Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Styczeń

Niedziela, 31 stycznia 2021

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

(Mk 1,21-28)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

 

 

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Smyrneńczyków

Chrystus nas wzywa do swego chwalebnego królestwa

Ignacy, zwany również Teoforem, Kościołowi Boga Ojca i umiłowanego Jezusa Chrystusa, Kościołowi, który z miłosierdzia Bożego dostąpił wszelkich darów, pełnemu wiary i miłości, obfitującemu we wszystkie łaski, umiłowanemu przez Boga i uświęcającemu; Kościołowi, który gromadzi się w Smyrnie, w Azji, wszelkie błogosławieństwo w nieskażoności ducha i słowie Bożym.

Wysławiam Jezusa Chrystusa, Boga, iż dał wam tak wielką mądrość. Stwierdziłem bowiem, iż staliście się doskonałymi w niewzruszonej wierze, jakby duszą i ciałem przytwierdzeni do krzyża Pana Jezusa Chrystusa, ugruntowani w miłości przez Jego krew, pełni mocnej wiary w naszego Pana prawdziwie narodzonego, z „rodu Dawida podług ciała”, Bożego zaś Syna według upodobania i mocy Boga, prawdziwie narodzonego z Dziewicy, ochrzczonego przez Jana „dla wypełnienia wszystkiego, co słuszne”, prawdziwie ukrzyżowanego dla nas za czasów Poncjusza Piłata i Heroda tetrarchy (my właśnie jesteśmy tego owocem przez błogosławioną Jego mękę), aby przez zmartwychwstanie swoje mógł wznieść sztandar w obronie swoich świętych i wiernych, czy to spośród Żydów, czy pogan w jednym ciele swojego Kościoła.

Wszystko to wycierpiał dla nas, dla naszego zbawienia. Cierpiał zaś rzeczywiście, jako też i rzeczywiście zmartwychwstał.

Co do mnie, wiem, iż po zmartwychwstaniu zachował ciało, i wierzę, że w ciele tym pozostaje dotąd. Kiedy ukazał się Piotrowi i towarzyszom, rzekł: „Zbliżcie się; dotknijcie i zobaczcie, że nie jestem bez ciała”. I natychmiast dotknęli Go i uwierzyli dzięki zetknięciu się z Jego ciałem i duchem. Dlatego odtąd za nic mieli już śmierć i odnieśli nad nią zwycięstwo. Po zmartwychwstaniu jadł z nimi i pił zupełnie jak człowiek z krwi i ciała, chociaż duchem zjednoczony był z Ojcem.

Wszystko to przypominam wam, ukochani, chociaż wiem dobrze, że taka właśnie jest wasza wiara.

 

 

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

 

Jeżeli współcześnie coś sprawia nam trudność, to z pewnością jest to słuchanie. Umiejętność słuchania Boga, drugiego człowieka, samego siebie, to nie lada wyzwanie. Z jednej strony żyjemy w świecie pełnym hałasu – Internetu, telewizji, muzyki, codziennych spraw. Ale i w nas jest hałas, który paradoksalnie odzywa się właśnie wtedy, kiedy zostajemy w ciszy, kiedy stajemy do osobistej modlitwy. A słuchanie i niesłuchanie Boga to sprawa życia i śmierci!

Dzisiejsze słowa z Księgi Powtórzonego Prawa to fragment jej kluczowej części, którą możemy nazwać konstytucją Izraela. Mojżesz przemawia do Izraelitów u progu wejścia do Ziemi Obiecanej. Nim jednak zajmą Kanaan, Mojżesz kieruje do ludu słowa o tym, jak mają żyć w nowych realiach, będąc Ludem Boga, innym, niż pogańskie plemiona, które spotkają. Zapowiada proroka, który będzie głosił to, co Bóg mu poleci. To z jednej strony zapowiedź wszystkich proroków, których przez wieki posyłał Bóg do swojego ludu. Ale to także bardzo ważna zapowiedź mesjańska, zapowiedź Nowego Mojżesza, Tego, który stał się naszym bratem poprzez Wcielenie – Jezusa Chrystusa. Jego mamy słuchać (por. Mk 9, 7)!

W naszym życiu trzeba sobie powiedzieć jasno – albo słucham Boga ,”na całego”, albo nie słucham Go wcale. Albo słucham oficjalnego głosu Kościoła, albo słucham głosu fałszywych proroków, którzy głoszą własną wersję doktryny.

Słuchanie domaga się postawy milczenia. Ale jeśli o nią zawalczę, to wtedy wreszcie usłyszę to, co chce mi powiedzieć Bóg, co mówią do mnie inni, i o co tak naprawdę woła moje serce.

 

 

Komentarz do psalmu

 

W Biblii jak refren powraca zdanie, że serce Izraelitów stało się twarde na głos Boga. Prorok Izajasz otrzymuje nawet od Boga zaskakujące polecenie: ,,Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (Iz 6, 10). Bóg nie chce zatracenia swojego ludu, ale w tych słowach zapowiada prorokowi bardzo dobitnie, żeby nie zniechęcał się oporem słuchaczy wobec orędzia.

Nie wystarczy jednak samo słuchanie. Pan Jezus przestrzega swoich uczniów: „Uważajcie, jak słuchacie” (Łk 8, 18) – uważajcie, bo to, o czym wam mówię, jest najważniejszą nauką dla waszego życia. Nie wystarczy jej słuchać, ale trzeba także tę naukę wypełniać w życiu przez konkretne, codzienne uczynki miłości. Bo ten, kto jedynie słucha, a nie żyje według tego, czego uczy Jezus, podobny jest do człowieka, który swój dom zbudował na piasku (por. Mt 7, 21. 24-27).

Od kogo uczyć się tego, by nie zatwardzać swojego serca na głos Boga? Co zrobić, jeśli nasze serce stało się sercem kamiennym, zamiast być sercem z ciała (por. Ez 36, 26), bo zorientowaliśmy się, że tak naprawdę od dawna nie słuchamy już Boga? „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Ona, Dziewica słuchająca, zawsze jest gotowa nam pomóc. Dzięki temu, że posłuchała Boga, i chciała tego, czego On chciał, Chrystus mógł nas zbawić. Maryja jest ikoną Kościoła, jest wzorem dla każdego ucznia Jezusa. Każdy, kto słucha słów Jezusa i je wypełnia, może stać się Jego matką (por. Mk 3, 35)! Jeśli znów otworzymy się z pokorą na Boże słowo i odpowiemy na nie naszym postępowaniem, to i w naszym życiu mogą się dokonywać Boże dzieła. Obyśmy dzisiaj usłyszeli głos Jego!

 

 

Komentarz do drugiego czytania

 

Dzisiejszy fragment Listu do Koryntian może być kłopotliwy w słuchaniu dla wszystkich, którzy żyją w małżeństwie. Czy źle wybrali?

Słuchając słów św. Pawła, musimy sobie najpierw przypomnieć, że są w Kościele różne powołania. Pierwsze i naturalne jest powołanie do małżeństwa, do założenia rodziny. Jest jednak także szczególne powołanie do życia w celibacie, do całkowitego oddania się na służbę Bogu i Kościołowi. Co jest celem tych powołań? ,,Trwanie przy Panu”, bycie w bliskości z Bogiem, a więc miłość Boga i bliźniego, i to właśnie na tej drodze, do której powołał mnie Pan. Celem życia każdego człowieka jest zbawienie, ostateczne zjednoczenie z Bogiem.

Zatem właśnie w tym stanie, w którym żyję, który jest drogą mojego powołania, mam się uświęcać. Zarówno odmawianie brewiarza i sprawowanie sakramentów, jak i codzienne, cierpliwe wychowywanie dzieci i praca zawodowa mogą być drogą do świętości.

Święty Paweł nie pomniejsza znaczenia małżeństwa, ale pokazuje, że życie w bezżeństwie dla Królestwa Bożego zapowiada sposób, w jaki wszyscy będą żyć w niebie, kiedy nikt nie będzie się już żenił ani za mąż wychodził (por. Łk 20, 35). Pan Bóg daje wielu ludziom powołanie do życia w celibacie, bo chce, aby byli świadkami życia przyszłego. Aby poprzez całkowite oddanie się Jemu, bardziej niż jakiejkolwiek innej osobie, wskazywali wszystkim, że tak naprawdę celem naszego życia jest tylko Bóg. Jednak sam Pan Jezus zapowiedział apostołom, że nie każdy to powołanie zrozumie (Mt 19, 11n).

Przeżywamy w Kościele, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka, Rok Świętego Józefa. Warto zatem odnieść się do słów z adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris custos”, poświęconej św. Józefowi. Papież mówi, że małżeństwo Maryi i Józefa, których łączyła miłość jednocześnie dziewicza i oblubieńcza, jest symbolem tajemnicy Kościoła, dziewicy i oblubienicy. Papież podkreśla, że małżeństwo i celibat są dwoma rodzajami miłości, które „łącznie ukazują tajemnicę Kościoła”. „Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem, które jest komunią miłości między Bogiem i ludźmi” (por. pkt. 20).

 

 

Komentarz do Ewangelii

 

W szkole, zwłaszcza w starszych klasach, często można zaobserwować u uczniów, że kiedy zaczyna się lekcja (na żywo czy też w formie zdalnej), nie są zafascynowani tym, co za chwilę usłyszą. Podobnie w kościele, kiedy zaczyna się liturgia słowa, a zwłaszcza homilia, na twarzach słuchaczy maluje się znudzenie. Możemy się doszukiwać różnych przyczyn tego zjawiska, ale jedno jest pewne – inny wyraz musiały mieć twarze ludzi, którzy przebywali w tamten szabat w synagodze w Kafarnaum – kiedy Jezus nauczał, „zdumiewali się Jego nauką”, dosłownie – byli „oszołomieni”, zaskoczeni, albo pełni podziwu.

Czy nas jeszcze zaskakuje Ewangelia? Czy raczej znamy ją już na pamięć, już się niczego po nauce Pana Jezusa nie spodziewamy? A może trzeba raczej zapytać siebie – co zrobić, żeby słowo Boże nas naprawdę zdumiało, przemieniło?

Człowiek opętany, który przebywał wtedy w synagodze, pyta Jezusa w formie zarzutu – „czego chcesz od nas?”, dosłownie – „Co nam i Tobie?”. A nam i Jezusowi jest to, że On, odwieczny Bóg, stał się człowiekiem, i w pewien sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem (por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 22). Jezus Chrystus poprzez Wcielenie chciał się zjednoczyć właśnie ze mną! I to jest możliwe, jeśli tylko poddam się przemieniającej mocy Jego Ewangelii, temu Słowu, które nie jest jedynie jakąś doktryną, ale które ma moc działać w ludzkich sercach, które ma moc wypędzać demony. To bardzo wymowne, że pierwszy publiczny znak Pana Jezusa, zaraz po powołaniu apostołów, to właśnie egzorcyzm, i to w synagodze. Jezus zapowiada tym samym cel swojej misji, dla którego przyszedł na ziemię – On przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie pokona szatana, zwycięży grzech.

Żeby na nowo zaskoczyła nas Ewangelia, potrzebujemy zatem być nie tylko biernymi słuchaczami słowa Bożego, ale ożywić naszą relację z Tym, który jest Słowem Wcielonym. I o to trzeba prosić pokornie i gorliwie Ducha Świętego. Inaczej grozi nam to, że pomimo regularnych praktyk religijnych i sakramentalnych, będziemy się w rzeczywistości dystansować od mocy Jezusa, żyjąc w obawie, że On naprawdę może coś w naszym życiu zmienić.

Ojcowie pustyni uczą, że recytowanie z pamięci fragmentów słowa Bożego, chociażby psalmów, jest szczególnym rodzajem modlitwy, która oczyszcza serce ze zła. Nasza cierpliwa, codzienna lektura Pisma Świętego, połączona z modlitwą, stopniowo przemienia nasze serce i pogłębia naszą relację z Chrystusem – warto zatem, oprócz medytacji codziennej Ewangelii, po prostu czytać Pismo Święte, rozdział po rozdziale. W słowie Bożym jest ogromna moc – dla dzieci Kościoła jest ono „umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego” (KKK 131).

 

Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD

 

 

 

 

31 stycznia

Święty Jan Bosko, prezbiter

 

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i „kazaniem”, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.

Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.
8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował młodzież rozrywką. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).
Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchowych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj członkowie Rodziny Salezjańskiej pracują na polu misyjnym na wszystkich kontynentach świata, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą „systemu uprzedzającego” (zachowawczego), który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu. Ta metoda wychowawcza nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się mu bliski i towarzyszy mu na drodze autentycznego wzrastania. System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś niewłaściwego.

Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Najświętsza Maryja Panna i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio – jego wychowanka, Alojzego Orione – założyciela Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (orionistów) oraz Marię Dominikę Mazzarello – współzałożycielkę Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, a także Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 lutego 1930 r.).
Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał je w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.
W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów czy kasztanów jadalnych. Zanotowano także przypadek rozmnożenia przez Jana Bosko konsekrowanych komunikantów. Najwięcej rozgłosu przyniosły mu jednak dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 2 czerwca 1929 r., a kanonizował 1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

W chwili śmierci Założyciela zgromadzenie salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049 członków. Obecnie ponad 16 000 salezjanów prowadzi 1830 placówek w 128 krajach świata. Rodzina Salezjańska, do której należą zakonnicy i świeccy żyjący duchowością ks. Bosko, liczy ponad 400 000 członków.
Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani najczęściej salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922. Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjaninem był bł. Bronisław Markiewicz (+ 1912), który założył na ziemiach polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalitów). Z grona polskich salezjanów wywodzi się także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.

W ikonografii św. Jan Bosko przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

 

 

Litania do św. Jana Bosko

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Janie Bosko, módl się za nami.

Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży,

Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki,

Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,

Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży,

Niezrównany Uczniu Dziewicy najmądrzejszej w sztuce wychowania,

Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,

Przewodniku święty młodzieży,

Wzorze wychowawców i nauczycieli,

Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży,

Ojcze sierot i opuszczonych,

Kapłanie według Serca Bożego,

Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych,

Gorejący Głosicielu Ewangelii,

Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej,

Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu,

Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki,

Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,

Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty,

Apostole częstej Komunii świętej,

Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,

Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem,

Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych,

Przewodniku apostolatu świeckich,

Wybitny Cudotwórco i Proroku,

Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie,

Niezrównany Doradco i Pocieszycielu,

Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży,

Potężny Orędowniku u tronu Boga,

 

Módl się za nami, święty Janie Bosko.

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niedziela, 31 stycznia 2021

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

(Mk 1,21-28)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

 

 

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Smyrneńczyków

Chrystus nas wzywa do swego chwalebnego królestwa

Ignacy, zwany również Teoforem, Kościołowi Boga Ojca i umiłowanego Jezusa Chrystusa, Kościołowi, który z miłosierdzia Bożego dostąpił wszelkich darów, pełnemu wiary i miłości, obfitującemu we wszystkie łaski, umiłowanemu przez Boga i uświęcającemu; Kościołowi, który gromadzi się w Smyrnie, w Azji, wszelkie błogosławieństwo w nieskażoności ducha i słowie Bożym.

Wysławiam Jezusa Chrystusa, Boga, iż dał wam tak wielką mądrość. Stwierdziłem bowiem, iż staliście się doskonałymi w niewzruszonej wierze, jakby duszą i ciałem przytwierdzeni do krzyża Pana Jezusa Chrystusa, ugruntowani w miłości przez Jego krew, pełni mocnej wiary w naszego Pana prawdziwie narodzonego, z „rodu Dawida podług ciała”, Bożego zaś Syna według upodobania i mocy Boga, prawdziwie narodzonego z Dziewicy, ochrzczonego przez Jana „dla wypełnienia wszystkiego, co słuszne”, prawdziwie ukrzyżowanego dla nas za czasów Poncjusza Piłata i Heroda tetrarchy (my właśnie jesteśmy tego owocem przez błogosławioną Jego mękę), aby przez zmartwychwstanie swoje mógł wznieść sztandar w obronie swoich świętych i wiernych, czy to spośród Żydów, czy pogan w jednym ciele swojego Kościoła.

Wszystko to wycierpiał dla nas, dla naszego zbawienia. Cierpiał zaś rzeczywiście, jako też i rzeczywiście zmartwychwstał.

Co do mnie, wiem, iż po zmartwychwstaniu zachował ciało, i wierzę, że w ciele tym pozostaje dotąd. Kiedy ukazał się Piotrowi i towarzyszom, rzekł: „Zbliżcie się; dotknijcie i zobaczcie, że nie jestem bez ciała”. I natychmiast dotknęli Go i uwierzyli dzięki zetknięciu się z Jego ciałem i duchem. Dlatego odtąd za nic mieli już śmierć i odnieśli nad nią zwycięstwo. Po zmartwychwstaniu jadł z nimi i pił zupełnie jak człowiek z krwi i ciała, chociaż duchem zjednoczony był z Ojcem.

Wszystko to przypominam wam, ukochani, chociaż wiem dobrze, że taka właśnie jest wasza wiara.

 

 

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

 

Jeżeli współcześnie coś sprawia nam trudność, to z pewnością jest to słuchanie. Umiejętność słuchania Boga, drugiego człowieka, samego siebie, to nie lada wyzwanie. Z jednej strony żyjemy w świecie pełnym hałasu – Internetu, telewizji, muzyki, codziennych spraw. Ale i w nas jest hałas, który paradoksalnie odzywa się właśnie wtedy, kiedy zostajemy w ciszy, kiedy stajemy do osobistej modlitwy. A słuchanie i niesłuchanie Boga to sprawa życia i śmierci!

Dzisiejsze słowa z Księgi Powtórzonego Prawa to fragment jej kluczowej części, którą możemy nazwać konstytucją Izraela. Mojżesz przemawia do Izraelitów u progu wejścia do Ziemi Obiecanej. Nim jednak zajmą Kanaan, Mojżesz kieruje do ludu słowa o tym, jak mają żyć w nowych realiach, będąc Ludem Boga, innym, niż pogańskie plemiona, które spotkają. Zapowiada proroka, który będzie głosił to, co Bóg mu poleci. To z jednej strony zapowiedź wszystkich proroków, których przez wieki posyłał Bóg do swojego ludu. Ale to także bardzo ważna zapowiedź mesjańska, zapowiedź Nowego Mojżesza, Tego, który stał się naszym bratem poprzez Wcielenie – Jezusa Chrystusa. Jego mamy słuchać (por. Mk 9, 7)!

W naszym życiu trzeba sobie powiedzieć jasno – albo słucham Boga ,”na całego”, albo nie słucham Go wcale. Albo słucham oficjalnego głosu Kościoła, albo słucham głosu fałszywych proroków, którzy głoszą własną wersję doktryny.

Słuchanie domaga się postawy milczenia. Ale jeśli o nią zawalczę, to wtedy wreszcie usłyszę to, co chce mi powiedzieć Bóg, co mówią do mnie inni, i o co tak naprawdę woła moje serce.

 

 

Komentarz do psalmu

 

W Biblii jak refren powraca zdanie, że serce Izraelitów stało się twarde na głos Boga. Prorok Izajasz otrzymuje nawet od Boga zaskakujące polecenie: ,,Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (Iz 6, 10). Bóg nie chce zatracenia swojego ludu, ale w tych słowach zapowiada prorokowi bardzo dobitnie, żeby nie zniechęcał się oporem słuchaczy wobec orędzia.

Nie wystarczy jednak samo słuchanie. Pan Jezus przestrzega swoich uczniów: „Uważajcie, jak słuchacie” (Łk 8, 18) – uważajcie, bo to, o czym wam mówię, jest najważniejszą nauką dla waszego życia. Nie wystarczy jej słuchać, ale trzeba także tę naukę wypełniać w życiu przez konkretne, codzienne uczynki miłości. Bo ten, kto jedynie słucha, a nie żyje według tego, czego uczy Jezus, podobny jest do człowieka, który swój dom zbudował na piasku (por. Mt 7, 21. 24-27).

Od kogo uczyć się tego, by nie zatwardzać swojego serca na głos Boga? Co zrobić, jeśli nasze serce stało się sercem kamiennym, zamiast być sercem z ciała (por. Ez 36, 26), bo zorientowaliśmy się, że tak naprawdę od dawna nie słuchamy już Boga? „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Ona, Dziewica słuchająca, zawsze jest gotowa nam pomóc. Dzięki temu, że posłuchała Boga, i chciała tego, czego On chciał, Chrystus mógł nas zbawić. Maryja jest ikoną Kościoła, jest wzorem dla każdego ucznia Jezusa. Każdy, kto słucha słów Jezusa i je wypełnia, może stać się Jego matką (por. Mk 3, 35)! Jeśli znów otworzymy się z pokorą na Boże słowo i odpowiemy na nie naszym postępowaniem, to i w naszym życiu mogą się dokonywać Boże dzieła. Obyśmy dzisiaj usłyszeli głos Jego!

 

 

Komentarz do drugiego czytania

 

Dzisiejszy fragment Listu do Koryntian może być kłopotliwy w słuchaniu dla wszystkich, którzy żyją w małżeństwie. Czy źle wybrali?

Słuchając słów św. Pawła, musimy sobie najpierw przypomnieć, że są w Kościele różne powołania. Pierwsze i naturalne jest powołanie do małżeństwa, do założenia rodziny. Jest jednak także szczególne powołanie do życia w celibacie, do całkowitego oddania się na służbę Bogu i Kościołowi. Co jest celem tych powołań? ,,Trwanie przy Panu”, bycie w bliskości z Bogiem, a więc miłość Boga i bliźniego, i to właśnie na tej drodze, do której powołał mnie Pan. Celem życia każdego człowieka jest zbawienie, ostateczne zjednoczenie z Bogiem.

Zatem właśnie w tym stanie, w którym żyję, który jest drogą mojego powołania, mam się uświęcać. Zarówno odmawianie brewiarza i sprawowanie sakramentów, jak i codzienne, cierpliwe wychowywanie dzieci i praca zawodowa mogą być drogą do świętości.

Święty Paweł nie pomniejsza znaczenia małżeństwa, ale pokazuje, że życie w bezżeństwie dla Królestwa Bożego zapowiada sposób, w jaki wszyscy będą żyć w niebie, kiedy nikt nie będzie się już żenił ani za mąż wychodził (por. Łk 20, 35). Pan Bóg daje wielu ludziom powołanie do życia w celibacie, bo chce, aby byli świadkami życia przyszłego. Aby poprzez całkowite oddanie się Jemu, bardziej niż jakiejkolwiek innej osobie, wskazywali wszystkim, że tak naprawdę celem naszego życia jest tylko Bóg. Jednak sam Pan Jezus zapowiedział apostołom, że nie każdy to powołanie zrozumie (Mt 19, 11n).

Przeżywamy w Kościele, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka, Rok Świętego Józefa. Warto zatem odnieść się do słów z adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris custos”, poświęconej św. Józefowi. Papież mówi, że małżeństwo Maryi i Józefa, których łączyła miłość jednocześnie dziewicza i oblubieńcza, jest symbolem tajemnicy Kościoła, dziewicy i oblubienicy. Papież podkreśla, że małżeństwo i celibat są dwoma rodzajami miłości, które „łącznie ukazują tajemnicę Kościoła”. „Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem, które jest komunią miłości między Bogiem i ludźmi” (por. pkt. 20).

 

 

Komentarz do Ewangelii

 

W szkole, zwłaszcza w starszych klasach, często można zaobserwować u uczniów, że kiedy zaczyna się lekcja (na żywo czy też w formie zdalnej), nie są zafascynowani tym, co za chwilę usłyszą. Podobnie w kościele, kiedy zaczyna się liturgia słowa, a zwłaszcza homilia, na twarzach słuchaczy maluje się znudzenie. Możemy się doszukiwać różnych przyczyn tego zjawiska, ale jedno jest pewne – inny wyraz musiały mieć twarze ludzi, którzy przebywali w tamten szabat w synagodze w Kafarnaum – kiedy Jezus nauczał, „zdumiewali się Jego nauką”, dosłownie – byli „oszołomieni”, zaskoczeni, albo pełni podziwu.

