względu na okoliczności i na osobę sprawcy. Bez żadnych warunków wstępnych. Na każdym etapie postępowania karnego, a także w toku cywilnej sprawy o zadośćuczynienie.

Trudno uwierzyć, ale to pierwszy program pomocy dla ofiar pedofili, który nie różnicuje ofiar ze względu na osobę sprawcy i gwarantuje pomoc każdemu. Tylko w ten sposób pedofilia przestanie być instrumentem politycznych i ideologicznych ataków, a każda ofiara, każde dziecko będzie mogło liczyć na równie skuteczną ochronę.

Aby dotrzeć z pomocą do każdego uruchomiliśmy infolinię i skrzynkę kontaktową, z których mogą skorzystać ofiary oraz ich rodzice. Zaoferowaliśmy też organizacjom i instytucjom pracującym z dziećmi wsparcie we wdrażaniu programów zapobiegających i przeciwdziałających wykorzystywaniu seksualnemu w całej przestrzeni edukacji, w harcerstwie, organizacjach sportowych czy formacyjnych. Nie ograniczamy wsparcia do jednej instytucji, środowiska czy organizacji – bo zło zasługuje na reakcję wszędzie, gdzie jest obecne.

W chwili, gdy piszę do Pani te słowa, do naszych prawników zgłosiło się już 12 osób proszących o wsparcie prawne w związku z dramatem wykorzystywania seksualnego. Dla dobra tych osób i samych postępowań nie mogę w tej chwili podawać szczegółów tych spraw. Mogę jednak powiedzieć, że przedstawiane nam historie, nierzadko opowiadane po raz pierwszy i w ogromnych emocjach, są najlepszym potwierdzeniem, jak słuszna była decyzja o powołaniu Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Zadanie, jakie postawiliśmy przed sobą, jest ogromne. Jednak jestem pewien, że z pomocą naszych Przyjaciół i Darczyńców podołamy temu wyzwaniu. Przecież na szali leży los tysięcy dzieci, które trzeba uwolnić z matni pedofilskiej przestępczości oraz dziesiątki tysięcy, które możemy ocalić przed utratą niewinności i krzywdą rzucającą cień na całe życie.

Już teraz piszą i dzwonią do nas prawnicy, którzy chcą włączyć się w to wielkie przedsięwzięcie. Wierzę, że w najbliższych tygodniach powstanie cała, ogólnopolska sieć wsparcia Ordo Iuris dla ofiar pedofilii.

Bronimy dzieci przed pedofilią

Wiemy, jak chronić dzieci

Lata naszych doświadczeń pozwalają nam planować i realizować tak śmiały projekt, jakim jest szeroki system pomocy dla ofiar pedofilii. Od lat bronimy niewinności dzieci. Dość wspomnieć choćby o akcji „Chrońmy Dzieci”, w ramach której skontrolowaliśmy blisko osiemset szkół pod kątem szkodliwych zajęć wulgarnej edukacji seksualnej, czy merytoryczne wsparcie naszych prawników dla prac nad obywatelskim projektem „Stop pedofilii”, który uzupełnia przepisy karne w zakresie ochrony dzieci przed seksualizacją.

Każdego roku nasi prawnicy pomagają w blisko pięciuset sprawach, oferując skuteczną i bezpłatną pomoc rodzinom, którym grozi bezzasadne odebranie dzieci wskutek administracyjnej przemocy i bezdusznych procedur. Sięgająca 100% skuteczność naszych programów pomocy rodzinom pozwoliła na to, by z przekonaniem otworzyć nowy projekt pomocy ofiarom pedofilii.

Powołanie specjalnego Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży jako odpowiedzi na niezwykle ważny społeczny problem seksualnego krzywdzenia dzieci trzeba traktować jako naturalne uzupełnienie misji Instytutu Ordo Iuris.

Jestem też przekonany, że przez ten projekt połączymy nie tylko siły prawników Ordo Iuris oraz zgłaszających się z całej Polski wolontariuszy, ale także naszych Przyjaciół i Darczyńców, dzięki którym możemy z taką śmiałością planować to przedsięwzięcie.

Wspieram działania Ordo Iuris

Dobre prawo to za mało

W ostatnich latach do polskiego Kodeksu karnego dodano artykuł 200a, dotyczący nawiązywania w Internecie kontaktów w celach seksualnych z dziećmi, oraz 200b, który przewiduje sankcje karne za pochwałę i propagowanie pedofilii. Obecnie za gwałt na dziecku grozi kara do 12 lat więzienia.

Konieczność ochrony dzieci wynika także z aktów prawa międzynarodowego takich jak m.in. Konwencja Rady Europy z Lanzarote, która wprowadziła jednolitą definicję wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej oraz nałożyła obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją oraz tzw. groomingiem, czyli nagabywaniem w celach seksualnych.

Dlaczego zatem, skoro prawo w sposób odpowiedni chroni dzieci, cały czas wielu pedofilów pozostaje na wolności i w poczuciu bezkarności krzywdzi kolejne młode osoby?

Nawet najlepsze przepisy nie spełnią swojego zadania, gdy brakuje instytucji, która zapewniłaby kompleksową, realną pomoc i ochronę prawną dla dzieci, które stały się ofiarami takich przestępstw.

Tymczasem pogrążona w rozpaczy, niejednokrotnie szantażowana przez pedofila ofiara rzadko znajduje siłę, by ujawnić przestępstwo, nie mówiąc już o podjęciu działań prawnych w celu doprowadzenia do skazania winnego w obliczu ogromnej traumy, jaka ją spotkała.

Ordo Iuris pomoże krzywdzonym seksualnie dzieciom

Postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Każda ofiara pedofilii w Polsce może być pewna, że prawnicy Ordo Iuris pomogą jej na wszystkich etapach postępowania – począwszy od ujawnienia zbrodni, zebrania dowodów, sformułowania zarzutów, uczestniczenia w pierwszych czynnościach procesowych w toku śledztwa, reprezentacji w postępowaniu sądowym i wreszcie walki o skazanie winnego na adekwatny wymiar kary oraz zasądzenie zadośćuczynienia dla ofiary.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną Linię Wsparcia Ordo Iuris, której koordynację powierzyłem doświadczonym prawnikom z naszego Centrum Interwencji Procesowej.

Wszyscy nasi prawnicy zaangażowani w pomoc ofiarom pedofilii obok wiedzy prawnej posiadają umiejętności psychologiczne niezbędne do pracy z osobą pokrzywdzoną tym strasznym przestępstwem, zdobyte w czasie specjalnych szkoleń.

Wspieram działania Ordo Iuris

Pomożemy każdemu

W ramach Linii Wsparcia – telefonicznie lub e-mailowo – mogą się do nas zgłaszać zarówno dzieci, jak i osoby pełnoletnie, które w dzieciństwie padły ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, a także rodzice i wszyscy, którzy posiadają informacje o przypadkach pedofilii.

Pomożemy każdemu, niezależnie od tego, kim jest sprawca i z jakiego środowiska się wywodzi.

Musimy doprowadzić do tego, aby powstrzymać w końcu długoletnią niemoc i instrumentalne traktowanie spraw pedofilii i innych przestępstw na tle seksualnym, gdzie pokrzywdzonym jest brutalnie skrzywdzone dziecko. Posiadane doświadczenie procesowe naszych prawników nauczyło nas stawiać ofiarę w centrum działań.

Zapewniam również, że nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Nawet, jeśli zgłosi się do nas osoba, która nie będzie mogła wystarczająco uprawdopodobnić okoliczności świadczących o popełnieniu przestępstwa o charakterze pedofilskim, nie przekreśli to szansy na wsparcie z naszej strony. Wtedy prawnik Ordo Iuris udzieli wsparcia w przygotowaniu profesjonalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, z którym ofiara będzie mogła udać się do prokuratury.

Jeśli okoliczności podane przez ofiarę będą świadczyły o wystąpieniu przestępstwa pedofilskiego, natychmiast zawiadomimy organy ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego na szkodę dziecka, a ofiara czynu pedofilskiego będzie mogła liczyć na wsparcie prawne pełnomocnika, który przeprowadzi ją przez wszystkie etapy postępowania.

Linia wsparcia odbiera zgłoszenia telefoniczne pod numerem 690 070 150 w każdy piątek, w godzinach 12:00 – 18:00. Zgłoszenia przestępstw pedofilskich można również wysyłać na adres e-mailowy zgloszenie@ordoiuris.pl.

Wsparcie dla organizacji pracujących z dziećmi

Jednak równolegle z bezpośrednim wsparciem dla ofiar pedofilii musi iść skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie tym zbrodniom. Chcemy, żeby w każdym środowisku zajmującym się pracą wychowawczą lub opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą zostało zrobione wszystko, by ograniczyć ryzyko występowania przestępstw pedofilskich.

Możemy w tym pomóc każdej organizacji działającej w szkole, harcerstwu, drużynom sportowym, instytucjom kulturalnym czy religijnym. Takie rozwiązania wdrożono już w ostatnich latach w Kościele katolickim, przed którym stoi wielkie zadanie ich pełnego wdrożenia i stałego audytu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Diagnoza ryzyka i skuteczne mechanizmy

Co zatem oferujemy? Proponujemy organizacjom i instytucjom zarówno szczegółową diagnozę obszarów ryzyka i zbadanie procesów zachodzących w danej organizacji, jak i wsparcie w opracowaniu adekwatnych procedur.

Ich celem jest wypracowanie skutecznych mechanizmów zapobiegania pedofilii, a jeśli do niej dojdzie – także identyfikacji przypadków takich przestępstw, reagowania zgodnego z zasadą jawności i współpracy z organami ścigania, wsparcia ofiary oraz ustawicznego kształcenia i wewnętrznej kontroli.

W ramach szkoleń przypomnimy również, że pracownicy takich organizacji muszą być świadomi odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie przestępstwa seksualnego wobec podopiecznego.

Od kilku lat, po nowelizacji Kodeksu karnego, za nieujawnienie organom ścigania faktu popełnienia przestępstwa seksualnego przeciwko małoletniemu poniżej 15. roku życia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W świetle najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów cywilnych zadośćuczynienie pieniężne dla ofiary przestępcy seksualnego przysługuje także od organizacji, która nie dochowała należytej staranności, by zapobiegać popełnieniu przestępstw pedofilskich.

Już teraz wyraźnie widać, że niezbędna będzie nasza współpraca z powołanym przez Prokuratora Generalnego specjalnym zespołem prokuratorów ścigających pedofilię, czy z Państwową Komisją do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii, której pierwszym członkiem z powołania Rzecznika Praw Dziecka został długoletni ekspert Ordo Iuris i dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu dr hab. Błażej Kmieciak.

Wspieram działania Ordo Iuris

Musimy razem ochronić polskie dzieci

Podejmując się ochrony dzieci przed pedofilią i zobowiązując się do kompleksowej pomocy ofiarom tych zbrodni, rozpoczynamy nowy rozdział w historii Ordo Iuris. W ten nowy obszar angażujemy wielu ekspertów Instytutu, a w szczególności prawników Centrum Interwencji Procesowej pod kierownictwem adw. dra Bartosza Lewandowskiego.

Podołamy temu zadaniu – wszak mamy już siedmioletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej świadczonej pro publico bono. Tylko w ubiegłym roku prowadziliśmy dla naszych Beneficjentów ponad 500 spraw.

Szczególnym testem naszej sprawności działania i kompetencji były pierwsze tygodnie epidemii koronawirusa podczas których zorganizowaliśmy błyskawiczną pomoc dla wszystkich Rodaków przebywających w tym czasie w kraju bądź poza nim, aby łatwiej było im poruszać się w gąszczu nowych przepisów wydawanych w tym trudnym okresie. Wydaliśmy pięć edycji poradnika prawnego na czas stanu epidemii i udzieliliśmy ponad 500 porad w ramach dedykowanej infolinii.

Dzisiaj z jeszcze większym zaangażowaniem wkraczamy w obszar ochrony dzieci przed najstraszliwszymi zbrodniami. Z samego faktu, że nikt nie zaoferował takiego wsparcia wcześniej wynika, że sprawa pomocy ofiarom pedofilii i skutecznego ścigania sprawców tych przestępstw wymaga determinacji i skuteczności, które stały się już marką Ordo Iuris.

Będzie to możliwe wyłącznie dzięki ścisłej współpracy naszych prawników i Darczyńców Instytutu, którzy nigdy nie zawiedli pokładanych w nich przez wielu Polaków nadziei.

Zatrzymajmy koszmar pedofilii

Również teraz potrzebujemy Pani pomocy, by chronić dzieci przed przestępstwami pedofilskimi. Szacuję, że koszt prowadzenia tylko jednego postępowania tego typu to przeciętnie 2 000 zł. Spodziewam się, że takich spraw wpłyną do nas dziesiątki. Niezbędne będą również koszty związane z zatrudnieniem ekspertów w dziedzinie kryminalistyki czy psychologii. Nawet uwzględniając wolontaryjne zaangażowanie wielu prawników i ekspertów, dla budżetu Instytutu Ordo Iuris w tych bardzo trudnych miesiącach oznacza to dodatkowe obciążenie w wysokości nie mniejszej niż 60 000 zł tylko w tym roku.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie działań Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam udzielić profesjonalnej pomocy prawnej wszystkim prześladowanym osobom.

Wspieram działania Ordo Iuris

Dzięki Pani wsparciu będziemy mogli skutecznie pomóc wielu ofiarom pedofilii, a także ocalić niewinność wielu dzieci. To wielkie zadanie.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Chyba dla każdego jest oczywiste, że pedofilia to zbrodnia, którą należy ścigać z największą determinacją. Jednak aby było to możliwe, potrzebne jest otoczenie ofiar kompleksową opieką i przeprowadzenie ich z największą delikatnością, ale i profesjonalizmem przez skomplikowane procedury prawne zmierzające do ukarania sprawców, które wymagają nierzadko ponownego zmierzenia się z trudnymi wspomnieniami. Niezbędne jest również przeciwdziałanie pedofilii we wszystkich instytucjach i organizacjach, które pracują z dziećmi i młodzieżą, by do takich tragedii już więcej nie dochodziło. To zadanie dla naszego Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Aby mógł działać sprawnie i nieść pomoc bezbronnym, skrzywdzonym dzieciom, potrzebujemy Pani pomocy. Razem ochrońmy dzieci!


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Lista Nagłych Zgonów: 20050924 Daniel Podrzycki. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:lista-naglych-zgonow-20050924-daniel-podrzycki&catid=25:lista-naglych-zgonow

24 września w wypadku samochodowym zginął Daniel Podrzycki. Miał 42 lata.
robotnik, dziennikarz, polityk, działacz społeczny.
Był przewodniczącym i twórcą Polskiej Partii Pracy.
Założycielem i Przewodniczącym Wolnego Związku Zawodowego Sierpień’80.

Zapamiętamy go jako wybitnego działacza związkowego, organizatora i uczestnika licznych akcji strajkowych i protestacyjnych w obronie praw
pracowniczych. Działacza opozycji w latach 80-tych. Dwukrotnie był wtedy aresztowany i skazany za działalność opozycyjną. Więzień polityczny
PRL. W latach 1989 do 1992 działacz i współzałożyciel NSZZ „Solidarność 80”. Założyciel Wolnego Związku Zawodowego Sierpień’80 – i jego
długoletni przewodniczący.
Organizator wielu protestów robotniczych, demonstracji i strajków. Między innymi, największego strajku w polskim hutnictwie w Hucie Katowice w

1994 roku, strajku przeciwko prywatyzacji Fabryki Samochodów Małolitrażowych w 1992 roku, oraz strajków górniczych w obronie kopalń i miejsc
pracy.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:lista-naglych-zgonow-20050924-daniel-podrzycki&catid=25:lista-naglych-zgonow

KS. PIOTR SKARGA: Na dzień Trójce Przenachwalebniejszej Boga jednego (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5040:ks-piotr-skarga-na-dzien-trojce-przenachwalebniejszej-boga-jednego&catid=11:sancta-ecclesia

KS. PIOTR SKARGA SI
Na dzień Trójce Przenachwalebniejszej Boga jednego


Treść kazania:
Znać Pana Boga prawego nawiętsze szczęście.

I. O prawdziwym Bogu, iż Go tylo sami chrześcijanie znają i dobrze wyznawają, a ten jest Bóg w Trójcy jedyny, Bóg chrześcijański.

Trzy sekty z prawego się Boga próżno chlubią. Bóg prawy zawżdy był we trzech personach. Czemu tajone były w Bóstwie trzy persony u starych
ojców. Stary Zakon jako dziecię niedoskonałe. Objawienie person chowało się do Nowego Zakonu, Mistrzowi nawyższemu, Chrystusowi. Syn Boży, Bóg
prawy. Duch Święty, Bóg prawy. O trzech personach a jednym Bóstwie dzisiejsza Ewangelia. Żydowie nie mają Boga prawego. Żydy odrzucił Pan
Bóg, iż Boga w Trójcy nie przyjęli. Heretycy nie mają Boga prawego. U Turków nie masz Boga prawego. U samych chrześcijan wiadomość o Bogu
prawym została. Jedno Bóstwo i Bóg jeden. W Bóstwie trzy persony. Różność między personami jaka. Persony się nie mieszają. W Bóstwie

liczby nie masz. Jedność nierozdzielna pojedyństwa. Wcielenie Syna Bożego nie przybywa do Trójce Świętej. Posiłek rozumu naszego do wiary
Świętej Trójce. Wiara przekonywa rozum. Ludzki rozum słaby. Wiara chrześcijańska u Proroków przepowiedziana. Wiara chrześcijańska cudami się
umocniła. Krwią się męczenników umocniła. Bałwochwalstwo wiara chrześcijańska zburzyła. Prawa około obyczajów dobrych ma bez przygany. Tak
wiele ludzi świętych między chrześcijany. O Trójcy Świętej w rozmowy się z heretyki nie wdawać. Wiarą rozumieć, pokłonem wyznać,
milczeniem uczcić Trójcę Świętą.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5040:ks-piotr-skarga-na-dzien-trojce-przenachwalebniejszej-boga-jednego&catid=11:sancta-ecclesia

Mocny list arcybiskupa Viganò do prezydenta Trumpa: Odwieczna walka dobra ze złem (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5039:mocny-list-arcybiskupa-vigano-do-prezydenta-trumpa-odwieczna-walka-dobra-ze-zlem&catid=9:pugnae

Bardzo mocny arcybiskup Vigano popisał się wielkim bohaterstwem, bo napisał coś o walce z Panem Bogiem, resztę przemilczał, a nie przestraszył
się, ale jedynie nie napisał o tym, że po drugiej stronie barykady stoją przecież żydzi – sługi diabła.
List jest jednakże bohaterski, bo arcybiskup nie przeprasza żydów za antysemityzm.

Vigano chwali Truma za uczynki, które powinien sprawować Papież – i to od zawsze – gdyby taki był.

Red. Gazeta Warszawska
+
Mocny list arcybiskupa Viganò do prezydenta Trumpa: Odwieczna walka dobra ze złem
Arcybiskup Carlo Maria Viganò ostrzega prezydenta, że obecne kryzysy związane z pandemią koronawirusa i zamieszki w George Floyd są
częścią wiecznej duchowej walki między siłami dobra i zła
Archbishop Viganò’s powerful letter to President Trump: Eternal struggle between good and evil playing out right now
Archbishop Carlo Maria Viganò warns the president that the current crises over the coronavirus pandemic and the George Floyd riots are a part of the
eternal spiritual struggle between the forces of good and evil.
Sat Jun 6, 2020 – 11:59 am EST


Nota redaktora: Arcybiskup Carlo Maria Viganò opublikował dziś ten potężny list do prezydenta Trumpa, ostrzegając go, że obecne kryzysy
związane z pandemią koronawirusów i zamieszkami George’a Floyda są częścią wiecznej walki duchowej między siłami dobra i zła. Zachęca
prezydenta do kontynuowania walki w imieniu „dzieci światłości”. Przeczytaj list w formacie PDF tutaj (
https://s3.amazonaws.com/lifesite/Open_Letter_President_Donald_Trump.pdf ) .
7 czerwca 2020 r
Niedziela Świętej Trójcy

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5039:mocny-list-arcybiskupa-vigano-do-prezydenta-trumpa-odwieczna-walka-dobra-ze-zlem&catid=9:pugnae

NIE SZCZEPIĆ SIĘ … Szczepionka koronawirusowa może zabić 20-30% światowej populacji! (WIDEO) (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:nie-szczepic-sie-szczepionka-koronawirusowa-moze-zabic-20-30-swiatowej-populacji-wideo&catid=23:scientia-et-arte

NIE SZCZEPIĆ SIĘ … Szczepionka koronawirusowa może zabić 20-30% światowej populacji! (WIDEO)
Red. – Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Wszyscy niezależni specjaliści i eksperci jednogłośnie twierdzą, że nie można stworzyć
szczepionki przeciw koronawirusowi, a tym bardziej przez kilka miesięcy. Ostrzegają, że zbliżające się obowiązkowe szczepienia przeciwko
koronawirusowi staną się prawdziwą dywersją przeciwko ludzkości.
Bracia i Siostry! W żadnym wypadku nie należy szczepić się od koronawirusa, jeśli zaczną do tego zmuszać faszystowscy Putiny i Sobianiny.
Uwierzcie! Ani sobie, ani swoim dzieciom ci wrogowie Chrystusa i Rosji tych szczepień nie zrobią. Nie zabijajcie siebie i swoich dzieci! Ten, kto ma
rozum, niech zrozumie!

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:nie-szczepic-sie-szczepionka-koronawirusowa-moze-zabic-20-30-swiatowej-populacji-wideo&catid=23:scientia-et-arte

NOWA METODA ZABICIA KORONAWIRUSA. APEL PROFESORA JUDINA DO WIRUSOLOGÓW I LUDZI PLANETY (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5037:nowa-metoda-zabicia-koronawirusa-apel-profesora-judina-do-wirusologow-i-ludzi-planety&catid=23:scientia-et-arte

Judin Giennadij Wasiljewicz. doktor nauk medycznych, profesor – transplantolog, Honorowy Wynalazca ZSRR, 30 lat kierował dwoma wydziałami Akademii
Medycznej, ma tysiące studentów, byłych studentów.

* Profesor proponuje łatwy sposób leczenia COVID-19, wypróbowany na sobie osobiście •

Profesor poświęca swój wynalazek 90. rocznicy IGMI – IwGMA (skrót od: Iwanowski Państwowy Instytut Medyczny – Iwanowska Państwowa Akademia
Medyczna ; ros: Ивановский государственный медицинский институт (ИГМИ), Ивановская
государственная медицинская академия (IwGMA) …

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5037:nowa-metoda-zabicia-koronawirusa-apel-profesora-judina-do-wirusologow-i-ludzi-planety&catid=23:scientia-et-arte

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Film “Najświętsze Serce” wraca do kin! “To opatrznościowe

Wyczekiwany przez wielu Polaków film „Najświętsze Serce” o powstaniu i rodzeniu się kultu Serca Pana Jezusa wszedł do kin tuż przed ich zamknięciem z powodu epidemii. Dystrybutorowi udało się go jednak przywrócić właśnie teraz, w czerwcu, który w Polsce jest miesiącem dedykowanym Sercu Jezusa. – To opatrznościowe! – słyszymy w Rafaelu.
Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza, kanonika krakowskiego

Sławna i czczona dzięki wspaniałym cnotom
W dniu dzisiejszym, to jest 17 lipca 1399 r., zmarła królowa Jadwiga. Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie. Ona ustanowiła kolegium psałterzystów w katedrze krakowskiej i tamże dwa ołtarze. Ona fundowała klasztor Najświętszej Maryi na Piasku. Ona zaczęła uposażać i murować klasztor braci Słowian. Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała ciało swe włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów, pielgrzymów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. 
Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu, nie można było stwierdzić w niej pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga; odrzuciwszy od siebie wszelką pychę światowej nieprawości, duszę i myśl zwracała jedynie ku modlitwie i czytaniu ksiąg pobożnych, mianowicie Starego i Nowego Testamentu, homilii czterech doktorów, żywotów Ojców, kazań, żywotów świętych, rozważań i kazań błogosławionego Bernarda, św. Ambrożego, objawień św. Brygidy i innych przetłumaczonych z łaciny na polski. Ona żywiła wielu zdolnych młodzieńców poświęcających się nauce. Fundowała kolegium dla Litwinów w Pradze i postarała się o erekcję Wydziału Teologicznego w Krakowie. Ona przeznaczyła testamentem wszystkie swe klejnoty, szaty, pieniądze i wszystek strój królewski na pomoc dla biednych i na odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego. 
Ona zostawiła katedrze krakowskiej także racjonał z samych pereł. Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości.

UWAGA!
Wspomnienie św. Jadwigi zostało przeniesione na 8 czerwca z dnia 17 lipca.

Święta Jadwiga Królowa

Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) i Marii (+ 1395) córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem (1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. W chwili zawarcia ślubu warunkowego Jadwiga miała zaledwie 4 lata. W nadziei na przyszły ślub wysłano Jadwigę do Wiednia. W tym jednak roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna. W tej sytuacji odwołano Jadwigę na Węgry.
Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga – 12.
Wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza z Odolanowa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele wojsk i na nowo przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu. 8 marca 1387 roku Jadwiga wjechała do Lwowa.
Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw na Litwę, jak też w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach. We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, Konradem von Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron (1397). Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem (1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastyczno-polityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem Jadwigi. W 1392 roku udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI (+ 1392) i Bonifacym IX (+ 1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka.
Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: „A kto im łzy powróci?” Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny „na Piasku” w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót. Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga.
Święta Jadwiga KrólowaDo najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku.
Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą – przez 13 lat (1386-1399).

Grobowiec św. Jadwigi
Opłakiwaną przez wszystkich królowę pochowano w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki pod posadzką katedry. W 1949 roku jej grób otwarto ponownie i przeprowadzono badania naukowe. Zachowane kości pochowano w nowej trumnie, którą umieszczono w artystycznym sarkofagu z białego marmuru. Spoczywa w nim dotąd.
Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, uważany za cudowny, nazywany także „krzyżem Jadwigi”, gdyż przed nim królowa miała się często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Tu wreszcie miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego (i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.
Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską (+ 1243). W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. W swoim dekrecie napisał m.in.: „Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych”. Arcybiskup polecił także zbierać fundusze na proces kanonizacyjny Jadwigi. Niestety, Kazimierz Jagiellończyk przeznaczył je na wojnę z Krzyżakami. Starania Jagiellonów o kanonizację św. Kazimierza, pochodzącego z ich rodu, ponownie odsunęły na dalszy plan kanonizację Jadwigi. Potem nastał czas nieustannych wojen i wewnętrznych zamieszek, wreszcie 150 lat trwająca niewola. Dopiero w XX w. starania o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskup krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+ 1951) i kardynał Karol Wojtyła.
Z polecenia św. Jana Pawła II jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franciszek Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której dołączył liczącą ponad 350 stron dokumentację nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień dzisiejszy. Kongregacja do Spraw Kanonizacji na tej podstawie przygotowała relację o kulcie. Na polecenie papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała teksty liturgiczne i wyznaczyła dzień 17 lipca na doroczne wspomnienie Jadwigi. Dokumenty tych kongregacji św. Jan Paweł II osobiście przywiózł do Polski i 8 czerwca 1979 r. na zamknięcie synodu archidiecezji krakowskiej odprawił Mszę świętą ku czci bł. Jadwigi.
W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, w którym napisano: „Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła swoim narodem, popierała rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła wspólnotę kościelną i świecką. […] Wraz z mężem, który dochował obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą wartością. […] Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody”.
Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan Paweł II – na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Z tej racji obchód ku czci św. Jadwigi przeniesiono z pierwotnego terminu (17 lipca, dies natalis Świętej) na dzień 8 czerwca. Była to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej. W homilii Papież-Polak mówił m.in.: „Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu”.

W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki.

Módlmy się.

Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę, królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości, † spraw dzięki jej wstawiennictwu, * abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do św. Brata Alberta
ROZPOCZYNAMY  8 CZERWCA

Życie Brata Alberta - AlbertynkiAlbertynki

Wstęp
W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu…
O. Jak była na początku…
Wstęp odmawia się na początku, w każdym dniu nowenny
Dzień pierwszy
Święty Bracie Albercie, którego Bóg dał naszym czasom za patrona i orędownika w codziennych zmaganiach o byt materialny oraz o kształtowanie naszej tożsamości religijnej i narodowej; przychodzimy do Ciebie, by nauczyć się wielkiej sztuki umiejętnego korzystania z daru życia i poszanowania prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, prawa wolności i ludzkiej godności.
Ty, który w każdym człowieku widziałeś obraz Boży i członka wielkiej rodziny ludzkiej, uproś nam ducha jedności i współodpowiedzialności, byśmy uznając Boga za wspólnego nam Ojca, wypełniali Jego Najświętszą Wolę, a miłując się wzajemnie, zdążali do obiecanego nam szczęścia w niebie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień drugi
Święty Bracie Albercie, który we wszystkich trudnościach ufałeś bezgranicznie Bożej Opatrzności i nigdy nie doznałeś zawodu, ucz nas ufnego zawierzenia Bogu naszego trudnego dziś i niepewnego jutra. Umacniaj w nas wiarę w nieskończoną Wszechmoc i Miłosierdzie Boże, które ogarnia wszystkich ludzi i cały wszechświat.
Wstawiaj się za nami, byśmy w każdym cierpieniu i w doświadczeniach duszy i ciała zwracali się do Chrystusa Miłosiernego z ufnym wezwaniem: Jezu ufam Tobie, pewni, że zostaniemy wysłuchani.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień trzeci
Święty Bracie Albercie, polecamy Ci Kościół święty i tych, którzy z woli Bożej kierują nim na ziemi. Wspieraj swym wstawiennictwem Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane, aby mężnie i nieugięcie stali na straży prawa miłości Boga i bliźniego.
Wypraszaj nam wszystkim łaskę, byśmy byli żywymi członkami Kościoła Chrystusowego, gotowymi oddać swe życie za wiarę. Niech Ewangelia głoszona będzie wszędzie słowem i czynem ogarniając swym zasięgiem ludzi żyjących w nieświadomości religijnej, poniżeniu i opuszczeniu oraz dyskryminacji społecznej.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień czwarty
Święty Bracie Albercie, Ojcze ubogich i bezdomnych, który talent artysty-malarza poświęciłeś odnawianiu znieważonego w ludziach Chrystusa Ecce Homo, dopomóż nam dostrzegać w każdym człowieku Chrystusa i służyć mu miłosiernym czynem. Przyczyniaj się za nami, byśmy pomni na słowa Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili /Mt 25, 40/, wyzwalali się z egoizmu i otwierali oczy oraz serca na potrzeby bliźnich.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień piąty
Święty Bracie Albercie, który w dzieciństwie zaznałeś niedoli sieroctwa, polecamy ci troskę o nasze rodziny. Czuwaj nad trwałością małżeństw i nad odpowiedzialnym rodzicielstwem. Uproś rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, godne warunki życia i rozwoju, by mogły swym dzieciom zapewnić należyte przygotowanie do pełnienia przyszłych zadań.
Módl się do Boga, by dzieci były wychowywane w zdrowej atmosferze miłości rodzicielskiej i aby z domu rodzinnego wyniosły mocne i trwałe zasady życia chrześcijańskiego i przynależności do Kościoła świętego.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień szósty
Święty Bracie Albercie, który walcząc w szeregach powstańczych wykazałeś niezłomną wolę, odwagę i męstwo, Twemu wstawiennictwu polecamy młodzież; bądź dla niej wzorem nieugiętej postawy w opieraniu się złym wpływom współczesnego świata. Pomagaj młodym w dokonywaniu słusznych wyborów życiowych, by umieli na co dzień dawać świadectwo o prawdziwych wartościach, jakimi są: umiłowanie prawdy, dobra, miłości i piękna.
Niech w sercach młodzieży wzrasta miłość do Kościoła świętego oraz duch zdrowego patriotyzmu.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień siódmy
Święty Bracie Albercie, wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, prowadź nas ewangeliczną drogą ubóstwa, byśmy umieli być solidarni z tymi, którzy cierpią braki. Niech dobra doczesne nie przesłaniają nam prawdziwych wartości, które swe źródło mają w Bogu.
Módl się, byśmy przez naśladowanie Pana Jezusa w Jego ubóstwie i czynienie wszystkim dobrze byli głosicielami orędzia Chrystusowego błogosławieństwa, przyobiecanego ubogim w duchu
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień ósmy
Święty Bracie Albercie, wielki synu polskiej ziemi, który broniąc Ojczyzny stałeś się kaleką, a przez trud posługującej miłości względem najbiedniejszych dźwigałeś Naród z nędzy duchowej i materialnej, wzbudzaj w nas głęboką miłość do Ojczyzny, byśmy odpowiedzialnie budowali jej przyszłość, opartą na zasadach wiary, życia moralnego i braterskiej miłości.
Proś za tymi, którzy rządzą naszym krajem, by kierowali się zawsze sprawiedliwością społeczną i dobrem całego Narodu.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień dziewiąty
Święty Bracie Albercie, który uczyłeś, że bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła. Wypraszaj nam dobroć serca, byśmy niosąc każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy przyczyniali się do zmniejszenia cierpień naszych bliźnich.
Wyjednaj nam łaskę ewangelicznej miłości, która nas zbliży do siebie i pomoże tworzyć rodzinę dzieci Bożych.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wezwanie:
W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

„W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami formowania się dwóch przeciwnych stron, które nazwałbym biblijnymi: dzieci światłości i dzieci ciemności” – napisał hierarcha. Ci pierwsi stanowią większość, drudzy są w radykalnej mniejszości, ale zarazem pełnią często prominentne funkcje w administracji, polityce, ekonomii i mediach.
„W niewytłumaczalny sposób dobrzy stali się zakładnikami nikczemników i tych, którzy im pomagają gwoli własnego interesu lub ze strachu” – dodał. 

„W społeczeństwie, Panie Prezydencie, te dwie przeciwne rzeczywistości współistnieją jako odwieczni wrogowie, tak jak odwiecznymi wrogami są Bóg i szatan. Wydaje się, że dzieci ciemności – które możemy łatwo identyfikować z głębokim państwem, któremu mądrze się Pan sprzeciwia i które toczy dziś przeciwko Panu zajadłą walkę – a zatem wydaje się, że dzieci ciemności zdecydowały się, by tak rzec, położyć karty na stół i ujawnić swoje plany” – wskazał.Według abp. Viganò wkrótce może się okazać, że kryzys koronawirusa był kolosalną operacją społecznej inżynierii przeprowadzoną przez ludzi, którzy chcą decydować o losie ludzkości i roszczą sobie prawo do działania wbrew woli obywateli oraz ich reprezentantów w rządach na całym świecie.

Według abp. Viganò istnieje wszakże nie tylko głębokie państwo, ale także głęboki kościół

„Są wierni pasterze, którzy troszczą się o trzodę Chrystusa, ale są też niewierzący najemnicy, którzy chcą trzodę rozproszyć i wydać owce na pastwę drapieżnych wilków. Nie jest zaskoczeniem, że ci najemnicy są sojusznikami dzieci ciemności i nienawidzą dzieci światła: tak jak istnieje głębokie państwo, tak istnieje też głęboki kościół, który zdradza swoje obowiązki i wyrzeka się przed Bogiem swojego powołania” – napisał.

„Jest niepokojące, że są biskupi, którzy dowiedli swoimi słowami, że są sprzymierzeni z przeciwną stroną. Służą głębokiemu państwu, globalizmowi, urawniłowce myśli, nowemu porządkowi świata, do którego dążą w wielkim zapale w imię uniwersalnego braterstwa, które nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, a które przywołuje na myśl masońskie ideały ludzi chcących zdominować świat wyrzucając Boga z sądów, szkół, rodzin i być może nawet z kościołów” – wskazał. 

Na końcu abp Viganò wezwał do modlitwy za prezydenta Donalda Trumpa, za Stany Zjednoczone i za całą ludzkość wystawioną na niebywałe ataki szatana. 

„W obliczu mocy modlitwy na nice obrócą się wszystkie kłamstwa dzieci ciemności, ich knowania zostaną ujawnione, ich zdrada stanie się jawna, ich przerażająca siła stanie się niczym, wyciągnięta na światło i ukazana tym, czym jest: piekielnym oszustwem” – napisał.
Read more: https://www.pch24.pl/abp-vigano-napisal-list-do-trumpa-o-covid-19–zamieszkach-i-walce-z-silami-ciemnosci,76454,i.html#ixzz6OgufudQs

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

64-letni harcmistrz ZHP przez rok ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po prawomocnym skazaniu za czyny pedofilskie wobec dwóch harcerek. W Pruszczu Gdańskim nauczyciel języka angielskiego usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów pedofilskich wobec 26 uczennic, z których najmłodsze miały 8 lat. Wniosek o przedterminowe zwolnienie z więzienia złożył właśnie były ksiądz Paweł Kania skazany za wykorzystywanie seksualne trzech nieletnich chłopców.

Jednocześnie wstrząsnęła nami nagłośniona ostatnio historia 14-latki z Trójmiasta, która popełniła samobójstwo rzucając się pod pociąg. Wiele wskazuje na to, że podobnie jak inne nastolatki została wykorzystana seksualnie i zastraszona przez osoby związane z klubem „Zatoka Sztuki”.

Finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2018 roku wykazały, że kontakt seksualny przed ukończeniem 15. roku życia z osobą dorosłą mogło mieć 2% dzieci. Przy 5,9 milionach dzieci w tym wieku według danych GUS, uwzględniając zróżnicowanie wieku ofiar, oznacza to nawet kilkanaście tysięcy skrzywdzonych dzieci rocznie i kilkadziesięcioro dzieci padających ofiarą pedofila każdego dnia.

Tymczasem dostępne statystyki Krajowego Rejestru Karnego wykazują tylko 700-800 wyroków skazujących za przestępstwa pedofilskie rocznie. Nawet przy uwzględnieniu, że przeciętny pedofil krzywdzi kilkoro dzieci, musimy dostrzec, że znacząca większość ofiar pedofilii nie doczeka się sprawiedliwej kary dla sprawcy. W wielu przypadkach oznacza to kolejne lata bezkarnego wykorzystywania następnych dzieci.

Jestem przekonany, że bez skutecznego działania i skutecznej pomocy dla każdej ofiary pedofilii nie uda się przeciąć poczucia bezkarności i ocalić tysięcy dzieci, które w najbliższych latach mogą paść ofiarą pedofila.

Dlatego podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu doświadczenia prawników Ordo Iuris, aby zaoferować pomoc każdej ofierze pedofilii w Polsce. Bez względu na okoliczności i na osobę sprawcy. Bez żadnych warunków wstępnych. Na każdym etapie postępowania karnego, a także w toku cywilnej sprawy o zadośćuczynienie.

Trudno uwierzyć, ale to pierwszy program pomocy dla ofiar pedofili, który nie różnicuje ofiar ze względu na osobę sprawcy i gwarantuje pomoc każdemu. Tylko w ten sposób pedofilia przestanie być instrumentem politycznych i ideologicznych ataków, a każda ofiara, każde dziecko będzie mogło liczyć na równie skuteczną ochronę.

Aby dotrzeć z pomocą do każdego uruchomiliśmy infolinię i skrzynkę kontaktową, z których mogą skorzystać ofiary oraz ich rodzice. Zaoferowaliśmy też organizacjom i instytucjom pracującym z dziećmi wsparcie we wdrażaniu programów zapobiegających i przeciwdziałających wykorzystywaniu seksualnemu w całej przestrzeni edukacji, w harcerstwie, organizacjach sportowych czy formacyjnych. Nie ograniczamy wsparcia do jednej instytucji, środowiska czy organizacji – bo zło zasługuje na reakcję wszędzie, gdzie jest obecne.

W chwili, gdy piszę do Pani te słowa, do naszych prawników zgłosiło się już 12 osób proszących o wsparcie prawne w związku z dramatem wykorzystywania seksualnego. Dla dobra tych osób i samych postępowań nie mogę w tej chwili podawać szczegółów tych spraw. Mogę jednak powiedzieć, że przedstawiane nam historie, nierzadko opowiadane po raz pierwszy i w ogromnych emocjach, są najlepszym potwierdzeniem, jak słuszna była decyzja o powołaniu Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Zadanie, jakie postawiliśmy przed sobą, jest ogromne. Jednak jestem pewien, że z pomocą naszych Przyjaciół i Darczyńców podołamy temu wyzwaniu. Przecież na szali leży los tysięcy dzieci, które trzeba uwolnić z matni pedofilskiej przestępczości oraz dziesiątki tysięcy, które możemy ocalić przed utratą niewinności i krzywdą rzucającą cień na całe życie.

Już teraz piszą i dzwonią do nas prawnicy, którzy chcą włączyć się w to wielkie przedsięwzięcie. Wierzę, że w najbliższych tygodniach powstanie cała, ogólnopolska sieć wsparcia Ordo Iuris dla ofiar pedofilii.

Bronimy dzieci przed pedofilią

Wiemy, jak chronić dzieci

Lata naszych doświadczeń pozwalają nam planować i realizować tak śmiały projekt, jakim jest szeroki system pomocy dla ofiar pedofilii. Od lat bronimy niewinności dzieci. Dość wspomnieć choćby o akcji „Chrońmy Dzieci”, w ramach której skontrolowaliśmy blisko osiemset szkół pod kątem szkodliwych zajęć wulgarnej edukacji seksualnej, czy merytoryczne wsparcie naszych prawników dla prac nad obywatelskim projektem „Stop pedofilii”, który uzupełnia przepisy karne w zakresie ochrony dzieci przed seksualizacją.

Każdego roku nasi prawnicy pomagają w blisko pięciuset sprawach, oferując skuteczną i bezpłatną pomoc rodzinom, którym grozi bezzasadne odebranie dzieci wskutek administracyjnej przemocy i bezdusznych procedur. Sięgająca 100% skuteczność naszych programów pomocy rodzinom pozwoliła na to, by z przekonaniem otworzyć nowy projekt pomocy ofiarom pedofilii.

Powołanie specjalnego Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży jako odpowiedzi na niezwykle ważny społeczny problem seksualnego krzywdzenia dzieci trzeba traktować jako naturalne uzupełnienie misji Instytutu Ordo Iuris.

Jestem też przekonany, że przez ten projekt połączymy nie tylko siły prawników Ordo Iuris oraz zgłaszających się z całej Polski wolontariuszy, ale także naszych Przyjaciół i Darczyńców, dzięki którym możemy z taką śmiałością planować to przedsięwzięcie.

Wspieram działania Ordo Iuris

Dobre prawo to za mało

W ostatnich latach do polskiego Kodeksu karnego dodano artykuł 200a, dotyczący nawiązywania w Internecie kontaktów w celach seksualnych z dziećmi, oraz 200b, który przewiduje sankcje karne za pochwałę i propagowanie pedofilii. Obecnie za gwałt na dziecku grozi kara do 12 lat więzienia.

Konieczność ochrony dzieci wynika także z aktów prawa międzynarodowego takich jak m.in. Konwencja Rady Europy z Lanzarote, która wprowadziła jednolitą definicję wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej oraz nałożyła obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją oraz tzw. groomingiem, czyli nagabywaniem w celach seksualnych.

Dlaczego zatem, skoro prawo w sposób odpowiedni chroni dzieci, cały czas wielu pedofilów pozostaje na wolności i w poczuciu bezkarności krzywdzi kolejne młode osoby?

Nawet najlepsze przepisy nie spełnią swojego zadania, gdy brakuje instytucji, która zapewniłaby kompleksową, realną pomoc i ochronę prawną dla dzieci, które stały się ofiarami takich przestępstw.

Tymczasem pogrążona w rozpaczy, niejednokrotnie szantażowana przez pedofila ofiara rzadko znajduje siłę, by ujawnić przestępstwo, nie mówiąc już o podjęciu działań prawnych w celu doprowadzenia do skazania winnego w obliczu ogromnej traumy, jaka ją spotkała.

Ordo Iuris pomoże krzywdzonym seksualnie dzieciom

Postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Każda ofiara pedofilii w Polsce może być pewna, że prawnicy Ordo Iuris pomogą jej na wszystkich etapach postępowania – począwszy od ujawnienia zbrodni, zebrania dowodów, sformułowania zarzutów, uczestniczenia w pierwszych czynnościach procesowych w toku śledztwa, reprezentacji w postępowaniu sądowym i wreszcie walki o skazanie winnego na adekwatny wymiar kary oraz zasądzenie zadośćuczynienia dla ofiary.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną Linię Wsparcia Ordo Iuris, której koordynację powierzyłem doświadczonym prawnikom z naszego Centrum Interwencji Procesowej.

Wszyscy nasi prawnicy zaangażowani w pomoc ofiarom pedofilii obok wiedzy prawnej posiadają umiejętności psychologiczne niezbędne do pracy z osobą pokrzywdzoną tym strasznym przestępstwem, zdobyte w czasie specjalnych szkoleń.

Wspieram działania Ordo Iuris

Pomożemy każdemu

W ramach Linii Wsparcia – telefonicznie lub e-mailowo – mogą się do nas zgłaszać zarówno dzieci, jak i osoby pełnoletnie, które w dzieciństwie padły ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, a także rodzice i wszyscy, którzy posiadają informacje o przypadkach pedofilii.

Pomożemy każdemu, niezależnie od tego, kim jest sprawca i z jakiego środowiska się wywodzi.

Musimy doprowadzić do tego, aby powstrzymać w końcu długoletnią niemoc i instrumentalne traktowanie spraw pedofilii i innych przestępstw na tle seksualnym, gdzie pokrzywdzonym jest brutalnie skrzywdzone dziecko. Posiadane doświadczenie procesowe naszych prawników nauczyło nas stawiać ofiarę w centrum działań.

Zapewniam również, że nikogo nie pozostawimy bez pomocy. Nawet, jeśli zgłosi się do nas osoba, która nie będzie mogła wystarczająco uprawdopodobnić okoliczności świadczących o popełnieniu przestępstwa o charakterze pedofilskim, nie przekreśli to szansy na wsparcie z naszej strony. Wtedy prawnik Ordo Iuris udzieli wsparcia w przygotowaniu profesjonalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, z którym ofiara będzie mogła udać się do prokuratury.