Czy nas jeszcze zaskakuje Ewangelia? Czy raczej znamy ją już na pamięć, już się niczego po nauce Pana Jezusa nie spodziewamy? A może trzeba raczej zapytać siebie – co zrobić, żeby słowo Boże nas naprawdę zdumiało, przemieniło?

Człowiek opętany, który przebywał wtedy w synagodze, pyta Jezusa w formie zarzutu – „czego chcesz od nas?”, dosłownie – „Co nam i Tobie?”. A nam i Jezusowi jest to, że On, odwieczny Bóg, stał się człowiekiem, i w pewien sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem (por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 22). Jezus Chrystus poprzez Wcielenie chciał się zjednoczyć właśnie ze mną! I to jest możliwe, jeśli tylko poddam się przemieniającej mocy Jego Ewangelii, temu Słowu, które nie jest jedynie jakąś doktryną, ale które ma moc działać w ludzkich sercach, które ma moc wypędzać demony. To bardzo wymowne, że pierwszy publiczny znak Pana Jezusa, zaraz po powołaniu apostołów, to właśnie egzorcyzm, i to w synagodze. Jezus zapowiada tym samym cel swojej misji, dla którego przyszedł na ziemię – On przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie pokona szatana, zwycięży grzech.

Żeby na nowo zaskoczyła nas Ewangelia, potrzebujemy zatem być nie tylko biernymi słuchaczami słowa Bożego, ale ożywić naszą relację z Tym, który jest Słowem Wcielonym. I o to trzeba prosić pokornie i gorliwie Ducha Świętego. Inaczej grozi nam to, że pomimo regularnych praktyk religijnych i sakramentalnych, będziemy się w rzeczywistości dystansować od mocy Jezusa, żyjąc w obawie, że On naprawdę może coś w naszym życiu zmienić.

Ojcowie pustyni uczą, że recytowanie z pamięci fragmentów słowa Bożego, chociażby psalmów, jest szczególnym rodzajem modlitwy, która oczyszcza serce ze zła. Nasza cierpliwa, codzienna lektura Pisma Świętego, połączona z modlitwą, stopniowo przemienia nasze serce i pogłębia naszą relację z Chrystusem – warto zatem, oprócz medytacji codziennej Ewangelii, po prostu czytać Pismo Święte, rozdział po rozdziale. W słowie Bożym jest ogromna moc – dla dzieci Kościoła jest ono „umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego” (KKK 131).

 

Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD

 

 

 

 

31 stycznia

Święty Jan Bosko, prezbiter

 

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i „kazaniem”, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.

Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.
8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował młodzież rozrywką. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).
Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchowych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj członkowie Rodziny Salezjańskiej pracują na polu misyjnym na wszystkich kontynentach świata, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą „systemu uprzedzającego” (zachowawczego), który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu. Ta metoda wychowawcza nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się mu bliski i towarzyszy mu na drodze autentycznego wzrastania. System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś niewłaściwego.

Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Najświętsza Maryja Panna i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio – jego wychowanka, Alojzego Orione – założyciela Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (orionistów) oraz Marię Dominikę Mazzarello – współzałożycielkę Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, a także Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 lutego 1930 r.).
Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał je w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.
W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów czy kasztanów jadalnych. Zanotowano także przypadek rozmnożenia przez Jana Bosko konsekrowanych komunikantów. Najwięcej rozgłosu przyniosły mu jednak dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 2 czerwca 1929 r., a kanonizował 1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

W chwili śmierci Założyciela zgromadzenie salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049 członków. Obecnie ponad 16 000 salezjanów prowadzi 1830 placówek w 128 krajach świata. Rodzina Salezjańska, do której należą zakonnicy i świeccy żyjący duchowością ks. Bosko, liczy ponad 400 000 członków.
Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani najczęściej salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922. Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjaninem był bł. Bronisław Markiewicz (+ 1912), który założył na ziemiach polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalitów). Z grona polskich salezjanów wywodzi się także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.

W ikonografii św. Jan Bosko przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

 

 

Litania do św. Jana Bosko

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Janie Bosko, módl się za nami.

Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży,

Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki,

Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,

Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży,

Niezrównany Uczniu Dziewicy najmądrzejszej w sztuce wychowania,

Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,

Przewodniku święty młodzieży,

Wzorze wychowawców i nauczycieli,

Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży,

Ojcze sierot i opuszczonych,

Kapłanie według Serca Bożego,

Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych,

Gorejący Głosicielu Ewangelii,

Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej,

Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu,

Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki,

Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,

Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty,

Apostole częstej Komunii świętej,

Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,

Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem,

Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych,

Przewodniku apostolatu świeckich,

Wybitny Cudotwórco i Proroku,

Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie,

Niezrównany Doradco i Pocieszycielu,

Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży,

Potężny Orędowniku u tronu Boga,

 

Módl się za nami, święty Janie Bosko.

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Sobota, 30 stycznia 2021

BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA, PREZBITERA

bł. Bronisław Markiewicz - Laudatedominum

Z pism bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera
Dwie podstawy życia społecznego

Świat się wali, bo ludzie usunęli dwie główne podstawy życia społecznego. W wychowaniu, a następnie w życiu położyli głównie nacisk na wykształcenie umysłowe i na wiedzę, pominąwszy powściągliwość i pracę. Tymczasem nasz Stwórca, który lepiej wie, czego nam potrzeba, nakazuje nam pracę w pocie czoła i umartwienie pod groźbą utraty chleba i zbawienia. Mówi wyraźnie pierwszym rodzicom w raju: „W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty”. A Jezus w Ewangelii dodaje: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje”. To znaczy: nie tylko Ja, wasz Zbawiciel, mam cierpieć i trudzić się, ale i wy, wszyscy moi uczniowie, jeśli chcecie być ze Mną w niebie, musicie cierpieć i pracować; natomiast swój rozum, swoją wolę i swoje uczynki musicie ulegle poddawać nakazom Bożych przykazań.
Musicie zaprząc ciało ze wszystkimi jego zmysłami i popędami do nieustannej służby Bożej, we dnie i w nocy walcząc i pracując na Jego chwałę przez całe wasze życie, aż do grobowej deski, „ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało”. Ta powściągliwość i praca nie przychodzi jednak łatwo. Ażeby nie ulec w walce, trzeba ciało i wszystkie nasze przyrodzone skłonności trzymać tak krótko, jak jeździec trzyma konia nieujeżdżonego, żeby z nim w przepaść nie wskoczył. By zaś nam ulżyć w dźwiganiu brzemienia, które Stwórca na nas włożył, i by nas zachęcić do ochotnego zaparcia się siebie, idzie przed nami sam Syn Boży w ludzkim ciele, przyświecając nam przykładem. Jezus ochotnie pracuje w pocie czoła w warsztacie świętego Józefa, cierpliwie znosi cierpienia i niedostatek codziennego życia, a w końcu umiera na krzyżu wśród ogromnego bólu. W niczym nie oszczędza siebie ani nie folguje sobie, a czyni to, by nas we wszystkim pouczyć, jak żyć należy. Za Nim idzie Matka Jego Bolesna, cierpiąc i pracując przez całe życie. A za Nią podążają tysięczne zastępy świętych, „którzy ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami”.
Tymczasem dzisiaj rozlega się na całej kuli ziemskiej, a niestety osobliwie wśród narodów ochrzczonych, hasło: „Dążmy do jak największego używania na tej ziemi, a do jak najmniejszej pracy”. Pieniądze, władza, spoczynek, zabawy, rozkosze i zaszczyty są dzisiaj najwyższym ideałem ogółu ludzkości; a zaś praca w pocie czoła i powściągliwość chrześcijańska są w powszechnej pogardzie. Pracują i cierpią tylko ci, co muszą. Dobrowolnie pracujących i powściągających się ludzi w duchu Chrystusowym jest bardzo mało. Ogół dzisiejszych ludzi nie wie o tym, że praca i powściągliwość chrześcijańska odbiera już na tej ziemi stokrotną nagrodę, natomiast zaniedbanie umartwienia sprowadza na nich oprócz kary wiecznej w piekle jeszcze i doczesne nieszczęścia. Świat zniewieściały nie chce przyjąć gorzkich środków umartwienia chrześcijańskiego dla uleczenia chorób ducha.
Właśnie umartwienie leczy nas z „dążeń przyziemnych” i zmysłowych, które ranią duszę człowieka i prowadzą na zatracenie. Za pomocą umartwienia już w tym życiu spłacamy kary doczesne, na któreśmy zasłużyli naszymi grzechami. Umartwienie podnosi duszę naszą do rzeczy niebieskich i czyni ją sposobną do złączenia się z Bogiem.
Tylko ludzie umartwieni posiadają dar modlitwy konieczny do zbawienia. Umartwienie chrześcijańskie pozyskuje nam już na tej ziemi pokój wewnętrzny i radość ducha. A zatem umartwienie, czyli praca i powściągliwość chrześcijańska, są koniecznym warunkiem i szczególnym źródłem bogactwa i szczęścia ludzkiego w tym życiu i w przyszłym. Powściągliwość i praca są najbardziej walnymi podstawami życia społecznego. Tylko tam, gdzie panuje umartwienie, możliwy jest dobrobyt, zdrowie, siła, spokój, wolność i niezależność. (…)
O tych dwóch podstawach życia społecznego nie tylko ciągle należy pouczać młodzież, lecz także zaprawiać ją czynnie, dając jej pod tym względem dobry przykład. O zrozumienie i wykonanie tych dwóch warunków szczęśliwości należy modlić się codziennie, i to często. Na tych dwóch podstawach należy głównie oprzeć nasz system szkolny i całe wychowanie. Wówczas znajdą się obfite środki nie tylko na podniesienie ludu własnego, ale i narodów sąsiednich i sprowadzimy na ziemię braterstwo ludów – najświetniejszy okres w dziejach świata.

Błogosławiony Bronisław Markiewicz

Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Otrzymał staranną formację religijną; nie uchroniło go to jednak przed pewnym załamaniem wiary podczas nauki w gimnazjum przemyskim. W 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego. We wrześniu 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Harcie i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii i historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1875 r. został proboszczem parafii Gać, a dwa lata później – w Błażowej. Od 1882 r. wykładał teologię pastoralną w seminarium duchownym w Przemyślu.
Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do Włoch i tam wstąpił do salezjanów. W marcu 1887 r. złożył śluby na ręce św. Jana Bosko. Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu zadania. Z powodu surowego trybu życia zachorował na gruźlicę; uważano go za bliskiego śmierci. Udało mu się jednak odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za pozwoleniem przełożonych, powrócił do Polski i został proboszczem w Miejscu Piastowym (koło Krosna).
Oddał się tutaj pracy z młodzieżą, głównie z ubogimi i sierotami. Otworzył Instytut Wychowawczy, przez który troszczył się o materialną i zawodową przyszłość podopiecznych. W 1897 r. założył dwa nowe zgromadzenia zakonne pod opieką św. Michała Archanioła, oparte na duchowości św. Jana Bosko. Zostały one zatwierdzone dopiero po śmierci założyciela – gałąź męska w 1921 r., a żeńska – siedem lat później.
W Miejscu Piastowym w 1892 r. ksiądz Markiewicz stworzył dom, w którym wychowały się setki chłopców. Obecnie jest tam sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława, dom generalny michalitów z muzeum Założyciela, dom centralny michalitek z muzeum misyjnym oraz duży zespół szkół dla młodzieży. W 1903 r. powstała też nowa placówka w Pawlikowicach koło Krakowa.
Bronisław Markiewicz, wyczerpany pracą, zmarł 29 stycznia 1912 r. W 1958 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Zakończył się on uroczystą beatyfikacją, dokonaną w Warszawie przez delegata papieskiego, kard. Józefa Glempa, w dniu 19 czerwca 2005 r.
Obecnie michalici pracują w 15 krajach na całym świecie; podobnie michalitki, które mają kilkanaście domów w Polsce i 8 zagranicznych. Oba zgromadzenia należą do Rodziny Salezjańskiej. Znanym michalitą był tragicznie zmarły w 2001 r. bp Jan Chrapek.
Któż jak Bóg - Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz 🙏... | Facebook

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Bronisława, prezbitera, na opiekuna i ojca opuszczonej młodzieży, † spraw, prosimy, byśmy zachęceni przykładem jego powściągliwego i pracowitego życia, * mogli wiernie pełnić Twoją świętą wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen


ZASTRZYK ŚMIERCI – COVID – SZOKUJĄCA PRAWDA O ‚PANDEMII’ – DR SIMONE GOLD (AFD) NAPISY PL

Czy znacie Polacy uczciwego agresora i mordercę Narodu Polskiego?

Wspomnijcie Rządy w Polsce – czy znajdziecie uczciwe nazwisko w Rządzie?

 

DLATEGO MÓDLMY SIĘ UCZCIWIE W INTENCJI PATRIOTÓW POLSKICH, KTÓRZY CHCĄ RATOWAĆ NASZĄ OJCZYZNĘ PRZED NAPASTNIKAMI I AGRESORAMI Z RZĄDU – WYMYŚLAJĄCYMI CORAZ TO NOWE ZARZĄDZENIA I PRZEPISY, ABY ZNISZCZYĆ NASZ KRAJ I RDZENNYCH POLAKÓW, BO „FARBOWANI” TO TEŻ WROGOWIE.

Polecam, wykład lekarki z USA, która obnaża to covidowe i szczepionkowe oszustwo, ktoś taki jak nasza pani doktor Martynowska, też była 2 razy zwolniona z pracy.
ZASTRZYK ŚMIERCI – COVID – SZOKUJĄCA PRAWDA O ‚PANDEMII’ – DR SIMONE GOLD (AFD) NAPISY PL

 https://m.cda.pl/video/65408064b?fbclid=IwAR0c-v-X6Phz5TOAJbCKnFk1oJQcP-QT5K8ELzQGMA0i116HdaeMgL5MQH8

PILNE! Sebastian Pitoń tworzy Narodowe Veto?! PiS i Morawiecki ulegną? Koniec LOCKDOWNU?

https://www.youtube.com/watch?v=kbs4Ek_rPiY

Bardzo ciekawe statystyki – obnażają oszustwa rządu PiS!

PILNE! Ekspert ujawnia nowe szokujące fakty ws. pandemii!

Po co im to? Grzegorz Płaczek u Roli!

https://www.youtube.com/watch?v=m6AQPyQSNXs

 Rewolucja w medycynie! Podskórny implant wykryje COVID-19 

Z Pisma Świętego – kto pozwoli wszczepić sobie implant – 666 będzie potępiony przez Boga Wszechmogącego, bo ulega bezbożnej technice gdyż będzie prowadzony przez lucyfera, który pozbawi nas wolnej woli. „Naukowcy” różnie tłumaczą, aby przekonać ludzi do wszczepiania różnych czipów, a to jest diabelskie, bo pozbawia ludzi wolnej woli i ludzie wykonują rozkazy zaprogramowane w czipie i nawet mogą swoje rodziny mordować a o to chodzi „naukowcom” diabelskim, bo przecież już głośno mówią, że za dużo ludzi jest na Planecie Ziemi. Czy znacie wrogów mówiących prawdę?

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej

1316 * I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. 18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka.     A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć*.

Rewolucja w medycynie!

                    Podskórny implant wykryje COVID-19

Badanie mózgu / autor: Pixabay

Obecnie na całym świecie powstaje nowych kilkadziesiąt szczepionek i leków, które będą miały za zadanie walczyć z SARS-CoV-2. Niebawem możemy spodziewać się też implantów medycznych wszczepianych w dłonie.

Nie, to nie scenariusz do kolejnego filmu science-fiction. Hemp & Health, firma działająca na terenie naszego kraju, nawiązała współpracę z amerykańską firmą biotechnologiczną Alivecel. Razem zamierzają wprowadzić do świata medycyny specjalny implant, który będzie monitorował stan zdrowia pacjentów. Z informacji opublikowanych przez obie firmy dowiadujemy się, że urządzenie będzie wszczepiane podskórnie w dłoń, a dokładnie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.

Implant będzie urządzeniem elektronicznym, w którym znajdą się kolonie żywych komórek. Będą one obserwowane w celu pomiaru i wykrywania białek wytwarzanych przez wirusy CoVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie „in vivo” będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.

Implanty będą mogły wykonywać testy RNA i DNA pod kątem wykrycia CoVID-19 i innych groźnych wirusów, niemal natychmiast i to bez przerwy, co oznacza, że mogą stać się sprawnym systemem ostrzegania przed ewentualną infekcją. Firmy mają ambitne plany szybkiego wprowadzenia go do masowego użytku na całym świecie.

https://wgospodarce.pl/informacje/91322-rewolucja-w-medycynie-podskorny-implant-wykryje-covid-19?fbclid=IwAR0OLyGWd43xWB4qZDcntApdxQKuELm4vowum0vN_wRUrt8kTbTDJ1pZIF4

Oto wydarzenie, które może wpłynąć na katolicką opinię publiczną w Polsce!

Szanowna Pani

Czas mija bardzo szybko – już w sobotę o godz. 20:00 startuje wydarzenie, na które czekamy przez cały rok. Na Kongresie Konserwatywnym spotkamy się, aby wysłuchać znamienitych gości i porozmawiać o kryzysie w Kościele.

Wiem, że kryzys w Kościele to trudny temat, którego choćby wielu kato-celebrytów unika jak ognia. Ale dzięki 16-letniemu doświadczeniu w organizacji Kongresu wiemy, czego oczekuje katolicka opinia publiczna i co może ją poruszyć, skłonić do refleksji, pobudzić do działania.

Tym bardziej, że wraz z zakończeniem naszego Kongresu, nagrania z niego nie znikną z sieci. Pozostawimy je w otwartym dostępie, w naszej internetowej telewizji.

W ten sposób wspólnie – Pani i ja – będziemy mogli rozpowszechnić Kongres Konserwatywny na niespotykaną dotąd skalę.

Czyż to nie wspaniała okazja do czynienia tego, co od początku przyświeca działalności naszego Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi: budzenia uśpionych sumień Polaków?

Chcę Panią zapewnić, że program naszego Kongresu i lista zaproszonych prelegentów nie są dziełem przypadku. To właśnie z myślą o Państwu, czyli o naszych Dobrodziejach i Przyjaciołach przygotowaliśmy dwa panele, w których wystąpią m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, red. Paweł Lisicki, czy też Robert Bąkiewicz.

Dlatego raz jeszcze gorąco zapraszam Panią do oglądania Kongresu Konserwatywnego online w dniach 30-31 stycznia 2021 r. Każdego dnia zaczynamy od godz. 20:00.

Nim zakończę ten krótki list, chciałbym jeszcze zachęcić Panią do lektury artykułu o wymownym tytule: Oto powody, dla których warto obejrzeć XVII Kongres Konserwatywny online.

Tych powodów jest naprawdę sporo. Wystarczy poświęcić zaledwie odrobinę czasu w sobotni i niedzielny wieczór, aby obejrzeć nasz Kongres, który pokażemy w całości online, za pośrednictwem kanału PCh24TV – Polonia Christiana w serwisie YouTube.

Serdecznie Panią pozdrawiam i dziękuję za całe dotychczasowe wsparcie modlitewne i materialne. Zapewniam też o naszej modlitwie w Pani intencji.

W Jezusie i Maryi,

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia

APEL POLSKICH LEKARZY W SPRAWIE SZCZEPIEŃ P/COV

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!!
Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw
obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o
prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP,
zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był
poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym.

NIE DAJ SIĘ ZASZCZEPIĆ.!!!!
JEŚLI WYPEŁNISZ ANKIETĘ, SAM PODEJMUJESZ DECYZJĘ O ZASZCZEPIENIU, TO
TWOJA WOLA, ONI MAJĄ CZYSTE SUMIENIA.!!!!
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!!


KAMYKI I SZKAPLERZE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA OCHRONA DLA DZIECI
BOŻYCH, W TYCH SZCZEGÓLNYCH CZASACH, W KTÓRYCH ŻYJEMY. !!!!

Św. Michał Archanioł nie pozostawił ludzi bez pomocy i zapewnił ich o
swoim wstawiennictwie, poświęcając kamyki znajdujące się w jaskini.
Powiedział wówczas do duchownego: „Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto
dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie:
wykuj na nich znak krzyża i moje imię”
W olśniewającym blasku ukazał mu się Św. Michał, polecając mu
poświęcić kamyki pochodzące z groty, na których ma być wyżłobiony znak

krzyża i dwie litery M. A. (Michał Archanioł). Według słów Archanioła,
ktokolwiek będzie posiadał i ze czcią przechowywał taki kamyk, uchroni
się od choroby.
Gdzie nabyć kamyki czy szkaplerz św. Michała Archanioła
1) Będąc u św. Michała na Gargano w sklepiku przy sanktuarium;
2) w Polsce: Centrala Rycerstwa św. Michała Archanioła, al. J.
Piłsudskiego 248/252

05-261 Marki; konto do zapłaty: PKO BP 91 1020 1042 0000 8502 0014 7595,
tel.: 513 288 993 (tylko od pon. do piątku w godz. dziennych)

/WIĘCEJ  W ZAŁĄCZNIKU/

APEL POLSKICH LEKARZY W SPRAWIE SZCZEPIEŃ…..


*Apel lekarzy*


http://powiklaniaposzczepienne.pl/artykuly/naukowcy-i-lekarze-apeluja-w-sprawie-szczepien-na-koronawirusa-sars-cov-2/

Co wydarzyło się za oceanem?

Szanowni Państwo

całkiem niedawno Joe Biden został wybrany na 46-ego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Była to podobno najbezpieczniejsza inauguracja prezydentury w historii: 25 000 żołnierzy Gwardii Narodowej i pełne oblężenie Waszyngtonu ze strony służb specjalnych.

Warto postawić pytanie, czego tak naprawdę możemy się spodziewać po Joe Bidenie i jego wice-prezydent Kamali Harris?

Najlepiej jest sprawdzić pierwsze nominacje kadrowe:

Xavier Becerra, nowy Minister Zdrowia. W 2017 roku zastąpił na stanowisku prokurator generalną Kalifornii Kamalę Harris, wszczynając m.in. śledztwo w sprawie Davida Daleidena (aktywisty pro-life) o ujawnienie na nagraniu z ukrytej kamery, jak Planned Parenthood (największa organizacja przemysłu aborcyjnego na świecie) czerpie zyski z handlu szczątkami abortowanych dzieci.

Samantha Power, która została dyrektorem USAid, amerykańskiej agencji ds. rozwoju, jest znaną aborcjonistką. W czasach gdy była ambasadorem USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przekształciła tę międzynarodową instytucję w głównego promotora aborcji na świecie. Niechybnie Planned Parenthood musi być bardzo zadowolone z tej nominacji.

Rachel Levine, mężczyzna, który sam siebie nazywa kobietą, i który porzucił w 54 roku życia żonę i dwoje dzieci, a teraz został powołany na stanowisko zastępcy ministra ds. zdrowia.

Ciekawym przeglądem oczekiwań, które mają niektórzy, są gratulacje składane z okazji inauguracji prezydentury.

Oprócz wielkich firm technologicznych (Google, Facebook, Twitter), które w ostatnich tygodniach zrobiły wszystko, aby ocenzurować poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, największa międzynarodowa firma aborcyjna Planned Parenthood szczerze pogratulowała Joe Bidenowi prezydentury Stanów Zjednoczonych:

Co to wszystko oznacza?

Że w obliczu deklaracji o świętości wszelkiego ludzkiego życia poprzedniego prezydenta, obecny będzie otwarcie promować aborcję.
A to z kolei będzie drogą do szerokiego finansowania jej także poza granicami Stanów Zjednoczonych z funduszy federalnych.