Jeśli okoliczności podane przez ofiarę będą świadczyły o wystąpieniu przestępstwa pedofilskiego, natychmiast zawiadomimy organy ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego na szkodę dziecka, a ofiara czynu pedofilskiego będzie mogła liczyć na wsparcie prawne pełnomocnika, który przeprowadzi ją przez wszystkie etapy postępowania.

Linia wsparcia odbiera zgłoszenia telefoniczne pod numerem 690 070 150 w każdy piątek, w godzinach 12:00 – 18:00. Zgłoszenia przestępstw pedofilskich można również wysyłać na adres e-mailowy zgloszenie@ordoiuris.pl.

Wsparcie dla organizacji pracujących z dziećmi

Jednak równolegle z bezpośrednim wsparciem dla ofiar pedofilii musi iść skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie tym zbrodniom. Chcemy, żeby w każdym środowisku zajmującym się pracą wychowawczą lub opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą zostało zrobione wszystko, by ograniczyć ryzyko występowania przestępstw pedofilskich.

Możemy w tym pomóc każdej organizacji działającej w szkole, harcerstwu, drużynom sportowym, instytucjom kulturalnym czy religijnym. Takie rozwiązania wdrożono już w ostatnich latach w Kościele katolickim, przed którym stoi wielkie zadanie ich pełnego wdrożenia i stałego audytu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Diagnoza ryzyka i skuteczne mechanizmy

Co zatem oferujemy? Proponujemy organizacjom i instytucjom zarówno szczegółową diagnozę obszarów ryzyka i zbadanie procesów zachodzących w danej organizacji, jak i wsparcie w opracowaniu adekwatnych procedur.

Ich celem jest wypracowanie skutecznych mechanizmów zapobiegania pedofilii, a jeśli do niej dojdzie – także identyfikacji przypadków takich przestępstw, reagowania zgodnego z zasadą jawności i współpracy z organami ścigania, wsparcia ofiary oraz ustawicznego kształcenia i wewnętrznej kontroli.

W ramach szkoleń przypomnimy również, że pracownicy takich organizacji muszą być świadomi odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie przestępstwa seksualnego wobec podopiecznego.

Od kilku lat, po nowelizacji Kodeksu karnego, za nieujawnienie organom ścigania faktu popełnienia przestępstwa seksualnego przeciwko małoletniemu poniżej 15. roku życia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W świetle najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów cywilnych zadośćuczynienie pieniężne dla ofiary przestępcy seksualnego przysługuje także od organizacji, która nie dochowała należytej staranności, by zapobiegać popełnieniu przestępstw pedofilskich.

Już teraz wyraźnie widać, że niezbędna będzie nasza współpraca z powołanym przez Prokuratora Generalnego specjalnym zespołem prokuratorów ścigających pedofilię, czy z Państwową Komisją do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii, której pierwszym członkiem z powołania Rzecznika Praw Dziecka został długoletni ekspert Ordo Iuris i dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu dr hab. Błażej Kmieciak.

Wspieram działania Ordo Iuris

Musimy razem ochronić polskie dzieci

Podejmując się ochrony dzieci przed pedofilią i zobowiązując się do kompleksowej pomocy ofiarom tych zbrodni, rozpoczynamy nowy rozdział w historii Ordo Iuris. W ten nowy obszar angażujemy wielu ekspertów Instytutu, a w szczególności prawników Centrum Interwencji Procesowej pod kierownictwem adw. dra Bartosza Lewandowskiego.

Podołamy temu zadaniu – wszak mamy już siedmioletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej świadczonej pro publico bono. Tylko w ubiegłym roku prowadziliśmy dla naszych Beneficjentów ponad 500 spraw.

Szczególnym testem naszej sprawności działania i kompetencji były pierwsze tygodnie epidemii koronawirusa podczas których zorganizowaliśmy błyskawiczną pomoc dla wszystkich Rodaków przebywających w tym czasie w kraju bądź poza nim, aby łatwiej było im poruszać się w gąszczu nowych przepisów wydawanych w tym trudnym okresie. Wydaliśmy pięć edycji poradnika prawnego na czas stanu epidemii i udzieliliśmy ponad 500 porad w ramach dedykowanej infolinii.

Dzisiaj z jeszcze większym zaangażowaniem wkraczamy w obszar ochrony dzieci przed najstraszliwszymi zbrodniami. Z samego faktu, że nikt nie zaoferował takiego wsparcia wcześniej wynika, że sprawa pomocy ofiarom pedofilii i skutecznego ścigania sprawców tych przestępstw wymaga determinacji i skuteczności, które stały się już marką Ordo Iuris.

Będzie to możliwe wyłącznie dzięki ścisłej współpracy naszych prawników i Darczyńców Instytutu, którzy nigdy nie zawiedli pokładanych w nich przez wielu Polaków nadziei.

Zatrzymajmy koszmar pedofilii

Również teraz potrzebujemy Pani pomocy, by chronić dzieci przed przestępstwami pedofilskimi. Szacuję, że koszt prowadzenia tylko jednego postępowania tego typu to przeciętnie 2 000 zł. Spodziewam się, że takich spraw wpłyną do nas dziesiątki. Niezbędne będą również koszty związane z zatrudnieniem ekspertów w dziedzinie kryminalistyki czy psychologii. Nawet uwzględniając wolontaryjne zaangażowanie wielu prawników i ekspertów, dla budżetu Instytutu Ordo Iuris w tych bardzo trudnych miesiącach oznacza to dodatkowe obciążenie w wysokości nie mniejszej niż 60 000 zł tylko w tym roku.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie działań Instytutu kwotą 50 zł, 80 zł, 130 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam udzielić profesjonalnej pomocy prawnej wszystkim prześladowanym osobom.

Wspieram działania Ordo Iuris

Dzięki Pani wsparciu będziemy mogli skutecznie pomóc wielu ofiarom pedofilii, a także ocalić niewinność wielu dzieci. To wielkie zadanie.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Chyba dla każdego jest oczywiste, że pedofilia to zbrodnia, którą należy ścigać z największą determinacją. Jednak aby było to możliwe, potrzebne jest otoczenie ofiar kompleksową opieką i przeprowadzenie ich z największą delikatnością, ale i profesjonalizmem przez skomplikowane procedury prawne zmierzające do ukarania sprawców, które wymagają nierzadko ponownego zmierzenia się z trudnymi wspomnieniami. Niezbędne jest również przeciwdziałanie pedofilii we wszystkich instytucjach i organizacjach, które pracują z dziećmi i młodzieżą, by do takich tragedii już więcej nie dochodziło. To zadanie dla naszego Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Aby mógł działać sprawnie i nieść pomoc bezbronnym, skrzywdzonym dzieciom, potrzebujemy Pani pomocy. Razem ochrońmy dzieci!


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Anna Krogulska – Cudowny obraz Chrystusa Króla

Życie Jezusa • Polski • Oficjalny film Full HD

 

Bóg katolików nie jest bogiem żydów czy muzułmanów. Kazanie o Trójcy Świętej

Nierządnica opanowała Kościół !

Tylko 144 000 ludzi trafi do Nieba ?

NAPIERAJCIE! Odwracacie fale, czynicie decydującą przewagę, która przeważa szalę na Naszą korzyść.

Nie bójcie się Znaków Czasu! Raczej wołajcie… Jak wspaniale, nasz Bóg panuje! 25 sierpnia 2017 r. –

Liebesbeiefe von Jesus – Loveletters from Jesus         https://www.youtube.com/watch?v=vOVQs_NjgDs  4 czerwca

 

Słowa Jezusa przez siostrę Clare. Moi ukochani Heartdwellers, nasze modlitwy czynią różnicę. Tej nocy po Komunii, Pan natychmiast mi powiedział …

Czytaj dalej

Brzezinski OSTRO u Roli ws. COVID-19: „Wy***e telewizory
przez okno”! O szczepieniach, Bosaku i TVP!

https://www.youtube.com/watch?v=NFeaXPoPaJI

Szokujący raport Pani Władzi z Chicago!
Co tam się naprawdę dzieje? Rasizm czy ideologia?

https://www.youtube.com/watch?v=TTBI4UY0OiY

To jest straszne, żeby ludzie sami walczyli o swoje życie z Rządem, który którego wybrali.
PILNE! Międzynarodowy protest przeciw przymusowi
szczepień COVID-1984 w Warszawie!

https://www.youtube.com/watch?v=4kWRQCItf2Q

Protest przeciw przymusowi szczepień przeszedł ulicami Warszawy! Komentarz na gorąco! J. Zagórski

https://www.youtube.com/watch?v=S2EtKCb02Do

MARSZNIEPODLEGŁOŚCI LOGO
WWW.MARSZNIEPODLEGLOSCI.PL

Tylko razem zwyciężymy!
WSPOMÓŻ
MARSZNIEPODLEGŁOŚCI
-https://marszniepodleglosci.pl/strefa-sponsorow/
Jeżeli nie widzą Państwo niniejszej widomości lub mają Państwo problem z otwieraniem załączników, to prosimy o skorzystanie z odnośnika klikając >>TUTAJ<< lub skopiowanie  do swojej przeglądarki następującego adresu: https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2020/06/SMN_20200606.html
  Warszawa, 06.06.2020 r.  
Drodzy Darczyńcy Marszu Niepodległości i Mediów Narodowych!
Każdy z Państwa widział już zapewne przerażające obrazy i filmy ujawniające, w jaki sposób podjudzona społeczność pastwi się nad zwykłymi ludźmi bijąc i kopiąc. Nie oszczędza ona w swoich ciosach ani kobiet, ani osób starszych, ani niepełnosprawnych. Po pobiciu buntownicy okradają z dobytku całego życia. Te obrazy przerażają i powinny stanowić początek głębokiej refleksji.

OBRAZ 
 - Bestialskie
zachowanie anarchistówAgresja lewicy wzrasta z roku na rok: zamieszki, dewastacje, pobicia, świętokradztwa, a wszystko przy finansowym wsparciu „filantropów” spod znaku Sorosa i polityków takich jak Rafał Trzaskowski. Doświadczyliśmy już symptomów ich antypatii. Pamiętacie Państwo sprawę opryszków, którzy zajechali drogę wolontariuszowi organizacji Prolife? Nie ma co czekać, aż plaga z USA w pełni przeniesie się do nas. Otworzyliśmy zrzutkę na Straż Marszu Niepodległości – organizację, która od lat ochrania patriotyczne wydarzenia przed lewacką agresją. Pragnę Państwa zapewnić, że gdyby podobna sytuacja nastała w Polsce, to Straż Marszu Niepodległości wyjdzie na ulice, aby bronić zwykłych Polaków.

Wydarzenia jakie mają miejsce w USA, pokazują nam, do czego będzie chciała doprowadzić lewica również w Polsce. Powód nie będzie ważny, bo sztucznie wygeneruje się go w mediach, których kapitał wspiera takie organizacje jak Antifa. Właśnie ona dokłada dziś wszelkich starań, aby ze środowiska niepodległościowego zrobić nazistów i faszystów, zaprzeczając tym samym historii, która przypomina, że polscy Narodowcy z nazizmem i faszyzmem walczyli z karabinem w ręku, że Polscy Narodowcy ginęli w obronie słabszych przed okrucieństwem i tyranią bolszewizmu, nazizmu i faszyzmu.

OBRAZ - Straż
Marszu vs antifa - co wybierasz?
WSPIERAJ  NASZE DZIAŁANIA!


WPŁAĆ 
 PRZEZ 
 POLSKI SYSTEM
HOTPAY -
https://marszniepodleglosci.pl/hotpay/
Wpłać
rzez 
 tPay

WPŁAĆ 
 PRZY POMOCYPAYPAL
-https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=74MKSC3XCFQUA

Dane do przelewu tradycyjnego i inne formy przelewów na dole listu lub na stronie https://marszniepodleglosci.pl/wplaty/

Szanowni Państwo,
Straż Marszu Niepodległości to grupa wolontariuszy, którzy często pracują jako ratownicy medyczni, strażacy oraz pracownicy ochrony, kierowcy, prawnicy i przedsiębiorcy. Poświęcają oni swój czas dla naszego bezpieczeństwa podczas wielu manifestacji. Powołani zostali nie do rewolucji lecz do niesienia porządku. Na Marszu Niepodległości wykazywali się tak wielkim profesjonalizmem, że otrzymali wyrazy uznania od służb porządkowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będziemy bronić Państwa przed bolszewickim podejściem do prawa własności, będziemy bronić Polaków przed ludźmi, dla których słowo honor nie istnieje.

OBRAZ -
https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2020/06/20200606_SMN_04.png Straż Marszu Niepodległości z pewnością dla wielu pozostaje niezauważona. W każdym z naszych wspólnych przedsięwzięć bierze udział Straż Marszu Niepodległości. Dostrzegamy ją, gdy jest w kamizelkach i prowadzi bezpośrednie działania zabezpieczające. Nie widzimy natomiast większości jej wysiłku: planowania, działań rozpoznawczych, szkoleń, przygotowań logistycznych, dowodzenia i wielu, wielu innych zadań, które ta formacja realizuje. Szczególną rolę we wszelkich działaniach pełni dobrze zaplanowana i przygotowana logistyka. Bez niej Straż Marszu byłaby jedynie improwizacją, której ze wszystkich sił unikamy. Stawiamy na solidną i wzorową organizację.

Zaledwie od ostatniego Marszu Niepodległości II Samodzielny Pluton Logistyczny Straży Marszu Niepodległości przepracował kilkaset osobogodzin oraz dokonał zakupów na kilkanaście tysięcy złotych – wszystko to w ramach przygotowań do kolejnego Marszu Niepodległości i zabezpieczenia innych wydarzeń w 2020 roku. Poza wielkim logistycznym przedsięwzięciem, jakim jest wielka patriotyczna manifestacja 11 listopada, Straż Marszu Niepodległości zabezpiecza i organizuje (bądź pomaga w organizacji) między innymi takie przedsięwzięcia jak: Marsz Żołnierzy Wyklętych, Marsz Świętości Życia, Marsze dla Życia i Rodziny, Marsz Powstania Warszawskiego.

OBRAZ 
 - Straż Marszu

Przeprowadzenie oraz zabezpieczenie każdego z tych wydarzeń wymaga ogromnych nakładów finansowych. Na naszych barkach spoczywa pokrycie zarówno kosztów szkoleń dla członków Straży Marszu Niepodległości, zakwaterowanie, jak i zakup niezbędnego sprzętu. Ponosimy te koszty, by móc w profesjonalny sposób zapewnić każdemu z Państwa bezpieczeństwo podczas organizowanych przez nas wydarzeń. OBRAZ - Straż MarszuZaledwie w tym roku zakupiliśmy: środki zabezpieczenia indywidualnego dla członków Straży, środki łączności, sprzęt nagłośnieniowy, plecaki na wyposażenie drużyn Straży, latarki czołowe, środki opatrunkowe i apteczki osobiste dla strażników, wyposażenie elektryczne, środki obserwacji dziennej oraz wyposażenie namiotów. Wynajęliśmy również nowy magazyn, który umożliwi nam przechowywanie tego sprzętu.
OBRAZ - Straż MarszuDzięki tym zakupom cały czas podnosimy zdolności logistyczne Straży Marszu Niepodległości. Rośnie stopień niezależności Straży oraz skraca się czas osiągania zdolności naszych pododdziałów do działań zabezpieczających.
Bez Państwa wsparcia nie byłoby to możliwe. Dlatego też pragnę bardzo serdecznie podziękować za każdą złotówkę, którą wpłacili Państwo na rzecz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
To dzięki tym środkom II Samodzielny Pluton Logistyczny może przygotowywać zaplecze sprzętowe i organizacyjne dla pozostałych pododdziałów Straży Marszu Niepodległości. Środki te umożliwią nam też prowadzenie regularnych szkoleń niezbędnych do utrzymania jej sprawności.
ROBERT FOTOGRAFIA -
https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2019/05/60351506_2311163582240351_6381181521830608896_o.jpg
Dziękuję w imieniu wszystkich działaczy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Z narodowym pozdrowieniemRobert Bąkiewicz 
 - podpis
ROBERT BĄKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
PS Kiedy widzę Amerykanów, tych czarnych i tych białych, którzy bronią dorobku całego życia przed ludźmi, dla których kradzież staje się zabawą, przy której można jeszcze kogoś pobić, to modlę się o odrodzenie polskich elit – mądrych, rozumnych, potrafiących udzielać rad, mężnych, umiejętnych, pełnych bojaźni Bożej i pobożnych. Takich elit dzisiaj Polsce trzeba.
WSPIERAJTRADYCYJNIE
DANE DO PRZELEWU :
Stowarzyszenie

„Marsz Niepodległości”
ul. Majdańska 1 lok.11
04-088 Warszawa
TYTUŁEM :
Darowizna na cele statutowe

NUMER RACHUNKU (PKO BP) :
34 1020 1013 0000 0602 0352 8726

DLA WPŁAT ZAGRANICZNYCH :
SWIFT BPKOPLPW
KONTA WALUTOWE (PKO BP) :
EUR 35 1020 1013 0000 0602 0403 3205
USD 40 1020 1013 0000 0402 0403 3213
GBP 45 1020 1013 0000 0202 0403 3221

WSPIERAMONLINE
WPŁAĆ PRZEZ POLSKI
SYSTEMHOTPAY
-https://marszniepodleglosci.pl/hotpay/
WPŁAĆ 

 PRZEZ SYSTEM TPAY -
https://marszniepodleglosci.pl/tpay/
WPŁAĆ PRZEZ SYSTEM PAYPAL -
https://marszniepodleglosci.pl/paypal/

WSPARCIE SMS
wsparcie SMS
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI LOGO

STOWARZYSZENIE

„MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI”
ul. Majdańska 1/11
04-088 Warszawa

KRS: 0000406677
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Ząbkowska 11/4, 03-736 Warszawa
E-MAIL: kontakt(at)marszniepodleglosci.pl
LINIA INFORMACYJNA: +48 500 072 622

 PODPISZ TERAZ: Zatrzymaj aborcję w ONZ

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych zgromadziła członków Komisji ds. Populacji i Rozwoju na nadzwyczajnej sesji, by zdecydować, w jaki sposób wykorzystać fundusze pomocy międzynarodowej, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Sprawa jest pilna, okazało się, że to aborcja jest jednym z głównych priorytetów.

Termin ostatecznej decyzji ONZ w tej sprawie  upływa 15 czerwca.

Bardzo proszę podpisać petycję teraz, żądając od Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju zaprzestania używania epidemii COVID-19 w celu finansowania powszechnego dostępu do aborcji na całym świecie.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.Państwo,

nasza reakcja musi być natychmiastowa. Prosimy pomóc nam pokonać proaborcyjne lobby usadowione w jednym z najważniejszych międzynarodowych gremiów.

Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD), w piątek 29 maja 2020 r., zwołała w trybie pilnym swoich członków na posiedzenie. Początkowo było ono zaplanowane na 30 marca – 3 kwietnia, ale z powodu wybuchu epidemii COVID-19 zostało przełożone.

Chodziło o nagły udział w sesji zdalnej, na której negocjowane były sposoby wykorzystania międzynarodowych środków pomocowych w reakcji na pandemię. Niestety, finansowanie międzynarodowej pomocy na rzecz powszechnego dostępu do aborcji stało się jednym z kluczowych priorytetów.

NIE dla aborcji! Bardzo proszę podpisać naszą petycję do przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) żądając, aby zaprzestano wykorzystywania kryzysu związanego z pandemią COVID-19 do finansowania aborcji.

Mamy czas na działanie jedynie do 15 czerwca. Teraz trwa wspólna praca z przedstawicielami poszczególnych krajów w celu ostatecznego opracowania wynegocjowanego dokumentu.

Jeżeli zostanie on zatwierdzony w obecnej formie, środki na pomoc międzynarodową przeznaczoną na pomoc ofiarom pandemii COVID-19 zostaną skierowane na…

 • Aborcję i wdrażanie strategii na rzecz zwiększenia dostępu do niej na całym świecie.
 • Prezerwatywy oraz inne środki kontroli urodzeń.
 • Edukację seksualną dzieci.

 

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby wysłać jasny komunikat o zasięgu międzynarodowym. Mówimy stanowcze NIE dla międzynarodowego prawa do aborcji.

Bardzo proszę o złożenie swojego podpisu: NIE zgadzamy się na finansowanie i promocję aborcji przez Komisję ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dokument przyjęty 29 maja, nad którym negocjacje zakończą się 15 czerwca nosi dla niepoznaki tytuł „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)”.

Bezpieczeństwo żywnościowe i zaopatrzenie w żywność są bez wątpienia podstawowymi potrzebami na całym świecie. Czytając powyższy tytuł, można by pomyśleć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się wykorzystywać międzynarodowe fundusze pomocowe na te potrzeby.

Jednak sam tekst oświadczenia zawiera m.in takie sformułowania:

„My, przedstawiciele rządów, z okazji pięćdziesiątej trzeciej sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, w czasie bezprecedensowego kryzysu powodowanego przez COVID-19…

§ 15 – zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny dostęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów zdrowia, a także do zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych zgodnie z „Programem działania Międzynarodowej konferencji w sprawie ludności i rozwoju”, Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami końcowymi z kolejnych konferencji”.

Mówiąc wprost ONZ ukrywa aborcję w dokumencie, który powinien służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z wyżywieniem ludności.

Bardzo proszę o podpis już teraz, aby wspomóc nasze żądanie skierowane do Organizacji Narodów Zjednoczonych całkowitego odstąpienia od promocji ABORCJI. Musimy to zrobić przed 15 czerwca. Ponieważ brakuje nam czasu, dostarczymy Państwa podpis bezpośrednio na adres Przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pomoc,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dziękujemy za wspólne  kontynuowanie walki o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci. Niezależnie od tego, czy debata na ten temat odbywa się w Kongresie USA, na szczeblu instytucji UE, czy na arenie międzynarodowej, naprawdę zawsze liczymy na Państwa podpis, który pomoże nam wpłynąć na decydentów. Bardzo proszę pamiętać, by złożyć go przed 15 czerwca.