Administracja amerykańska będzie to „sprzedawać”, podobnie jak robiła za prezydentury Obamy, jako tzw. pomoc rozwojową, ale trudno nie dostrzec, że będzie to przede wszystkim ideologiczna ingerencja w tożsamość kulturową korzystających z tej „pomocy” państw.

Oddziały Planned Parenthood na całym świecie oraz wspierane przez nie organizacje aborcyjne w wielu krajach (w tym, być może, w Polsce) będą korzystały z hojnych funduszy na tzw. lobbing wśród polityków.

To prawda, że nie wszystko jest jeszcze przegrane: w Izbie Reprezentantów USA większość ma opcja pro-life, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych również ma przewagę konserwatywnych sędziów, a ośrodki pomagające kobietom w nieplanowanej ciąży są w USA nadal silne.

Jednak wydaje się oczywiste, że wektor polityki USA wobec wielu krajów i spraw, które są nam drogie ma się wkrótce odwrócić o 180 stopni.

Co zrobimy?

Przygotujmy się ze wszystkich sił do odparcia potencjalnych ideologicznych zakusów lewicy z USA.

Jest nas wystarczająco dużo, a osąd historii nad aborcją w perspektywie kilkunastu, najdalej kilkudziesięciu, lat będzie taki sam jaki dzisiaj spotyka niewolnictwo, czy zbrodnie rasistowskie.

Będziemy bronić naszej kulturowej suwerenności i tożsamości przed ideologiczną kolonizacją.

Ideologiczny przewrót za oceanem to nie jest dobra wiadomość dla Polski, ale taka jest rzeczywistość i ważne jest, żebyśmy byli tego świadomi.

Jeśli uważają Państwo, że ten e-mail jest interesujący, bardzo proszę podzielić się nim z rodziną i przyjaciółmi, aby oni również wiedzieli, co nadchodzi.

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Znowu Aborcja !! Apel do Polaków! 

https://www.youtube.com/watch?v=kEdzfqVIpy0&feature=emb_logo

 

PiS przygotuje projekt ustawy pozwalającej zabijać dzieci z wadami letalnymi

Został powołany zespół i rzeczywiście w sytuacjach wad letalnych, na przykład w przypadku płodu bezczaszkowego, który nie może żyć poza organizmem matki, powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę – powiedział poseł PiS Marek Suski na radiowej antenie.

W rozmowie z Polskim Radiem 24 bliski współpracownik prezesa Jarosława Kaczyńskiego zauważył, iż wznawiane co pewien czas protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku oznaczają występowanie przeciwko ustawie zasadniczej. 

– Uchwalono ją w czasach, gdy władzę w Polsce sprawowała lewica, postkomuniści i PSL. Ta konstytucja zagwarantowała ochronę życia ludzkiego. Dziś politycy, którzy twierdzą, że są obrońcami konstytucji, mówią, że coś, co jest oparte o konstytucję, jest skandalem. To zakrawa na kpinę, chyba ktoś stracił kontakt z rzeczywistością – ocenił Suski. 

– To niczego nowego nie wnosi. Celem jest podburzenie nastrojów i pewnie doprowadzenie do protestów ulicznych, które mogą doprowadzić do większych zakażeń epidemią. Mamy powtórkę z rozrywki, te same argumenty, nic do zaproponowania, tylko bezustanna krytyka i przerzucanie odpowiedzialności za rozstrzygnięcia TK, które są oparte o konstytucję. Ta konstytucja została uchwalona, gdy jeszcze nie było PiS. Państwo prowadzą wojnę polityczną opartą o podważanie wartości humanitarnych – stwierdził poseł.

Parlamentarzysta odniósł się szerzej do motywacji kierujących środowiskami nawołującymi do protestów i niepokojów w imię prawa do zabijania. – W społeczeństwie istnieje rzesza ludzi, która opowiada się za aborcją na życzenie. Mamy w Polsce wolność słowa, różne poglądy, nawet sprzeczne z logiką można prezentować. Odnosiłem wrażenie, że protestujący nie wiedzieli, o co im chodzi. Padały argumenty, że „zgwałcone kobiety będą musiały rodzić”. Ten zapis jednak tego nie dotyczy. Opozycja robi wszystko, by zmącić spokój społeczny. Podaje się nieprawdę, często używa kłamstwa, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę – zauważył wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS. 

Marek Suski nie omieszkał, niestety podkreślić, że poparcie jego środowiska dla sprawy ochrony życia nie obejmuje wszystkich dzieci podejrzewanych przed narodzeniem o upośledzenia. 

– Został powołany zespół i rzeczywiście w sytuacjach wad letalnych na przykład w przypadku płodu bezczaszkowego, który nie może żyć poza organizmem matki – powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. To jest rzecz, która przy tym orzeczeniu TK nie znalazła się, stąd też takie prace będą prowadzone – zapowiedział.
Read more: https://www.pch24.pl/pis-przygotuje-projekt-ustawy-pozwalajacej-zabijac-dzieci-z-wadami-letalnymi,81626,i.html#ixzz6kqh9uE8T

 

Nie pozwolimy, by taka tragedia się powtórzyła

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

w ostatnich dniach cała Polska żyła sprawą naszego rodaka, zagłodzonego za zgodą sądu w brytyjskim szpitalu. Pan Sławomir, który trafił do szpitala w Plymouth po zawale serca, został odłączony od odżywiania i nawadniania. Mężczyzna sam oddychał, reagował na bodźce, a na rozpowszechnionym w mediach społecznościowych nagraniu ze szpitala płakał na widok rodziny.

Dlatego byłem oburzony orzeczeniem angielskiego sądu, który przyznał, że chociaż Pan Sławomir nie jest pozbawiony świadomości i może żyć co najmniej kilka lat, to ze względu na brak „istotnej jakości życia” można pozbawić go żywienia. Od tego czasu pacjentowi i jego rodzinie odmawiano nie tylko transportu krewnego do Polski, ale nawet pogłębienia i weryfikacji diagnozy na miejscu w Anglii. I nawet nagrany na wideo płacz Pana Sławomira na widok rodziny, uznany przez polskich neurologów za wyraźny znak poprawy jego stanu, nie zmienił stanowiska angielskiego szpitala i sądu.

W tej, wydawałoby się beznadziejnej, sytuacji rodzina pacjenta i angielscy prawnicy ze specjalizującej się w precedensowych sprawach fundacji Christian Legal Centre zwrócili się o wsparcie do Instytutu Ordo Iuris.

Niezwłocznie uruchomiliśmy wówczas działania Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podjęliśmy także współpracę z polskim MSZ, Ministerstwem Sprawiedliwości i prokuraturą. Panu Sławomirowi nadano polski status dyplomatyczny, a Sąd Okręgowy w Warszawie zezwolił na transport medyczny chorego do Ojczyzny. Kolejni lekarze oferowali pomoc w diagnozowaniu i leczeniu. W tydzień sprawą zainteresowaliśmy media i tysiące Polaków, którzy podpisywali się pod specjalną petycją do premiera Wielkiej Brytanii.

Złożyliśmy także wniosek do prokuratury o wyjaśnienie w trybie zagranicznej pomocy prawnej nieprawidłowości związanych z utrudnianiem dostępu do chorego zewnętrznych lekarzy i polskiego konsula. Pomimo pełnej mobilizacji prawników, zaangażowania rodziny i wielu innych osób, nie udało się uratować życia Pana Sławomira, który zmarł we wtorek po południu.

Mam świadomość, że to zapowiedź tego, co niebawem może czekać tysiące Polaków pracujących lub wyjeżdzających poza granice naszego kraju. Dlatego musimy skupić się teraz na tym, żeby ta tragedia nigdy się nie powtórzyła.

Aby upewnić się, że żaden zachowujący świadomość i reagujący na bodźce polski obywatel nie będzie nigdy więcej uśmiercany w zagranicznym szpitalu, musi powstać skuteczny stały mechanizm ochrony rodaków poza granicami ojczyzny. Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawią polskiemu rządowi konkretne propozycje rozwiązań. Chcemy, by system międzyrządowych, technicznych porozumień zapewnił możliwość przetransportowania polskiego obywatela do kraju, gdy zagraniczna służba zdrowia nie będzie chciała podjąć się ratowania jego życia. Taki techniczny mechanizm powinien być akceptowalny dla zagranicznych partnerów, których chroniłby przed powtórką uciążliwych sporów i międzynarodowych zarzutów. Memorandum opisujące założenia takich rozwiązań trafi do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Zdrowia. Przygotujemy także petycję wzywającą rząd do przyjęcia naszej propozycji lub uregulowania tej kwestii w inny, analogiczny sposób.

Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu można w systemowy sposób zabezpieczyć los Polaków wyjeżdżających do pracy, czy po prostu w celach turystycznych, do krajów o niższym standardzie ochrony życia, kierujących się utylitarystyczną ideologią pozbywania się ludzi, którzy są uznawani za niepotrzebnych.

Jednak Instytut Ordo Iuris regularnie interweniuje także w polskich szpitalach. Nasi eksperci i prawnicy pomagają chociażby w przypadkach konfliktu pomiędzy rodziną a szpitalem na tle stwierdzenia „śmierci mózgu” pacjenta. Dotychczasowe interwencje pozwalały między innymi zapewnić rodzinie pełną informację o stanie zdrowia pacjenta, dać możliwość zewnętrznej, niezależnej diagnozy lekarskiej czy nawet przedłużyć czas potrzebny na pożegnanie się z bliskim.

W mijającym roku interweniowaliśmy też w związku z reorganizacją służby zdrowia na czas pandemii. Nasi eksperci bronili prawa rodziców do bliskości z ich nowonarodzonymi dziećmi w szpitalach w Łodzi i w Zabrzu oraz reagowali na motywowane obostrzeniami pandemicznymi ograniczanie dostępu do pacjentów dla szpitalnych kapelanów. W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy obszerny poradnik dla posługujących w szpitalach księży, w którym przypominamy, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania.

W najbliższych tygodniach uruchomimy specjalny program eksperckiego wsparcia dla rodzin, w których doszło do śmierci dziecka w okresie porodu lub przed nim. Coraz częściej docierają do nas informacje o rodzicach, którzy nie mogą znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy mogli coś jeszcze zrobić dla swojego dziecka; czy jego śmierć była naturalna, czy też nastąpiła wskutek błędu medycznego. Chcemy pomóc rodzinom w uzyskaniu ekspertyz medycznych i w rozpoznaniu ich sprawy przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Nie mam wątpliwości, że wyzwań bioetycznych będzie w najbliższym czasie coraz więcej. Pan Sławomir nie jest pierwszą ofiarą utylitarystycznej ideologii, ograniczającej godność życia ludzkiego do ludzi urodzonych, zdrowych, sprawnych i samodzielnych – nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w krajach takich jak Holandia, Belgia czy państwa skandynawskie. Wierzę jednak, że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz wsparciu naszych Darczyńców i Przyjaciół zapewnimy naszym rodakom systemowe gwarancje bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko, aby tragedie nieludzkiego traktowania już się nie powtórzyły.

Wiem, że planując tak śmiałe działania, mogę liczyć na Pani wsparcie.

Wspieram działania Ordo Iuris

 

Ta tragedia nie może się powtórzyć

Polak zagłodzony w angielskim szpitalu

Pan Sławomir trafił do brytyjskiego szpitala w listopadzie w związku z rozległym zawałem serca, w wyniku którego doszło również do niedotlenienia mózgu. Po zaledwie 4 dniach pobytu w szpitalu angielscy lekarze podjęli decyzję o odłączeniu mężczyzny od wszelkiej aparatury medycznej i przygotowaniu go do transplantacji organów. W związku ze sprzeciwem matki i siostry Pana Sławomira lekarze skierowali sprawę do sądu opiekuńczego, który zajmuje się w Wielkiej Brytanii sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub nie mogących samodzielnie podejmować decyzji.

Sąd orzekł zgodnie z rekomendacjami szpitala, że podtrzymywanie życia pacjenta nie jest w jego interesie i zgodził się na odłączenie wszelkiej aparatury medycznej, która to umożliwia. Po realizacji sądowego wyroku okazało się, że mężczyzna – wbrew zapewnieniom lekarzy – oddycha samodzielnie, a rodzina zdecydowała o złożeniu apelacji, której konsekwencją było przywrócenie odżywiania i nawadniania pacjenta. To w wypowiedziach tego sądu odnalazłem szokujące uzasadnienie, od którego zacząłem mój list do Pani, odnoszące się z aprobatą do zagłodzenia rokującego na lata życia człowieka.

W trakcie jednej z wizyt w szpitalu bliscy Pana Sławomira zauważyli, że jego stan znacząco się poprawił i nagrali poruszający film, na którym mężczyzna ma otwarte oczy, reaguje na bodźce i płacze na widok swoich bliskich. Film został opublikowany w mediach społecznościowych. Nawet sąd musiał uznać, że Polak nie jest już w „stanie wegetatywnym”, a w „stanie minimalnej świadomości”.

To dało rodzinie nadzieję na poprawę jego zdrowia, a w ocenie ekspertów powinno prowadzić do dalszej obserwacji i diagnostyki. Co ciekawe, polski lekarz, który jeszcze w listopadzie nie widział szans na poprawę zdrowia chorego, uznał nagranie za dowód pozytywnej zmiany i chciał powtórzyć badania oraz skorygować swą diagnozę. Pomimo tego, że właśnie opinia tego lekarza była wcześniej brana pod uwagę przez brytyjski sąd, szpital nie pozwolił mu na odwiedzenie Pana Sławomira i pogłębione powtórne badanie. Odrzucono także opinię innego neurologa, stwierdzając, że jako ksiądz katolicki i aktywny działacz pro-life nie jest osobą bezstronną. Sąd apelacyjny podtrzymał wówczas decyzję sądu pierwszej instancji, a rodzina zdecydowała o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który także odrzucił ich wniosek.

Niezwłocznie po uzyskaniu pełnomocnictw od rodziny chorego, eksperci Instytutu Ordo Iuris zwrócili się do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, władnego nakazać podtrzymanie nawadniania i odżywiania pacjenta. Art. 10 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych nie różnicuje ochrony życia w zależności od stanu zdrowia lub innych cech danej osoby. Z kolei art. 15 zabrania okrutnego traktowania osób z niepełnosprawnościami, czym bez wątpienia jest zaprzestanie odżywiania i nawadniania, zaś art. 25 podkreśla prawo osób z niepełnosprawnościami do osiągnięcia najwyższego możliwego stanu zdrowia.

I tutaj nie otrzymaliśmy jednak pomocy. Komitet, w pełni świadomy zagrożenia dla Pana Sławomira, postanowił rozpatrywać wniosek w normalnym trybie – co oznaczało miesiące oczekiwania i pewną śmierć głodową pacjenta.

W połowie stycznia z naruszeniem prawa międzynarodowego szpital nie pozwolił na kontakt polskiego konsula z pacjentem. Pomimo not MSZ sytuacja powtórzyła się również po przyznaniu Panu Sławomirowi polskiego statusu dyplomatycznego, co stanowiło rażące naruszenie konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

Nasi eksperci nie poddawali się jednak w walce o życie Pana Sławomira. Dlatego w ubiegłym tygodniu sprawę nagłośniliśmy w mediach i uruchomiliśmy specjalną petycję do premiera Wielkiej Brytanii, w której apelowaliśmy o umożliwienie przetransportowania naszego rodaka do Polski.

Już po kilku dniach MSZ nadał Panu Sławomirowi status polskiego dyplomaty. W sobotę, w uzgodnieniu z nami, polska prokuratura przystąpiła do intensywnych działań prawnych. Sąd Okręgowy w Warszawie natychmiast ubezwłasnowolnił niezdolnego do samodzielnego działania pacjenta i oddał decyzje w jego sprawie w ręce wyznaczonego opiekuna, zezwalając na transport medyczny chorego do Ojczyzny.

Gotowość do przyjęcia Polaka zadeklarował prof. Wojciech Maksymowicz z polskiej Kliniki Budzik w Olsztynie, zapewniając, że z medycznego punktu widzenia transport chorego nie jest żadnym problemem. Prof. Maksymowicz podkreślał, że do kliniki trafił niedawno znajdujący się w gorszym stanie niż Pan Sławomir Polak z Holandii pozostający w śpiączce. Pacjent szpitala w Plymouth nie był nawet podłączony do respiratora. Wcześniej Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że mężczyzna mógłby być przetransportowany do szpitala MSWiA w Warszawie.

Zdając sobie sprawę, że te kroki mogą nie przynieść oczekiwanego efektu, podejmowaliśmy także inne działania prawne. We wtorek złożyliśmy ponowny wniosek o wstrzymanie decyzji brytyjskiego sądu do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Motywowaliśmy go poprawą stanu zdrowia neurologicznego Pana Sławomira, co potwierdzały załączone ekspertyzy lekarskie i nagrania. Skierowaliśmy też do prokuratury wniosek o wyjaśnienie w trybie zagranicznej pomocy prawnej nieprawidłowości związanych z utrudnianiem dostępu do chorego zewnętrznych lekarzy i polskiego konsula. Działania te same w sobie stanowiły bowiem naruszenie prawa, a mogą stanowić wybieg służący ukryciu dużo poważniejszych uchybień.

Na wszystkich etapach tych starań o ocalenie Polaka ściśle współpracowaliśmy z jego rodziną, zaprzyjaźnionymi od lat prawnikami z brytyjskiej fundacji Christian Legal Centre oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dzisiaj musimy skupić się na tym, by podobna tragedia już nigdy się nie powtórzyła; by żaden Polak nie padł już ofiarą sądowej znieczulicy legalizującej głodzenie chorych pacjentów.

Wspieram działania Ordo Iuris

Tworzymy skuteczny system ochrony Polaków za granicą

Sprawa Pana Sławomira dobitnie ukazuje utylitarystyczną mentalność wielu lekarzy i sędziów w krajach Zachodniej Europy. Podobne dramaty przeżywali już bliscy Alfiego Evansa, w którego obronie stawał nawet Papież Franciszek i prezydent Donald Trump, czy zagłodzonego francuskiego pielęgniarza Vincenta Lamberta. Sprawa dotyczy generalnego sporu o kształt naszej cywilizacji i dylematów etycznych, które nie są dotąd uregulowane na poziomie prawa międzynarodowego, ani jednoznacznie sformułowane w prawodawstwach krajowych. W wielu państwach Europy wyznaje się filozofię mówiącą, że życie ludzkie ma wartość jedynie wtedy, gdy może być „użyteczne”. Konsekwencją takiego myślenia jest przerażająca wręcz wizja eliminowania ludzi chorych. Nie mamy oczywiście żadnego wpływu na prawodawstwo w innych krajach, ale musimy stanąć w obronie naszych rodaków, którzy coraz częściej będą się zderzać z tą szokującą mentalnością.

Dlatego nasi prawnicy pracują nad memorandum, które trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zwracamy w nim uwagę na wynikającą wprost z Konstytucji RP potrzebę ochrony Polaków przebywających poza granicami kraju i przedstawiamy konkretne propozycje rozwiązań sytuacji, w których polskim obywatelom grozi eutanazja, zaniechanie terapii, odżywiania i wszelkie inne działania, których celem byłoby ustanie funkcji życiowych pacjenta.

Dla ochrony naszych rodaków proponujemy zawarcie bilateralnych umów z naszymi partnerami zagranicznymi lub wystąpienie przez polski rząd z inicjatywą międzynarodowego porozumienia o charakterze wielostronnym. W tak skonstruowanej umowie międzynarodowej powinny się znaleźć gwarancje, pozwalające polskiemu konsulowi na wyznaczenie zewnętrznego lekarza, który miałby możliwość przeprowadzenia niezależnej diagnozy oraz prawnika, który oceniałby, czy w swojej ojczyźnie pacjent mógłby liczyć na pełniejszą prawną ochronę życia i zdrowia. W efekcie korzystnej dla pacjenta opinii szpital, w którym znajduje się polski obywatel, miałby obowiązek dalszego świadczenia opieki do czasu transportu chorego do ojczyzny.

Taki mechanizm, realizujący uznane wśród praw człowieka prawo do najwyższej jakości opieki medycznej, powinien być przyjęty pozytywnie przez zagraniczne szpitale i lekarzy, którzy będą mieli jasną procedurę działania i nie będą musieli samodzielnie rozwiązywać problemów etycznych, w których prawodawstwo ich krajów nie zapewnia wsparcia.

Jestem przekonany, że aby uniknąć ponawiających się skandalicznych naruszeń praw naszych rodaków w krajach o niższym standardzie ochrony życia, takie porozumienia muszą stać się ważnym zadaniem polskiej dyplomacji. To rozwiązanie, które na lata zabezpieczy miliony Polaków mieszkających i pracujących a także po prostu podróżujących po Europie.

Interweniujemy w polskich szpitalach

Eksperci Instytutu Ordo Iuris interweniują też regularnie w polskich szpitalach. Najczęściej są to przypadki, gdy lekarze podejmują decyzję o zaprzestaniu terapii w związku ze stwierdzeniem tzw. „śmierci mózgowej”. Często rodzina pacjenta nie ma jednak wystarczających informacji, a sama decyzja jest przekazywana bez koniecznych wyjaśnień. Nasi prawnicy pomagają wówczas bliskim chorego w uzyskaniu pełnej i zrozumiałej informacji o stanie jego zdrowia oraz w umożliwieniu weryfikacji diagnozy przez zewnętrznych specjalistów czy po prostu przedłużenia czasu do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej podtrzymywania życia pacjenta. Nasze doświadczenie wskazuje, że polscy lekarze – w przeciwieństwie do tych brytyjskich – zgadzają się na dopuszczenie zewnętrznych specjalistów i uzyskanie przez rodzinę niezależnej diagnostyki. Dzięki temu rodzina ma pewność, że zrobiła wszystko co mogła, by pomóc najbliższej osobie, dostając jednocześnie dodatkowy czas na oswojenie się z dramatem jej śmierci.

W mijającym roku reagowaliśmy też kilkukrotnie na wprowadzanie w polskich szpitalach bezprawnych ograniczeń, związanych z obostrzeniami pandemicznymi. Dotyczyły one przede wszystkim niezgodnych z Konstytucją RP oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakazów kontaktu z osobami hospitalizowanymi.

Instytut Ordo Iuris interweniował w przypadkach znaczącego ograniczenia kontaktów matek z noworodkami przebywającymi w szpitalu – w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. W Łodzi kobiety mogły widywać swoje dzieci przez godzinę – raz na 10 dni. Jednak dzięki odważnej postawie rodziców i po naszej interwencji władze szpitala uruchomiły 25 miejsc noclegowych, by matki mogły być razem z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Także Rzecznik Praw Pacjenta wydał stanowisko, w którym podkreślił, że niedopuszczalne jest nie tylko separowanie nowonarodzonych dzieci od matek, ale nawet ograniczanie porodów rodzinnych poprzez wymaganie od ojca dziecka aktualnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Z kolei do szpitala w Zabrzu, gdzie całkowicie zakazano odwiedzin, wysłaliśmy pismo wzywające do zmiany tej decyzji, w którym powołaliśmy się między innymi na przepisy Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka oraz szczegółową analizę prawną poświęconą prawom małego pacjenta w czasie epidemii. Dyrektor szpitala w Zabrzu stwierdził w odpowiedzi, że nastawienie rodziców, którzy chcą opiekować się swoimi dziećmi jest egoistyczne i odrzucił nasze stanowisko. W związku z powyższym podjęliśmy interwencję u Rzecznika Praw Pacjenta, który wszczął wobec szpitala postępowanie o naruszenie zbiorowych praw pacjentów.

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy prawa do opieki duszpasterskiej w szpitalach

W ostatnich miesiącach w kilku szpitalach ograniczono również dostęp do szpitalnych kapelanów. W tych przypadkach kontaktowaliśmy się z władzami szpitali, wskazując sposoby na zgodne z polskim prawem pogodzenie ochrony zdrowia pacjentów oraz ich prawa do opieki duszpasterskiej. Poza tym opublikowaliśmy także analizę prawną dotyczącą tego zagadnienia, a o wszelkich naruszeniach prawa informowaliśmy Rzecznika Praw Pacjenta.

W ubiegłym tygodniu ukazał się natomiast obszerny poradnik dotyczący zasad realizacji opieki duszpasterskiej w szpitalach. W publikacji adresowanej do kapelanów szpitalnych, pacjentów i personelu medycznego oraz dyrekcji szpitali przypominamy o tym, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania, a wszelkie ograniczenia w tym względzie muszą być proporcjonalne do zagrożenia i mieć wyraźne umocowanie w ustawie.

Zagwarantujmy pacjentom przysługujące im prawa

Nadal czeka nas jednak wiele pracy związanej z troską o zapewnianie pacjentom przysługujących im praw. Eksperci Instytutu Ordo Iuris pracują nad uruchomieniem programu wsparcia dla rodzin dzieci zmarłych w trakcie porodu lub w pierwszym okresie po urodzeniu. Coraz częściej słyszymy bowiem o rodzicach, którzy nie są rzetelnie informowani o przyczynie śmierci ich dziecka.

Dzięki przygotowywanym ekspertyzom zgłaszające się do nas rodziny będą mogły dowiedzieć się od współpracujących z Ordo Iuris ekspertów, czy ich dziecko zmarło z przyczyn naturalnych, czy też w efekcie zaniechań lub błędów lekarzy. Chcemy także wesprzeć rodziny w kierowaniu takich spraw do rozpoznania przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Wszystkie podejmowane przez nas działania przywracają chorym i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, wiarę we wsparcie prawa i wspólnoty w najtrudniejszych chwilach ich życia. Jeżeli sprawa Pana Sławomira ma być ostatnim takim przypadkiem krzywdy wyrządzonej Polakowi, musimy podjąć systemowe, skuteczne i konsekwentne działania. Gwarantuję, że eksperci Ordo Iuris dopilnują tej sprawy do samego końca. Wiem, że mogę w tym kluczowym zmaganiu liczyć na wsparcie naszych Przyjaciół i Darczyńców, na Pani wsparcie.

Prace analityczne i sporządzenie uwzględniającego różnorodność przepisów prawnych różnych krajów memorandum dla polskich władz to koszt około 15 000 zł. Kampania społeczna i medialna w tej sprawie to także zaangażowanie w wysokości nawet 20 000 zł. Również każda z interwencji przed polskimi szpitalami wymaga zawsze indywidualnego podejścia naszych ekspertów i często zasięgnięcia opinii autorytetów z zakresu medycyny. Za każdym razem w takim przypadku liczymy się z kosztem od 500 zł do 2 000 zł gdy sprawa dotyczy szerszego sporu i może mieć wpływ na procedury medyczne w całym kraju.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na zaproponowanie rozwiązań prawnych, dzięki którym podobna sytuacja już się nie powtórzy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Konsekwentna obrona życia musi dotyczyć każdego etapu jego rozwoju. Nie możemy godzić się na głodzenie w majestacie prawa chorych tylko dlatego, że ich „jakość życia” nie jest taka, jak dawniej. Ta wrażliwość na drugiego człowieka jest znakiem wyróżniającym chrześcijańską cywilizację europejską. Musimy skutecznie przeciwstawić się cierpieniu, jakie rodzi wyłącznie użytkowe traktowanie drugiego człowieka.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Skoro cenzurują Trumpa, dlaczego mieliby nie ocenzurować także i nas? Weźmy sprawy w swoje ręce zanim będzie za późno…

PCh24.pl
Medialna cenzura zatacza coraz szersze kręgi!

Szanowna Pani!

Komuna żyje i niestety wciąż ma się bardzo dobrze…
To mój główny wiosek po niedawnej decyzji władz Facebooka, Twittera i Instagrama, które postanowiły zablokować oficjalne konta prezydenta USA Donalda Trumpa, powołując się na „naruszanie zasad regulaminu”.
Niedługo później wystąpienie Trumpa usunął także serwis YouTube.
I wcale nie trzeba być wybitnym obserwatorem życia politycznego, aby zauważyć, że wszystkie te serwisy – które ani trochę nie kryją się ze swoim liberalno-lewicowym światopoglądem – chcą stworzyć alternatywną wizję świata, w której nie ma miejsca dla:
 • Opartej na faktach rzetelnej dyskusji;
 • Prawdziwej wolności słowa i poglądów;
 • A także tolerancji, do której przecież tak często się odwołują.
Te nasilające się haniebne, cenzorskie praktyki, zmuszają nas do podjęcia kolejnych kroków, dzięki którym w przyszłości będziemy odporni na wszelkie próby wywierania na nas wpływu:
Musimy jeszcze szybciej i intensywniej rozwijać nasz portal PCh24.pl.
Jak Pani dobrze wie, jesteśmy portalem od katolików dla katolików.
Nie stoi za nami żadne lobby czy partie polityczne, działamy wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu ze strony naszych Przyjaciół i Darczyńców, co sprawa, że możemy poruszać tematy trudne, dla wielu niewygodne i zawsze stawać w obronie wartości chrześcijańskich.
Doskonale jednak zdaję sobie sprawę, że taka postawa sprawia, iż dla wielu jesteśmy solą w oku. Nie brakuje osób, które delikatnie mówiąc życzą nam źle, chciałyby nas zakneblować, a nawet całkowicie usunąć z życia publicznego.
Nie możemy do tego dopuścić!
Przykład ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych ukazał bardzo niebezpieczne zjawisko. Pokazał, że wszelkie opinie, z którymi nie zgadzają się medialni lobbyści, mogą być bezpardonowo cenzurowane.
A skoro być może najpotężniejszy przywódca na świecie został całkowicie wyciszony i zmarginalizowany, dlaczego w przyszłości nie chcieliby uciszyć także i PCh24.pl?
Kto wie, być może, gdy poruszymy niewygodny dla nich temat to i nasze konta podzielą losy kont Donalda Trumpa?
W przeszłości przecież już nie raz borykaliśmy się chociażby z blokadą emisji niepoprawnie politycznie reklam na Facebooku czy Twitterze.
Lobbystom nie podobało się na przykład to, że protestowaliśmy przeciwko szantażowaniu Polski środkami unijnymi czy sprzeciwialiśmy się seksualizacji dzieci w naszym kraju.
A wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości takie oligarchiczne praktyki ze strony globalnych korporacji staną się niestety normą, dlatego…
… jeszcze raz gorąco zachęcam Panią do kliknięcia w ten linki wsparcia portalu PCh24.pl.
Zapewniam, że każda przekazana złotówka zostanie przez nas bardzo dobrze wykorzystana. Mamy na ten rok wiele ambitnych planów i projektów, których realizacja będzie możliwa wyłącznie dzięki wsparciu naszych Przyjaciół.
Z góry dziękuję za Pani pomoc!
Z pozdrowieniami,
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor naczelny portalu PCh24.pl

Z okazji 40. rocznicy Medjugorja 1981-2021, Niemieckie Centrum Medziugorje organizuje kongres online „Medjugorje – wzórnowej ewangelizacji dla świata”, który odbędzie się 30 i 31 stycznia 2021 roku.
Program odbywa się w Niemczech i Medjugorju. Część codziennego programu, tj. świadectwa, wywiady, przemówienia i muzyka odbywa się w sanktuarium Marienfried w Niemczech, a wieczorny program modlitewny nadawany jest z kościoła parafialnego św. Jakuba w Medziugorju.
Centrum Informacyjne Mir Medjugorje będzie transmitować ten kongres na żywo za pośrednictwem wielojęzycznego programu.

PROGRAM:
Sobota, 30 stycznia 2021 r
.
13:45 – WSTĘP – WPROWADZENIE FILMOWE
14:00 ROZPOCZĘCIE, PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU
Jak doszło do tego kongresu?
Wprowadzenie do quizu
FILM: 40 lat Medziugorja – Królowa Pokoju
Przegląd historyczny od 1981 do 2020 roku

14:35 SŁOWA POWITALNE: Ks. bp dr Bertram Meier, diecezja Augsburg
14:50 WYKŁAD: JE Abp Henryk Hoser, wizytator apostolski w parafii Medziugorje
Temat: Medziugorje jako wzór nowej ewangelizacji dla świata
15:10 WYKŁAD: dr Maximilian Domej, Gebetsaktion Medjugorje Vienna – Maria Königin des Friedens
Temat: Moja droga do Medziugorja i działalność Gebetsaktion Wien
15:30 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart
15:45 ŚWIADECTWO: Milona von Habsburg, wieloletnia tłumaczka i współpracowniczka o. Slavka Barbaricia
Temat: Moja droga do Medziugorja
16:20 ŚWIADECTWO: Ks. Marco Leonhart
Temat: Od policjanta do księdza
16:40 ŚWIADECTWO: Robert Teisler, wydawca
Temat: Życie w Medziugorju
17:00 WIECZORNY PROGRAM MODLITEWNY NA ŻYWO Z MEDZIUGORJA
Radosne i bolesne tajemnice różańca świętego
18:00 Msza Święta na żywo z Medziugorja
19:00  Poświęcenie dewocjonaliów
Adoracja z muzyką
 (Melinda Dumitrescu i Roland Patzleiner)
20:00 WYKŁAD: O. Marinko Šakota OFM, proboszcz Medziugorja
Temat: W szkole Matki Bożej
20:35 WYKŁAD: Widzący Ivan Dragičević
Od 21:15 MUZYKA DUCHOWA
: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart

Niedziela, 31 stycznia 2021 r.
11:25  WSTĘP – WPROWADZENIE FILMOWE
11:40 ROZPOCZĘCIE, PREZENTACJA PROGRAMU, WPROWADZENIE DO QUIZU
12:00 ANIOŁ PAŃSKI
12:05 WYKŁAD: Ks. bp dr Franjo Komarica
, diecezja Banja Luka (BiH)
Temat: Banja Luka i rozwój etniczny po wojnie na Bałkanach
Medziugorje – wzór nowej ewangelizacji dla świata
12:25
12:30 ŚWIADECTWO: Milona von Habsburg
Temat: O. Slavko Barbarić i jego praca w Medziugorju
13:00 WYKŁAD: Ks. bp dr Bertram Meier, diecezja Augsburg
Temat: Co oznacza nowa ewangelizacja dla jednostki?
13:20 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Augsburg
13:35 WYKŁAD: O. Miljenko Šteko OFM, prowincjał franciszkanów Franciszkańskiej Prowincji Hercegowina
Temat: Medjugorje – konfesjonał świata i model nowej ewangelizacji dla świata
14:00 WYKŁAD: ks. dr Richard Kocher, dyrektor RADIA HOREB
Temat: Pięć kamieni z Medziugorja – dlaczego właśnie tych pięć?
14:50 MUZYKA DUCHOWA: Jugend 2000 Band Augsburg
15:00 TOTUS TUUS – Owoc Medziugorja
15:20 ŚWIADECTWO: Ruch Młodzieży 2000 (Jugend 2000)
15:40 WYWIAD: Hubert Liebherr i Bernhard Thoma
Prezesi Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej Kirchen für den Osten e.V. (Kościoły dla Wschodu) – Owoc Medziugorja
16:20 ŚWIADECTWO: Johannes Dittrich, School Project of St. Philomena, Uganda
Temat: Od pilota do budowniczego szkół i kościołów
16:40 O. MARINKO ŠAKOTA OFM odpowiada na pytania widzów na żywo z Medziugorja
17:00 WIECZORNY PROGRAM MODLITEWNY NA ŻYWO Z MEDZIUGORJA
Radosne i Bolesne Tajemnice Różańca Świętego
18:00 Msza Święta na żywo z Medziugorja
19:00 Poświęcenie dewocjonaliów
Modlitwa o zdrowie duszy i ciała oraz chwalebne tajemnice różańca świętego
20:00 PODSUMOWANIE: Hubert Liebherr
Spojrzenie na nowe czasy przez pryzmat orędzi Matki Bożej

20:25 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Ks. bp dr Bertram Meier, diecezja Augsburg
20:30 KONIEC
Możliwe ewentualne zmiany programu

 Wojciech Cejrowski premiering now: SDZ96/1 Cejrowski: zaczęło się 2021/1/25 Radio WNET 6 hours ago            

Matka Boża w orędziach podyktowanych Ks. Stefano Gobbi: Moje Serce krwawi

Jestem waszą tak bolejącą Mamą. Także dziś sprawiam, że z Moich miłosiernych oczu spływają obfite łzy. Przez nie chcę wam uświadomić, jak wielka jest boleść Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy.

Moje Serce krwawi.

Moje Serce jest głęboko zranione.

Moje Serce pogrąża się w morzu boleści.

Żyjecie nieświadomi tego, co was czeka. Spędzacie wasze dni w stanie nieświadomości, obojętności i całkowitego niedowierzania. Jakże to możliwe, skoro na tyle sposobów i przez tyle nadzwyczajnych znaków uprzedzałam was o niebezpieczeństwie, na które się narażacie, i przepowiadałam wam krwawą próbę, która właśnie was dotyka.

Ludzkość nie przyjęła Mojego zaproszenia do nawrócenia, do skruchy, do powrotu do Boga, dlatego ma na nią spaść największa kara, jakiej historia ludzka nigdy nie zaznała. To kara o wiele większa niż potop. Ogień zstąpi z Nieba i wielka część ludzkości zostanie zniszczona.

Kościół Jezusa dotknięty jest groźną zarazą niewierności i odstępstwa. Pozornie wszystko wydaje się spokojne i ma się wrażenie, że wszystko jest w porządku. W rzeczywistości ogarnia go coraz bardziej rozległy brak wiary i rozpowszechniające się wszędzie wielkie odstępstwo. Wielu Biskupów i Kapłanów, wiele osób zakonnych i świeckich już nie wierzy. Stracili prawdziwą wiarę w Jezusa i w Jego Ewangelię. Dlatego właśnie Kościół musi się oczyścić – w prześladowaniu i we krwi.

Również brak jedności, podziały, walki i antagonizmy pojawiły się w Kościele. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły do jego łona, doprowadziły do zniszczenia wewnętrznej jedności i zaciemnienia wspaniałości jego świętości. Są to czasy przeze Mnie zapowiedziane, kiedy Kardynałowie sprzeciwiają się Kardynałom, Biskupi – Biskupom, Kapłani – Kapłanom. Owczarnię Chrystusową rozrywają drapieżne wilki, które weszły do niej w szatach pozornie nieszkodliwych i łagodnych baranków. Znajdują się one pomiędzy tymi, którzy zajmują najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Z powodu nich szatanowi udało się wejść i działać nawet na samym szczycie Kościoła. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, jakże wielka jest dziś wasza odpowiedzialność! Pan wkrótce poprosi was o rozliczenie się z tego, jak zarządzaliście Jego winnicą. Okażcie skruchę, poproście o wybaczenie, wynagradzajcie, szczególnie zaś bądźcie znowu wierni misji, jaka została wam powierzona!

Popełnia się coraz częściej grzech i już się go nie uważa za zło. Szuka się go i pragnie dobrowolnie i już się go nie wyznaje. Nieczystość i rozwiązłość pokrywa domy zbudowane przez wasz bunt.

Oto dlaczego krwawi Moje Serce: z powodu waszego uporczywego niedowiarstwa i zatwardziałości waszych serc.

Moje Serce krwawi, widząc was zamkniętych i niewrażliwych na Moje pełne niepokoju matczyne wołanie.

Moje Serce krwawi, bo widzę, jak wasze drogi już pokrywają się krwią, a wy żyjecie w uporczywej nieświadomości tego, co was czeka.

______________

Źródło: „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, ks. Stefano Gobbi

 

BARDZO ważne nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=_L8yf… które YT celowo wytłumia tak jak cały kanał.

 

Ks. Piotr Glas – W obliczu postępującego szaleństwa

Wirus a nowa normalność

Czy wirus to dzieło złego?
Komu zależy na niszczeniu społeczeństw i przedsiębiorców?
Kościół i wyzwania stojące przed Kościołem w czasie pandemii.
Co się zmieni? Dokąd nas to doprowadzi?
Dlaczego wielu duchownych idzie na łatwiznę i przestają głosić prawdziwe Słowo Boże? Dokąd zmierza Kościół, co dalej robić?
Czy Msza Święta w tv ma sens?
Ile osób nie wróci do Kościoła po pandemii?
Co powinniśmy zrobić i jaka jest Wola Boża?
Dlaczego wielu mądrym Księżom zamyka się usta?

Jednak kiedyś trzeba będzie stanąć przed Bogiem!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCAPPaPVBIU&feature=emb_logo

Krzysztof BALIŃSKI – i jego książka 

‘POLSKA czy POLIN’

Przerażający obraz Polski. Nasza ojczyzna podbita i zniewolona

Wypowiedż K. Balińskiego byłego Ambasadora Polski (cytat z w/w dyskusji):

…‘nie ma różnicy między rządzącym PiSem a zwalczającą go opozycją. Jedni i drudzy gotowi są uczynić dla Żydów wszystko. Różnica tu polega na tym, która opcja polityczna da im więcej!!!’

Teraz nadszedł czas JEZUSA KRÓLA POLSKI

https://www.youtube.com/watch?v=aGhe2YA5k6A

Historia Obrazu Chrystusa Króla Polski

https://www.youtube.com/watch?v=uLUYkv-ell4

Rodacy! Polacy! Nie dajcie się sprzedać na zawsze, na brukselskim czarnym targu_Poseł RP

Demokracja wybiera pokolenia ludzi porównywalnych do Gestapo z okresu II wojny światowej, nie są oni wybrani przez naród, tylko przez ulicę, którzy zniszczyli – wyprzedali cały dorobek Polaków, z okresu przedwojennego od 1919r i powojennego 1945 -1989r. Dokonała, po 1989r zbieranina Okrągłostołowa, w której zasiedli zdecydowanej większości ludzie pochodzenia żydowskiego, przez nikogo nie wybrani (Stanisław Staszic w swoich książkach przestrzegał, by nie dawać Rządy żydom, bo rozwalą Kraj, jego gospodarkę i tak się stało). Obecnie, wymyślili rządy światowe Rokefeler Rotschildów, Big-pejsów, jakąś pandemie i rozpowszechnili na ludzi większości świata, której nie ma i chcą zdepopulować ludzkość deklaracją ONZ, którą deklarację podpisało większość wybrańców świata – nazywają siebie rządami, a są fałszywymi prorokami. Jeżeli, Polacy się nie przebudzą, to Polska i nasz Naród Polski zostanie wymazany z mapy świata. Polski nie zbawi największy przywódca geniusz, tylko może tej zmiany dokonać, świadomy Naród Polski i nie tylko. Byłem posłem w Sejmie RP i wiem co piszę, widząc, zdradę wybrańców od kuchni politycznej. Naród jest bezsilny. Naród umiera, Umierają w ciszy i rozpaczy tysiące Polaków i Polek wyrzuconych poza burtę życia. Powtarzam – Obecnie przez wymyślona jakąś pandemie, której nie ma.  Zbieranina polityczna, także ta, która zawsze była z narodem sprawujące rządy, duchowo zdradziły Naród Polski powtarzając bezmyślnie slogany, oddając Polskę na łup judo i starogermańskiej Europy. Przedstawiciele Narodu, posłowie i senatorowie i ich działania na forum publicznym to jakiś niesamowity taniec chocholi zauroczoną swoją pozycją społeczną i wiernie realizując oczekiwania nowych władz Brukseli. Musimy stworzyć ostatnią redutę dla ratowania naszego bytu, naszych domów, miejsc pracy. Naszą – moją siłą jest prawda przez nasz SNP głoszona. Prawdy trzeba bronić w jedności do ostatniego tchu w walce o odzyskanie pełnej suwerenności.

Rodacy! Polacy! Niech spokojne serca wasze z głębokiego obudzą się letargu i nie dajcie się sprzedać na zawsze, na brukselskim czarnym targu.

Zdzisław Jankowski – poseł RP

KONFEDERACJA prezentuje Ustawę Antylockdownową!

https://www.youtube.com/watch?v=Rz6Cn-0Ck1w&feature=emb_rel_pause

w obronie polskiej normalności i przedsiębiorczości

Ten PiSdowaty rząd jeżdzi do Eurokołchozu po to aby sprzedawać Polskę, która wedle ich jest korporacją wystawioną na sprzedaż !!!

NIE ZGADZAM SIE ! Powiem jedno, że nie warto zbyt wcześnie wyskakiwać przed szereg i degradować KONFEDERACJĘ a zachwalać wielką niewiadoma jaką jest Rosja czy to Putinowska czy Nawalniana jak to ponownie czyni nasz Sejm w osobie – PiS + PO + inne jeszcze platformiane Hołownie itd. (już kiedyś poczynił takie wyskoki – np. Konferencja w Paryżu, narada warszawska w sprawie Iranu). Nikt nie wie bo ‘nikt nie ma kryształowej kuli’ co jest grane w zakłamanej Putinowskiej Rosji. Czas tylko pokaże i oby nie okazało się, że Rosja to nowy Coronavirus w czekistowskim mundurze.  Zapytam jedno – czy ktoś dałby swoją głowę zgilotynować gdyby przyszło mu odpowiedzieć na takowe pytanie – CZY POLACY I POLSKA COKOLWIEK ZYSKA GDY NAWALNY STANIE SIĘ NOWYM CAREM ROSJI? Takie pytanie nie zadałby sobie przeciętny Anglik, Amerykanin ani Niemiec. Mnie osobiście nie zależy kto tam rządzi, bo Ruscy nie zasłużyli sobie na samodzielność i muszą mieć Cara lub ludobójcę Stalina nad sobą co przyniesie Polsce tylko utratę suwerenności. ŻYCZĘ IM ABY DOJRZALI I WÓWCZAS POGADAMY. Leszek Makowski z Antypodów.

Ten powyższy komentarz nie został opublikowany a ocenzurowany w Niezależnej ???!!!

Śmierć Polaka w brytyjskim szpitalu
Szanowni Państwo

wczoraj siostra Pana Sławka (bo tak miał na imię zmarły) poinformowała na Twitterze o jego śmierci.

Przez ostatnie dni żyliśmy w CitizenGO sprawą naszego rodaka, który po przejściu ataku serca przebywał w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Sąd brytyjski, wbrew woli jego rodziny z Polski, nakazał zaprzestanie podawania mu jedzenia i picia.

Mimo wysiłków polskich władz (nadaniu Polakowi statusu dyplomatycznego i wielu innych działań prawnych i dyplomatycznych) nie udało się sprowadzić go do kraju, by mogła zająć się nim rodzina w Polsce.

Wiele instytucji i lekarzy, deklarowało pomoc w tym trudnym przypadku.

Miejsce dla Pana Sławka przygotowała klinika „Budzik” Ewy Błaszczyk. Ministerstwo Zdrowia postawiło do dyspozycji transport medyczny (samolot i helikopter).

My, jako CitizenGO, zebraliśmy w krótkim czasie blisko 80.000 podpisów pod petycją do brytyjskiego ministra spraw zagranicznych z prośbą o interwencję i pomoc w ratowaniu naszego rodaka.

Podpisy pod petycjami do brytyjskich władz zbieraliśmy nie tylko w Polsce. W akcję zaangażowały się nasze koleżanki i koledzy z CitizenGO w Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Słowacji i Chorwacji.

Wsparcie dla tej akcji otrzymywaliśmy nie tylko tam gdzie uruchomiona była nasza petycja, ale także od Polaków rozrzuconych po wielu, czasami najodleglejszych zakątkach świata.

Niestety, tym razem, a nie był to pierwszy przypadek, ponad wolą matki i sióstr zmarłego, zwyciężyły brytyjskie sądy.

Linia orzecznicza na wyspach już od dłuższego czasu idzie radykalnie w stronę stosowania w takich wypadkach procedury skazywania ludzi, w majestacie tamtejszego prawa, na śmierć głodową.

Ten przypadek był o tyle bulwersujący, że sam sąd w swoim orzeczeniu przyznawał, że chory nie jest w stanie wegetatywnym.