Telewizja Republika – GRUPA BILDERBERG – CI, KTÓRZY POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI – A. Gargas

EKSTERMINACJA POLAKÓW WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE.
Żydzi mają zawsze super pomysły na swoje zwycięswo i panowanie poprzez kłamstwa w Polsce bez walki – oszukali Polaków – zagrali na uczuciach katolików zmęczonych poprzednimi kłamstwami i nazwali swoją partię „Solidarność”, a to była solidarność żydowska pełna oszustów łącznie z Wałęsą, który zasłaniał się Matką Bożą, aby Polacy mu uwierzyli. Zatrudnił do Rządu nastęnych Żydów, którzy poprzez wymyślone zarządzenia nakradli kasy i wyjechali do Izraela. A gadkę Żydzi mają przekonującą, tylko uczynki diabelskie.Tak teraz robi fałszywy Polak z obowiązkami żydowskimi A.Duda jedzie do Częstochowy, a zaprzyjaźniona z Żydami „Trwam” filmuje kłamcę” i ludzie mu wierzą a koniec będzie żałosny jak zawsze bez Boga są zawsze nieszęścia. Polacy wymyślili hasło w 1943 r. hasło: BÓG – HONOR – OJCZYZNA i z tym honorem przegrali okrutnie wojnę, a Ojczyznę oddali z honrem Rosji. Nie pytali Pana Boga Właściciela Planety – a kogo pytali? Bóg powiedział hasło: „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA”, bo nie będzie Ojczyzny bez Rodziny. Po co nam honor, wszyscy inni bez honoru wygrywają, a my pamiętajmy o naszych rodzinach, bo wrogom naszym nie zależy, aby nasze rodziny rozwijały się. Pomysłowi Żydzi wymyślili nazwę sojej Partii „PiS”, bo Polacy uwierzą i będą polską Partią. Niestey to żydowski pomysł, bo nadal nakazują zabijanie niemowląt polskich i sprzedaż polskich dzieci na sex za granicę za zgodą Rządzących Episkopatem, czy też Żydów i dużą kasę za to biorą. Czy już przekonali się Polacy, że tracą swoją Ojczyznę za rządów A.Dudy, bo A.Duda już zawarł przymierze z Izrealem i nazwał naszą Ojczyznę „Polin” i kasę ładuje na budowę żydowskich przeróżnych inwestycji. Ot nierozumni Polacy uwierzyli Żydom w różnych organizacjach a nie Panu Bogu, który mówi: TYLKO „KONFEDERACJA” – GRZEGORZ BRAUN POLSKI WIELKI PATRIOTA i BOŻY CZŁOWIEK, BO CHCE ABY BÓG BYŁ WYWYŻSZONY – nie słuchali i przegrali, bo zamknął kopalnie, stocznie, przemysł, rolnictwo zniszczył. Skupuje produkty zatrute chemią. Sklepy już nie polskie.
Bóg Ojciec Wszechmogący nadal mówi: TYLKO KONFEDERACJA – KRZYSZTOF BOSAK, bo oni nie pozwolą zniszczyć Boga, kościołów, bo Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny i Maryja Polski są naszymi PRZYAJCIÓŁMI. Czy Polak musi być zawsze głupi przed i po szkodzie?

Subject: Po 1989 wdrażano plan systematycznej eksterminacji Polaków_NADAL TO ISTNIEJE

APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA – ARCYBISKUPA CARLO MARII VIGANO – „Veritas…

https://youtu.be/l-iPg2Bh36U

 Brudna kasa polityków_Precz z Pasożytnictwem politycznym III RP

Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności – Wojciech Podjacki

– odkrywa bulwersujące kulisy polskiej kuchni politycznej dotyczące finansowania partii politycznych z pieniędzy Polaków.

Gazeta Warszawska nie posiada wirusów !

This issue will present the 5 last articles.

Obserwator Zachodni: Proces rozpoznawania państwa pozornego, iluzji
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:obserwator-zachodni-proces-rozpoznawania-panstwa-pozornego-iluzji&catid=9:pugnae

Proces rozpoznawania państwa pozornego, iluzji

Dlaczego studenci zaakceptowali w r. 1989 walkę z Solidarnością pod pozorem uznania Solidarności. Państwo pozorne w dużym stopniu tworzą ludzie
młodzi, ci, którzy chcą się legalnie nakraść. Jeżeli powiemy, że w 1943 zamordowano 20, a może nawet 30 tys. mężczyzn ukraińskich za to,
że odmówili zamordować swoją polską żonę i dzieci (dodaje się do tego min. 3-5 tys. kobiet), to przecież nie powiemy (na tym polega prawda),
że kiedykolwiek zamordowano 20, a może nawet 30 tys. Polaków za to, że odmówili zamordować swoją ukraińską żonę i „ukraińskie” dzieci
(dodaje się tu min. 3-5 tys. Polek mordujących rodziny). – Odmówili zamordować swoją żonę i dzieci. Chodzi mi o to, że jest prawda. Ale też
jest pozór, iluzja, fikcja, kłamstwo.

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:obserwator-zachodni-proces-rozpoznawania-panstwa-pozornego-iluzji&catid=9:pugnae

SKANDAL ! Agenci Mossadu w POLSKICH „służbach specjalnych”? G. Braun: Hańba Wam !

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5027:skandal-agenci-mossadu-w-polskich-sluzbach-specjalnych-g-braun-hanba-wam&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=sOPvKAhL-eo

https://www.youtube.com/watch?v=e0WbCkL5Kgs

Leather-Jacketed Coke-Snorting Jews in the Soviet Secret Police Torturing, Raping and Killing Gentiles: The Evidence
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5025:jews-in-the-soviet-secret-police&catid=15:judaism-islam
March 9, 2020/54 Comments/in Featured Articles, Jews and the Left /by Karl Nemmersdorf

In “Ted Gold and the Jews of Weatherman” (September 2017 in TOO

https://www.theoccidentalobserver.net/2017/09/14/ted-gold-and-the-jews-of-weatherman-part-1/

I wrote, in describing a envisioned takeover of the United States by the Jewish radical group Weatherman, “Cue the return of leather-jacketed coke-snorting Jewish secret police rounding up
the gentiles for rape, torture and murder in dank abattoirs. It happened, look it up.” This somewhat jarring historical reference left one commenter,“Jim,” nonplussed. He wrote, whether
ironically or seriously (but amusingly), “Where can I find info on coke snorting Jews raping people.” Somewhat belatedly, I thought I would review some of the evidence for the separate elements of my statement: leather jackets, cocaine, and torture, rape and murder in “dank abattoirs.” And, of course, Jewish Cheka agents.

Read More: http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5025:jews-in-the-soviet-secret-police&catid=15:judaism-islam

PM 200603: Covid-19 and the Vaccination Agenda

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:pm-200603-covid-19-and-the-vaccination-agenda-2&catid=10:politics

(01) Download Vaxxed
(02) Michael Leunig anti-Vaxx cartoons
(03) The Truth About Vaccines – All Nine Episodes, plus book
(04) Bill Gates as Barabbas?
(05) Anti-vaxxers will fight the eventual coronavirus vaccine. Here’s how to stop them.
(06) Bill Gates and the Depopulation Agenda. Robert F. Kennedy Junior Calls for an Investigation
(07) The Guardian warns against Vaxxed II
(08) Verily Life Sciences (formerly Google Life Sciences) develops nanotech bioelectronic therapeutics
(09) Alphabet (Google) continues expansion into health tech with flu vaccine investment
(10) Google is Now a Pharmaceutical Company; Big Tech has Merged with Big Pharma
(11) CBC documentary shows Autism caused by harmful Bacteria in the gut
(12) FDA grants Fast Track status to Microbiota Transfer Therapy for Autism – implying that the Genetic theory is wrong
(13) Robert F. Kennedy Jr. Brings Anti-Vaccination Message To Statehouse
(14) Mute Child diagnosed with Autism recovers after going on Nemechek Protocol
(15) NYT admits that Gut Bacteria may contribute to Autism
(16) Children aren’t getting sick from Coronavirus (or Measles); both are mild in Kids
(17) Aluminum and the Neurotoxicity of Vaccines – Gary G. Kohls, MD
(18) Bill Gates’ and Rockefeller Foundation’s Plan to Track Americans
(19) Lock Step one of 4 strategies envisaged by Rockefeller Foundation futurists
(20) Pentagon’s DARPA promotes nanotecnologies of the type that ModeRNA

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:pm-200603-covid-19-and-the-vaccination-agenda-2&catid=10:politics

If you’re not interested any more » unsubscribe

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=76&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=1N9AlgsetNsDnO

Wodorowęglan sodu, najtańsze lekarstwo na Świecie! Polski lektor.

Nierządnica opanowała Kościół !

SZOK!!! – Zaszczepione Dziewczęta

Koronawirus wśród polskich Redemptorystów. Na kwarantannie przebywa ponad 130 duchownych

Ks. Piotr Glas „Ostatnie wołanie Maryi”

Ostatni wielki król Polski [Tuba Cordis 7 VI A.D. 2020]

https://gloria.tv/post/X8TeDvVSZuEW4m73M2gNJnWCy

Niech mordercy Narodu Polskiego odejdą z Rządu razem z mordercą Prezydentem, bo nic się nie dzieje bez jego zgdody.

Grzegorz Braun przemawia na proteście Stop NOP przeciw PRZYMUSowi szczepień

To jest straszne, żeby Naród Polski walczył z Rządem o przetrwanie i normalne życie w Ojczyźnie – Polsce.
To Rząd powinien dbać o Obywateli, żeby mogli żyć szczęśliwie i bezpiecznie bez żadnych niespodzianek przykrych.
Czy Polacy nadal są ślepi i nie widzą różnicy w postępowaniu żydowskiego PiSu oraz polskiej KONFEDERACJ? Liczy się kto rzadzi daną Organizacją, czy Partią. Tyle razy Polacy pozwalali na spróbowanie rządzić partii niemieckiej, rosyjskiej – komunistom , żydowskiej, to dajcie szansę Konfederacji – polskim patriotom, bo oni rządzić będą z najlepszym Przyjacielem Panem Bogiem       i Królową Polski – Maryją. Wszyscy inni, to masoni – nawet w Kościele katolickim, Żydzi, Niemcy, Rosjanie i Ukraińcy. Dlaczego nie chcecie pozwolić rządzić Panu Bogu, który jest Miłością, Zbawicielem, naszym Sędzią i prawdziwą Sprawiedliwością.
 P. Grz Braun na marszu 06/06/20

Wybraliście oszukani Polacy przez PiS i Redemptorystów niszczyciela A.Dudę, który zatrudnia swoich wybranych a waszych jakże niszczycieli jak Morawiecki Żyd Ukraiński – to dlatego w Polsce już jest ponad 2 miliony Ukraińców którym Morawiecki daje wszystkie możliwe warunki socjalne, pracę im zapewnia i do niej dojazd darmowy. A co mają Polacy? Na głowie kłopoty i w głowie zarządzenia finansowe, aby was zniewolić, pozbawić funduszy, zamknąć małe przedsiębiorstwa. Nawet ściągnął z Ukrainy następnego waszego niszczyciela Żyda na minisra finansów i tylko czeka, jak da wam kartki na jedzenie a ukradną pieniądze i żywi będą zazdrościć umarłym, bo tak wybraliście. Pytajcie i słuchajcie Pana Boga Najlepszego Przyjaciela i Maryi Królowej waszej, a nie PiSu żydowskiego i Redemtporytów przekupionych przez Zydów do których dołączyli Paulini, bo uwięzili Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI………itd, itp.

 

Morawiecki o Nowym Porządku Świata z mównicy sejmowej.. Rok 2009 vs rok 2020…

 

 Jan Z. Potocki – Legalność? Wyborów Prezydenckich 28 Czerwca 2020r

 

NA NIEBO PEKINU (BEIJING) SPADA CIEMNOŚĆ – Czy to znak z Nieba ?

 

Dwóch papieży na jednym tronie ?! Duch Antychrysta ujawnia się.

Polacy – dołączcie do „Konfederacji”, która i tylko „Konfederacja” walczy o Prawa Polaków w Ojczyźnie i walczy o życie swoich obywateli z Rządem – niestey nie polskim, chociaż w Polsce.

 Mocne! Protest STOP NOP w Warszawie. Zamieszki? Grzegorz Braun na marszu

https://youtu.be/6GBJB7MhvfM

 
Czy Polacy już są przekupieni swoimi pieniędzmi przez Żydów, aby wybierali swoich morderców na prezydentów? Bóg Ojciec Wszechmogący wybrł G.Brauna i KONFEDERACJĘ – nie usłuchali i stracili majątek polski, fabryki, stocznie, przemysł i kopalnie. Dali wam rządzący po 500,- a zabrali już w podatkach. Bóg Wszechmogący jest niezmienny bo nadal mówi: KONFEDERACJA i Krzysztof BOSAk – nie słuchaliście Pana Boga i wybieracie nadal mordercę waszych dzieci A.Dudę to nazwa POLN wejdzie na zawsze na mapy świata i będziecie niewolnikami Żydów. Pan Bóg jest naszym Przyjacielem i tylko ON i tylko Boga słuchajcie bo ON zna serca ludzi.
 P. Grz Braun opatrznościowy stróż i charyzmatyczny człowiek -geniusz na marszu 06 czerwca 2020 r w Warszawie na marszu przeciwko szczepionkom przeciw covid -19
Trzykrotne tak dla Konwencji Stambulskiej w polskim Senacie?
Sz.Państwo

nasza petycja o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej do premiera Mateusza Morawieckiego zebrała już ponad 18 tysięcy podpisów.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wsparli naszą akcję.

Kilkaset osób poinformowało nas też, że zaangażowało się w sposób dalej idący dzwoniąc do Kancelarii Premiera oraz do Ministerstwa Rodziny z pytaniem kiedy Konwencja zostanie wypowiedziana.

Tym z Państwa, którzy w ten sposób osobiście podjęli trud wywierania nacisku na instytucje odpowiedzialne za wypowiedzenie tego niebezpiecznego aktu prawnego chciałbym szczególnie podziękować.

Na ostatnim posiedzeniu Senatu 4 czerwca 2020 roku miało miejsce wystąpienie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Iwony Michałek w sprawie wykonywania przez Polskę obowiązków wynikających z konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli właśnie Konwencji Stambulskiej.

W toku debaty padło pytania senatorów, o to czy w resorcie i szerzej w rządzie prowadzone są jakiekolwiek prace zmierzające do je wypowiedzenia.

Niestety Pani Minister Michałek trzykrotnie zapewniała senatorów, że żadne tego rodzaju działania nie mają miejsca.

Oznacza to, że mimo naszych wspólnych wysiłków kompetentni urzędnicy rządowi nie pracują nad postulatem, który sformułowaliśmy w naszej petycji.

To niepokojące, że nominalnie konserwatywni politycy nie znajdują dość determinacji i odwagi, by ten głęboko ideologiczny akt prawny wyprowadzić z polskiego porządku prawnego.

Dzisiaj jest to tym bardziej ważne, że na poziomie Unii Europejskiej trwają już prace, by Komisja Europejska przyjęła Konwencję jako prawo obowiązujące w całej Unii.

W tej sytuacji to właśnie sprzeciw obywateli różnych państw, w tym Polski, ale także jasny sygnał ze strony poszczególnych rządów, które nie przyjęły Konwencji, albo przyjęły ją, tak jak nasz kraj z licznymi zastrzeżeniami Konstytucyjnymi, będzie kluczowy.

My, jako CitizenGO na pewno nie zrezygnujemy i będziemy nadal zabiegać o to, by ta genderowa i antyrodzinna umowa międzynarodowa została przez Polskę wypowiedziana.

Jak widać to zmaganie nie będzie łatwe i być może zajmie długie miesiące i lata, ale bardzo mocno wierzymy, że tylko dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu może się to udać.

O kolejnych krokach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeszcze raz serdecznie dziękując z wszystko co Państwo robią

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Czy zechcieliby Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Nasza społeczność będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia. Teraz być może bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze wspólne zmagania.

„ALBO DIABELSKI” ALBO NOWY POLSKI PORZĄDEK ŚWIATA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PRZYJACIELEM W CENTRUM.
Żeby mógł być nowy „Polski porządek świata”, to Bóg Jezus Chrystus powinien być uznany KRÓLEM POLSKI. Dlaczego rządzący Episkopatem nie chcą tego uczynić? Dlaczego nienawidzą Boga Jezusa Chrystusa – Polaków i Pokoju? Gdyby chcieli byc prawdziwymi katolikami i Apostołami Pana Jezusa to przestrzegaliby Przykazania Boże i kochaliby Boga i bliźniego. Oni jednak nienawidzą Pana Boga, bo z nienawiści pozostawili koronę cierniową na Przenajświętszej Głowie Króla, no i oczywiście nieustannie kłamią, bo Pan Jezus na całym Ciele był we Krwi i nie było żadnego miejsca bez Krwi, a oni ci przebierańcy nakazują pokazywać Pana Jezusa czyściutkiego, a przecież kobiety umyły Boga dopiero po zdjęciu z Krzyża. Głupi Polacy wybrali do Rządu Żydów, którzy nagminnie w wielkiej ilości przyjeżdżają do Polski, więc po co im Bóg Król, skoro i tak mają superowe bogate życie, bo oczywiście niszczą Polaków. Dlatego Morawiecki Żyd Ukraiński chce nowy diabelski porządek świata, aby wysławiać i uwielbiać jego boga lucyfera, któremu oddał Polskę 6.03.2019 r w Toruniu z akceptacją rządzących Episkopatem i Rządu niepolskiego w Polsce..
 

 Albo nowy albo Polski porządek świata

https://nczas.com/2020/06/04/mateusz-morawiecki-wprost-w-sejmie-nadchodzi-nowy-porzadek-swiata-video/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink

DZIĘKUJEMY PANU BOGU, ŻE ZNAMY PRAWOWITEGO PREZYDENTA NARODU POLSKIEGO WIELKIEGO PATRIOTĘ. NARÓD OD LAT JEST OSZUKIWANY PRZEZ POLAKO-PADOBNYCH RZĄDZĄCYCH POLSKĄ OBCOKRAJOWCÓW.

Gdyby rządził prawowity prezydent patriota J.Potocki, to Polska miałaby złoto, fabryki, stocznie, kopalnie, ziemię     pełną bogactw i lasy. Za rządów wrogich Narodowi Polskiemu od lat nic nie mamy, bo wszystko ukradli. Złoto przywieźli z Anglii i gdzie ono jest? Morawiecki miliarder pokazał sztabki złota, że je kupił, a to są sztabki polskie z Anglii, bo Polsce nie jest potrzebne obecnie żadne złoto, bo ludzie z głodu umierają. Ciekawe, że w Polsce są miliarderzy z małych pensji? Rządzący zniszczyli nasze rolnictwo, ogrody owocowe, nakazali wybić zwierzęta pod karą finansową, a sprowadzają z zagranicy mięso zatrute chemią. Zaczęło się od nieposłuszeństwa Panu Bogu przez Episkopat przedwojenny. Kard.A.Hlond zamiast usłuchać swojego Przełożonego i Zbawiciela Pana Boga i uznać AKTAMI Boga Cudownego Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, to on zdrajca i współ-morderca milionów ludzi z całego świata uciekł i zostawił Naród Polski na mordowanie przez okupantów ze wschodu i z zachodu, a po wojnie wrócił w chwale zdrajca Boga i ludzi, a najemnicy posłali go do nieba. Niestety spadł z hukiem do piekła skąd nie ma wyjścia. Hlond morderca tak samo postąpił jak Żydzi – porzucili Najlepszego Przyjaciela Boga Wszechmogącego, który wiele razy ich ratował a wybrali niewolę w Egipcie. To samo będzie i teraz, bo Pana Boga polecenie jest nadal ważne – przez nieposłuszeństwo Panu Bogu zaatakują nas mordercy ze wschodu i z zachodu a z Nieba spadnie deszcz siarki i ogień i zacznie się rzeź. Ponadto Pan Bóg wkroczy do akcji za te niezliczone grzechy i zaczną się kataklizmy nie do uratowania planety Ziemi. Pan Bóg nas zapyta na rozliczeniu –  po co wam to było? Niestety wszystko zło na Ziemi jest przez nieposłuszeństwo Bogu Stworzycielowi Świata, bo Bóg przychodzi do swoich Apostołów, bo gdzie ma iść? Tradycjonaliści nie słuchają Pana Boga, bo dla nich ostatnie słowa powiedział św.Jan Apostoł i nie pozwalają nikomu z Nieba mówić do ludzi i od tamtego czasu ludzie idą grzesznymi drogami i rządzą po diabelsku. Mamy Obrońców tyko w Niebie, bo Żyd Piłsudski – Selman w 1920 r. też uciekł do kochanki i zostawił Naród Polski na mordowanie przez Rosjan – obroniła nas Matka Boża Królowa Polski a Episkopat i Rząd milczą, czy polski?

 Jan Z. Potocki – Legalność?  Wyborów Prezydenckich  i ciekawe informacje o Elżbiecie II

https://www.youtube.com/watch?v=G2Av5WMU_UM

Już w piątek 19 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. To ważne, aby dobrze i owocnie ją przeżyć – chcę Pani w tym pomóc!

Pan Jezus powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque:

Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim wnętrzu. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami.

Nasz Zbawiciel złożył także ważne obietnice, miedzy innymi:

 • Otrzyma Pani wszystkie łaski, potrzebne w Pani stanie.
 • W Pani rodzinie zapanują zgoda i pokój.
 • Znajdzie Pani pocieszenie we wszelkich strapieniach.

To wszystko – i wiele więcej – stanie się Pani udziałem, jeśli zostanie Pani czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Aby w tym pomóc, prześlę do Pani wyjątkową broszurę, z której dowie się Pani o objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque i kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Koszt wysyłki broszury to jedyne 9 zł, które może Pani przesłać już po odbiorze.

Dodatkowo otrzyma Pani liczne podarunki:

 • Tarczę Najświętszego Serca Pana Jezusa – opatrzona wieczystym błogosławieństwem bł. Piusa IX stanie się dla Was ochroną przed wszelkimi duchowymi niebezpieczeństwami. Wybierając się gdziekolwiek na wakacyjny wyjazd, warto pamiętać, by mieć ją zawsze przy sobie!
 • Wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa – sam Chrystus obiecał:
  Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
 • Akt osobistego poświęcenia się Bożemu Sercu – kiedy go Pani wypełni, zadbam o to, aby został przesłany do sanktuarium Najświętszego Serca w Paray-le-Monial!

Te prezenty pomogą Pani spełnić wolę Pana Jezusa!

W to przesłanie uwierzyło już̇ prawie 600 tysięcy Polaków – ściany tylu domów zdobi wizerunek Najświętszego Serca. Nie da się zliczyć́ łask, które spłynęły na wszystkie te rodziny!

Pozdrawiam Panią serdecznie i życzę wielu łask płynących z Bożego Serca dla Pani i najbliższych.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
im. Ks. Piotra Skargi

P.S. Czy wie Pani, że Jezus dał czcicielom Najświętszego Serca również największą ze wszystkich obietnic – obietnicę pewnego zbawienia?
Wejdź na stronę SerceJezusa.pl i dowiedz się o tym więcej.