Uszkodzenia mózgu, których doznał po zatrzymaniu oddychania w wyniku zawału, nie spowodowały u niego całkowitego i trwałego zaniku świadomości.

Oznacza to, że mógł żyć jeszcze wiele lat, a skazanie go na śmierć głodową, kiedy nie znajduje się w stanie wegetatywnym, czyli bez całkowicie wyłączonej świadomości, jest równoznaczne z celowym wprowadzeniem go w stan  agonii i przyspieszeniem jego śmierci w trudnych do oceny mękach.

W przypadku Pana Sławka nie zastosowano nawet tzw. sedacji paliatywnej, która w takich sytuacjach nie przyspiesza śmierci, ale pozwala na wprowadzenie chorego w stan śpiączki, który redukuje jego cierpienie.

Procedura nakazana przez brytyjski sąd jest moralnie nie do odróżnienia od eutanazji, skoro chory nie umarłby jeszcze wiele lat, gdyby nie zaprzestano jego nawadniania.

Sprzeciw wobec tej de facto eutanazyjnej praktyki nie wynika, jak chcą to widzieć jej zwolennicy, tylko z przekonań religijnych.

Dla wszystkich ludzi dobrej woli jest jasne, że uśmiercenie dorosłego człowieka, tylko dlatego, że w wyniku choroby nie potrafi sam jeść i pić, chodzić czy mówić, ale ma (być może ograniczoną) świadomość tego co się z nim dzieje nie da się usprawiedliwić. Także na gruncie etyki, która uważa, że w takich przypadkach mamy do czynienia już tylko z ciałem a nie osobą. A skoro z ciałem, to można je potraktować bez przyrodzonej godności należnej każdemu człowiekowi.

Pogląd, usprawiedliwiający zaprzestanie pojenia i karmienia chorego jest tym bardziej trudny do obrony, kiedy wiemy, że był on człowiekiem religijnym, katolikiem i można zasadnie przypuszczać, że jego ocena takiej metody byłaby negatywna.

Brytyjskie sądy, nie biorąc tego pod uwagę, wyraźnie nie mają względów dla przekonań osób religijnych, o których życiu i śmierci rozstrzygają.

Takie są realne skutki idei państwa neutralnego światopoglądowo, które przestaje szanować nie tylko konsekwencje prawa wolności wyznania swoich obywateli, ale uzurpuje sobie władzę arbitralnego decydowania o kresie ich życia.

Łączymy się dziś w bólu z rodziną zmarłego i nie ustajemy w modlitwach o spokój jego duszy.

Jeszcze raz dziękując za każdy Państwa wysiłek w tej sprawie serdecznie pozdrawiam.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli doceniają Państwo naszą pracę i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze wysiłki.

To trzy ważne sprawy, o których powinna Pani wiedzieć 

Szanowna Pani, Droga Obrończyni Życia Dzieci!

Z pewnością jest Pani przytłoczona ostatnimi informacjami, które docierają do nas ze świata. Cywilizacja śmierci zatacza coraz szersze kręgi, kolejne kraje upadają pod naporem ludobójczych ideologii. W Argentynie zalegalizowano zabijanie nienarodzonych dzieci, a w Stanach Zjednoczonych objął prezydenturę zwolennik aborcji. Radykalna lewica podnosi głowę i idzie naprzód po dalsze zwycięstwa.

Chcę jednak, aby wiedziała Pani, że wPolsce aktywna walka z siłami zła trwa i przynosi kolejne sukcesy.

Mam dla Pani garść dobrych informacji!

16 homoaktywistów poległo w sądzie w sprawie słowa „zboczenie”

Pamięta Pani z pewnością, jak w ostatnim e-mailu prosiłam Panią o modlitwę przed bardzo ważnym procesem, który wytoczyło mi 16 homoseksualistów?

Powodowie od dwóch lat przekonywali w mediach, że jest zupełnie naturalną rzeczą, że idą do sądu. Byli przekonani, że ich zaplecze prawne oraz wielka sympatia lewicowych mediów to przepis na wygraną. Wielu z nich to doświadczeni aktywiści, byli zatem pewni sukcesu. Proces był ważny ze względu na to, że mógł stworzyć niebezpieczny precedens – miał posłużyć do kształtowania niekorzystnego orzecznictwa a w konsekwencji do zamykania ustkrytykom LGBT i liderom konserwatywnej opinii publicznej. Jeśli sądy w Polsce zaczęłyby orzekać, że kto zadeklaruje się jako homoseksualista, może żądać zadośćuczynienia za jakąkolwiek wypowiedź o LGBT, polskie prawo (choć formalnie dobrze skonstruowane) zostałoby użyte do faktycznego wymuszenia zakazu mówienia prawdy.

Ten proces był także trudny dla mnie, naszego zespołu w Fundacji oraz moich bliskich ze względu na falę nienawiści, która się przy okazji wylała. Nie muszę dodawać, że ewentualna realizacja roszczeń powodów idąca w dziesiątki tysięcy złotych byłaby katastrofą finansową…

Dlatego z wielką radością pragnę poinformować Panią, że prawnicy Fundacji Życie i Rodzina wygrali proces już na pierwszej rozprawie!

Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie rzesza ludzi, którzy oferowali wielopłaszczyznową pomoc w czasie trwania sprawy. Dlatego pragnę z serca podziękowaćPani za wszelkie okazane wsparcie. Wiem, że mnóstwo ludzi modliło się o pomyślny wyrok, a dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy pokryć koszty procesu. Ten sukces to nie tylko sukces naszych prawników – to sukces wszystkich Ludzi Dobrej Woli – takich jak Pani!

To już druga ważna wygrana w obszarze hamowania ofensywy LGBT. Poprzednia miała miejsce w maju ubiegłego roku, gdy zespół prawny Fundacji już na pierwszym posiedzeniu sądu pokonał lewacki Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Zostałam wówczas uniewinniona od zarzutu znieważenia grupy osób, a sąd przyznał, że nie można skarżyć za wypowiedź o gejach, skoro nie ma dowodów, że sami skarżący są gejami.

Droga Pani!

Właśnie ustala się dobre orzecznictwo pozwalające hamować ofensywę LGBT poprzez polski system prawny i poprzez sądy. To rzecz nie do przecenienia! Sądy stają po stronie wolności mówienia prawdy. A celem aktywistów LGBT nie jest zakaz obrażania ich, ale zakaz diagnozowania i wskazywania na zagrożenia związane z propagowaną przez nich ideologią. Dlatego każdą krytykę zjawiska homoaktywizmu chcą przedstawiać jako osobistą obrazę osób. Gdyby kiedykolwiek dopięli swego, o LGBT moglibyśmy mówić już tylko pozytywnie. Nie byłaby możliwa żadna racjonalna debata – choćby miała ona służyć interesowi społecznemu lub np. ochronie dzieci i młodzieży przed demoralizacją lub przestępstwami seksualnymi.

Sprzeciw wobec homoparady legalny

Podobne dobre wieści mam dla Pani z Częstochowy, gdzie lokalny koordynator Fundacji został oczyszczony z zarzutów związanych z protestem przeciw paradzie równości w czerwcu 2019 roku. Co prawda tamtejsza policja starała się jak mogła, aby skazać naszego kolegę na jak najwyższą karę i nawet sąd I instancji wydał wyrok skazujący, jednak w apelacji argumentacja skarżących została natychmiast obalona. Tylko 15 minut potrzeba było, aby wyrok sądu rejonowego został cofnięty, a nasz wolontariusz uniewinniony! Jestem dumna, że w Fundacji działają odważni ludzie, którzy nie boją się walczyć ze złem homopropagandy. Cieszę się, że sąd potwierdził, że wznoszenie okrzyków przeciwko paradzie równości nie jest żadnym wykroczeniem, a normalną praktyką w demokratycznym państwie, gdzie obywatele mogą wyrażać zarówno poparcie jak i niezadowolenie z rzeczywistości, jaka ma miejsce na ulicach. Kontrmanifestacje, które organizujemy wobec wulgarnych homoparad, są zgodne z prawem!

O szczegółach tej sprawy może Pani przeczytać pod linkiem: https://www.zycierodzina.pl/sad-apelacyjny-w-czestochowie-policja-nie-miala-racji-wolontariusz-fundacji-zycie-i-rodzina-niewinny/

Profanacja w Płocku – ruszył proces homoaktywistek

Śpieszę też Panią poinformować, ze w Płocku wreszcie ruszył proces osób znieważających wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Czy wie Pani, że trzy lewicowe aktywistki – rozklejały sprofanowany obraz Maryi i Dzieciątka w barwach LGBT na śmietnikach i publicznych toaletach. Robiły to z nienawiści do Matki Bożej i do tamtejszego proboszcza, który nie bał się przypominać nauczania Kościoła Katolickiego.

Może słyszała Pani o historii księdza Tadeusza Łebkowskiego i o atakach na niego? Fundacja Życie i Rodzina od początku była zaangażowana w obronę kapłana. Już w kwietniu 2019 roku, gdy homolobby przypuściło atak na płocką parafię, nagłaśnialiśmy sprawę, pisaliśmy petycję w obronie księdza, a w końcu złożyliśmy na komisariacie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W ten sposób doszło do procesu, który właśnie rozpoczął się w sądzie.

Osobiście myślę, że ks. Łebkowski nie bez powodu został wybrany jako cel ataków ze strony lewackich grup. To ksiądz z przeszłością opozycyjną, uczestnik walki przeciw komunistycznemu zniewoleniu naszej Ojczyzny. Już w czerwcu 1976 roku wspierał protestujących robotników i odważnie angażował się w działalność opozycyjną. W ostatnich latach bez skrępowania mówił, jaka jest nauka Kościoła wobec zagrożeń związanych z propagowaniem lewackich ideologii. Lewica zebrała więc swoje siły, aby zaatakować dobrego i prawego człowieka. Przy okazji uderzyła w to, co dla katolików najważniejsze i najświętsze.

W tej chwili obrońcy oskarżonych Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. I. próbują wykazać, że do żadnej profanacji nie doszło. Chcą też wezwać na świadków przedstawicieli tzw. „kościoła otwartego”, aby wykazywali, że Matka Boża w kolorach LGBT to nie jest zamach na religię katolicką. Padają np. nazwiska redaktorów „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”… W procesie płockim wraz z ks. Łebkowskim jesteśmy poszkodowanymi i oskarżycielami posiłkowymi, oboje złożyliśmy już zeznania, a teraz trzymamy rękę na pulsie. Na swojego pełnomocnika powołałam jednego z prawników Fundacji, aby zadbać o profesjonalne prowadzenie sprawy. Jeśli aktywistkom LGBT ujdzie na sucho profanowanie obrazu Matki Bożej, będą czuły się już zupełnie bezkarne, a lewackie grupy posuną się do kolejnych aktów agresji na Kościół. Dlatego tak ważne jest, aby proces w Płocku został poprowadzony jak najbardziej profesjonalnie – do pozytywnego skutku.

Ośmielam się prosić Panią o wsparcie pokrycia kosztów tego zaangażowania. Koszt zastępstwa procesowego to 5600 złotych. Tak jak poprzednio przy procesach z homolobby Darczyńcy Fundacji nie zawiedli i mogliśmy stoczyć zwycięskie bitwy w obronie wartości – tak i teraz niezbędna jest pomoc finansowa, aby bronić czci Matki Bożej oraz Kościoła przed atakiem lewackich bojówek.

30, 60, 130 złotych lub inna wybrana przez Panią kwota będzie stanowiła wsparcie w działaniach prawnych w Płocku.

Jeśli nie postawimy tamy w porę, homolobby przekroczy kolejne granice, a że lubią je przekraczać, wiemy co najmniej od proaborcyjnych strajków jesienią ubiegłego roku… Właśnie dlatego nie można zbagatelizować procesu wobec Elżbiety P. i jej towarzyszek.

Jeszcze raz dziękuję Pani za wszelkie zaangażowanie i najserdeczniej Panią pozdrawiam!

Kaja Godek

Podpis

Kaja Godek
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #STOPLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

 

PS: Moja obecność na procesie w Płocku jak i zaangażowanie Fundacji bardzo nie podoba się aktywistom lewicowym. Gdy składałam zeznania, zakłócali je wulgarnymi okrzykami pod oknami sądu. Tak samo zachowywali się zresztą, gdy zeznawał ksiądz. Zaatakowali mnie także wtedy, gdy wychodziłam z budynku i próbowali uniemożliwić wejście do auta. Następnie wybiegali przed maskę samochodu i rzucali w szyby śniegiem, abym nie mogła odjechać. Całe szczęście, że na miejscu byli policjanci, bo sytuacja była trudna. Proszę tylko spojrzeć na nagranie i zobaczyć, co wyprawiali homoaktywiści: https://www.youtube.com/watch?v=Tq05aVA7_Ck

WSPIERAM

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
NAZWA ODBIORCY:  FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

IBAN:PL 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230
KOD SWIFT: BIGBPLPW

 

 

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z SZYBKICH PRZELEWÓW ONLINE:

Wspieram Fundację Życie i Rodzina

ŻYCIE po ŻYCIU

Polecam ten opis biskupom – kapłanom, aby przekazywali ludziom, że po śmierci też jest życie i to od nich zależy jakie i gdzie ono będzie za nieposłuszeństwo Panu Bogu.
Opis PIEKŁA według Siostry Faustyny Kowalskiej – Dz. 741

Zobacz galerię obrazków z wiadomości kliknij link

WARTO ZOBACZYĆ PRAWDĘ – LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE I W PRZYSZŁOŚCI PYTAĆ NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA CZŁOWIEKA – CUDAMI SŁYNĄCEGO BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY CAŁY CZAS ŻYJE I CHCE POMAGAĆ OSZUKANYM I OKRADANYM POLAKOM PRZEZ PODSTĘPNE RZĄDY POLITYCZNE PRZY AKCEPTACJI EPISKOPATU.

Zobacz galerię obrazków z wiadomościWWWkliknij link

DLACZEGO NIKT NIE UMARŁ Z RZĄDU,  ŻADEN POLITYK? A NO DLATEGO, ŻE IM PRZYKŁADAJĄ STRZYKAWKI DO CIAŁA Z CHOWAJĄCYMI SIĘ IGŁAMI.

PILNE! Czy szczepionki zabijają Polaków? Nagły zgon w Oleśnicy! Lekarze alarmują! W. Sumliński wR24! – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TgDRItj4kGo&feature=youtu.be

Biskupi poddawani są reżimowi watykańskiemu

https://gloria.tv/post/AiMP1TxD7d6o3DnPJn7i6QtG8

Rakotwórzy GLIFOSAT jest na naszych talerzach bardzo często. Związek chemiczny prod.przez Bayer

https://gloria.tv/post/9aTJkYghDqTR1GehJ9rRBf8gi

Polak żył. Prof Talar twierdzę, że ten człowiek był świadomy

https://gloria.tv/post/JUF6GWbtu2eV4fuo7hHygci3P

Chiny winią katolików za Covid: Demoniczni ludzie szukają u innych winy zamiast u siebie, bo tylko lucyfer chce śmierci. A winien był także Bóg Jezus Chrystus i Go zabili.

https://prawy.pl/112531-chiny-winia-katolikow-za-covid-epidemia-pretekstem-do-przesladowan/

 Kapłan o nawracaniu

https://www.fronda.pl/a/kto-moze-przybyc-po-chrystusie-jesli-nie-antychryst-ks-pages-o-nawracaniu-muzulmanow,156297.html

Artykuł z 8 grudnia 2017: DZIENNIK NARODOWY

Polska uczyniła premierem byłego bankiera o żydowskich korzeniach

https://dzienniknarodowy.pl/times-of-israel-o-morawieckim-poska-uczynila-premierem-bylego-bankiera-o-zydowskich-korzeniach/

PILNE! Kto chce zniszczyć A. Martynowską? Prześladowanie lekarzy mówiących prawdę o Covid-19!?

Przecież Polską rządzą od lat wrogowie Żydzi a ich prezydent A.Duda pachołek Izraela już dawno nazwał naszą Ojczyznę POLIN. Głupi, oszukiwani Polacy dalej wybierają swoją śmierć zadawaną przez A.Dudę. Czy Polacy muszą być głupi przed      i po szkodzie? Pytajcie Pana Boga a nie grzeszników, bo już dzięki nim jesteście niewolnikami ŻydówA.Duda zakupił za wasze miliony covid19, aby was wymordowaći akceptu te morderstwa biskupi żydowscy z Episkopatu w Polsce.

PILNE! Kto chce zniszczyć A. Martynowską? Prześladowanie lekarzy mówiących prawdę o Covid-19!?

https://www.youtube.com/watch?v=UHB13ixZFvk

Grzegorz Braun nie wpuszczony do Sądu w charakterze świadka. – 27 stycznia 2021 r.

https://www.youtube.com/watch?v=xhyVrLDQqSs

Narodowy Program Szczepień nielegalny? Polacy jak króliki doświadczalne? K. Tarnawa-Gwóźdź wRealu24

https://www.youtube.com/watch?v=-3wIdBqU2O0

PILNE! Bunt przedsiębiorców w całej Polsce! Czy Polska powinna zostać otwarta? Telefony od widzów!

https://www.youtube.com/watch?v=Jus4GMmdtDg

KS. NATANEK– 27 styczeń 2021 r

Szanowni Państwo,

szczerze mówiąc, kiedy w zeszłym tygodniu pisałem Państwu o odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Premiera Rady Ministrów (KPRM) w sprawie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie sądziłem, że w następnym tygodniu będę mógł już napisać, że zostało ono wreszcie opublikowane.

To dla nas wielki dzień, albowiem jesteśmy zaangażowani w sprawę wyeliminowania aborcji eugenicznej z polskiego porządku prawnego niemal od samego początku istnienia CitizenGO.

Uczestniczyliśmy wspólnie z Państwem w zbiórce podpisów pod inicjatywą obywatelską w tej sprawie.

Byliśmy przez lata inicjatorami wielu petycji do polskich władz nie ograniczając się wyłącznie do żadania zmiany prawa aborcyjnego, ale nawoływaliśmy także do stworzenia systemu opieki nad matkami i rodzinami wychowującymi dzieci niepełnosprawne.

Zorganizowaliśmy dwie kampanie społeczne, których celem było zmobilizowanie opinii publicznej do opowiedzenia się po stronie życia każdego człowieka niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju się znajduje oraz jakimi wadami genetycznymi, czy chorobami wrodzonymi jest obciążony.

Byliśmy inicjatorami wielu kampanii w mediach społecznościowych przybliżających życie dzieci i dorosłych z wadami genetycznymi. 

Nasza ostatnia petycja w tej sprawie z listopada zeszłego roku zebrała przeszło 125 tysięcy podpisów, które w formie papierowej zostały przesłane bezpośrednio na biurko Premiera Morawieckiego.

Zanim to nastąpiło, zamieściliśmy płatne ogłoszenie w prasie, uruchomiliśmy kampanię społecznościową na Twitterze oraz akcję dzwonienia do KPRM w sprawie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W obu ostatnich działaniach wzięło razem udział kilka tysięcy osób.

Pod koniec grudnia otrzymaliśmy z Kancelarii Premiera odpowiedź, że moment publikacji musi być tak wybrany, by ewentualne protesty nie odbywały się z narażeniem zdrowia i życia wielu osób na zarażenie wirusem COVID-19.

Dzisiejsza informacja, że orzeczenie zostało opublikowane jest w tym świetle pewnym zaskoczeniem, ale przyjmujemy ją z ogromnym zadowoleniem.

Wierzymy, że tym razem pójdzie za nią intensywna praca całego rządu, a w szczególności Ministerstwa Rodziny oraz Ministerstwa Zdrowia, by jak najszybciej programy w rodzaju Karty Rodziny Dziecka Niepełnosprawnego stały się faktem.
Powinny one obejmować wszechstronną opiekę i pomoc rodzinie od momentu potwierdzenia niepomyślnej diagnozy prenatalnej, poprzez poród dziecka z niepełnosprawnościami, aż po opiekę nad nim do ostatniego dnia jego życia.

To nie jest heroizm, ale w podstawowy sposób rozumiana solidarność całej wspólnoty z rodzinami, których życie naznaczone jest szczególnymi trudami i cierpieniem ze względu na narodziny dziecka niepełnosprawnego.

Miarą człowieczeństwa jest bowiem stosunek do słabszych i chorych.

Dziś wielu postrzega niepełnosprawność, szczególnie dzieci w okresie prenatalnym, jako zbyt duże obciążenie dla społeczeństwa.

Bywa, że niepełnosprawni, nieuleczalnie chorzy, czy dzieci z wadami genetycznymi są traktowani jakby nie zasługiwali na miano człowieka. Można wtedy odmówić im praw, razem z podstawowym prawem do życia.

Tymczasem prawo do życia przynależy każdemu, bez względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, czy fazę rozwoju prenatalnego.

Nie jest możliwe zbudowanie społeczeństwa solidarnego ze słabszymi, chorymi, gorzej sobie radzącymi bez powszechnego, ugruntowanego przekonania, że człowiekiem jest każdy, na każdym etapie życia, dotknięty każdym rodzajem choroby lub niepełnosprawności.

Każda kobieta i jej nienarodzone dziecko (niezależnie od fazy jego rozwoju prenatalnego i podejrzewanych wad genetycznych) jest człowiekiem takim jak każdy z nas i ma prawo do pomocy i bycia traktowanym z godnością, która przysługuje każdej osobie ludzkiej.

Każda kobieta w ciąży ma także prawo pokochać swoje dziecko od początku nawet jeśli na drodze do jego narodzin czuje się osamotniona lub jej najbliższe otoczenie nie akceptuje jej wyboru.

Nadal potrzebujemy w Polsce działań systemowych na rzecz stworzenia sieci pomocy kobietom i ich rodzinom w takich przypadkach, by podstawowym, legalnym wyborem nie była wizyta u ginekologa przepisującego antykoncepcję awaryjną, a nielegalnym zakup w internecie tabletek wywołujących aborcję farmakologiczną.

Wierzymy, że dzisiejsza publikacja orzeczenia Trybunału jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do tego celu.


 

Więcej informacji o naszych dotychczasowych działaniach mogą Państwo znaleźć poniżej:

Inicjatywa „Zatrzymaj Aborcję”
https://citizengo.org/pl/zatrzymaj-aborcje

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1449262501832060

Apel o przyspieszenie prac nad projektem „Zatrzymaj Aborcję”
https://citizengo.org/pl/lf/157109-o-przyspieszenie-prac-nad-projektem-zatrzymaj-aborcje

Kampanie w mediach społecznościowych
https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1556536077771368

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1578349695590006

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1581620768596232

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1585731068185202

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1624428904315418

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1759526524138988

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1766712123420428

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1775831712508469

https://www.facebook.com/832867973471519/videos/1782089988549308

Kampania społeczna „Oto człowiek”
http://www.otoczlowiek.org

Apel do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego
https://citizengo.org/pl/lf/164355-o-prawo-do-zycia-dla-dzieci-z-wadami-genetycznymi

Petycja w sprawie systemu pomocy kobietom w ciąży
https://citizengo.org/pl/lf/168796-o-system-pomocy-kobietom-w-ciazy

Kampania społeczna „Od początku”
https://www.odpoczatku.org/

Petycja w sprawie Karty Rodziny Dziecka Niepełnosprawnego
https://citizengo.org/pl/lf/183175-o-karte-rodziny-dziecka-niepelnosprawnego

Petycja w sprawie publikacji orzeczenia TK
https://citizengo.org/pl/lf/183370-wzywamy-polski-rzad-do-natychmiastowego-opublikowania-orzeczenia-trybunalu

Akcja telefonowania do premiera Morawieckiego
https://citizengo.org/pl/lf/184196-dzwonimy-do-premiera-morawieckiego-w-sprawie-orzeczenia-tk


 

Z wyrazami szacunku

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, bardzo proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować naszą walkę.

Grzegorz Braun – konferencja prasowa – 25 stycznia 2021 r. – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=kOvAXa8u6kE
https://m.youtube.com/watch?v=Hl3vkg6FJ1c

 

 Refleksje na 28 Stycznia, 2021, Czwartek

„Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

którego dusza nie lgnęła do marności” (Ps 24, 3-4).

Do nieba droga prosta, ale niestety trudna, jak czytamy w Dziejach Apostolskich: „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14, 22).

Ale nie należy koncentrować się tylko na sobie. Naszym świętym powołaniem jest udzielać innym pomocy w drodze do nieba. Ci, co twierdzą, że sprawy religijne są prywatną sprawą i nie należy mieszać się w czyjeś sumienie – nie mogą mieć racji. Oczywiście wygodniej jest nie mieszać się w czyjeś błędne wybory życiowe. Brak nam bowiem odwagi, a przecież chodzi o sprawę najważniejszą, o wieczne zbawienie innych ludzi. Dlatego św. Paweł, swojemu uczniowi Tymoteuszowi, przypominał: „Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością” (2 Tm 4, 1-2). Swoim  życiem, przykładem i upominaniem – gdy zachodzi taka potrzeba – stajemy się dla innych światłem, latarnią, która oświeca ich życie i ukazuje im drogę do zbawienia. I o tym przypomina nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii: „Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku?” (Mk 4, 21).

Latarnia pod korcem czy łóżkiem nie oświeci nikogo. Natomiast postawiona na świeczniku zostaje zauważona i oświetli drogę do nieba innym ludziom.

Spotkanie Krucjaty Modlitwy „Modlitwa za Polskę, za nasz kraj i naród” (Poland) Confirmation
Webinar banner
 
Thank you for registering for „Spotkanie Krucjaty Modlitwy „Modlitwa za Polskę, za nasz kraj i naród” (Poland)”.

Please submit any questions to: jtm@groupcop4all.com

Date Time: Feb 3, 2021 07:30 PM Warsaw

Join from a PC, Mac, iPad, iPhone or Android device:

Click Here to Join
Note: This link should not be shared with others; it is unique to you.
Add to Calendar   Add to Google Calendar   Add to Yahoo Calendar
 Zapraszamy do udziału w polskim internetowym spotkaniu Krucjaty Modlitwy. 
Tematem tego spotkania będzie
   „Modlitwa za Polskę, za nasz kraj i naród”.

W tych trudnych czasach modlimy się za Polskę, by dochowała wierności Chrystusowi i za rządzących krajem, by otworzyli się na światło Boga. Niech Bóg strzeże nas przed pogaństwem, dyktaturą i komunizmem.

W czasie spotkania będziemy modlić się między innymi Różańcem, wybranymi Modlitwami Krucjaty oraz Litanią do Matki Bożej oraz przeczytamy wybrane orędzia z Księgi Prawdy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w środę, 3 lutego 2021 r. Potrwa blisko dwie godzinyy.

Link do rejestracji: http://bit.ly/JTMPolandFeb3

Zaprośmy wszystkich do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. Podzielmy się otwarcie linkiem do rejestracji z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi.

Osoby, które otrzymują tego maila, są już zarejestrowane na spotkanie. Nowe osoby mogą zarejestrować się na spotkanie modlitewne na stronie rejestracji, wpisując swoje dane i klikając przycisk „Register”. Po tym kliknięciu otrzymają maila z potwierdzeniem rejestracji. Sprawdźmy także folder „Spam” w skrzynce pocztowej, czasami też maile z potwierdzeniem potrafią dojść z pewnym opóźnieniem.

Aby się połączyć na spotkanie, należy odnaleźć w otrzymanym mailu słowa „Click Here to Join” (co oznacza: „Kliknij tutaj, by się połączyć”) i kliknąć na nie. Zostaniemy przekierowani najpierw – kto jeszcze tego nie uczynił – do ściągnięcia i instalacji programu zoom, za pomocą którego połączymy się na spotkanie (można to uczynić wcześniej, by nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę). Potem, po ponownym kliknięciu na słowa „Click Here to Join”, zostaniemy przekierowani do programu Zoom, gdzie odbędzie się spotkanie – zachęcamy do połączenia się kilka minut przed czasem, by na spokojnie dołączyć do modlitw i być przygotowanym.

Or iPhone one-tap :

US: +13017158592,,99083156429# or +13126266799,,99083156429#

Or Telephone:

Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
US: +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or +1 346 248 7799 or +1 669 900 6833 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782
Webinar ID: 990 8315 6429
International numbers available: https://zoom.us/u/ah7sQ1hTi
Rząd w Polsce z akceptacją Episkopatu oddali Polskę lucyferowi w marcu 2019 r. w Toruniu i od tamtej pory lucyfer działa. Demoniczni ludzie napadają na kościoły, zabijają dzieci, niszczą wszystko co Boże i Polskę stanowi. Ponieważ Episkopat milczy to ma udział w tych złych czynach oraz pomaga ludziom być na wieczność w piekle.
 PILNE! Protesty w Warszawie ws. wyroku TK! Dziennikarze napadani na ulicach!? Totalne bezprawie!

Kaja Godek, mec. Jerzy Kwaśniewski oraz Paweł Lisicki skomentowali dla PCh24.pl istotne kwestie dotyczące publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Oto co powiedzieli.

Aby przeczytać całość artykułu, kliknij w tytuł:

Kaja Godek: aby nastąpiło coś dobrego, politycy muszą czuć presję

Ktokolwiek będzie w tym momencie próbował w jakiś sposób osłabić ochronę życia dzieci podejrzanych o chorobę lub niepełnosprawność, będzie działał wbrew Konstytucji, wbrew rozstrzygnięciu Trybunału. Mamy tu sprawę absolutnie jasną. Trzeba pamiętać, że wyrok TK jest też zbieżny z inicjatywą, pod którą się podpisał prawie milion obywateli. Jeśli ktoś będzie kombinował, jak przywrócić eugenikę do ustawy aborcyjnej, stanie wbrew Konstytucji, wbrew Trybunałowi Konstytucyjnemu i wbrew obywatelom ­– mówi Kaja Godek.

Mec. Jerzy Kwaśniewski: Trybunał sformułował jasną definicję prawa do życia kliknj

Trybunał napisał: „dziecko nieurodzone, jako istota ludzka – człowiek , któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru”. Jeżeli mamy takie orzeczenie, to wszelkie wykładnie, które próbowałyby zmierzać do zawężenia ochrony życia byłyby niekonstytucyjne. Podstawowych praw człowieka nie interpretuje się w sposób zawężający – uważa mec. Jerzy Kwaśniewski. 

Paweł Lisicki dla PCh24.pl: przemoc, agresja, nienawiść – oto „argumenty” zwolenników aborcji

 

W mojej ocenie przy całej krytyce działań partii rządzącej, walka o życie dzieci nienarodzonych jest jasnym przykładem odwagi i charakteru. Mam nadzieję, że ta postawa zatriumfuje nad słabością i tchórzliwością, które są reprezentowane przez ogół sił politycznych na świecie.
Read more: https://www.pch24.pl/godek–kwasniewski–lisicki-o-publikacji-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego,81639,i.html#ixzz6kpr6WDiO

Na Strajku Kobiet zaatakowano dziennikarkę Mediów Narodowych. Dramatyczna relacja

„Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zgromadzenie nazwano Strajkiem Kobiet. Marta Lempart krzyczała wczoraj, że trzeba być przyzwoitym a jednocześnie rzucała wulgaryzmami i nazwała nas faszystami. Mając na sztandarach walkę o prawa kobiet zaatakowali kobietę, która relacjonowała wydarzenie i zadawała neutralne pytania. Nikogo nie prowokowaliśmy, nikogo nie atakowaliśmy, co widać na nagraniu”, mówi w rozmowie z PCh24.pl Agnieszka Jarczyk, dziennikarka Mediów Narodowych zaatakowana w środę przez lewacką hołotę zwolenników mordowania dzieci nienarodzonych.

Poniżej publikujemy relację Pani Agnieszki ze środowego „Strajku Kobiet”, na którym została ona zaatakowana przez zwolenników aborcji, którzy ponadto ukradli sprzęt do nagrywania ekipy Mediów Narodowych:
https://www.pch24.pl/na-strajku-kobiet-zaatakowano-dziennikarke-mediow-narodowych–dramatyczna-relacja,81643,i.html

Z komentarzy:

„Panie premierze Morawiecki!!! Panie Prezydencie DUDA!!! Panie prezesie Kaczyński!!!!Panie ministrze Ziobro. Kiedy w końcu posadzicie Lempart i jej świtę w więzieniu za łamanie prawa w Polce???!!!??? A może wy jesteście z tej samej świty?????? Nie ufam wam coraz bardziej i z dnia na dzień uważam ,że gracie z tą lesbijką ,zboczoną dewiantką do tej samej bramki. Obudzicie się po wyborach”

„Idealna przykrywka do obecnych działań rządu i przepychania po cichu wszelakich ustaw. Oraz pożywka do gadania przez najbliższy miesiąc. A później wykorzystanie protestów jako argumentu do wzrostu zachorowań i kolejne restrykcje do lata. Tak się zastanawiam osobiście czy są jeszcze w Polsce normalne kobiety.”

„To wszystko jest cyniczną grą. Nie dajcie się w to wciągać. Jak i jedni tak i drudzy 🙌🙌 PiS ma to dogadane z Lewicą i KO. Lempart to podstawiona baba żeby organizować tę „gównoburzę”. Skończył się temat o zmarłym Polaku więc trzeba było odgrzebać inny. A w tym czasie PiS/KO/Lewica robią coś za naszymi plecami. To jest jeden układ Magdalenkowy ⚠️⚠️ Bądźcie czujni.”

PILNE! Protesty w Warszawie ws. wyroku TK! Dziennikarze napadani na ulicach!? Totalne bezprawie!

https://www.youtube.com/watch?v=a32g93ZRYIE

Zbrodnie na Polakach do tej pory przez aresorów

https://youtu.be/hNiRaHTS1zI

MORDERCA BILL GATES ZAPOWIADA NASTĘPNE SZCZEPIONKI O WIELE SILNIEJSZE. LUCYFERZE –  ZABIERZ  SWEGO PACHOŁKA JAK NAJSZYBCIEJ DO PIEKŁA I WSZYSTKICH JEMU PODOBNYCH JUŻ – NATYCHMIAST.

https://youtu.be/BbShr6EhbU4

Nie pozwolimy, by taka tragedia się powtórzyła

 

 

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

 

 

 

Szanowna Pani,

w ostatnich dniach cała Polska żyła sprawą naszego rodaka, zagłodzonego za zgodą sądu w brytyjskim szpitalu. Pan Sławomir, który trafił do szpitala w Plymouth po zawale serca, został odłączony od odżywiania i nawadniania. Mężczyzna sam oddychał, reagował na bodźce, a na rozpowszechnionym w mediach społecznościowych nagraniu ze szpitala płakał na widok rodziny.

Dlatego byłem oburzony orzeczeniem angielskiego sądu, który przyznał, że chociaż Pan Sławomir nie jest pozbawiony świadomości i może żyć co najmniej kilka lat, to ze względu na brak „istotnej jakości życia” można pozbawić go żywienia. Od tego czasu pacjentowi i jego rodzinie odmawiano nie tylko transportu krewnego do Polski, ale nawet pogłębienia i weryfikacji diagnozy na miejscu w Anglii. I nawet nagrany na wideo płacz Pana Sławomira na widok rodziny, uznany przez polskich neurologów za wyraźny znak poprawy jego stanu, nie zmienił stanowiska angielskiego szpitala i sądu.

W tej, wydawałoby się beznadziejnej, sytuacji rodzina pacjenta i angielscy prawnicy ze specjalizującej się w precedensowych sprawach fundacji Christian Legal Centre zwrócili się o wsparcie do Instytutu Ordo Iuris.

Niezwłocznie uruchomiliśmy wówczas działania Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podjęliśmy także współpracę z polskim MSZ, Ministerstwem Sprawiedliwości i prokuraturą. Panu Sławomirowi nadano polski status dyplomatyczny, a Sąd Okręgowy w Warszawie zezwolił na transport medyczny chorego do Ojczyzny. Kolejni lekarze oferowali pomoc w diagnozowaniu i leczeniu. W tydzień sprawą zainteresowaliśmy media i tysiące Polaków, którzy podpisywali się pod specjalną petycją do premiera Wielkiej Brytanii.

Złożyliśmy także wniosek do prokuratury o wyjaśnienie w trybie zagranicznej pomocy prawnej nieprawidłowości związanych z utrudnianiem dostępu do chorego zewnętrznych lekarzy i polskiego konsula. Pomimo pełnej mobilizacji prawników, zaangażowania rodziny i wielu innych osób, nie udało się uratować życia Pana Sławomira, który zmarł we wtorek po południu.

Mam świadomość, że to zapowiedź tego, co niebawem może czekać tysiące Polaków pracujących lub wyjeżdzających poza granice naszego kraju. Dlatego musimy skupić się teraz na tym, żeby ta tragedia nigdy się nie powtórzyła.

Aby upewnić się, że żaden zachowujący świadomość i reagujący na bodźce polski obywatel nie będzie nigdy więcej uśmiercany w zagranicznym szpitalu, musi powstać skuteczny stały mechanizm ochrony rodaków poza granicami ojczyzny. Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawią polskiemu rządowi konkretne propozycje rozwiązań. Chcemy, by system międzyrządowych, technicznych porozumień zapewnił możliwość przetransportowania polskiego obywatela do kraju, gdy zagraniczna służba zdrowia nie będzie chciała podjąć się ratowania jego życia. Taki techniczny mechanizm powinien być akceptowalny dla zagranicznych partnerów, których chroniłby przed powtórką uciążliwych sporów i międzynarodowych zarzutów. Memorandum opisujące założenia takich rozwiązań trafi do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Zdrowia. Przygotujemy także petycję wzywającą rząd do przyjęcia naszej propozycji lub uregulowania tej kwestii w inny, analogiczny sposób.

Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu można w systemowy sposób zabezpieczyć los Polaków wyjeżdżających do pracy, czy po prostu w celach turystycznych, do krajów o niższym standardzie ochrony życia, kierujących się utylitarystyczną ideologią pozbywania się ludzi, którzy są uznawani za niepotrzebnych.

Jednak Instytut Ordo Iuris regularnie interweniuje także w polskich szpitalach. Nasi eksperci i prawnicy pomagają chociażby w przypadkach konfliktu pomiędzy rodziną a szpitalem na tle stwierdzenia „śmierci mózgu” pacjenta. Dotychczasowe interwencje pozwalały między innymi zapewnić rodzinie pełną informację o stanie zdrowia pacjenta, dać możliwość zewnętrznej, niezależnej diagnozy lekarskiej czy nawet przedłużyć czas potrzebny na pożegnanie się z bliskim.

W mijającym roku interweniowaliśmy też w związku z reorganizacją służby zdrowia na czas pandemii. Nasi eksperci bronili prawa rodziców do bliskości z ich nowonarodzonymi dziećmi w szpitalach w Łodzi i w Zabrzu oraz reagowali na motywowane obostrzeniami pandemicznymi ograniczanie dostępu do pacjentów dla szpitalnych kapelanów. W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy obszerny poradnik dla posługujących w szpitalach księży, w którym przypominamy, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania.

W najbliższych tygodniach uruchomimy specjalny program eksperckiego wsparcia dla rodzin, w których doszło do śmierci dziecka w okresie porodu lub przed nim. Coraz częściej docierają do nas informacje o rodzicach, którzy nie mogą znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy mogli coś jeszcze zrobić dla swojego dziecka; czy jego śmierć była naturalna, czy też nastąpiła wskutek błędu medycznego. Chcemy pomóc rodzinom w uzyskaniu ekspertyz medycznych i w rozpoznaniu ich sprawy przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Nie mam wątpliwości, że wyzwań bioetycznych będzie w najbliższym czasie coraz więcej. Pan Sławomir nie jest pierwszą ofiarą utylitarystycznej ideologii, ograniczającej godność życia ludzkiego do ludzi urodzonych, zdrowych, sprawnych i samodzielnych – nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w krajach takich jak Holandia, Belgia czy państwa skandynawskie. Wierzę jednak, że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz wsparciu naszych Darczyńców i Przyjaciół zapewnimy naszym rodakom systemowe gwarancje bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko, aby tragedie nieludzkiego traktowania już się nie powtórzyły.

Wiem, że planując tak śmiałe działania, mogę liczyć na Pani wsparcie.

Wspieram działania Ordo Iuris
 

Ta tragedia nie może się powtórzyć

 

Polak zagłodzony w angielskim szpitalu

Pan Sławomir trafił do brytyjskiego szpitala w listopadzie w związku z rozległym zawałem serca, w wyniku którego doszło również do niedotlenienia mózgu. Po zaledwie 4 dniach pobytu w szpitalu angielscy lekarze podjęli decyzję o odłączeniu mężczyzny od wszelkiej aparatury medycznej i przygotowaniu go do transplantacji organów. W związku ze sprzeciwem matki i siostry Pana Sławomira lekarze skierowali sprawę do sądu opiekuńczego, który zajmuje się w Wielkiej Brytanii sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub nie mogących samodzielnie podejmować decyzji.

Sąd orzekł zgodnie z rekomendacjami szpitala, że podtrzymywanie życia pacjenta nie jest w jego interesie i zgodził się na odłączenie wszelkiej aparatury medycznej, która to umożliwia. Po realizacji sądowego wyroku okazało się, że mężczyzna – wbrew zapewnieniom lekarzy – oddycha samodzielnie, a rodzina zdecydowała o złożeniu apelacji, której konsekwencją było przywrócenie odżywiania i nawadniania pacjenta. To w wypowiedziach tego sądu odnalazłem szokujące uzasadnienie, od którego zacząłem mój list do Pani, odnoszące się z aprobatą do zagłodzenia rokującego na lata życia człowieka.

W trakcie jednej z wizyt w szpitalu bliscy Pana Sławomira zauważyli, że jego stan znacząco się poprawił i nagrali poruszający film, na którym mężczyzna ma otwarte oczy, reaguje na bodźce i płacze na widok swoich bliskich. Film został opublikowany w mediach społecznościowych. Nawet sąd musiał uznać, że Polak nie jest już w „stanie wegetatywnym”, a w „stanie minimalnej świadomości”.

To dało rodzinie nadzieję na poprawę jego zdrowia, a w ocenie ekspertów powinno prowadzić do dalszej obserwacji i diagnostyki. Co ciekawe, polski lekarz, który jeszcze w listopadzie nie widział szans na poprawę zdrowia chorego, uznał nagranie za dowód pozytywnej zmiany i chciał powtórzyć badania oraz skorygować swą diagnozę. Pomimo tego, że właśnie opinia tego lekarza była wcześniej brana pod uwagę przez brytyjski sąd, szpital nie pozwolił mu na odwiedzenie Pana Sławomira i pogłębione powtórne badanie. Odrzucono także opinię innego neurologa, stwierdzając, że jako ksiądz katolicki i aktywny działacz pro-life nie jest osobą bezstronną. Sąd apelacyjny podtrzymał wówczas decyzję sądu pierwszej instancji, a rodzina zdecydowała o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który także odrzucił ich wniosek.

Niezwłocznie po uzyskaniu pełnomocnictw od rodziny chorego, eksperci Instytutu Ordo Iuris zwrócili się do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, władnego nakazać podtrzymanie nawadniania i odżywiania pacjenta. Art. 10 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych nie różnicuje ochrony życia w zależności od stanu zdrowia lub innych cech danej osoby. Z kolei art. 15 zabrania okrutnego traktowania osób z niepełnosprawnościami, czym bez wątpienia jest zaprzestanie odżywiania i nawadniania, zaś art. 25 podkreśla prawo osób z niepełnosprawnościami do osiągnięcia najwyższego możliwego stanu zdrowia.

I tutaj nie otrzymaliśmy jednak pomocy. Komitet, w pełni świadomy zagrożenia dla Pana Sławomira, postanowił rozpatrywać wniosek w normalnym trybie – co oznaczało miesiące oczekiwania i pewną śmierć głodową pacjenta.

W połowie stycznia z naruszeniem prawa międzynarodowego szpital nie pozwolił na kontakt polskiego konsula z pacjentem. Pomimo not MSZ sytuacja powtórzyła się również po przyznaniu Panu Sławomirowi polskiego statusu dyplomatycznego, co stanowiło rażące naruszenie konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

Nasi eksperci nie poddawali się jednak w walce o życie Pana Sławomira. Dlatego w ubiegłym tygodniu sprawę nagłośniliśmy w mediach i uruchomiliśmy specjalną petycję do premiera Wielkiej Brytanii, w której apelowaliśmy o umożliwienie przetransportowania naszego rodaka do Polski.

Już po kilku dniach MSZ nadał Panu Sławomirowi status polskiego dyplomaty. W sobotę, w uzgodnieniu z nami, polska prokuratura przystąpiła do intensywnych działań prawnych. Sąd Okręgowy w Warszawie natychmiast ubezwłasnowolnił niezdolnego do samodzielnego działania pacjenta i oddał decyzje w jego sprawie w ręce wyznaczonego opiekuna, zezwalając na transport medyczny chorego do Ojczyzny.

Gotowość do przyjęcia Polaka zadeklarował prof. Wojciech Maksymowicz z polskiej Kliniki Budzik w Olsztynie, zapewniając, że z medycznego punktu widzenia transport chorego nie jest żadnym problemem. Prof. Maksymowicz podkreślał, że do kliniki trafił niedawno znajdujący się w gorszym stanie niż Pan Sławomir Polak z Holandii pozostający w śpiączce. Pacjent szpitala w Plymouth nie był nawet podłączony do respiratora. Wcześniej Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że mężczyzna mógłby być przetransportowany do szpitala MSWiA w Warszawie.

Zdając sobie sprawę, że te kroki mogą nie przynieść oczekiwanego efektu, podejmowaliśmy także inne działania prawne. We wtorek złożyliśmy ponowny wniosek o wstrzymanie decyzji brytyjskiego sądu do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Motywowaliśmy go poprawą stanu zdrowia neurologicznego Pana Sławomira, co potwierdzały załączone ekspertyzy lekarskie i nagrania. Skierowaliśmy też do prokuratury wniosek o wyjaśnienie w trybie zagranicznej pomocy prawnej nieprawidłowości związanych z utrudnianiem dostępu do chorego zewnętrznych lekarzy i polskiego konsula. Działania te same w sobie stanowiły bowiem naruszenie prawa, a mogą stanowić wybieg służący ukryciu dużo poważniejszych uchybień.

Na wszystkich etapach tych starań o ocalenie Polaka ściśle współpracowaliśmy z jego rodziną, zaprzyjaźnionymi od lat prawnikami z brytyjskiej fundacji Christian Legal Centre oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dzisiaj musimy skupić się na tym, by podobna tragedia już nigdy się nie powtórzyła; by żaden Polak nie padł już ofiarą sądowej znieczulicy legalizującej głodzenie chorych pacjentów.

Wspieram działania Ordo Iuris
 

Tworzymy skuteczny system ochrony Polaków za granicą

Sprawa Pana Sławomira dobitnie ukazuje utylitarystyczną mentalność wielu lekarzy i sędziów w krajach Zachodniej Europy. Podobne dramaty przeżywali już bliscy Alfiego Evansa, w którego obronie stawał nawet Papież Franciszek i prezydent Donald Trump, czy zagłodzonego francuskiego pielęgniarza Vincenta Lamberta. Sprawa dotyczy generalnego sporu o kształt naszej cywilizacji i dylematów etycznych, które nie są dotąd uregulowane na poziomie prawa międzynarodowego, ani jednoznacznie sformułowane w prawodawstwach krajowych. W wielu państwach Europy wyznaje się filozofię mówiącą, że życie ludzkie ma wartość jedynie wtedy, gdy może być „użyteczne”. Konsekwencją takiego myślenia jest przerażająca wręcz wizja eliminowania ludzi chorych. Nie mamy oczywiście żadnego wpływu na prawodawstwo w innych krajach, ale musimy stanąć w obronie naszych rodaków, którzy coraz częściej będą się zderzać z tą szokującą mentalnością.