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Obserwator Zachodni: Proces rozpoznawania państwa pozornego, iluzji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:obserwator-zachodni-proces-rozpoznawania-panstwa-pozornego-iluzji&catid=9:pugnae

Proces rozpoznawania państwa pozornego, iluzji

Dlaczego studenci zaakceptowali w r. 1989 walkę z Solidarnością pod pozorem uznania Solidarności. Państwo pozorne w dużym stopniu tworzą ludzie
młodzi, ci, którzy chcą się legalnie nakraść. Jeżeli powiemy, że w 1943 zamordowano 20, a może nawet 30 tys. mężczyzn ukraińskich za to,
że odmówili zamordować swoją polską żonę i dzieci (dodaje się do tego min. 3-5 tys. kobiet), to przecież nie powiemy (na tym polega prawda),
że kiedykolwiek zamordowano 20, a może nawet 30 tys. Polaków za to, że odmówili zamordować swoją ukraińską żonę i „ukraińskie” dzieci
(dodaje się tu min. 3-5 tys. Polek mordujących rodziny). – Odmówili zamordować swoją żonę i dzieci. Chodzi mi o to, że jest prawda. Ale też
jest pozór, iluzja, fikcja, kłamstwo.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5028:obserwator-zachodni-proces-rozpoznawania-panstwa-pozornego-iluzji&catid=9:pugnae

SKANDAL! Agenci Mossadu w POLSKICH „służbach specjalnych”? G. Braun: Hańba Wam! (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5027:skandal-agenci-mossadu-w-polskich-sluzbach-specjalnych-g-braun-hanba-wam&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=sOPvKAhL-eo

Na COVID nie zmarł nikt! To ŚCIEMA! Co dzieje się w szpitalach? Relacja lekarza! (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5026:na-covid-nie-zmarl-nikt-to-sciema-co-dzieje-sie-w-szpitalach-relacja-lekarza&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=e0WbCkL5Kgs

Leather-Jacketed Coke-Snorting Jews in the Soviet Secret Police Torturing, Raping and Killing Gentiles: The Evidence (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5025:jews-in-the-soviet-secret-police&catid=15:judaism-islam )

March 9, 2020/54 Comments/in Featured Articles, Jews and the Left /by Karl Nemmersdorf

In “Ted Gold and the Jews of Weatherman” (September 2017 in TOO (
https://www.theoccidentalobserver.net/2017/09/14/ted-gold-and-the-jews-of-weatherman-part-1/ )), I wrote, in describing a envisioned takeover of the
United States by the Jewish radical group Weatherman, “Cue the return of leather-jacketed coke-snorting Jewish secret police rounding up the
gentiles for rape, torture and murder in dank abattoirs. It happened, look it up.” This somewhat jarring historical reference left one commenter,
“Jim,” nonplussed. He wrote, whether ironically or seriously (but amusingly), “Where can I find info on coke snorting Jews raping people
.”
Somewhat belatedly, I thought I would review some of the evidence for the separate elements of my statement: leather jackets, cocaine, and torture,
rape and murder in “dank abattoirs.” And, of course, Jewish Cheka agents.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5025:jews-in-the-soviet-secret-police&catid=15:judaism-islam

PM 200603: Covid-19 and the Vaccination Agenda (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:pm-200603-covid-19-and-the-vaccination-agenda-2&catid=10:politics )

(1) Download Vaxxed
(2) Michael Leunig anti-Vaxx cartoons
(3) The Truth About Vaccines – All Nine Episodes, plus book
(4) Bill Gates as Barabbas?
(5) Anti-vaxxers will fight the eventual coronavirus vaccine. Here’s how to stop them.
(6) Bill Gates and the Depopulation Agenda. Robert F. Kennedy Junior Calls for an Investigation
(7) The Guardian warns against Vaxxed II
(8) Verily Life Sciences (formerly Google Life Sciences) develops nanotech bioelectronic therapeutics
(9) Alphabet (Google) continues expansion into health tech with flu vaccine investment

(10) Google is Now a Pharmaceutical Company; Big Tech has Merged with Big Pharma
(11) CBC documentary shows Autism caused by harmful Bacteria in the gut
(12) FDA grants Fast Track status to Microbiota Transfer Therapy for Autism – implying that the Genetic theory is wrong
(13) Robert F. Kennedy Jr. Brings Anti-Vaccination Message To Statehouse
(14) Mute Child diagnosed with Autism recovers after going on Nemechek Protocol
(15) NYT admits that Gut Bacteria may contribute to Autism
(16) Children aren’t getting sick from Coronavirus (or Measles); both are mild in Kids
(17) Aluminum and the Neurotoxicity of Vaccines – Gary G. Kohls, MD
(18) Bill Gates’ and Rockefeller Foundation’s Plan to Track Americans
(19) Lock Step one of 4 strategies envisaged by Rockefeller Foundation futurists
(20) Pentagon’s DARPA promotes nanotecnologies of the type that ModeRNA

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:pm-200603-covid-19-and-the-vaccination-agenda-2&catid=10:politics )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )


Skąd Trójca? Przyczyny sformułowania dogmatu. – Testimonia ...

 

(J 3, 16-18) 
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

Cytaty z dzienniczka Siostry Faustyny | Stacja7.pl

Z listów św. Atanazego, biskupa

Światłość, chwała i łaska w Trójcy i od Trójcy

 

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. 
Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest „ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim”. Jest „ponad wszystkim” jako Ojciec, jako początek i źródło; „przez wszystko”, to jest przez Słowo, i „we wszystkim”, w Duchu Świętym. 
Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich”. 

To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: „Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy”. Tam, gdzie jest światło, tam i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”. Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym.

   
                                       Cytaty z dzienniczka Siostry Faustyny | Stacja7.pl

 

 

 

 

 

Trójca ŚwiętaWiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22). „Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (…) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni” (1 P 1, 1).
Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: „Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?” Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: „Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi”. W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego”. W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu.

Trójca ŚwiętaPrawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia”. W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.

Trójca ŚwiętaZ symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Dzięki Ci, Panie… – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Temu, kto ma twardy kark, obca jest postawa uniżenia, pokory i skruchy. Taki człowiek nie widzi w Bogu Pana i przewodnika. Chodząc z hardo uniesioną głową, ciągle powtarza: nikt mi nie będzie mówić, jak mam żyć, co wybierać i jak postępować. Nie muszę nikogo słuchać. Słowa o miłosiernym i łaskawym Bogu nie robią na nim wrażenia, nie obchodzą go. Taka osoba ma zazwyczaj nie tylko twardy kark, ale też zatwardziałe i uparte serce. Mojżesz był zupełnie inny. Boża obecność i bliskość każą mu upaść do ziemi; skłaniają go do pochylenia głowy jak najniżej. Ukazana w czytaniu liturgicznym scena zaprasza nas do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do Boga, nad tym jak przyjmujemy Jego miłosierdzie i łaski. Boża łagodność nie oznacza pobłażliwości dla naszych grzechów. Przed Nim nikt z nas nie jest doskonały. Mojżesz rozpoznał przychodzącego Pana. My, niestety, często się z Nim rozmijamy, udajemy, że Go nie widzimy. Mówimy, że przyjdziemy do Niego później. Wstępujmy co dnia na górę modlitwy i wytrwale wołajmy, by udzielił nam ze swego bogactwa łaski. Z wiarą uwielbiajmy Boga i prośmy, by ulitował się nad nami, aby przebaczył nasze winy. Powtarzajmy: na zawsze chcemy być Twoją własnością i zawsze do Ciebie należeć.

 

Komentarz do psalmu

Psalmista całym sobą koncentruje się na Bogu i uwielbianiu Go. Nie znajdziemy w jego modlitwie ani razu słowa „ja”. Mamy tu do czynienia z przepięknym wywyższeniem Pana. Można pokusić się o stwierdzenie, że psalmista stoi na ziemi i wyśpiewuje swój hymn, wznosząc wzrok ku niebu. Opiewając potęgę Najwyższego, nie czuje się nią jednak przytłoczony, ale zachwycony. Podkreśla, że Jahwe jest tym, który był, jest i będzie; że Jego chwała i moc rozlewają się na całą wieczność, na to, co było i co jeszcze się wydarzy. Jego święte Imię, przybytek, tron, przenikające spojrzenie i niebieska siedziba są dla nas nie do ogarnięcia, zarówno sercem, jak i rozumem, ale mimo wszystko są nam bliskie. Dołączmy dziś do psalmisty i pomódlmy się w podobnym tonie. Wychwalajmy nieogarnionego, nieprzeniknionego i najświętszego Boga, który chce być blisko nas, blisko ludzi słabych i grzesznych. Niech Jego obecność stale nam towarzyszy.

 

Komentarz do drugiego czytania

Św. Paweł daje receptę na dobre życie. Niestety, my jak zwykle, pomieszaliśmy składniki. Na wszystko znaleźliśmy zamienniki i ciągle zastanawiamy się, dlaczego nie czujemy się szczęśliwi. Apostoł pogan zwraca się do adresatów słowem „bracia”. Czy my faktycznie czujemy się jeszcze braćmi? Zachłysnęliśmy się indywidualnością i niezależnością, zrezygnowaliśmy z więzi i relacji… i tak każdy żyje po swojemu, bez oglądania się na innych. Radość zamieniliśmy na wesołkowatość i na pustą zabawę. Zapomnieliśmy, że płynie ona z serca, a nie z tego, co materialne, z używek, czy łatwego i wygodnego życia. Przestało nas interesować dążenie do doskonałości. Odrzuciliśmy ideały, wzorce oraz autorytety i postawiliśmy na przeciętność i bylejakość. Ze świecą trzeba też szukać między nami jednomyślności. Przecież świat uczy, że każdy ma prawo do własnego zdania i opinii, i że każdy ma rację. Brakuje nam także pokoju. Żyjemy w nieustannym napięciu, narzekamy i poddajemy się frustracji. Nie chcemy być budowniczymi pokoju. Najczęściej siejemy rozłam i niepokój. Nie umiemy pocieszać i podnosić innych. Potem dziwimy się i pytamy: gdzie jest Bóg? Skoro odrzuciliśmy Jego rady i wskazówki, to On usunął się i dał nam pole do popisu. Wspomnij dziś na kapłana celebrującego Eucharystię, który rozkładając ramiona, powtarza za św. Pawłem: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”. Módlmy się o tę Bożą miłość, łaskę i jedność dla nas wszystkich. Prośmy, byśmy potrafili budować na nich swoje życie.

 

Komentarz do Ewangelii

Ten, kto wierzy w Syna Bożego, nie zginie – mówił Jezus Nikodemowi. Co to znaczy wierzyć? Wiary nie można utożsamiać z wiedzą. Nie mogę powiedzieć, że wierzę, bo wiem, że Jezus istnieje. Szatan też o tym wie. Nie mogę sprowadzać wiary tylko do niedzielnej Eucharystii, codziennego pacierza, czy zachowania piątkowego postu. Owszem, jest to potrzebne, ale trzeba czegoś więcej. Skoro wraz z wiekiem rozwijamy się fizycznie, poszerzamy swoją wiedzę i zdobywamy pewne majętności, to tak samo powinniśmy kształtować się w wierze. Wiara zaczyna się od przyjęcia Jezusa do swego życia i serca, od spostrzeżenia, że w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o wypełnianie przykazań. Wiara to relacja. Do zbudowania więzi potrzebne są miłość, bliskość, rozmowa, obecność, poświęcenie. Zobaczmy dziś Jezusa, który stoi przed nami i mówi: nie przyszedłem, aby cię potępić, ale zbawić; chcę zabrać cię ze śmierci do życia. On chce nas uczyć tego, jak mamy kochać i przebaczać. Jesteśmy umiłowani przez Boga Najwyższego, który nie zawahał się posłać na ziemię swego ukochanego Syna. Jezus jest kołem ratunkowym, podanym dla człowieka przez samego Ojca Niebieskiego. Jeśli uchwycimy się Chrystusa, mamy szansę na życie wieczne; jeśli wzgardzimy Zbawicielem, czeka nas śmierć. Ostatecznie to nie Bóg nas potępi. Gardząc darem zbawienia i Jezusem, który nam je przynosi, potępiamy się sami. Dokonując takiego wyboru, własnoręcznie podpisujemy na siebie wyrok śmierci. Poza Jezusem nie ma zbawienia, nie ma życia, nie ma nic… On jest pełnią wszystkiego co dobre i wieczne.

Komentarze zostały przygotowane przez Agnieszkę Wawryniuk


św. Faustyna o Trójcy Świętej – MISERICORS – Codzienna aplikacja ...

 

 

Litania do Trójcy Przenajświętszej
Kyrie
elejson. Chryste elejson. Kyrie
elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze
wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad
nami.
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu Święty, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj
się nad nami.
Trójco Przenajświętsza, Jedyny w Trzech
Osobach niepojęty i niewysłowiony Boże!
Trójco
Przenajświętsza, Jedyny Boże, przez którego i w którym
jest wszystko, Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, którego
niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wieczna,
Trójco
Przenajświętsza, Jedyny Boże litościwy, cierpliwy, i
nieprzebranego miłosierdzia,
Trójco Przenajświętsza,
Jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzeszników, lecz
przyjmujesz pokutujących do swojej łaski
Bądź nam miłościw,
przepuść nam Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od
powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.
Od nagłej i
niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.
Przez wszechmocność,
Twoją, Boga Ojca naszego, wysłuchaj nas Panie.
Przez wcielenie,
mękę i śmierć Twoją, Boga Syna, Zbawiciela naszego,
Przez
oświecenie Twoje, Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela
naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny i Wszystkich
Świętych
Abyśmy Ciebie Boga i Pana naszego ze wszystkiego
serca, ze wszystkiej duszy, i ze wszystkich sił naszych
kochali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie
zachowywali,
Abyś pokój, cnotę i wiarę między narodami
sprawić i pomnażać raczył,
Abyś ojczyznę naszą, od
wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twej zachowywać raczył,
Abyś
nam grzechy odpuścić, i do chwały królestwa Twojego przyjąć
raczył,
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny,
przepuść nam Panie. Święty Boże, Święty mocny, Święty
nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie.
Święty Boże, Święty
mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Kyrie
elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Módlmy
się:
Boże Ojcze,
Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha
Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę życia Bożego,
spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznali wieczną chwałę
Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze
ich działania. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.
Módlmy
się:
Boże, który
niepojętym sposobem posiadasz to wszystko, cokolwiek doskonałego i
miłości godnego być może, zgaś we mnie wszelką niedobrą
miłość, a zapal najczystszy ogień Twojej prawdziwej, mocnej i
stałej miłości, abym niczego innego nie kochał, tylko Ciebie
samego albo dla Ciebie samego, oraz wszystkie stworzenia w Tobie,
abym na koniec przejęty Twoją najświętszą miłością, tam Cię
umiłował, gdzie Cię z Twoimi Świętymi pragnę najdoskonalej

posiadać i kochać bez końca.

Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza! Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona, mogła zamieszkać w Tobie tak, jakby moja dusza znajdowała się już w wieczności. Oby już nic nie zdołało zamącić mego pokoju ani wyprowadzić mnie z Ciebie, o Mój Ty Niezmienny, lecz niech każda minuta coraz głębiej zanurza mnie w Twoją Tajemnicę. Napełnij pokojem moją duszę, uczyń w niej swoje niebo, swoje ulubione mieszkanie i miejsce swego odpoczynku. Obym nigdy nie zostawiała Ciebie samego, lecz była tam zawsze cała, cała czuwająca z wiarą, cała pogrążona w adoracji i cała zdana na Twoje stwórcze działanie.

O, mój umiłowany Chryste, z miłości ukrzyżowany, chciałabym być oblubienicą Twego Serca, chciałabym Cię otaczać chwałą i chciałabym Cię miłować tak, żebym umarła z miłości. Lecz czuję moją niemoc i dlatego proszę Cię, abyś mnie «przyoblókł w siebie samego», tak aby wszystkie poruszenia mojej duszy utożsamiały się ze wszystkimi poruszeniami Twojej duszy, abym się zanurzyła w Tobie, została przez Ciebie ogarnięta, tak abyś Ty zajął moje miejsce, aby moje życie było tylko promieniowaniem Twojego Życia. Przyjdź do mnie jako Wielbiciel, Wynagrodziciel i Zbawiciel. Słowo Przedwieczne, Słowo mego Boga, chcę spędzić moje życie na słuchaniu Ciebie; chcę być w pełni pojętną, tak aby się wszystkiego nauczyć od Ciebie. A potem poprzez wszystkie noce, wszystkie próżnie, wszystkie niemoce chcę zawsze być w Tobie i trwać w Twoim wielkim świetle. O, moja umiłowana Gwiazdo, zachwycaj mnie, abym nie mogła już uchylić się spod Twego promieniowania.

O, Ogniu trawiący, Duchu miłości, «zstąp na mnie», aby w mej duszy dokonało się jakby nowe wcielenie Słowa. Niech będę dla Niego dodatkowym człowieczeństwem, w którym On odnowi całe swoje Misterium. A Ty, Ojcze, pochyl się nad swoim biednym stworzeniem, «okryj je swoim cieniem» i dostrzegaj w nim tylko «Umiłowanego, w którym złożyłeś całe swoje upodobanie».

O moi Trzej, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, nieskończona Samotności, Niezmierzoności, w której się gubię, oddaję się Wam jako ofiara. Ukryjcie się we mnie, abym ja mogła się ukryć w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszej wielkości.

Elżbieta od Trójcy Świętej, 21 listopada 1904 r

Szczęść Boże,

Dziś przypada 3. dzień nabożeństwa dwudziestu sobót. Zakończy się ono 7 października w święto Królowej Różańca Świętego!

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Rozpocznijmy 9 dniowÄ… ...

Narodziny Jezusa w Betlejem i pokłon pasterzy

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 2, 1-14

 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego3 Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

 

Rozważania

Nadeszła godzina, w której Słowo Wcielone miało się narodzić z Maryi Panny i przyjść na świat. Jej radość była tak wielka, że Pismo Święte porównuje ją do pierwszego wysiłku, który czyni olbrzym w jakieś wielkiej sprawie: „On rozprzestrzenił chwałę swego ludu. Przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasał się wojennym orężem i rozpoczął wojnę, ochraniając wojsko swym mieczem” 1 Mch 3, 3. Maryja i Józef są także posłuszni władzom ziemskim. Droga była długa i przemierzali ją zimą. Zmęczeni, Maryja i jej Małżonek, przybywają do Betlejem. Jak wielka była ich cierpliwość, jak idealne było przyjęcie przez nich wszystkich odmów, jakie spotkały ich w mieście Dawidowym. Ani jeden dom, ani jedna gospoda, gdzie mogliby znaleźć schronienie na kilka dni.

Wędrują po mieście, mijają osady, wszystko jest zajęte przez cudzoziemców. Cofają się, proszą, nalegają: wszystko na nic. Wszyscy pozostają głusi na ich wołanie. Spotykają się tylko z odmowami.

O święte ubóstwo! Tułało się tak, nie znajdując nikogo, kto przyjąłby je na tym mizernym świecie. Aż do odrzucenia samej Matki Bożej, w której się znajdowało. Bieda jest odpychająca i niegodziwa w oczach ludzkich, ale jest droga oczom Boga.

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania” Łk 2, 6. Maryja zorientowała się, że poród jest bliski ze względu na rosnącą w niej miłość oraz pragnienie obejrzenia cudu swoimi oczami oraz ściskania w ramionach jedynego Syna Bożego.

W jakim stanie się znajduje! Jakie zmartwienia przeżywa Józef! Chłód, noc, ciemność, tłum obcych ludzi, zgiełk, rośnie ich zawstydzenie i zmęczenie. Ale nie skarżą się ani jednym słowem. Będąc zaznajomieni z tajemnicami Boga bardziej od innych ludzi, dobrze wiedzą, że są wybrani do wielkich rzeczy i muszą być gotowi na najtrudniejsze próby.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwija: Ubóstwo.

Zadanie:

Ukochaj ubóstwo, umiar w jedzeniu, ciesz się ze wspólnych posiłków. Ubieraj się skromnie unikając przepychu i próżności. Znoś cierpliwie brak potrzebnych rzeczy i przyzwyczajaj się, by nie dążyć ku bogactwom i nie cierpieć w przypadku ich utraty.

Akt strzelisty:

O Maryjo, prawdziwa Matko Boga, pamiętaj, że jesteś także i moją Matką.

Do zobaczenia w następną sobotę!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

Zamów tutaj!

 

 

 


Autorem powyższych rozważań jest bł. Baroto Longo – bartolo-longo.pl.  Stanowią one część książki „Nabożeństwo dwudziestu sobót” .

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA – 1 czerwiec 2020 r.

TYŚ WIELKĄ CHLUBĄ CAŁEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO, KTÓRY NIE ZGINIE, GDYŻ BÓG WSZECHMOGĄCY JEST W JEGO WNĘTRZU.

  Święto Maryi Matki Kościoła zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski za zgodą Pawła VI.
Prymas Stefan Wyszyński wygłosił przemówienie w imieniu 70 biskupów polskich podczas trzeciej sesji soborowej – 16.09.1964 r. uzasadniając konieczność ogłoszenia MARYI MATKĄ KOŚCIOŁA. Powoływał się na doświadczenia Narodu naszego, dla którego Matka Chrystusowa była zawsze dla nas ratunkiem, pomocą    i zwycięstwem. A dzisiaj prosimy prymasa, aby uznał Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, gdyż zbliża się stan Polski jak przed drugą wojną światową: GRZECH rodzi GRZECH i tylko BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI jest RATUNKIEM dla POLSKI i dla całego ŚWIATA. Papież Pius XI też mówił o Królu.
 
           WTEDY MATKA JEZUSA POWIEDZIAŁA DO SŁUG – ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE.

                                          Modlitwa dla Ciebie na dziÅ› [20 sierpnia] | Modlitwa, Cytaty ...

            Módlmy się za kapłanów
           „Panno Promienista, Czysta jak kryształ, Cała pogrążona w Bogu – Tobie oddajemy serca kapłanów zagubionych, niewiernych, zrozpaczonych,
             którzy utracili sens życia, w których osłabła wiara. Matko Kościoła – przemień ich serca i urządź ich życie tak, aby byli miłymi w oczach
             Twojego Syna, aby stali się Jego odbiciem w otoczeniu, jakie ich otacza i abyśmy umieli w nich dostrzec Twojego Syna. Amen”.
                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~             
                                               
                 
                                           Ożywiona Duchem ÅšwiÄ™tym - kosciol.wiara.pl

  Maryjo Najukochańsza Matko Kapłanów i nasza bardzo prosimy otocz opieką nasz Kościół Święty Katolicki, bo jest rozrywany przez wrogów Pana Jezusa i naszych – masonerię oraz księży innych narodowości, kiedyś komunistów, a dzisiaj pochodzenia żydowskiego. 
                            

      MARYJA MATKA KOŚCIOŁA.