Dlatego nasi prawnicy pracują nad memorandum, które trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zwracamy w nim uwagę na wynikającą wprost z Konstytucji RP potrzebę ochrony Polaków przebywających poza granicami kraju i przedstawiamy konkretne propozycje rozwiązań sytuacji, w których polskim obywatelom grozi eutanazja, zaniechanie terapii, odżywiania i wszelkie inne działania, których celem byłoby ustanie funkcji życiowych pacjenta.

Dla ochrony naszych rodaków proponujemy zawarcie bilateralnych umów z naszymi partnerami zagranicznymi lub wystąpienie przez polski rząd z inicjatywą międzynarodowego porozumienia o charakterze wielostronnym. W tak skonstruowanej umowie międzynarodowej powinny się znaleźć gwarancje, pozwalające polskiemu konsulowi na wyznaczenie zewnętrznego lekarza, który miałby możliwość przeprowadzenia niezależnej diagnozy oraz prawnika, który oceniałby, czy w swojej ojczyźnie pacjent mógłby liczyć na pełniejszą prawną ochronę życia i zdrowia. W efekcie korzystnej dla pacjenta opinii szpital, w którym znajduje się polski obywatel, miałby obowiązek dalszego świadczenia opieki do czasu transportu chorego do ojczyzny.

Taki mechanizm, realizujący uznane wśród praw człowieka prawo do najwyższej jakości opieki medycznej, powinien być przyjęty pozytywnie przez zagraniczne szpitale i lekarzy, którzy będą mieli jasną procedurę działania i nie będą musieli samodzielnie rozwiązywać problemów etycznych, w których prawodawstwo ich krajów nie zapewnia wsparcia.

Jestem przekonany, że aby uniknąć ponawiających się skandalicznych naruszeń praw naszych rodaków w krajach o niższym standardzie ochrony życia, takie porozumienia muszą stać się ważnym zadaniem polskiej dyplomacji. To rozwiązanie, które na lata zabezpieczy miliony Polaków mieszkających i pracujących a także po prostu podróżujących po Europie.

 

Interweniujemy w polskich szpitalach

Eksperci Instytutu Ordo Iuris interweniują też regularnie w polskich szpitalach. Najczęściej są to przypadki, gdy lekarze podejmują decyzję o zaprzestaniu terapii w związku ze stwierdzeniem tzw. „śmierci mózgowej”. Często rodzina pacjenta nie ma jednak wystarczających informacji, a sama decyzja jest przekazywana bez koniecznych wyjaśnień. Nasi prawnicy pomagają wówczas bliskim chorego w uzyskaniu pełnej i zrozumiałej informacji o stanie jego zdrowia oraz w umożliwieniu weryfikacji diagnozy przez zewnętrznych specjalistów czy po prostu przedłużenia czasu do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej podtrzymywania życia pacjenta. Nasze doświadczenie wskazuje, że polscy lekarze – w przeciwieństwie do tych brytyjskich – zgadzają się na dopuszczenie zewnętrznych specjalistów i uzyskanie przez rodzinę niezależnej diagnostyki. Dzięki temu rodzina ma pewność, że zrobiła wszystko co mogła, by pomóc najbliższej osobie, dostając jednocześnie dodatkowy czas na oswojenie się z dramatem jej śmierci.

W mijającym roku reagowaliśmy też kilkukrotnie na wprowadzanie w polskich szpitalach bezprawnych ograniczeń, związanych z obostrzeniami pandemicznymi. Dotyczyły one przede wszystkim niezgodnych z Konstytucją RP oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakazów kontaktu z osobami hospitalizowanymi.

Instytut Ordo Iuris interweniował w przypadkach znaczącego ograniczenia kontaktów matek z noworodkami przebywającymi w szpitalu – w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. W Łodzi kobiety mogły widywać swoje dzieci przez godzinę – raz na 10 dni. Jednak dzięki odważnej postawie rodziców i po naszej interwencji władze szpitala uruchomiły 25 miejsc noclegowych, by matki mogły być razem z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Także Rzecznik Praw Pacjenta wydał stanowisko, w którym podkreślił, że niedopuszczalne jest nie tylko separowanie nowonarodzonych dzieci od matek, ale nawet ograniczanie porodów rodzinnych poprzez wymaganie od ojca dziecka aktualnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Z kolei do szpitala w Zabrzu, gdzie całkowicie zakazano odwiedzin, wysłaliśmy pismo wzywające do zmiany tej decyzji, w którym powołaliśmy się między innymi na przepisy Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka oraz szczegółową analizę prawną poświęconą prawom małego pacjenta w czasie epidemii. Dyrektor szpitala w Zabrzu stwierdził w odpowiedzi, że nastawienie rodziców, którzy chcą opiekować się swoimi dziećmi jest egoistyczne i odrzucił nasze stanowisko. W związku z powyższym podjęliśmy interwencję u Rzecznika Praw Pacjenta, który wszczął wobec szpitala postępowanie o naruszenie zbiorowych praw pacjentów.

Wspieram działania Ordo Iuris
 

Bronimy prawa do opieki duszpasterskiej w szpitalach

W ostatnich miesiącach w kilku szpitalach ograniczono również dostęp do szpitalnych kapelanów. W tych przypadkach kontaktowaliśmy się z władzami szpitali, wskazując sposoby na zgodne z polskim prawem pogodzenie ochrony zdrowia pacjentów oraz ich prawa do opieki duszpasterskiej. Poza tym opublikowaliśmy także analizę prawną dotyczącą tego zagadnienia, a o wszelkich naruszeniach prawa informowaliśmy Rzecznika Praw Pacjenta.

W ubiegłym tygodniu ukazał się natomiast obszerny poradnik dotyczący zasad realizacji opieki duszpasterskiej w szpitalach. W publikacji adresowanej do kapelanów szpitalnych, pacjentów i personelu medycznego oraz dyrekcji szpitali przypominamy o tym, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania, a wszelkie ograniczenia w tym względzie muszą być proporcjonalne do zagrożenia i mieć wyraźne umocowanie w ustawie.

 

Zagwarantujmy pacjentom przysługujące im prawa

Nadal czeka nas jednak wiele pracy związanej z troską o zapewnianie pacjentom przysługujących im praw. Eksperci Instytutu Ordo Iuris pracują nad uruchomieniem programu wsparcia dla rodzin dzieci zmarłych w trakcie porodu lub w pierwszym okresie po urodzeniu. Coraz częściej słyszymy bowiem o rodzicach, którzy nie są rzetelnie informowani o przyczynie śmierci ich dziecka.

Dzięki przygotowywanym ekspertyzom zgłaszające się do nas rodziny będą mogły dowiedzieć się od współpracujących z Ordo Iuris ekspertów, czy ich dziecko zmarło z przyczyn naturalnych, czy też w efekcie zaniechań lub błędów lekarzy. Chcemy także wesprzeć rodziny w kierowaniu takich spraw do rozpoznania przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Wszystkie podejmowane przez nas działania przywracają chorym i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, wiarę we wsparcie prawa i wspólnoty w najtrudniejszych chwilach ich życia. Jeżeli sprawa Pana Sławomira ma być ostatnim takim przypadkiem krzywdy wyrządzonej Polakowi, musimy podjąć systemowe, skuteczne i konsekwentne działania. Gwarantuję, że eksperci Ordo Iuris dopilnują tej sprawy do samego końca. Wiem, że mogę w tym kluczowym zmaganiu liczyć na wsparcie naszych Przyjaciół i Darczyńców, na Pani wsparcie.

Prace analityczne i sporządzenie uwzględniającego różnorodność przepisów prawnych różnych krajów memorandum dla polskich władz to koszt około 15 000 zł. Kampania społeczna i medialna w tej sprawie to także zaangażowanie w wysokości nawet 20 000 zł. Również każda z interwencji przed polskimi szpitalami wymaga zawsze indywidualnego podejścia naszych ekspertów i często zasięgnięcia opinii autorytetów z zakresu medycyny. Za każdym razem w takim przypadku liczymy się z kosztem od 500 zł do 2 000 zł gdy sprawa dotyczy szerszego sporu i może mieć wpływ na procedury medyczne w całym kraju.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na zaproponowanie rozwiązań prawnych, dzięki którym podobna sytuacja już się nie powtórzy.

Wspieram działania Ordo Iuris
Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

P.S. Konsekwentna obrona życia musi dotyczyć każdego etapu jego rozwoju. Nie możemy godzić się na głodzenie w majestacie prawa chorych tylko dlatego, że ich „jakość życia” nie jest taka, jak dawniej. Ta wrażliwość na drugiego człowieka jest znakiem wyróżniającym chrześcijańską cywilizację europejską. Musimy skutecznie przeciwstawić się cierpieniu, jakie rodzi wyłącznie użytkowe traktowanie drugiego człowieka.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

 

Czwartek, 28 stycznia 2021

ŚW. TOMASZA Z AKWINU,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

św. Tomasz z Akwinu swi/t/tomasz1.htm

Z rozpraw św. Tomasza z Akwinu, kapłana

Krzyż jest wzorem wszelkich cnót

Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.
Męka Chrystusa jest nade wszystko lekarstwem, albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów.
Wielki jest również pożytek Męki jako przykładu. Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.
Szukasz przykładu miłości: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.
Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu. Cierpliwość może być wielka z dwóch powodów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład jednego i drugiego. Albowiem „gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich”. Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: „Biegnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę”.
Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego. Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć.
Szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci: „Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”.
Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest „Królem królów i Panem panujących, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy”, który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią.
Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem „podzielili między siebie moje szaty”, ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ponieważ „uplótłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę”, ani do rozkoszy, albowiem „pragnąłem, a napoili Mnie octem”.

Święty Tomasz z Akwinu

Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino. Jednak Opatrzność miała inne zamiary wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję; bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu dominikanów „wybiła z głowy”. Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260), który miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu: „Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat”. W Kolonii Tomasz przyjął święcenia kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.
Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu – w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego czołowego teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do Włoch i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne studium generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia – a więc na dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.

Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”. W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.

Święty Tomasz z Akwinu

Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do „Sentencji” Piotra LombardaSumma teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.

Módlmy się. Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ŻYDZI, KTÓRZY DYRYGUJĄ SZCZEPIONKAMI SĄ NARODEM WYBRANYM RÓWNIEŻ DO MORDOWANIA LUDZKOŚCI, BO TO ONI MUSZĄ RZĄDZIĆ NAWET PANEM BOGIEM. 

Po jakim czasie zaszczepieni zaczną masowo umierać – Jerzy Z_i_ę_b_a

 

Polacy módlmy się i brońmi patriotów, dobrych lekarzy i Bożych kapłanów.

W obronie dr Anny Martynowskiej we Wrocławiu – Justyna Socha i Grzegorz Braun

https://www.youtube.com/watch?v=z49yVQVbhGc

Nie tylko Europę czeka kara, ale cały świat za bezbożność, za okrutne grzechy, za drwiny ze Stworzyciela świata. Tylko Jeden Człowiek może powiedzieć STOP ZŁU – Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i każdego NARODU.

https://youtu.be/TslaC0IAA_4

 

LEKARZE POTWIERDZILI SKUTECZNOŚĆ LEKU „AMANTADYNY”.

Widać kto rządzi w Polsce i Polską WRÓG ŻYDOWSKI chciwy na kasę – łapówki od Gatesa tym samym Rząd morduje Polaków. Duda nie boi się jeździć do Częstochowy?

Już 5 lat temu A.Duda zaszczepił dziewczynki aby nie mogły mieć dzieci i …nie mają.

https://youtu.be/PMityXIT7VA

Grzegorz Braun OSTRO po spotkaniu w KPRM. „Ofiary Morawieckiego i jego zorganizowanej grupy przestępczej”

                                              Ilustracja
Wbrew zapewnieniom, operacja szczepień nie jest ani dobrowolna, ani bezpłatna – ocenił uczestnik wtorkowego spotkania w KPRM poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Wskazał, że płatnikiem jest budżet, a różne grupy zawodowe, np. służby mundurowe, zgłaszają presję wywieraną na nich ws. szczepień.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek rano w KPRM z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. W DYSKUSJI uczestniczyli także minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk i główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.
Konfederację na spotkaniu reprezentowali posłowie Grzegorz Braun oraz Janusz Korwin-Mikke.
„Ta operacja, którą rząd prowadzi, to nie jest, wbrew fałszywym zapewnieniom, ani operacja dobrowolna, ani bezpłatna” – powiedział PAP Grzegorz Braun.
Obywatele słonym płatnikiem
„Budżet państwa, a więc wszyscy obywatele, jest tutaj słonym płatnikiem, a o dobrowolności nie ma mowy, gdy żołnierze, policjanci, medycy i biały personel, i niższy personel medyczny, a także pracownicy służb zgłaszają we wszystkich regionach fakt poddawania ich presji przez przełożonych, przez władzę” – dodał.
Jak zaznaczył Braun, również obecny na spotkaniu poseł Janusz Korwin-Mikke „bardzo racjonalnie zwrócił uwagę, że wszelkiego rodzaju medykamenty powinny po prostu być dostępne w aptekach”.
„Wtedy nie trzeba by ich na koszt obywateli sprowadzać wagonami i prowadzić politycznej kampanii przymuszania kolejnych grup zawodowych i społecznych do tego, by zaakceptowały aplikowanie sobie tych medykamentów, które nie wyszły jeszcze z fazy badawczej” – ocenił.
Przerzucanie odpowiedzialności
Jego zdaniem, producenci szczepionek próbują „przerzucić odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne na rządy” poszczególnych państw.
Braun mówił też, powołując się na „niezależnych uczonych i medyków”, że w przypadku szczepionki przeciw COVID-19 „chodzi raczej o terapię genową”.
Braun podkreślił również, że minister zdrowia Adam Niedzielski „potwierdza, że w jego resorcie gwarantowano na piśmie monopolistyczną pozycję dostawców faworyzowanych przez Unię Europejską”.
Mówił również, że podpisano zobowiązanie, do – jak powiedział – „niepodejmowania negocjacji z alternatywnymi oferentami”. Jego zdaniem, jest to „akt przestępczy” oraz działaniem na szkodę Skarbu Państwa.
Pogląd Brauna na ogłoszoną pandemię
Poseł Konfederacji przedstawił również swoje poglądy na temat ogłoszonej pandemii i polityki rządu wobec niej.
„Przywołałem liczby: 60 tys. Polaków zmarłych w ostatnim kwartale roku 2020 nie w wyniku jakiejkolwiek pandemii, ale w wyniku blokady systemu usług medycznych, systemu opieki zdrowotnej; ludzie niezdiagnozowani na wiosnę, bo utrudniono im bądź uniemożliwiono im kontakt z lekarzem, zamknięto przed nimi przychodnie i szpitale, ci ludzie nieleczeni latem zaczęli umierać jesienią i zimą, statystycznie częściej niż w analogicznych okresach lat minionych” – mówił.
Ocenił, że „są to ofiary nie żadnego wirusa, ale ofiary Mateusza Morawieckiego i jego zorganizowanej grupy przestępczej”.
„Druga liczba, 3 mln Polaków, plus minus, pozbawionych wolności bez wyroku sądowego, skierowanych do tak zwanej kwarantanny; bez oskarżenia, bez procesu, na podstawie telefonicznej nominacji z sanepidu. To jest przestępstwo, to jest zbrodnia” – kontynuował polityk.
„Konfederacja zgłasza stanowcze weto, polskie weto, góralskie weto, wobec działań rządu. Konstatujemy niemerytoryczność i nielegalność poczynań Mateusza Morawieckiego i jego zorganizowanej grupy przestępczej” – oświadczył.
https://nczas.com/2021/01/26/grzegorz-braun-ostro-po-spotkaniu-w-kprm-ofiary-morawieckiego-i-jego-zorganizowanej-grupy-przestepczej/

Rząd żydowski wybrany przez Polaków i biskupi rządzący Episkopatem składający się z Żydów mordują Polaków poprzez szczepionki i aborcję, a A.Duda zaszczepił dziwczynki już 5 lat temu na niepłodność. A dlaczego A.Duda sługa Izraela nazwał naszą Ojczynę „Polin”? Dla Żydów, którym wysyła pocztą paszporty. Dla Polaków nie ma paszportów, albo są wielkie trudności przy ich wyrabianiu. Jest jednak Bóg Wszechmogący, który niedługo rozliczy wszystkich ze zdrad Boga i Polski.

W 2020 roku zmarło w Polsce najwięcej ludzi od czasów II wojny światowej

Pandemia COVID-19 spowodowała, że nasz kraj stopniowo wymiera. Czy te statystyki na stałe wpiszą się w krajobraz demograficzny Polski?

W ubiegłym roku urodziło się w Polsce 357,4 tysiąca osób – najmniej od 2004 roku. Jednak  liczba zgonów jest najwyższa od czasów II wojny światowej – zmarło bowiem aż 486,2 tysiąca Polaków.

Ma to oczywiście związek z pandemią COVID-19 oraz faktem, że z jej powodu wielu Polaków nie otrzymało należytej pomocy medycznej w wypadku innych chorób, takich jak chociażby nowotwory. Zatem w 2020 roku w naszym kraju urodziło się niemal o 129 tysięcy osób mniej, niż zmarło.

Dla porównania, w 2019 roku ta różnica wynosiła tylko 36,4 tysiąca osób. Wbrew przewidywaniom lockdowny nie przyczyniły się do kolejnego „baby boom”. 

Trudno oczekiwać, aby w najbliższym czasie sytuacja uległa zmianie. Społeczeństwo nie jest pewne swojego jutra i raczej nie będzie świadomie planowało rozrostu populacji przy kurczących się zasobach i perspektywach. I żadne programy socjalne tego trendu nie zmienią.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-2020-roku-zmarlo-w-polsce-najwiecej-ludzi-od-czasow-ii-wojny-swiatowej

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

THE LAST PRESIDENT BY INGERSOLL LOCKWOOD (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5544:the-last-president-by-ingersoll-lockwood&catid=10:politics )

– 1900 –

OR

THE LAST PRESIDENT

BY

INGERSOLL LOCKWOOD,

Of the New York Bar.

Copyright, 18S6, by Ingersoll Lockwood.

THE AMERICAN NEWS COMPANY,
New York.

The Chicago Platform assumes, in fact, the form of a revolutionary propaganda. It em­bodies a menace of national disintegration and destruction.
Garret A. Hobart.

1
CHAPTER I.

That was a terrible night for the great City of New York—the night of Tuesday, November 3rd, 1896. The city staggered under the blow like a huge ocean liner which plunges, full speed, with terrific crash into a mighty iceberg, and recoils shattered and trembling like an aspen. The people were gathered, light-hearted and con­fident, at the evening meal, when the news burst upon them. It was like a thunder bolt out of an azure sky : “ Altgeld holds Illinois hard and fast in the Democratic line. This elects Bryan President of the United States!”

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5544:the-last-president-by-ingersoll-lockwood&catid=10:politics )

Eksperci ostrzegają, ale Bergoglio mówi o szczepieniach: „Trzeba to zrobić!” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5543:eksperci-ostrzegaja-ale-bergoglio-mowi-o-szczepieniach-trzeba-to-zrobic&catid=9:pugnae

Eksperci ostrzegają, ale Bergoglio mówi o szczepieniach: „Trzeba to zrobić!”wideo:
Publiczna dyskusja naukowców ujawnia istotę tak zwanej nowej szczepionki mRNA, która tak naprawdę nie jest tradycyjną szczepionką, ale jest narzędziem do masowego okaleczania i ludobójstwa. David Martin: Musimy wyrazić się jasno. Używają terminu „szczepionka”, aby przemycić tę rzecz w ramach wyjątków dla zdrowia publicznego. To nie jest szczepionka. Chodzi o mRNA pokrytą warstwą tłuszczową, która wnika do komórki … aby ta rozpoczęła tworzyć patogen.


Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5543:eksperci-ostrzegaja-ale-bergoglio-mowi-o-szczepieniach-trzeba-to-zrobic&catid=9:pugnae

Rudy Giuliani pozwany przez Dominion Voting Systems w związku z fałszywymi roszczeniami wyborczymi (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5542:giuliani-pozwany-przez-dominion&catid=10:politics )


Pozew przeciwko Giulianiego, prawnikowi byłego prezydenta Donalda Trumpa, który naciskał na obalenie wyników wyborów, zarzuca mu prowadzenie„wirusowej kampanii dezinformacyjnej”

Rudy Giuliani pomógł skierować kampanię do obalenia wyników wyborów na korzyść Donalda J. Trumpa.Kredyt…Gabriela Bhaskar dla The New York
Times

Dominion Voting Systems złożył w poniedziałek pozew o zniesławienie przeciwko Rudolphowi W. Giuliani, prawnikowi Donalda J. Trumpa i byłemu burmistrzowi Nowego Jorku, który odegrał kluczową rolę w wielomiesięcznych wysiłkach byłego prezydenta zmierzających do obalenia wyborów w 2020 roku. 107-stronicowy pozew złożony w Federalnym Sądzie Okręgowym w Waszyngtonie oskarża Giulianiego o prowadzenie „wirusowej kampanii dezinformacyjnej na temat Dominium”, składającej się z „ewidentnie fałszywych” zarzutów, po części w celu wzbogacenia się dzięki opłatom prawnym i jego podcastowi .

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5542:giuliani-pozwany-przez-dominion&catid=10:politics )

USA. Katolicy jako „wrogowie państwa”? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5541:usa-katolicy-jako-wrogowie-panstwa&catid=10:politics )

Katolicy jako „wrogowie państwa” ?
Dzień zbliża się wielkimi krokami

W październiku 2004 roku prezydent Bush podpisał ustawę o globalnym przeglądzie antysemityzmu, kolejnym niebezpiecznym, totalitarnym posunięciem, którego głównym celem było utworzenie specjalnego biura w Departamencie Stanu, któremu powierzono zadanie monitorowania antysemityzmu na całym świecie. świat.
Na szefa biura wyznaczono mężczyznę o nazwisku Gregg Rickman, innego neokona Washington Insider. Były dyrektor sztabu Senatu i przewodniczący Republikańskiej Koalicji Żydowskiej, Rickman odegrał także pod koniec lat 90. znaczącą rolę w odebraniu 2 miliardów dolarów z niektórych szwajcarskich banków. Zaangażowany syjonista, jak wszyscy neokoni i ich liberalni odpowiednicy, niestrudzenie działający przeciwko najlepszym interesom Ameryki, aby służyć sprawie międzynarodowego żydostwa, jak zawsze czynią neokoni i ich syjonistyczni panowie, biuro Rickman Departamentu Stanu ds. Globalnego antysemityzmu wydało dwa raporty które ustalają kryteria tego, co stanowi akt antysemityzmu zgodnie z wytycznymi federalnymi. Lista jest dość niepokojąca, ponieważ jest rażąco wywrotowa i tyrańska, nie wspominając, a dokładniej:

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5541:usa-katolicy-jako-wrogowie-panstwa&catid=10:politics )

The Kay Griggs Interviews-1998-Satanism in the Military (Full Length) (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5540:the-kay-griggs-interviews-1998-satanism-in-the-military-full-length&catid=12:video
)

https://www.youtube.com/watch?v=Cwark7uIhIM

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5540:the-kay-griggs-interviews-1998-satanism-in-the-military-full-length&catid=12:video

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU
)

Ordynator szpitala zaatakował naszych wolontariuszy! 
 

Szanowni Państwo ,

do szokującego wydarzenia doszło w Bydgoszczy, gdzie odbywała się uliczna akcja informacyjna na temat aborcji i ideologii LGBT. Nasi wolontariusze zostali zaatakowani przez agresywnego mężczyznę, który okazał się… znanym lekarzem i ordynatorem szpitala!