     „Od wielu, wielu lat, a właściwie od momentu Wniebowstąpienia Jezusa i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów  Ja w łączności z Synem tworzyłam Kościół wraz z Jego Apostołami. Ja Jestem, żyję i boleśnie przeżywam wszystkie malwersacje finansowe, wszystkie haniebne poczynania biskupów. Nikt Mnie nie pyta o nic, nikt nie radzi się Mnie. Czy oni – ci rządzący się w Naszym Kościele nie wiedzą, że My patrzymy, My słyszymy i będą surowo rozliczani. Zawsze było źle, a w obecnych czasach jest bardzo źle. Ja się Objawiam ludziom świeckim, bo przecież biskupi niestety, nie chcą Mnie słuchać. Dlaczego papieże, kardynałowie i biskupi uparcie twierdzą, że My kłamiemy, że ludzie do których mówimy kłamią, a dzieci, którym się ukazujemy traktują jakby nie były z tej ziemi.  A wy Tradycjonaliści myślicie, że My w Niebie siedzimy i nic nie widzimy? Księża Tradycyjni muszą wiedzieć, że Objawiamy się kiedy i komu chcemy, a wy nie możecie Nam dyktować warunków, co my możemy, a czego nie możemy czynić i nie zamykajcie Nam ust, ani dróg, lecz cieszcie się, że wam towarzyszymy i was uczymy.      Przypominam Rządzącym Kościołem, żeby nie ubliżali Bogu Wszechmogącemu, lecz niech wykonują swoje powinności kapłańskie bez winy. Jesteście powołani do służby Bogu i wiernym, a biskupi w Episkopacie w Polsce niech nie będą najemnikami, a Boga w Trójcy Przenajświętszej i Moimi kapłanami. Przykro Mnie to mówić, że Rządzący Kościołem Katolickim sami nie umieją wykazać się wiadomościami Ewangelicznymi, a kapłanów Bożych i odważnych usuwają. I co My widzimy w zbezczeszczonym Kościele? Budynki jak teatry, Ołtarzy nie ma, tylko stoły biesiadne i dlatego nazywają Bolesną Mękę Mojego Syna „ucztą” – czy mają wstyd? Dlatego papież Jan XXIII jest potępiony, gdyż zmienił w Mszy Świętej wszystko i jest „pogorzelisko”. Najbardziej przykro Nam patrzyć, gdy celebrans idąc do tego „stołu biesiadnego” kłania się temu drewnu wypinając się na Boga żywego, Ciało Mojego Najświętszego Syna kładą na brudne ręce ludziom i to jest czyn haniebny, gdyż Syn cierpiał za tych bezbożników,       a szczególnie, gdy widzimy w tej roli kobiety.  Dlatego widzę odstępstwo od Wiary, bo „baranek” cudów nie czyni, grzechów nie przebacza i nie daje Bożych Łask. Gdy podnosi celebrans Hostię i mówi:”oto baranek Boży”, to My w Niebie płaczemy, bo Bóg nie jest barankiem, ani baranek nie jest Bogiem. Czy Ja Jestem Mamą baranka – zwierzęcia? A przecież nikt nie pytał Jezusa i nie pyta, czy może Boga barankiem nazywać?   W Kościele Katolickim najgorsze jest nieposłuszeństwo Bogu. W Mojej Kaplicy w Częstochowie nad Moim Wizerunkiem umieszczono „słońce” – czy pytali Mnie autorzy o pozwolenie? To dlaczego do Mnie modlą się i wierzą, że Ja ich wysłucham? To Ja pytam: dlaczego nie uwielbiają Jezusa Boga pięknymi Imionami. To dlaczego nie są posłuszni Mnie Królowej, która mówi: „zróbcie wszystko cokolwiek powie wam Mój Syn”. To dlaczego nie są posłuszni Bogu Jezusowi, który mówi: uznajcie Mnie KRÓLEM POLSKI, a ci niby wierzący w Boga nie czynią tego.

Czy pytała Mnie ta pyszna zakonnica Michaela Pawlik o pozwolenie na publiczną krytykę Mojego Syna Króla Polski  – a dlaczego nie widzi nad Moją Głową słonecznego boga innowierców? Miejsce na Obraz Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI jest nad Moją Głową. Oczywiście wrogowie Jezusa Chrystusa Króla odpowiedzą wyrokami w tym Zakonie       i te Media drwiące z Nas. Mieczysławo – podepnij Link, w którym mówi dusza z czyśćca za co są potępione i za jakie grzechy cierpią w czyśćcu i jak długo. Muszę powiedzieć, że obecnie wasze życie zbliża się do końca, czas wasz jet policzony a gdy nie będzie Jezus uznany Królem, to wszyscy zginą i powstanie Nowa Ziemia i nowe Niebo, ale bez was. MATKA BOŻA I KOŚCIOŁA”.
                        Katolicki KoÅ›ciół Narodowy w Polsce » Strona oficjalna » Homilia ...

 
 
O BOGURODZICO, DZIEWICO
O Bogurodzico, Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą słodko nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń pasterzy Kościoła w ich apostolskim posłannictwie i oręduj za nimi. Opiekuj się wszystkimi kapłanami, zakonnikami i laikatem, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która przez swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański.
Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal miłość. Wspomnij na tych, którzy żyją w niebezpieczeństwie i potrzebach. Wyjednaj im, Matko, siłę i moc wytrwania. Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi.
O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy. Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania.
Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogurodzico Dziewico, oddajemy w końcu cały rodzaj ludzki. Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oddal od niego kary za grzechy. Obdarz nasz cały świat pokojem – w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.
 

O MATKO KOŚCIOŁA

O Matko Kościoła! Spraw, ażeby Kościół ten cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej misji. Niech się w tym celu stanie dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości. Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. Spraw, aby nie brakowało „robotników w winnicy Pańskiej”.

Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach godzą w podstawowe środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i zmartwychwstaniu Twojego Syna.

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed świętem
Rozpoczynamy  10 czerwca 

Nowenna do Serca Pana Jezusa – Aplikacje w Google Play

 

Modlitwa na każdy dzień
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę…
 
Dzień 1
O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. 
      Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.
 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
Dzień 2
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen. 
      Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.
 
Dzień 3
Jezu, Ty powiedziałeś: „Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca”. Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Amen. 
      Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.
 
Dzień 4
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen. 
      Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
 
Dzień 5
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen. 
      Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.
 
Dzień 6
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech służę im pomocą. Amen. 
      Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.
 
Dzień 7
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen. 
      Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.
 
Dzień 8 
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję wiele czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i ludziom. Amen. 
      O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.
 
Dzień 9
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen. 
      Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.
 
Modlitwa na zakończenie nowenny
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej…, o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.

Najświętsze Serce† – od piątku w polskich kinach - kultura.wiara.pl

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
 
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
 
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.

KKRP
Konfederacja Kobiet RP

Szanowny Panie,

26 maja swoje święto obchodziły wszystkie Mamy: mamy noworodków i nastolatków, jedynaków i wielodzietne, samotne, zastępcze i chrzestne, mamy dzieci niepełnosprawnych. Każdej mamie życzymy ogromu miłości w realizacji codziennych wyzwań, życzymy, by macierzyństwo było niezwykłą przygodą.

Dzień Matki

Dzień Matki jest szczególnie trudny dla mam, które utraciły dzieci oraz dla tych kobiet, które matkami nie zostają, choć bardzo tego pragną. Pamiętajmy o nich i okażmy im wsparcie jeśli tylko mamy taką możliwość.

Dzięki wsparciu finansowemu naszych Darczyńców mogłyśmy uszyć maseczki wielorazowe – angażując do tego także nasze córki – i przekazać je do „Domu Otwartych Serc” w Otwocku. Jest to Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas stworzone z myślą o mamach i dzieciach, które ze względu na doznawaną przemoc musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania.

Maseczki dla „Domu Otwartych Serc” w Otwocku

Pamiętajmy, że również kobiety po aborcji są matkami – matkami bez dziecka… Znalazły się w tej traumatycznej sytuacji często ze strachu, pozostawione same sobie z „problemem”, nie mające się do kogo zwrócić o pomoc. Właśnie z myślą o kobietach, które z powodu ciąży znalazły się w trudnej sytuacji, które szukają „rozwiązań”, myślą o aborcji, powstał telefon zaufania prowadzony przez Stowarzyszenie Dwie Kreski. Kontakt możliwy jest drogą mailową: pomoc@dwiekreski.pl lub telefoniczną codziennie od 18:00 do 23:00: +48 533 312 112. Jest to inicjatywa środowiska pro-life, dzięki której kobiety mogą uzyskać pomoc, informacje o możliwym wsparciu finansowym, adopcji, wsparcie psychologiczne i duchowe, porady prawne oraz informacje na temat lokalnych instytucji pomocowych i stowarzyszeń. Wsparcie w każdym rozwiązaniu z wyjątkiem – co jasno wskazuje Stowarzyszenie – aborcji.

Kobiety stawiane przed diagnozą choroby dziecka na etapie ciąży często doświadczają ogromnej samotności, załamania, niewiary we własne siły czy zdolność do opieki nad chorym maleństwem. Po „pomoc” są odsyłane najczęściej do Federy (od wielu lat obsługującej najprężniejszy taki telefon zaufania) lub Centrum Praw Kobiet. Obie są organizacjami pro-aborcyjnymi. Jednak czy kobiety na pewno otrzymują od nich PEŁNE wsparcie? Federze wyrokiem sądowym w 2011 roku udowodniono powiązania i wysokie dotacje od przemysłu aborcyjnego. Jest to skrajnie lewicowa organizacja feministyczna propagująca permisywną edukację seksualną i zachęcająca do aborcji oraz awaryjnej antykoncepcji. Czy zatem kobiety docierające do Federy otrzymują tę pomoc w przebyciu ciąży, porodu, utrzymania, rehabilitacji dziecka? Czy raczej „pomoc” w postaci namawiania do aborcji i pozbycia się problemu? Mamy głęboką nadzieję, że era monopolu organizacji proaborcyjnych na pomoc kobietom w ciąży – zwłaszcza w sieci – się skończy. Aby nikt żadnej kobiecie nie zabrał możliwości przeżycia tej najpiękniejszej przygody życia. Macierzyństwo – także jeśli dziecko rodzi się chore – może być taką przygodą. Wiele zależy od nas samych, jak się przygotujemy na własne macierzyństwo oraz ile wsparcia jesteśmy w stanie dać innym kobietom.

Jedną z dobrych i wartościowych propozycji będzie udział w bezpłatnej konferencji online „Czas kobiet”, którą objęliśmy patronatem medialnym. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2020 r. w formie transmisji na żywo.

Całość składa się z czterech bloków tematycznych: Piękna – jak poznać siebie, Mądra – czym kierować się w życiu, Świadoma – na czym budować swoje życie oraz Kobieta Sukcesu – Droga na sam szczyt. W spotkaniach będzie poruszana tematyka związana z życiem rodzinnym, macierzyństwem, realizacją zawodową kobiet, postrzeganiem siebie, rozwojem intelektualnym, inteligencją emocjonalną oraz integracją wewnętrzną.

Organizatorem konferencji jest inicjatywa Oblicza Kobiety. Jej misją jest odkrywanie piękna, mądrości i potencjału kobiety, ukazując jej znaczenie i rangę we współczesnym świecie.

Wymagane są wcześniejsze zapisy przez stronę: rejestracja.obliczakobiety.pl. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Dzień Dziecka

Niedawno swoje święto obchodziły również dzieci – nasz skarb i nasza przyszłość… Dlatego z okazji Dnia Dziecka serdecznie życzymy WSZYSTKIM dzieciom: bezwarunkowej miłości, szalonego dzieciństwa, radości rozrabiania, burzliwego dorastania. Miłości! Miłość jest pro-life.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Elżbieta Wszeborowska - Wiceprezes Konfederacji Kobiet RP


Fundacja Konfederacja Kobiet RP działa wyłącznie dzięki hojności Darczyńców.
Każde wpłacone 20, 50 czy 100 zł wspiera głos polskich kobiet!

Wspieram - 20 zł Wspieram - 50 zł Wspieram - 100 zł

Można nas również wesprzeć wykonując tradycyjny przelew w dowolnej wysokości na konto:

NEST BANK 04 2530 0008 2016 1064 9314 0001
Konfederacja Kobiet RP
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

Informujemy również, że poprzednio używany nr konta jest już nieaktualny – prosimy uprzejmie o kierowanie wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto.

Dziękujemy!


Konfederacjakobiet.pl
Facebook

PREZ.TRUMP I ANTIFA
„Antifa” – to niszcząca Organizacja demokratyczna. Chcą rozrabiać, nie pracować, chcą strzelać, napadać, okradać i zabijać jak to teraz robią. Gdy Prez. zadzwonił do szefowej Chicago demokratki i zapytał, czy chce wojsko do pomocy to ona go przeklęła i słuchawkę odrzuciła i całe Chicago huczy od jej nienawiści do Republikanów. Demokraci chcą zniszczyć małe biznesy, zamknąć kościoły aby mogli grzeszyć, napadać, niszczyć i zabijać. Módlmy się o życie i bezpieczeństwo dla Prez. Trumpa i jego rodziny i przyjaciół, gdyż takich jak on jest mało prezydentów – uczciwych, prawdomównych i pragnących  dla Ameryki i Obywateli wszystkiego, co się szczęściem zwie. To Demokratów robota te wirusy, aby niszczyć dobytek obywateli Amerykańskich i życie ich.

NIE WIERZE IM JUZ ANI SLOWA!!!! (DNI SFIRUSA 5) – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=TdfGieu-N44

NIE WIERZĘ IM JUŻ ANI SŁOWA!!!! (DNI ŚFIRUSA 5) 

W Niemczech co raz wiecej lekarzy mowi prawde!

Wiem bo mieszkam w Niemczech i znam Niemiecki. Wszyscy jak jeden maz przyznaja,

ze to totalne oszustwo z tym koronawirusem.

Pan Bóg czeka – chce rozmawiać ze swoimi „Apostołami” lecz ci rządzący Episkopatem okazali się – Judaszami bo niszczą sami Kościoł od środka. Przecież oni wiedzą, że będą potępieni za takie lucyferyczne życie, ale sami tego chcą. Wolą się powiesić jak Judasz i spaść do swego pana lucyfera niż wywyższyć Cudownego Boga Jezusa na Króla Polski. Wybierają piekło dla siebie i dla wielu ludzi za demoniczne nauczanie.

 Panie Jezu do kogóż pójdziemy? Potworne zamieszanie …?!

https://youtu.be/wTVBdgbehjA

Żydzi zawsze oszukują, a szczególnie ci rządzący Polską – Redemptoryści ich wzmacniają chwaleniem A.Dudy.

 Grzegorz Braun – KWARANTANNA dała więcej SZKODY niż POŻYTKU, niesłychane UZURPACJE władzy‼

https://youtu.be/0TXEhA0j_9A

Niech A.Duda lepiej się nawróci i niech się opamięta komu służy. Oto efekty oddania Polski lucyferowi 6.03.2019 w Toruniu za pozwoleniem Redemptorystów i Rządzących Episkopatem. Niech Biskupi pouczą Prezydenta, co go czela po śmierci za służenie dwom bogom a długość cierpień po śmierci jest wieczna.

Andrzej Duda rozważy podpisanie związków partnerskich? Niejasna wypowiedź rzecznika sztabu

Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, w rozmowie z Moniką Olejnik stwierdził, że Zjednoczona Prawica nie ma w planach przedstawienia prezydentowi do podpisu ustawy o związkach partnerskich. Milczał jednak na temat samych poglądów w tej kwestii obecnego prezydenta, oraz nie zaprzeczył stwierdzeniu prowadzącej program, że zatem „pan prezydent rozważa podpisanie ustawy o związkach partnerskich”.

– Mogę powiedzieć, że Sejm, w którym jest większość Zjednoczonej Prawicy, takiej ustawy panu prezydentowi nie przedstawi – mówił Adam Bielan w rozmowie z Moniką Olejnik w „Kropce nad i” TVN24. 

– Ale pytanie jest nie o to co zrobi Sejm, ale czy pan prezydent nie wyklucza? Bo rozumiem, że jak pan prezydent zostanie prezydentem to na kolejne pięć lat, a jak pan wie, podczas tych pięciu lat będą kolejne wybory do Sejmu, więc moje pytanie wydaje mi się zasadne – stwierdziła natomiast dziennikarka. 

– Pan prezydent mówił o tym zarówno w kampanii w 2015 roku i mówił o tym w wywiadzie, którego udzielił kilkanaście tygodni temu, który pani cytuje, więc tutaj się nic nie zmieniło – odpowiedział. – Czyli pan prezydent rozważa podpisanie ustawy o związkach partnerskich – stwierdziła dziennikarka. Sama wypowiedź nie doczekała się sprostowania ze strony sztabowca Dudy.

Read more: https://www.pch24.pl/andrzej-duda-rozwazy-podpisanie-zwiazkow-partnerskich–niejasna-wypowiedz-rzecznika-sztabu,76401,i.html#ixzz6OQoBEJzK

Przecież Żydom zależy, aby pozbyć się Polaków. Bóg Wszechmogący dał im ziemię Izraelską, ale ją zniszczyli swoim nieposłuszeństwem Bogu Ojcu. Bóg dał nam Ziemię Polskę a Żydzi wybrani przez głupich Polaków chcą nam Bożą Ziemie odebrać….. 

 Premier w Sejmie o… „nowym światowym porządku” 

„Dlaczego to niektórych dziwi , że premier Morawiecki mówi o „nowym porządku świata”. Projekt globalny tzw. ” Zrównoważony Rozwój ” wszystko się w tym zawiera. Morawiecki i inni zostali do tego przygotowani, aby w naszym kraju zaprowadzić ” nowy porządek świata”. Przez te kilka lat konsekwentnie realizowany … Aborcja, gender, coraz większe podporządkowanie Kościoła władzy państwowej, niszczenie wiary .., prześladowanie wierzących w Chrystusa.. Przecież to są fakty, które się dzieją na naszych oczach. Chyba już nikt nie powinien mieć złudzeń , co do obecnej władzy.”
Premier w Sejmie o… „nowym światowym porządku”

Mateusz Morawiecki zaskoczył krytyków globalizmu użytym w czwartkowym wystąpieniu sejmowym sformułowaniem, które dla jednych oznacza element jednej ze „spiskowych teorii dziejów”, zaś dla innych uosabia zagrożenia związane z tworzeniem światowego systemu polityczno-gospodarczo-społecznego o charakterze totalitarnym.

 

– Szanowny Panie Prezydencie, Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę, na Europę za pięć, za dziesięć lat – tak rozpoczął szef rządu swe przemówienie, w którym uzasadniał wniosek o wotum zaufania. 

Użyte we wstępie sformułowanie „nowy porządek świata” zwróciło uwagę użytkowników mediów społecznościowych. Odpowiada bowiem globalistycznej koncepcji światowego rządu i systemu totalnej kontroli. Teoria „New World Order”, zaliczana przez główny nurt opinii do katalogu teorii spiskowych, przywoływana była w ostatnim czasie z powodu globalnego reżimu sanitarnego, spowodowanego światową ekspansją koronawirusa

W ostatnim czasie uwagę krytycy globalizacji i postępującej – w miarę tworzenia kolejnych sprzyjających temu wynalazków nauki i techniki – kontroli społecznej, przypomnieli także utworzenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych programu o tej nazwie. Stało się to w roku poprzedniego światowego kryzysu. 

Na oficjalnej witrynie wspomnianej inicjatywy znajdujemy ulubione frazesy lewicy i globalistów: „Projekt Narodów Zjednoczonych Nowy Światowy Porządek [New World Order] jest globalną inicjatywą wysokiego szczebla założoną w 2008 r. W celu promowania nowego paradygmatu gospodarczego, nowego porządku politycznego, a szerzej – nowego porządku światowego dla ludzkości, który osiąga globalne cele ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju do 2030 r., a szczęście, dobrobyt i wolność każdego życia na Ziemi do 2050 roku”.

https://www.pch24.pl/premier-w-sejmie-o-nowym-swiatowym-porzadku,76412,i.html

Boże Ciało po koronawirusie. Jak będą wyglądały procesje i ilu wiernych może wziąć w nich udział?

 

Wszystko wskazuje na to, że w wielu polskich parafiach Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w tym roku odbędzie się w innej formie, niż zazwyczaj. Znaczna część polskich biskupów wystosowała apel do wiernych, w którym zachęca do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ponadto w przynajmniej kilku diecezjach odbędą się procesje eucharystyczne jedynie wokół kościołów.

Kształt obchodów uroczystości Bożego Ciała zależy od diecezji. Na mocy postanowienia abp. Stanisława Gądeckiego na terenie archidiecezji poznańskiej nie będą organizowane uliczne procesje Bożego Ciała. Zaznaczył, że w „uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy Św. wokół kościoła”. Dodał, że z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią „zaleca się, by odbyło się kilka procesji” 

Z kolei abp Marek Jędraszewski zezwolił na organizowanie procesji ulicznych oraz wezwał wszystkich wiernych archidiecezji krakowskiej do jak najliczniejszego udziału w nich. 

Bp Edward Dajczak w diecezji koszalińskiej, który poprosił, aby w większych miejscowościach, gdzie trudno dokonać wyboru, kto ma uczestniczyć, wierni pozostali w kościołach wokół których kapłani wraz z asystą zorganizowali procesję do czterech ołtarzy wokół kościoła. Dodał jednak, że w mniejszych miejscowościach, „gdzie liczba wiernych nie zostanie przekroczona, można zorganizować procesję w zwyczajny sposób”. 

Ordynariusz łomżyński bp Janusz Stepnowski zalecił, aby po głównej Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała stworzyć wiernym możliwość popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni, połączonej z możliwością spowiedzi. 

Metropolita wrocławski wskazał, aby wiernych zaprosić w godzinach popołudniowych na nabożeństwo eucharystyczne. Poprosił także, aby zachować tradycję procesji przez osiem kolejnych dni od uroczystości Bożego Ciała.
https://www.pch24.pl/boze-cialo-po-koronawirusie–jak-beda-wygladaly-procesje-i-ilu-wiernych-moze-wziac-w-nich-udzial-,76399,i.html

Módlmy się o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dla Prez.D.Trumpa, jego rodzinę i przyjaciół. Prez.D.Trumpa wybrał tylko Bóg Wszechmogący a nikt z Ziemi mu nie pomagał, więc uszanujcie Wolę Boga Ojca, jeśli chcecie żyć w pokoju. On jedynie chce zaprowadzić spokój i pokój w Ameryce, bo jest szlachetny i nie korzysta z fuduszy podatników, bo ma swoje. Demokraci jak komuniści tylko rozrabiają, zagłuszają spokój i niszczą małe biznesy. No i oczysi nie bronią obywateli Amerykańskich, gdy szumowiny i chuligani niszczą dobytek ludzki i kradną, rabują i niszczą sklepy.

Jezus ostrzega …Jedynie wasze żarliwe modlitwy mogą powstrzymać śmierć Donalda Trumpa- Słowa Pana Jezusa przez Siostrę Clare du Bois, 15 maja 2020   https://youtu.be/dN9Ixb582Us

Wyjaśnienie od tłum.: 1 czerwca otrzymałam E-mail od poważnego Ośrodka Modlitewnego w Ameryce z informacją o YouTub’ie z orędziem z 15 maja. Nie słyszałam dotąd ani o ludziach którzy go dostali, ani o tych orędziach. Pomału dotarłam do informacji, które pozwalają mi przedstawiċ tą grupę. Ich strona reprezentacyjna to :”Heartdwellers”, publikują „Loveletters from Jesus”. strona. internet: „Jesus-comes.com”, otrzymują Orędzia od wielu lat. Chyba mieszczą się  Pół. Karolinie, USA. Jest ich kilkoro, jest Clare du Bois, która głównie przyjmuje Orędzia w j. ang., byċ może j. celtyckim, jest Ezechiel, on chyba otrzymuje Orędzia w j. niem., lub je tłumaczy,  można się zorientowaċ o ich działaniu na: „Liebesbriefe von Jesus-Loveletters from Jesus”. Jest tam podany np. zestaw orędzi na zadawany przez zainteresowany temat, coś jak: „Pan Jezus odpowiada na zadane pytania” Poniżej prezentowane Orędzie z 15 maja jest wyjątkowe w swojej aktualności. Znalazłam, że inne, nawet z ostatnich kilku dni, pochodzą z lat 2007 – 2016. W części opisowej każdegoYouTub podawany jest tekst prezentowanego orędzia, podaję kilka z nich.

Słowa Pana Jezusa przez Clare, 15 maja 2020 – Jezus ostrzega… Jedynie wasze żarliwe modlitwy mogą powstrzymać śmierć Donalda Trumpa.

  Czytaj dalej

POLACY NIE GŁOSUJCIE NA WROGÓW SWOICH I WALCZCIE O NASZĄ OJCZYZNĘ Z HASŁEM: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA.

Napastnicy nie mają honoru i atakują. Z honorem jesteście w niewoli już dziesiątki lat. Walczcie o Rodziny i o wolną Polskę.

—————————-
To jest straszne, że Zakony niby Boże działają wraz z wrogami Żydami w celu zniewolenia przez Izrael Narodu Polskiego. Tak właśnie czyni Zakon Redemptorystów poprzez namawianie Polaków, aby głosowali na wroga A.Dudę, który sam powiedział, że jest Polakiem, ale ma obowiązki żydowskie, a jego żona jest Żydówką. A.Duda nazwał naszą Ojczyznę POLIN, to znaczy finansuje żydowskie muzea, szkoły i inne inwestycje – tylko oni wiedzą jakie. Niszczy Polskę poprzez zamawianie szczepionek niszczących zdrowie Narodu Polskiego. Dwa m-ce po wyborach 5 lat temu zarządził szczepionki dla dziewczynek 10-12 letnich, aby nie mogły mieć dzieci.Teraz Zakon wszystko robi, aby w dalszym ciągi wygrał wróg Polski – A.Duda, który zniszczył nasze rolnictwo, przemysł – ściąga następnych Żydów do niszczenia naszej Ojczyzny. Sklepy oddał w ręce innych państw – Koreańczyków, Chińczyków a kto wie jeszcze jakich. Czy Polacy są ślepi, że nie widzą że Zakon Paulinów czyni to samo przez zamknięcie Cudownego Boga Jezusa Chrystusa w brudnej piwnicy. Może już nie ma tych drogocennych kamieni i złota, którymi Obraz Króla był ozdobiony na kwotę 100 tyś.dol. i dlatego nie chcą pokazać ludziom. Masonów na wszystko stać, skoro hańbią Obrazy Matki Bożej nawet tą czarną obrzydliwą ścianą w Jej Kaplicy na Jasnej Górze. Góra Jasna a Kaplica czarna i nikomu to nie przeszkadza? Widocznie takie są ich dusze. Ludzie chcą upraszać u Króla Polski Łaski Pokoju w Polsce i na świecie ale nie ma Króla. 
 Henryk Pąjąk: Duda jest antyPolski i wasalizuje nas w Izraelu i USA Państwo POLIN w państwie polskim
Żywot świętego Bonifacego, Biskupa i Męczennika - Wikiźródła ...

 

Z listu św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Troskliwy pasterz czuwający nad swoją owczarnią

 

Kościół jest jakby wielką łodzią płynącą po morzu tego świata. Gdy uderzają weń liczne fale doświadczeń, nie wolno jej porzucać; trzeba natomiast kierować. 
Przykłady tego znajdujemy u pierwszych Ojców: Klemensa, Korneliusza i wielu innych w Rzymie, Cypriana w Kartaginie, Atanazego w Aleksandrii. Za czasów pogańskich cesarzy kierowali łodzią Chrystusa, Jego umiłowaną Oblubienicą, to jest Kościołem, nauczając, broniąc, pracując i cierpiąc aż do przelania krwi. 
Kiedy o nich myślę oraz im podobnych, ogarnia mnie przerażenie, „lęk i obawa mnie przenikają i otacza mnie ciemność moich grzechów”. I bardzo chciałbym opuścić ster Kościoła, który mi powierzono, gdybym tylko znalazł usprawiedliwienie w przykładzie Ojców lub w słowach Pisma świętego. 
A zatem, skoro tak się rzeczy mają i prawda może się utrudzić, ale nigdy ulec ani okłamać, strudzony mój duch ucieka się do Tego, który przez usta Salomona powiada: „Miej ufność w Panu, a nie polegaj na własnej roztropności. We wszystkich twych sprawach pamiętaj o Nim, a On pokieruje twymi krokami”. Oraz: „Imię Pana jest zamkiem warownym. Do niego ucieka się sprawiedliwy i będzie ocalony”. 
Stójmy zatem mocno przy sprawiedliwości, przygotujmy siebie na doświadczenia, abyśmy otrzymali pomoc od Boga, i wołajmy do Niego: „Panie, Tyś dla nas ucieczką z pokolenia na pokolenie”. 
Złóżmy naszą ufność w Tym, który nam zwierzył cały ten ciężar. To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy wspólnie z Tym, który jest Wszechmocny, który mówi: „Jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie”. 
Stańmy do walki aż do nadejścia dnia Pana, albowiem „przyszły na nas dni utrapienia i ucisku”. Jeśli tak się Bogu spodoba, oddajmy życie za święte prawa naszych ojców, abyśmy zasłużyli na wieczne z nimi dziedzictwo. 
Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak właśnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdze Reguły pasterskiej.

Święty Bonifacy

Bonifacy urodził się około 673 r. w Dewonshire, w Anglii (Wessex). Na chrzcie otrzymał imię Winfryd. Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby Bożej, został benedyktynem w opactwie Exeter, następnie w opactwie w Nursling. Przyjął imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30. roku życia. Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika szkoły w Nursling.
Po pewnym czasie udał się na misje do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemiec i Holandii. Szybko musiał jednak powrócić do swojego klasztoru. Wybuchła bowiem wojna między księciem Fryzów a Frankami. Po śmierci opata Winbrecha mnisi wybrali Bonifacego. Nie pozostał jednak długo na tym zaszczytnym stanowisku, gdyż w roku 718 wybrał się ponownie do Niemiec. Dla pozyskania poparcia misji udał się najpierw do Rzymu. Papież św. Grzegorz II dał mu listy polecające do króla Franków i do niektórych biskupów. 14 maja 719 roku Bonifacy opuścił Rzym i udał się do Niemiec. W drodze zatrzymał się w Pawii, gdzie odwiedził króla Longobardów. Stąd ruszył przez Bawarię, Turyngię i Hesję do Fryzji. Spotkał się ze św. Willibrordem. Pod kierunkiem tego doświadczonego misjonarza pracował około 3 lat. Trud misyjny Bonifacego wydawał niezwykłe owoce. W krótkim czasie miał ochrzcić kilka tysięcy germańskich pogan. Bonifacy udał się potem ponownie do Hesji, gdzie w roku 722 założył klasztor benedyktyński w Amoneburgu.
W celu omówienia z papieżem organizacji stałej administracji kościelnej na terenie Niemiec, Bonifacy udał się ponownie do Rzymu. Wyjaśnił papieżowi stan misji i jej potrzeby. Grzegorz II udzielił Bonifacemu święceń biskupich i dał mu pełnomocnictwa, konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej. Wręczył mu również ponownie list polecający do króla Franków, Karola Martela. Ponieważ zapotrzebowanie na misjonarzy rosło, Bonifacy zwrócił się z apelem do klasztorów w Anglii o pomoc. Benedyktyni przysłali mu licznych i gorliwych misjonarzy. W roku 723 Bonifacy przybył na dwór Karola Martela. Ten dał biskupowi listy polecające do wszystkich urzędników frankońskich, by mu służyli wszelką dostępną pomocą. Korzystając z uprawnień metropolity misyjnego, Bonifacy mianował biskupów w Moguncji i w Würzburgu. Założył wiele placówek stałych, zależnych od tych biskupów, a także szereg klasztorów benedyktynów i benedyktynek.
Uradowany tak pomyślnymi wynikami papież św. Grzegorz III wezwał Bonifacego do Rzymu i nałożył mu uroczyście paliusz metropolity-arcybiskupa z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na wschód od Renu. Ponadto mianował go swoim legatem na Frankonię i Niemcy. Na mocy tak rozległej władzy Bonifacy zwołał do Bawarii synod, aby do administracji kościelnej wprowadzić ład, gdyż dotychczasowa akcja miała charakter okazjonalny i chaotyczny. Dzięki poparciu księcia Odilona zdołał przywrócić karność kościelną. Ustanowił biskupstwa w Passawie, Freising, Ratyzbonie (Regensburgu) i w Eichstätt. W Salzburgu mianował biskupem mnicha benedyktyńskiego, Jana. Posuwając się w głąb Niemiec, założył nadto biskupstwo w Fuldzie, które uznał za centrum i ośrodek swojej działalności misyjnej.
W tym samym czasie we Francji nie zwoływano żadnych synodów. Wiele stolic biskupich było nieobsadzonych. Wśród duchowieństwa i wiernych upadek karności kościelnej był jaskrawo widoczny. Raport o tej sytuacji Bonifacy przesłał do Rzymu, do nowego papieża, św. Zachariasza. Otrzymał od niego polecenie, by jako legat papieski zabrał się do koniecznej reformy. Przeprowadził ją na synodzie generalnym w roku 743. Uchwały tam podjęte potwierdziły synody miejscowe. Nadto biskupi Galii wysłali do papieża list hołdowniczy i wspólne wyznanie wiary. Radując się z tak obiecującej reformy w Galii, Bonifacy chciał zaproponować podobną reformę w Anglii. W tej sprawie napisał do prymasa Anglii, Kutberta, który podobne reformy także przeprowadził. W roku 745 dzięki interwencji Bonifacego papież podniósł biskupstwo w Kolonii do godności metropolii. Podobnie uczynił z biskupstwem w Salzburgu i Moguncji (747).
Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został napadnięty przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 5 czerwca 754 roku zamordowany. Jego ciało przewieziono do Utrechtu, by je pochować w miejscowej katedrze. Jednak uczeń Bonifacego, św. Luli, zabrał je do Fuldy. Tam bowiem Bonifacy chciał być pogrzebany – i tam spoczywa do dziś. Co roku przy grobie św. Bonifacego zbiera się episkopat niemiecki na swoje narady. Ku czci św. Bonifacego wystawiono w Niemczech wiele kościołów. Jest on także bardzo czczony w Anglii. Już w roku 756 na synodzie plenarnym episkopat angielski ogłosił św. Bonifacego swoim patronem obok św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, i św. Augustyna z Canterbury, pierwszego prymasa Anglii.
Św. Bonifacy jest patronem Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji oraz diecezji łomżyńskiej i archidiecezji warmińskiej, a także kasjerów, krawców, księgarzy i piwowarów.

W ikonografii św. Bonifacy jest przedstawiany w biskupim stroju – w ornacie, paliuszu, mitrze lub jako benedyktyński mnich. Jego atrybutami są: kruk, lis, krzyż z podwójnym ramieniem – symbolizujący legata papieskiego, księga Ewangelii przebita mieczem (taką bowiem znaleziono przy nim po męczeńskiej śmierci).

Módlmy się.
Wszechmogący Boże, święty Bonifacy, męczennik, głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy tę wiarę wiernie zachowywali i wyznawali całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana ...

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». 
I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!» 
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 
Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Dobre słowa: października 2014

Z Encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII

Chrystus kapłanem i żertwą ofiarną

 

Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej; On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego. Już słowa Apostoła: „To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie”, domagają się od wszystkich chrześcijan, by w ten sposób wzbudzali w sobie – na ile ludzkie możliwości pozwalają – te uczucia, którymi ogarnięta była dusza Boskiego Odkupiciela, gdy składał ofiarę z siebie samego; w każdym razie niech wzbudzają pokorne poddanie umysłu i Najwyższemu Majestatowi Bożemu składają uwielbienie, cześć, chwałę i dziękczynienie. 
Oprócz tego słowa te domagają się od nich, by przybierali w jakiś sposób postawę żertwy ofiarnej, by zapierali się samych siebie ze względu na przykazania Ewangelii, by z własnej woli i ochoczo podejmowali dzieło pokuty, by wszyscy z osobna brzydzili się tym, czego się dopuścili, i za to czynili ekspiację. W końcu słowa te domagają się, byśmy wszyscy razem z Chrystusem ponieśli mistyczną śmierć na krzyżu w taki sposób, abyśmy mogli przypisać sobie myśl św. Pawła: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża”.
NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
ROZPOCZYNAMY 4 CZERWCA

                                                    Modlitwa na każdy dzieÅ„: NOWENNA DO ÅšW. ANTONIEGO Z PADWY

 Modlitwa.
 O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym
przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie
z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym
uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port,
uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą
zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc,
której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc
i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić…
(chwila cichej modlitwy).

 Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego…
Modlitwa na poszczególne dni nowenny.

Na pierwszy dzień nowenny
 O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie
poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś
wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie
przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa
natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

Na drugi dzień nowenny
 O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem
„męczennika pragnienia” – wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie
samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej
woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności
przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.

Na trzeci dzień nowenny
 O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś
się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się
umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój
Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha
pokuty.

Na czwarty dzień nowenny
 O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia
we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed
Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia
a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym
gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory,
a znienawidzenia szatańskiej pychy. 
Na piąty dzień nowenny
 O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość
w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem
prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt
i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek
obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od
Boga dar cierpliwości.

Na szósty dzień nowenny
 O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim
jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom
Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej
duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi
okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą
niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe
znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.

Na siódmy dzień nowenny
 O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych
wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś
piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą
szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem
w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.

Na ósmy dzień nowenny
 O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad
zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które
śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom
dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się
poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię
usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj
mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je
tym więcej, im niżej upadłem.

Na dziewiąty dzień nowenny
 O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak
szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na
ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią
zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym
cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem,
chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój
Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci
Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi
u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął
chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.
Litania do św. Antoniego
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, – módl się za nami.
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, – módl się za nami.
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, – módl się za nami.
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, – módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, – módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa, – módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości, – módl się za nami.
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, – módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, – módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, – módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, – módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, – módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, – módl się za nami.
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, – módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, – módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, – módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku wiary, – módl się za nami.
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, – módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, – módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników, – módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków, – módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju, – módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, – módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc, – módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, – módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów, – módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, – módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, – módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, – módl się za nami.
Święty Antoni, święty całego świata, – módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, – módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, – módl się za nami.
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, – módl się za nami.
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!
K.: Módl się za nami święty Antoni.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 Módlmy się. Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie
przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna
i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi
uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen

Co ci wierzący w Żydów – Polacy widzą w A.Dudzie – mordercy Narodu Polskiego i sumień Polaków, niszczycielu przemysłu w Polsce, że jeszcze mają zamiar na tego Żydo-podobnego głosować. Gdy nie daj Boże wygra tym razem, to bardzo odżałujecie te 500,- bo oczywiście podniesie podatki, zniszczy do końca rolnictwo, upadną do końca małe biznesy od podatków. Sprowadzi Żydów z Izraela jak to już robi, wygoni zdradzieckimi przepisami was z domów, a wy będzie wyć i sobie życie odbierać z głupoty KONFEDERACJA to Boga Ojca wybór, a Bóg Wszechmogący wie, co nam potrzeba -WOLNOŚCI. Czy Polacy muszą walczyć wieki o wolność? Morderca A.Duda razem z innymi współ-mordercami np.Szumowskimi wykończy was szczepionkami i czipami, a czy będziecie Polacy mieli czas żałować swoich decyzji? Czy zdążycie przed śmiercią? Kościoły pozamykają, że nawet nie zdążycie skorzystać z Sakramentu Spowiedzi. Następni współ-mordercy sumień rządzący Episkopatem „przebierańcy” w sutannach zamknęli Obraz Cudownego Boga KRÓLA POLSKI, bo tylko Bóg Jezus Chrystus – Pan panów i Król królów jest jedynym Ratunkiem na istnienie Polski na Planecie. Ci rządzący Episkopatem – Żydzi już są tak skorumpowani, że zdołali namówić Szydło i jej syna, aby porzucił kapłaństwo. Rządzący Żydzi Polską sprowadzili policję z Ameryki i z Izraela na was. Czy wy tego nie widzicie? Przecież A.Duda oficjalnie powiedział, że jest Polakiem owszem ale ma obowiązki żydowskie no i żonę też Żydówkę.

Grzegorz Braun ostro: to jest ZBRODNIA przeciw Polakom
https://www.youtube.com/watch?v=EZEJntCGoLM

Grzegorz Braun: Kryminał i Trybunał Stanu
https://www.youtube.com/watch?v=BUFkVbuueYQ

Dość tresury narodu! Grzegorz Braun
https://www.youtube.com/watch?v=FqiAlqWgxUs

Jeszcze naród czy stado? Grzegorz Braun
https://www.youtube.com/watch?v=-uP-1axmgco

ONZ stworzył stronę UnNWO.org poświęconą Nowemu Porządkowi Świata. Już się z niczym nie kryją!

Audycja PrisonPlanet – Jeden Porządek Świata
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=WPqjmFF0Q3Q&feature=emb_logo

Organizacja ONZ, mająca być centrum Rządu Światowego obecnie ujawnia otwarcie swoje cele dosłownie pisząc o stworzeniu„Nowego Porządku Świata.”Na swojej stronieUnNWO.orgpodali, iżProjekt Narodów Zjednoczonych dotyczący Nowego Porządku Świata jest globalną wysokiego szczebla inicjatywą ufundowaną w 2008 r. mającą na celu promowanie nowego paradygmatu gospodarczego, nowego porządku politycznego, a szerzej – nowego porządku światowego dla ludzkości, który do 2030 r. zrealizuje globalne cele ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz szczęścia, dobrobytu i wolności dla wszelkiego życia na Ziemi do 2050 r.”

Jak stwierdziło oficjalnie Światowe Forum Ekonomiczne„w 2030 będziesz totalnym niewolnikiem” stąd potrzeba szybkiego przemodelowania i kontrolowania aspiracji i oczekiwań społecznych.
Miraż kolorowej szczęśliwej przyszłości Nowego Porządku Świata realizującego plany wojny, pandemii i masowej depopulacji świata.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/onz-stworzyl-strone-poswiecona-nowemu-porzadkowi-swiata-nwo-2020-06

ŻYDZI POZAMYKALI NAM KOŚCIOŁY A SYNAGOGI BYŁY CAŁY CZAS OTWARTE I W USA TEŻ.

Apokaliptyczna wizja kościołów – wkrótce w Polsce

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NJ7FpJHUjU4&feature=emb_logo

M.K TV ( UCIECZKA ELIT + ZAMIESZKI W STANACH )
https://www.youtube.com/watch?v=SdtZmJeAA1g&feature=emb_logo

 ZAMIESZKI??? SPOKOJNIE, WSZYSTKO WEDŁUG PLANU
Ewa Pawela
https://www.youtube.com/watch?v=HwWl8QAwNT0

Cejrowski: KONIEC KOWIDU I PROBLEMY TŁITERA  Radio WNET
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QSbL4TFoq6M&feature=emb_logo

Minister Szumowski i boss mafii
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=djWgwB4d8jg&feature=emb_logo

Dlaczego głosujecie na morderców waszych? A.Duda i cały PiS jest za mordowaniem waszych niemowląt i za sprzedażą waszych dzieci za granicę na sex i darzą miłością LGBT – wywrotowców demonicznych? Rządzący Episkopatem są także za mordowaniem i sprzedażą dzieci a oni wszyscy pozwolili na oddanie Polski lucyferowi – w marcu 2019 w Toruniu za poparciem Zakonu Redemptorystów. Dlatego diabelstwo się rozwija. A.Duda podpisał zarządzenie szczepienia dziewczynek 10 – 12 letnich polskich, aby nie mogły mieć dzieci. Ci wszyscy są powodem wybuchu III wojny światowej – Bóg Wszechmogący dopuści to tej tragedii, bo już nie może patrzeć na te grzechy.

https://www.youtube.com/watch?v=BUFkVbuueYQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0RKuPMCbC7X4j3XZ6mQGSa9Q3SUnGQHV6w-iCKwfLftGy8n33UjVAiI1k

https://www.youtube.com/watch?v=1hniCtpOiiY&fbclid=IwAR0c9jUrgTnl06Tx4aHNZDbQxMhrvhHvF3pT3PWyen-zpmZSnKhUMPlz7ms

Marszałek Witek obniżyła uposażenie poselskie Grzegorza Brauna – Magna Polonia

 

Czy została „podburzona” przez „Władców” Polaków i Polski – nie polskich do tej „ohydy”? Przecież Polską rządzi partia PiS, którą nie rządzą patrioci polscy, a wszystko wykonują na szkodę Narodu Polskiego.

Marszałek Elżbieta Witek obniżyła uposażenie poselskie Grzegorza Brauna – Magna Polonia
https://www.magnapolonia.org/marszalek-witek-obnizyla-uposazenie-poselskie-grzegorza-brauna/

Zablokujmy „strategię genderową” UE

 

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

ideolodzy gender i działacze LGBT usiłują tworzyć nowy katalog praw człowieka, oderwanych od praw uznanych przez państwa narodowe w wiążących umowach międzynarodowych. Do tego celu wykorzystują instytucje Unii Europejskiej, które mimo braku kompetencji w zakresie prawa rodzinnego wywierają presję na państwa członkowskie.

Manipulacje są możliwe dzięki dezinformacji – w szeroko nagłośnionym raporcie Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów (ILGA) za „przejawy dyskryminacji osób LGBT” w Polsce uznano brak możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, brak przepisów umożliwiających zmianę imienia przez dzieci twierdzące, że mają inną niż biologiczna płeć czy obowiązek odbycia konsultacji medycznej przed chirurgiczną ingerencją w cechy płciowe. Czytaj dalej

                    Modlitwa na każdy dzieÅ„: Modlitwa o siedem darów Ducha ÅšwiÄ™tego

  BŁOGOSŁAWIONY LUD, KTÓREGO PAN JEST BOGIEM – NARÓD, KTÓRY ON WYBRAŁ NA DZIEDZICTWO DLA SIEBIE. NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWOICH WIERNYCH I ZAPAL W NICH OGIEŃ SWOJEJ MIŁOŚCI. 

  ŚWIADECTWO

Dziękuję serdecznie Duchu Święty za Cudowne uratowanie mojego życia. Trzy lata temu uległam wypadkowi samochodowemu z winy innego kierowcy i lekarz skierował mnie do szpitala tylko zrobić badania. Pojechałam i byłam pewna, że tylko będę na badaniach. Lekarz zostawił mnie w szpitalu, bo miałam ogromne bóle całego ciała, gdyż uderzenie klatką piersiową o kierownice spowodowało duży ból. Ponieważ pojechałam w sobotę po południu, więc lekarz zostawił mnie na kilka dni dłużej i proponował różne badania i miałam otrzymać więcej krwi. Ponieważ była to Wigilia Zesłania Ducha Świętego a ja miałam być w kościele Św. Konstancji na Nabożeństwie. Nikt nie wiedział, gdzie ja jestem, bo miałam zaraz wrócić, to koleżanki szukały mnie po szpitalach. Marta znalazła mnie w szpitalu i została ze mną na noc. Wszyscy w kościele modlili się o mnie i rzeczywiście Duch Święty wysłuchał, bo rano wstałam bez żadnego bólu, chodziłam, nawet skakałam udowadniając lekarzowi, że jestem zdrowa i prosiłam o wypisanie do domu. Lekarz był bardzo zdziwiony, gdyż to było Cudowne, nadzwyczajne uzdrowienie.

 

                                                      DUCH ÅšWIĘTY :: Wiersze dla dzieci, wiersze religijne, baÅ›nie ...

 

Duchu Święty bardzo prosimy o prowadzenie naszego Narodu według Woli Bożej.

 

 DUCH ŚWIĘTY

 „Tak – Ja Jestem dla wielu niepojęty i dlatego ludzie „zimni” nie chcą zrozumieć swojej winy. Mnie zależy, aby ludzie wszyscy mogli żyć szczęśliwi długie lata a byliby dla siebie jak brat dla brata. Przychodzę do was z natchnieniami
Cudownymi, a ludzie mylą Mnie z nakazami diabelskimi. Gdy przychodzę do dusz waszych, to Pokój przynoszę, a zły duch to tylko rozprasza. Zawsze mówcie do Mnie, Módlcie się i nawet śpiewajcie i nigdy nie miejcie Mnie we wzgardzie. Gdyby ludzie, nawet tylko katolicy chcieli modlić się i żyć według Woli Bożej,  to przecież  na świecie byłoby lepiej, a jest coraz gorzej. A ty Mieczysławo wsłuchuj się w Moje podpowiedzi i rozsyłaj te piękne Świadectwa ludzkie – niech i inni poznają drogę do Zbawienia. Innych ludzi przykłady Bożego życia bardzo dobrze działają, bo wielu cieszy się  w ukryciu. A przyszłość? Jest w waszych rękach! To ile już lat prosi was Jezus Chrystus, abyście wypełnili Jego warunki Pokojowe w Polsce i na świecie? Gdyby Kościołem Katolickim w Polsce rządzili Polacy katolicy, to „II wojny” by nie było, a dla biskupów Niebo by się otworzyło. W dalszym ciągu Jezus czeka, aby zmądrzeli biskupi. Czy to tak trudno uczynić ten piękny AKT uznania Jezusa KRÓLEM POLSKI dla Zbawiciela i waszego Odkupiciela? A przecież Bóg jest Wszechmocny i Wszechmogący   i wszystkie wirusy, kataklizmy i wojny likwidujący. Ludzie – dlaczego nie chcecie żyć w Miłości i w Pokoju bez żadnych znojów? Ja bardzo dużo pracuję nad duszami i sercami Rządzących Polską polityków i biskupów, lecz ich serca są już tak zatwardziałe, bo słuchają lucyferycznych ludzi aż Mnie jest trudno Mojego Ducha im przywrócić. Nikt w Niebie nie chce wojny, bo Jesteśmy Miłością, a świat pod władzą Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI jest sprawiedliwy i doskonały. Ja DUCH ŚWIĘTY nie rozumiem, dlaczego ludzie chcą żyć dla lucyfera i wieczne potępienie w piekle wybierają. Zakończę to ORĘDZIE nadzieją i proszę was – niech się wasze zamiary wojenne i wirusowe rozwieją, bo gdy będzie wojna, to wszyscy zginą i niepotrzebne wam będą bogactwa ponieważ to będą zwykłe śmieci Ja Duch Święty także marzę, aby proces panowania Boga Jezusa Chrystusa mógł być jak najszybciej rozpoczęty”.

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem – 31.05.20 r. w Chicago.

 

                                                Owocem Ducha Åšw. jest... - zawieszka na drzewie 7555928728 ...

Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego
 
 Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna!
 
 Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a),
 
a braci ze względu na Ciebie; radości,
 
abym się świętą pociechą napełniał(a);
 
pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia;
 
owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia
 
wszystkich Boskich doświadczeń.
 
 Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
 
dobroci, któraby mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich;
 
mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radził(a);
 
łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a).
 
 Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu;
 
skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a);
 
wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości,
 
jaka należy się Twemu przybytkowi.
 
 Spraw, abym zachowując serce czyste zasłużył(a)
 
oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki.

Amen.
Jak się czujecie drodzy Pielgrzymi Polscy w tej czarnej Kaplicy Królowej Polski, czy nikomu to nie przeszkadza? Maryi Królowej przeszkadza, ale nikt nie pyta Królowej. Robią co chcą z Bożą Własnością. Czy Paulini to masoni, bo wywyższają z piekła Kolumba a Boga Jezusa Chrystusa Cudownego KRÓLA POLSKI zamknęli w brudnej piwnicy. Pielgrzymi z Łowicza na Jasnej Górze! Bp Zawitkowski ostro ocenił postępowanie władz

zdjecie

W sobotę 30 maja na Jasną Górę weszła 365. Łowicka Piesza Pielgrzymka. Do Matki Bożej dotarło jedynie pięciu pielgrzymów. To dzięki nim podtrzymana została ta piękna tradycja – bo pierwotna, dużo liczniejsza grupa pątników zatrzymana została przez policję, a pielgrzymka – rozwiązana.

Ks. bp Józef Zawitkowski przepiękną homilią przywitał na Jasnej Górze 365. Łowicką Pieszą Pielgrzymkę.
https://www.youtube.com/watch?v=PTzvvrAs5WQ&feature=youtu.be

„Matko Boska Częstochowska, Jaskółki przyleciały! 365-ta Łowicka Piesza Pielgrzymka przyszła do Ciebie, ale taka smutna, szara, w maskach, podziabana, bez tańców, bez śpiewów, rozżalona, ale przyszła. Matko Boska powiedz sama czy jest naród jaki, co by kochał Cię Królowo, tak jak my Księżaki? Ucieszyła mnie wieść pożądana pójdziem do domu naszego Pana. (Ps 42) A dzisiaj stoję u Twojej bramy Polski Królowo, z płaczem i łzami. O moje Ptaszyny Kochane, kto Was tak na żółto pomalował? Dlaczego czarne maski na dziobach nosicie? Biedne moje! Ze starego starostwa, z miejskiego ratusza pelikany łowickie i sam Orzeł ze stolicy są z nami. Już nie płaczcie. Nie jesteście sami. Jasna Góra, wspaniałe wzniesienie, cudem jest w naszych oczach. (por. Ps 48) Jakże miłe są przybytki Twoje, o Zastępów Panie, dusza moja za nimi tęsknić nie przestanie, bo ciało moje i każde drgnienie serca mego rwą się do Ciebie, Boga Żywego. (por. Ps 84,2) Przecież wróbelek znalazł sobie mieszkanie i jaskółka, gdzie by karmiła pisklęta swoje. A ja wciąż biegnę przed Twoje ołtarze Królu mój i Boże! (por. Ps 84) Opiekunko wróbelków i jaskółek Matko! U Ciebie, już jesteśmy spokojni! Spojrzyj w me serce, o Najświętsza Pani i choć przez chwilę usłysz, co w nim śpiewa… Ja Ci zaś za to, już za dni niemało, wmieszany między pielgrzymy i grajki przyniosę książkę jako gołąb białą, abyś Synowi z niej czytała bajki. (por. K. Makuszyński)

*** Kochani moi! Więc dzisiejsze kazanie będzie przypowieścią, a raczej prawdziwą bajką z morałem, o Łowickiej Jaskółce, co na Jasną Górę w pandemię, przyleciała. O jaskółce, co dzisiaj doszła choć z przygodami. Kto słucha niech rozumie. Dawno, dawno temu, łowickie jaskółki po cichu płakały, że jakieś jastrzębie, Jaskółek Matce, w Częstochowie, gniazdo chciały popsować, ale Opiekunka wróbelków i jaskółek Matka, razem z białymi gołębiami z klasztoru, obroniła Jasnogórski Domek. Więc na wiosnę, gdy Łowickie jaskółki gniazda swe uwiły, poleciały pocieszyć smutną Matkę Boską. Śpiewały, tańcowały i ślubowały, że tak będzie co roku. I tak było. Łowickie Jaskółki słowa dotrzymały. *** Aż 125 lat temu nad Łowiczem zawisły czarne chmury zarazy, cholerą nazwanej. Ludzie umierali, jaskółki płakały, ale 240 raz, ku Częstochowie kluczem poleciały. A przed Gidlami dogonił je kolorowy gołąb. Przyleciał z Łowicza i zagruchał radośnie: Zaraza ustała! Cholera upadła! Podeptała ją nasza Matka Boska Księżna, ze świętym Rochem i Nepomucenem! Jaskółki z radości w fartuchach, a gołębie w kapeluszach, ziemię nosiły, aby kopiec wdzięczności, Górkę Przeprośną usypać. I krzyż tam postawiły, a pod krzyżem napis: Świat się kręci, a krzyż stoi. A w Łowiczu jaskółki, Matce Boskiej Księżnej, ołtarz odnowiły i dały Jej pierścionki i korale prawdziwe. Świętemu Rochowi kapliczkę wystawiły a Nepomucenowi sprawiły figurę nad Bzurą. Dalej było w tej bajce już wszystko proste, ale nie łatwe. Zaborcy płoszyli jaskółki, po lasach je gonili, okupanci na postrach do jaskółek strzelali, ubowcy aresztowali, pióra jaskółkom wyrywali, karali, a biedne jaskółki z uporem łowickim nad polem leciały, ćwierkały i śpiewały: Łowiczanka jestem…! A Matce Bożej, Jaskółek Matce wtórowały tak: Ślicznaś, pięknaś i przyjemnaś Pani Częstochowska, bądź że od nas pozdrowiona z Łowickiego Księstwa. *** I tak przyszedł rok sławetny, 2020, – sto lat Cudu nad Wisłą, – sto lat urodzin Papieża Polaka, a dziwny znak ukazał się na ziemi. Przyszła zaraza niewidoczna, a straszna. Ludzie w domach się pozamykali, a jaskółki przez szybę Świętą Mszę oglądały. Cisza, smutek, śmierć nastała. Jaskółki Łowickie w maseczkach na dziobach na Zielone Świątki od Panien, do Częstochowy wyfrunęły. Z Łowicza odprowadzały je nasze pelikany z ratusza i starostwa, i gołębie Łowickiej Policji. Było pięknie, serdecznie aż do Lasku naszego. Od lasku gołębie wróciły, teraz inni niech Was strzegą! Na drogę Wam życzymy – wszystkiego dobrego! Tam, gdzie są Księstwa słupy, jakieś czarne wronki zatrzymały łowicką jaskółkę. My do Matki – krzyknęły inne, Ominęły, pofrunęły do domów, gdzie jeże mieszkają, gdzie chłopi kosiska chowają. Odpoczęły, popłakały i do wioski Budziszowej na Mszę Świętą poleciały. Tu już duże stado wron i kruków zawróciło jaskółki, i pędziło je aż pod ratusz w Łowiczu. Koniec! Nie, dopiero się zaczęło. Frelki, wróbelki, wzięły krzyż ciężki i gęsiego, lewa stroną, idziemy! Słowa Matce dotrzymać trzeba. Księżak nie sługa. Myźwa nigdy nie mieli innego pana, jeno Prymasa. Do Gidel przyleciał sokół oswojony, wychwalił jaskółki, a krzyczał na wrony. Kruki i wrony kochane wy nie znacie nas księżaków. Płakały, bolało, przez maski śpiewały. Tęczą pasiaków, wieńcami kwiatów bądź pozdrowiona Matko Księżaków!
*** A teraz już bez przypowieści. Przepraszamy Was Panowie, za to, żeśmy szli nie tą drogą, nie po tej stronie, ale już nigdy nie traktujcie jaskółek jak demonstrantów, aferzystów czy przestępców. My prosimy o zdrowie dla Was, dla Polski i Świata, a Wy pomóżcie nam iść dobrze i nie straszcie nas. My już 365 raz. I warto było? O, tak! Paulini, jak nigdy, tak serdecznie jaskółkę witali, ale tylko przy ołtarzu na szczycie się bali. Jak Was dużo, mówili. Chybaście się z całej Europy zleciały. Tutaj wróbelek znalazł sobie mieszkanie i jaskółka przywiodła pisklęta swoje. Nie płacz już nieboraczku Jakubie. Nie bój się biedaku mój Izraelu. (Iz 41,14) Czy może matka zapomnieć o swoim niemowlęciu? (Iz 49,15) A ja jestem Opiekunką skowronków i jaskółek Matką. Policjanci Szanowni! Wiem, że to nie Wasza wina. Jakiś Jastrząb, albo kruk drapieżny Wam kazał. Niech Pan Bóg mu przebaczy. Teraz, Matko Boska, niech tego nie słyszy Pan Jezus mały, bo ja do policjantów Gałczyńskim wołać będę: Nie straszcie, Panowie wróbelków, wróbelek to druh Wasz szczery. Kochajcie Panowie jaskółki kochajcie do jasnej… góry. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Matko Boska, wybacz! Panowie! Pamiętajcie! Wiara mocniejsza jest od epidemii, a wyście nam kościoły na metry mierzyli. Przecież był Pan ministrantem. Wiara mocniejsza jest niż panowanie. Przez Was Pielgrzymi biskup od pielgrzymek w Polsce dowiedział się, że idzie w maju taka Łowicka, pielgrzymkowa jaskółka. Ojciec Święty za Was się modlił, a cały świat krzyczał, że idzie w maju taka, 365-ta, Łowicka Piesza Pielgrzymka, jaskółka z Łowicza i to w czasie wirusowym. Obejrzyjcie się czasem Kochani Pielgrzymi, na Górkę Przeprośną. Świat się kręci, a krzyż stoi! Jutro Duch Święty zstąpi i wszystko się odmieni, i zmieni się oblicze Tej Ziemi. Kościoły znów się napełnią, a Bóg nasz los ku dobremu odmieni. Tylko wiarę miejcie mocną. Minie zima, przyjdzie wiosna, a jaskółki wystrojone będą śpiewać Matce Bożej Chwalcie łąki umajone. I będzie szła 366-ta Łowicka Pielgrzymka Piesza, a będzie Was sześć razy więc! Jastrzębie, kruki na dworze, zasalutują jaskółką i powiedzą: Przepraszamy; Szczęść Boże! A jaskółki na to: Ty im odwagę i siłę daj! Z Tobą Maryjo, piękne jest życie, jak piękny Polski, kwitnący maj. No to, Matko Boska powiedz sama, czy jest naród jaki, co by kochał Cię Królowo tak jak my Księżaki? Jest, jest! Może Górale, może Ślązaki Za te pielgrzymki, za Wasze stroje, jak ja Was kocham, Księżaki moje! Amen.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/221583,kazanie-ks-bp-jana-zawitkowskiego-na-powitanie-lowickiej-pieszej-pielgrzymki.html

DLATEGO I POLACY ODCHODZĄ OD KATOLICYZMU, PUSTE KOŚCIOŁY. PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY, KOCHAJĄ GRZECH.

Wojciech Cejrowski: PiS odszedł od katolicyzmu i nie jest po stronie Kościoła

Znany podróżnik i pisarz w mocnych słowach ocenił działania partii rządzącej. Zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że nie stoi po stronie Kościoła katolickiego.

Swoją refleksją Wojciech Cejrowski podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „W mojej ocenie PiS odszedł od katolicyzmu. Wolno mu, ale nie wolno jednocześnie oszukiwać ludzi, że PiS nadal jest po stronie Kościoła”, stwierdził podróżnik. Jako przykłady na obronę swojej tezy podał stosunek partii rządzącej do aborcji i „obronę sędziego, który prowadzi niemoralne życie z mężczyzną”.

Cejrowski wymienił też „rozganianie pielgrzymki”.

Przypomnijmy, że 365. Łowicka Pielgrzymka na Jasną Górę została rozwiązana. Pielgrzymka skończyła się w okolicy Budziszewic w powiecie tomaszowskim, udało im się przejść zaledwie 30 km. Pątnicy chcieli modlić się o ustanie pandemii COVID-19.

Przed pielgrzymką Mszę świętą odprawił biskup-senior diecezji. Pielgrzymi ruszyli na szlak w maseczkach, zaopatrzeni w płyny dezynfekcyjne. Na Jasną Górę mieli dotrzeć 30 maja – w wigilię ceremonii Zesłania Ducha Świętego. Ostatecznie policja podjęła decyzję o rozwiązaniu pielgrzymki z uwagi na nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w okresie pandemii.
Read more: https://www.pch24.pl/wojciech-cejrowski–pis-odszedl-od-katolicyzmu-i-nie-jest-po-stronie-kosciola,76342,i.html#ixzz6OCv3QTu6

DEMOKRACI CHCĄ RZĄDÓW LUCYFERYCZNYCH, BO ZAMYKAJĄ KOŚCIOŁY, DOMY MODLITWY DO PANA BOGA O POKÓJ I DOBRO.

Módlmy się o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dla Prezydenta Donalda Trumpa, jego Rodziny i Przyjaciół, ponieważ on broni Obywateli Amerykańskich, chce panowania Pokoju, Spokoju, Sprawiedliwości i Wolności Słowa w USA, a Demokraci tylko mieszają. Gdyby Clintonowa wygrała, to już dawno byłaby WOJNA, a powodów jest mnóstwo. Pierwszym – że Clinton wywiózł przemysł do Chin i Ameryka jest zapchana produktami chińskimi, którzy teraz oszukują w sprawie virusów i innych przez nich wymyślanych oszustw. Gdy w innych Stanach, w których rządzą Republikanie przemysł, kościoły i usługi są otwierane, a w Chicago rządzą Demokraci i kościoły, przemysł i usługi są zamknięte, ponieważ demokraci chcą upadku małych przedsiębiorstw na konto wielkich korporacji. Demokraci rządzą Kościołem Katolickim i to oni decydują i trudności nam produkują, aby wszystko mogło być jeszcze zamknięte. Demokraci mają opinię u ludzi, że są jak komuniści – niszczą.

 

WIELKIE UDERZENIE DONALDA TRUMPA W FACEBOOK, TWITTER….. – TO DZIEJE SIĘ W TEJ CHWILI – E. Frihauf

https://youtu.be/4i2pvAgMDTY

PACHOŁKI LUCYFERA SIEJĄ TYRANIĘ – PLANUJĄ MORDERSTWA – PRODUKUJĄ WIRUSY CZYLI – JAKIEJ SĄ NARODOWOŚCI?

LIST OTWARTY DO WSZYSTKICH : ZROZUMIEĆ ALBO ZGINĄĆ Wirus, czy zabójca Umysłu?
https://www.youtube.com/watch?v=MFW-2xJlV7k&feature=emb_logo

Duet Morawiecki – Szumowski nie mają nic wspólnego z prawicą, polskością i chrześcijaństwem!”
https://www.youtube.com/watch?v=1hniCtpOiiY&feature=emb_logo

Jeśli Pan Bóg przebaczył grzechy, to więcej nie rozważajcie, bo dręczenie przeszłości działa na uciechę lucyfera.

Kazanie – ks. P. Natanek 01.06.2020

Viva Cristo Rey!
Ponad wszystko na świecie kocham Ciebie mój Jezu, Tobie Jezu powierzam mój los i życie, nawet gdy będę deptany, za wiarę Kościoła i Twój Święty Krzyż, za Twoje Kapłaństwo i Królowanie i za to że jestem katolikiem Kościoła Rzymskiego, niech światłem będzie Twój Święty Krzyż, nigdy wodzem smok przeklęty, duch złości i pychy, niech nigdy mnie nie pcha ku marności. Niech sam pije truciznę i wraca gdzie jego miejsce, na dno piekielne. Tak mi dopomóż Boże, w Trójcy Przenajświętszej: Boże Ojcze i Boże Synu i Boże Duchu Święty. Amen.

Eksperci alarmują: Sejm złagodził właśnie przepisy dot. pedofilii

https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=2adb5869-d646-4efb-ad87-9384de92ecab&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

Odkąd Rząd i Rządzący Episkopatem wraz z Zakonem Redemptorystów oddali Polskę – lucyferowi w Toruniu – 8 marca 2019 r. to przybywa grzeszących z dziećmi, przybywa pedofilów. Każdy sądzi według siebie, to Sejm wyjaśnia, że i u nich przybywa takich grzeszących z dziećmi. Gdyby chcieli być przeciwni, to by ustalili ogromne kary dla zboczeńców, a oni łagodzą – więc?

 

Jeśli burmistrz demokrata miliarder nie daje rady, to niech szybko odejdzie, bo nie jest zaradny, ani nie umie panować nad żadną sytuacją. A gdyby wybuchła wojna? To by uciekł jak Żyd Piłsudski – Selman z Polski przed Rosjanami. Za dużo mają swobód od Rządów ci ludzie, a nie chce się im pracować tylko wymagają.

Lewackie Chicago w ogniu. Lewaki z Antify dają popalić ? Burmistrz udaje, że nie daje rady ? Gwardia Narodowa w drodze. Wygląda to źle.

https://www.facebook.com/100001200678632/posts/3234241953292462/?d=n

Czas łaski w intronizacji Jezusa Ks Raczkiewicz

https://youtu.be/hDCft9RdEMQ

Okazuje się, że i Sejmem rządzą wrogowie Polski, bo karzą posłów patriotów, którzy upominają się o wolność i życie obywateli Polskich. Prezydent wie kogo zaakceptować do współrządzenia razem z nim wrogiem Narodu Polskiego.

: ✅ Grzegorz Braun – MAFIE, SŁUŻBY i LOŻE dokonały WROGIEGO przejęcia Polskiej Państwowości‼ 

Życie poczętych dzieci nie jest prawnie gwarantowane

https://youtu.be/yNcvy-FHtwY

POLACY NIE GŁOSUJCIE NA WROGÓW SWOICH I WALCZCIE O NASZĄ OJCZYZNĘ Z HASŁEM:BÓG – RODZINA – OJCZYZNA.

Napastnicy nie mają honoru i atakują. Z honorem jesteście w niewoli już dziesiątki lat. Walczcie o Rodziny i o wolną Polskę.

—————————-

To jest straszne, że Zakony niby Boże działają wraz z wrogami Żydami w celu zniewolenia przez Izrael Narodu Polskiego. Tak właśnie czyni Zakon Redemptorystów poprzez namawianie Polaków, aby głosowali na wroga A.Dudę, który sam powiedział, że jest Polakiem, ale ma obowiązki żydowskie, a jego żona jest Żydówką. A.Duda nazwał naszą Ojczyznę POLIN, to znaczy finansuje żydowskie muzea, szkoły i inne inwestycje – tylko oni wiedzą jakie. Niszczy Polskę poprzez zamawianie szczepionek niszczących zdrowie Narodu Polskiego. Dwa m-ce po wyborach 5 lat temu zarządził szczepionki dla dziewczynek 10-12 letnich, aby nie mogły mieć dzieci.Teraz Zakon wszystko robi, aby w dalszym ciągi wygrał wróg Polski – A.Duda, który zniszczył nasze rolnictwo, przemysł – ściąga następnych Żydów do niszczenia naszej Ojczyzny. Sklepy oddał w ręce innych państw – Koreańczyków, Chińczyków a kto wie jeszcze jakich. Czy Polacy są ślepi, że nie widzą że Zakon Paulinów czyni to samo przez zamknięcie Cudownego Boga Jezusa Chrystusa w brudnej piwnicy. Może już nie ma tych drogocennych kamieni i złota, którymi Obraz Króla był ozdobiony na kwotę 100 tyś.dol. i dlatego nie chcą pokazać ludziom. Masonów na wszystko stać, skoro hańbią Obrazy Matki Bożej nawet tą czarną obrzydliwą ścianą w Jej Kaplicy na Jasnej Górze. Góra Jasna a Kaplica czarna i nikomu to nie przeszkadza? Widocznie takie są ich dusze. Ludzie chcą upraszać u Króla Polski Łaski Pokoju w Polsce i na świecie ale nie ma Króla. 

 Henryk Pąjąk: Duda jest antyPolski i wasalizuje nas w Izraelu i USA Państwo POLIN w państwie polskim