Od początku akcji zwolennicy aborcji i deprawacji seksualnej dzieci próbowali nas zastraszyć i nie dopuścić aby informacje na temat tych procederów dotarły do mieszkańców miasta. Najpierw grupa młodych osób próbowała zasłaniać nasze transparenty. Potem na miejscu pojawił się mężczyzna, który zaatakował fizycznie jednego z naszych wolontariuszy. Następnie, po kilkunastu minutach, na jezdni naprzeciwko naszych działaczy zatrzymało się sportowe Porsche.

Z auta wysiadł agresywny mężczyzna, który… zaczął rzucać jajami w naszych wolontariuszy i nasze plakaty pokazujące prawdę o aborcji i ideologii LGBT. Obrzucał jajami jednego z naszych kolegów, a następnie próbował atakować go rękami. Na szczęście szybko interweniowała policja, która zatrzymała napastnika i postawiła mu szereg zarzutów. Wie Pani kim był agresor?

To dr Maciej Socha, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Socha, oprócz bycia ginekologiem, jest zadeklarowanym homoseksualistą, i akurat przejeżdżał Porsche obok naszych wolontariuszy ze swoim „narzeczonym”. Policji tłumaczył, że rzucając w nas jajami i atakując naszego wolontariusza…. „zapobiega szerzeniu nienawiści”. Przy okazji blokując ulicę i tamując ruch.

Proszę Państwa, właśnie na tym polega w praktyce ideologia cywilizacji śmierci. „Nienawiść” to po prostu propagandowe określenie prawdy, której nienawidzą zwolennicy aborcji i ideologii LGBT. Pokazywanie czym jest mordowanie dzieci w łonach matek i do czego prowadzi deprawacja seksualna najmłodszych, wywołuje w nich furię. Dlatego dopuszczają się nawet tamowania ruchu i fizycznej agresji na oczach policji, aby wyładować swoją wściekłość i dać upust emocjom, które wywołują ich poruszone sumienia. Właśnie to jest jednym z celów naszych akcji – poruszenie sumień Polaków i kształtowanie świadomości naszego społeczeństwa. Musimy organizować kolejne kampanie uliczne, wywieszać następne billboardy, przejeżdżać kolejne kilometry furgonetkami i docierać do nowych osób za pomocą internetu. Jeśli my nie będziemy tego robić, sumienia naszych rodaków będą deformowane przez takich ludzi jak Maciej Socha, który kieruje oddziałem ginekologicznym dużego szpitala. Takie osoby powiększają swój obszar wpływu na Polaków, próbując jednocześnie zastraszyć nas i uniemożliwić pokazywanie prawdy.

 

Do kolejnego ataku na naszych wolontariuszy doszło w Wadowicach, gdzie pokazywaliśmy mieszkańcom miasta czym jest aborcja. Nasz przekaz docierał do setek osób, gdyż byliśmy dobrze widoczni stojąc tuż przy ruchliwej ulicy. W pewnym momencie w kierunku naszych kolegów i koleżanek poleciała… kostka brukowa! Ważące po kilka kilogramów fragmenty chodnika omal nie doprowadziły do tragedii. Rzucona przez zwolenników aborcji kostka uderzyła z dużą siłą w jeden z naszych bannerów. Gdyby poleciała kilkadziesiąt centymetrów w inną stronę, mogła wyrządzić poważną krzywdę któremuś z naszych wolontariuszy…

 

Chwilę po tym, przechodząca obok młodzież zaczęła wrzeszczeć coś na temat aborcji. Udało nam się zidentyfikować osobę, która rzuciła kostką brukową. Została ona zabrana na komendę policji i odpowie za swój czyn. Zwolennicy aborcji coraz częściej uciekają się do przemocy, aby uciszyć mówienie prawdy o mordowaniu dzieci. Aborcjoniści chcą, aby Polacy nie dowiedzieli się szczegółów dokonywania tych zbrodni. Chcą zakazać pokazywania tego, czym jest aborcja, aby naszemu społeczeństwu łatwiej było ją zaakceptować. To jeden z głównych celów aborcyjnego lobby. Ale nie jedyny.

 

Drugim najważniejszym celem aborcjonistów jest zmuszenie ludzi sumienia do bierności i nie reagowania na rozpowszechnianie aborcyjnej i eugenicznej propagandy wśród Polaków. Wiedzą  Państwo co się stanie, gdy oba te cele zostaną osiągnięte i dostatecznie duża liczba naszych rodaków zaakceptuje aborcję, a pozostali nie podejmą żadnych działań przeciwko temu zjawisku?

 

Już teraz w Polsce dochodzi rocznie, wedle naszych szacunków, do co najmniej kilkudziesięciu tysięcy aborcji. Życie maleńkim dzieciom odbiera się za pomocą aborcji szpitalnych, pigułek śmierci połykanych w domach oraz aborcyjnych skutków działania antykoncepcji hormonalnej oraz tzw. spiral antykoncepcyjnych (więcej na ten temat można przeczytać w naszym przewodniku „Jak rozmawiać o aborcji?”). Aborcjoniści chcą wzorem krajów zachodu jeszcze bardziej upowszechnić aborcję i doprowadzić do tego, aby małych Polaków mordowano nie w dziesiątkach a w setkach tysięcy.

 

W 2019 roku w Hiszpanii zamordowano blisko 100 000 dzieci. Zdecydowana większość z nich zginęła „na życzenie” ich rodziców a zbrodni dokonano w szpitalach. Ta ogromna liczba ofiar nie obejmuje dzieci zabitych za pomocą pigułek oraz aborcyjnych skutków antykoncepcji. W sumie tylko w 2019 roku mogło więc zostać zamordowanych nawet kilkaset tysięcy (!) małych Hiszpanów.

 

Proszę Państwa, podobny scenariusz aborcyjne lobby chce zrealizować w Polsce. To ludobójstwo na ogromną, masową skalę a każde zabite dziecko będzie oznaczało kolejne pieniądze zarobione przez aborcjonistów.

Jednym ze sposobów działania, który zapobiega wcieleniu w naszym kraju planów aborcjonistów, jest organizacja ulicznych akcji informacyjnych na temat aborcji. W ich trakcie nasi wolontariusze rozmawiają z tysiącami osób a grafiki na wielkoformatowych plakatach i dźwięki z megafonów docierają do kolejnych dziesiątków tysięcy. Każdego roku nasza Fundacja organizuje około 1 000 takich akcji, co oznacza, że każdego dnia gdzieś w Polsce odbywają się średnio 3 takie zgromadzenia. W ten sposób kształtujemy sumienia i świadomość Polaków i ratujemy dzieci przed śmiercią poprzez aborcję.

Wiedzą Państwo jak te działania przekładają się na rzeczywistość? Przekonała się o tym pewna mama, która napisała list do naszej Fundacji. W trakcie ciąży poszła na rutynowe badania lekarskie:

 

„Pan doktor podczas badania długo milczał. Zapytałam czy wszystko jest w porządku. „Nic nie jest w porządku!” – odparł opryskliwie, a ja zaczęłam się coraz bardziej niepokoić. Potem zaczął wyliczać nieprawidłowości: przezierność karkowa 4,3 mm, głowa za duża, a kończyny za krótkie w stosunku do wieku ciąży, nieprawidłowe przepływy krwi. Z trudem powstrzymałam łzy. „Co robić, panie doktorze?” Jego odpowiedź mnie zmroziła: „Aborcja albo użeranie się do końca życia”. Takich dokładnie słów użył”.

 

Aborcja – to dla jej zwolenników i praktykujących ten zbrodniczy proceder lekarzy najczęściej jedyne i najlepsze wyjście z każdej sytuacji. Wiedzą Państwo co się okazało? Podczas kolejnych badań wszystko wyszło w normie a ostatecznie dziecko urodziło się całkowicie zdrowe! Stało się tak dlatego, że jego mama była świadoma sytuacji i za nic w świecie nie chciała poddać się takiemu koszmarowi, jak aborcja.

Pamiętam również jak do naszych wolontariuszy stojących na ulicy w Kraśniku podeszła kobieta z nastoletnią córką. Powiedziała, że właśnie zamierzały wyjechać do zagranicznego ośrodka aborcyjnego aby „usunąć ciążę” córki. Po drodze trafiły na nasze plakaty. To natychmiast całkowicie zmieniło ich myślenie i do aborcji nie doszło, gdyż obie kobiety dowiedziały się czym jest i jak wygląda proceder, któremu chciały się poddać.

Chcemy aby takich świadectw i uratowanych dzieci było jak najwięcej. Dlatego w najbliższym czasie zamierzamy zorganizować serię kolejnych ulicznych akcji informacyjnych w całej Polsce. Aby to zrobić, musimy przede wszystkim podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych wolontariuszy, który są coraz śmielej atakowani przez zwolenników aborcji. Jest to niezbędne aby prawda o aborcji mogła dotrzeć do tysięcy nowych osób, które jeszcze się z nią nie spotkały. Działania te będą nas kosztowały ok. 15 000 zł.

 

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty aby zwiększyć bezpieczeństwo wolontariuszy naszej Fundacji i przeprowadzić w całej Polsce serię kolejnych ulicznych akcji informacyjnych, w ramach których będziemy pokazywać prawdę o aborcji.

 

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

Celem naszej Fundacji jest sprawienie, aby aborcja stała się dla Polaków czymś nie do pomyślenia. Jeszcze kilka wieków temu powszechną praktyką w niektórych rejonach świata było niewolnictwo. Dzisiaj nie jest ono już dopuszczalne i akceptowalne. W podobny sposób chcemy zmienić społeczne postrzeganie aborcji.

Dlatego nie możemy milczeć, kiedy mordowane są dzieci a propaganda aborcyjna rozpowszechnia się po naszym kraju. Nie zważając na groźby, szykany i agresję zwolenników dzieciobójstwa, zamierzamy dotrzeć do Polaków z prawdą aby zmienić ich świadomość. Aby to zrobić, potrzebujemy Państwa pomocy, na którą bardzo liczymy.

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

PS: Zachęcam również do pobierania i zamawiania naszego przewodnika „Jak rozmawiać o aborcji?”, za pomocą którego możemy skutecznie przekonywać innych, że aborcja to okrutne morderstwo na niewinnym dziecku i koszmar dla całej rodziny.

Panie Jezu dlaczego Donald Trump nie może być nadal prezydentem Ameryki – przecież go wybrałeś i był bardzo dobrym i sprawiedliwym prezydentem.

PAN JEZUS.

    „Tak, to prawda – prezydent Donald Trump był przez Nas wybrany, lecz był Moim i waszym wrogom oddany. On nie powinien łączyć spraw rodzinnych z państwowymi, bo w niszczeniu Polski – Naród Izraelski jest bardzo gorliwy. Niestety jeden człowiek z jego rodziny bardzo negatywnie wpływał na prezydenta i Moja umiłowana Polska była przez rządzących tymi państwami pominięta. Naród Polski był dobrze wychowywany przez Maryję waszą Królową, a izraelscy politycy rządzący Polską mieli wielki wpływ na pogłębienie biedy i niszczenie Polski w sposób demoniczny. Byłem rad, że Trump pomoże, lecz on zmienił kierunek w „wyborze”. Prezydent Trump, to dobry człowiek, dobry ojciec i mąż nawet, gdy prezydentem był. 

     Niestety zatwierdził „Ustawę 447” – niszczącą wasz Naród, a ten jego haniebny czyn powiększył osobisty wykaz jego win. Ja nie mówię, że Bilden będzie lepszy, ale kultura i inteligencja Donalda Trumpa pozwoli mu odczuć Moje Boże intencje. Dlatego pragnę, aby każdy przywódca swojego kraju mógł być prawy, uczciwy i dla wszystkich sprawiedliwy. Wy jeszcze nie wiecie Polacy co dla was zatwierdzenie tej Ustawy znaczy, ale już odczuwacie i biedę coraz większą macie. Oczywiście, że największe ZŁO czynią Moi i nie Moi duchowni, niby wasi pasterze bo powinni zaczynać swoją posługę w Episkopatach i Archidiecezjach od zawierzenia Mnie Bogu i Królowi każdego Narodu i nie byłoby kataklizmów, biedy, wojny, ani głodu. Gdy duchowni nie chcą tego uczynić, to Ja na spotkaniu w momencie ich śmierci będę ich winił, gdyż ja Bóg i Król bym wielkie Cuda dla was czynił. Ja pragnę pokoju, spokoju i łagodności na Mojej Planecie Ziemi, ale gdy rządzi lucyfer, to niestety są wojny, kataklizmy i rozboje. To hierarchowie powinni przychodzić do waszych kościołów i razem z Narodami modlić się na Nabożeństwach do Boga Ojca, do Mnie – Jezusa Chrystusa Króla i do Ducha Świętego, a panowałby Pokój i nie byłoby nikogo winnego. Ja nadal czekam, że hierarchowie razem z Franciszkiem uczynią Mnie KRÓLEM każdej Parafii, Diecezji i Kraju, a wtedy ludzie czuliby się jak w Raju. Tyle lat panuje ZŁO na Ziemi i dziwię się, że politycy rządzący państwami swoich błędów nie pojęli. Tacy wykształceni, tacy uczeni w piśmie, a dopiero się „obudzą”, gdy Kometa nad Ziemią błyśnie oraz, gdy wroga atom z bomb wytryśnie. Ponieważ na Ziemi rządzi bez problemów lucyfer, to Ja nie wtrącam się, bo Mnie nikt z władców nie pyta. Ja Bóg wiernych i niewiernych już wiele lat apeluję – opamiętajcie się, nawracajcie się i na Boże drogi wracajcie !

 

   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Chicago – 21.01.21 r. 

 Pan Jezus powiedział, że Bóg Ojciec wybrał Izraelitów jako Naród przez Boga Ojca „wybrany”, który Boga nieustannie zdradzał i odchodził a nawet uciekł do Egiptu i wybrali niewolę, aby tylko nie być z Bogiem Wszechmogącym, a Bóg Ojciec ciągle ich ratował. Nawet z Egiptu ich wyratował – jednak mieli wracać do Ziemi obiecanej 40 dni, lecz jak to Żydzi przemądrzali i pyszni mają zawsze do kogoś pretensje a nie do siebie i też po drodze z Egiptu zdradzili Boga, ulepili boginię i dlatego szli zamiast 40 dni – szli 40 lat. Pan Jezus wybrał Naród Polski, lecz pragnie współpracy z Narodem Polskim i zawsze nas broni, co jest świadectwem, że przez.D.Trump bardzo nas skrzywdził. Ani ja, ani Polacy w większości nawet nie rozumiemy że atakujący naszą Ojczyznę Żydzi są agresorami i chcą nas zniszczyć a w tym dopomógł Żydom przez.D.Trump. Pan Jezus od 100 lat prosi Episkopat w Polsce, aby uznał Boga KRÓLEM POLSKI i wtedy nikt nikogo nie będzie niszczył i nie będzie wojen, ani kataklizmów. Dlatego wszystkim nieszczęściom winni są biskupi i kardynałowie rządzący Episkopatemi i Archidiecezjami a politycy wykorzystują tę sytuację i rządzą chytrze dla swoich państw, a Bóg to wszystko widzi i zmienia sytuację polityczną według swojej sprawiedliwej Bożej Woli i bardzo Polski broni.

 

 

 

   

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy dziatki, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie [ludźmi] radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie nieba, a w niebie nie ma ani smutku ani nienawiści. Dlatego dziatki, ponownie zdecydujcie się na nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

https://www.youtube.com/watch?v=yn90fd-GnjE&feature=emb_logo

Poseł Lewicy kpi z ludobójstwa chrześcijan!

KLIKNIJ TUTAJ I ZASKARŻ JĄ DO KOMISJI
ETYKI POSELSKIEJ

Szanowna Pani

Oto kolejny dowód na to, jak bardzo obłudni w kwestii szacunku i tolerancji są posłowie lewicy.

Zapewne i do Pani dotarła wstrząsająca informacja o tym, że co najmniej 750 chrześcijan zgięło w masakrze przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Etiopii. Wierni, którzy ukryli się przed napastnikami w świątyni, zostali z niej wyprowadzeni, a następnie rozstrzelani.

To ludobójstwo i nie bójmy się tego głośno powiedzieć!

I wydawać by się mogło, że przez wzgląd na krwawe karty historii naszej Ojczyzny, my Polacy jesteśmy na takie wydarzenia wyczuleni szczególnie mocno. Okazuje się jednak, że nie wszyscy…

Wesprzyj nas:

30 zł 60 zł 90 zł

 

… Proszę sobie wyobrazić, że poseł Lewicy, Małgorzata Prokop-Paczkowska, tę prawdziwą tragedię kilkuset ludzi i ich rodzin skomentowała w mediach społecznościowych w następujący sposób:

A po co kościół katolicki tam się pakował?
Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?

To niezwykle podłe słowa, które nie dość, że są kpiną ze śmierci tak wielu osób, to jeszcze można odnieść wrażenie, że karkołomnie próbują usprawiedliwić te wydarzenia. Dlatego też konieczna jest nasza stanowcza i natychmiastowa reakcja.

Już teraz więc gorąco zachęcam Panią do kliknięcia w poniższy link i zaapelowanie do Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego oraz do Komisji Etyki Poselskiej o surowe ukaranie Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej.

Chcę, aby Małgorzata Prokop Paczkowska została
surowo ukarana za swoją wypowiedź!

Napiszę wprost: interwencja w tej sprawie to nasz katolicki obowiązek.

Jeśli teraz odpuścimy tę lewacką prowokację, powstanie bardzo niebezpieczny precedens, który niestety regularnie będzie się powtarzał. Tak właśnie działa bierność…

 • Kto wie, być może niedługo znów będziemy świadkami wtargnięć do kościołów i zakłócania Mszy Świętych?
 • Może tym razem nie skończy się na okrzykach, wulgarnych transparentach i zniszczeniach, a dojdzie do rękoczynów na wiernych?
 • A może pobicia kapłanów, którzy idą do chorych z Najświętszym Sakramentem, nie będą odosobnionymi przypadkami, a staną się w Polsce normą?

Posłowie lewicy są w stanie wytłumaczyć przecież wszystko, nawet nieudolnie szukają usprawiedliwienia dla ludobójstwa!

Doskonale Pani widzi, że nasze milczenie byłoby w tym przypadku niejako przyzwoleniem na te wszystkie obrzydliwe prowokacje. Dlatego jeszcze raz gorąco zachęcam Panią do kliknięcia w ten link i wyrażenia swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec haniebnej wypowiedzi poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej.

Wesprzyj nas:

30 zł 60 zł 90 zł

 

Nasze dotychczasowe akcje już nie raz potwierdziły, że możemy realnie wpływać na to, co dzieje się w naszym kraju. Co sprawia, że jesteśmy tak skuteczni?

 • Działamy natychmiast;
 • Dzięki finansowej pomocy ze strony naszych Przyjaciół, potrafimy w bardzo krótkim czasie zebrać tysiące podpisów, które trafiają bezpośrednio do naszych decydentów;

Dlatego też oprócz podpisania petycji, gorąco proszę Panią również
o kliknięcie w ten link i takie wsparcie, co pomoże nam odpowiednio nagłośnić akcję w internecie i zaangażować w nią tysiące osób.

Pokażmy, że my Polacy nie godzimy się na kpiny z ludobójstwa chrześcijan i oczekujemy surowej kary dla lewackiej prowokatorki!

Z pozdrowieniami

Arkadiusz Stelmach
Protestuj.pl

Wesprzyj nas:

30 zł 60 zł 90 zł

 

POLACY NIE WIERZCIE GRZESZNIKOM – WROGOM NARODU POLSKIEGO RZĄDZĄCYM POLSKĄ ŻYDOM – AGRESOROM, KTÓRYM BARDZO ZALEŻY NA ZAGŁADZIE POLAKÓW.

Dr Hałat OSTRO wRealu24 o pandemii i szczepionkach! Czy wróciliśmy do czasów dr Mengele?

https://www.youtube.com/watch?v=VTZ_x3HBj7M

 

PILNE! Czy szczepionki zabijają Polaków? Nagły zgon w Oleśnicy! Lekarze alarmują! W. Sumliński

https://www.youtube.com/watch?v=TgDRItj4kGo

Bill Gates i jego demoniczna szajka planuje ciągłe ataki na ludzi……

https://www.youtube.com/results?search_query=bill+gates+inwestuje+w+ziemi%C4%99

Dziękujemy za Twoją pomoc!
Stop Lockdownowi

 

 

Co zrobiliśmy w tej trudnej sytuacji?

 

 

 

Trzeba uwolnić gospodarkę! Nie poddamy się, dopóki rząd nie wycofa swoich absurdalnych zarządzeń!

 

 

 

 

RN logo

Maryjo nasza Królowo co dalej, bo bardzo martwimy się, gdy na „tronie” amerykańskim   zasiądzie Joe Biden – demokrata o „lewicowych poglądach”?

MATKA BOŻA ZWYCIĘSKA.

     „Tak – to prawda, że przyszłość Ameryki pod kierownictwem Joe Bildena
i całej Partii Demokratycznej nie będzie wspaniała. Ci ludzie w większości nie są katolikami, a ludźmi z sercami bezbożnymi i sumień są pozbawieni. Niestety, oni są połączeni z Bożymi i waszymi wrogami. „Któż jak Bóg” – tego nie powiedzą bo ich bogiem nie jest „ktoś” a „coś”. Wy katolicy nie ustawajcie w Modlitwie, a nawet gdy zacznie się w Ameryce za grzechami gonitwa – wy katolicy zachowujcie pokój, spokój i opamiętanie i bądźcie zasłuchani w Nasze wołanie. Nam wszystkim w Niebie zależy na ocaleniu Planety Ziemi i każdego Narodu, a wiemy, że prawie wszyscy ludzie są skłóceni. 
Nam jest bardzo przykro, że Polacy nie umieją odróżnić „dobra” od „zła” i dlatego Polska sięgnęła pod każdym względem diabelskiego dna. Ja was zawsze proszę, Orędziami apeluję kochajcie Boga i bliźniego i żyjcie w zgodzie  ze sobą i przestrzegajcie Przykazania Bożego każdego oraz czujcie siłę Pisma Świętego. Modlitwa, Modlitwa szczególnie Różańcowa ma szczególną Moc, gdyż rozważana sercem uciszy zło i rozwiąże tajemnicę każdą, bo losy świata się ważą. MARYJA – WASZA MATKA”.

 

      Zapisała Mieczysława na Adoracji w Kościele pod wezwaniem  Matki Bożej Zwycięskiej w Chicago – 12.01.2021r.

Modlitwa za Ameryke

Arcybiskup Vigano poprosiłAmerykanówo odmówienie tej modlitwy wraz z modlitwą do św. Michała za nasz kraj,PROSIMY o przekazanie jej dalej. Musimy nadal szturmować niebo. Niech Wola Boża się spełni!
Modlitwa za Stany Zjednoczone, napisana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marię Vigano.

 Wszechmogący i Wieczny Boże, Królu Królów i Panie Panów: zwróć łaskawie wzrok na nas,
którzy wzywamy Cię z ufnością. Błogosław nas, obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki;
zapewnij pokój i dobrobyt naszemu Narodowi; oświeć tych, którzy nami rządzą,
aby mogli zaangażować się we wspólne dobro, w poszanowaniu Twojego świętego Prawa.
Chroń tych, którzy w obronie nienaruszalnych zasad prawa naturalnego i Twoich
Przykazań muszą stawić czoła powtarzającym się atakom wroga.
Miej w 
sercach swoich dzieci odwagę do prawdy, umiłowanie cnoty i wytrwałość
pośród prób. Spraw, aby nasze rodziny wzrastały na przykładzie, który dał nam nasz Pan
wraz ze swoją Najświętszą Matką i Świętym Józefem w domu w Nazarecie;
daj naszym 
ojcom i matkom dar Siły, aby mądrze wychowywać dzieci, które pobłogosławiłeś.
Daj odwagę tym, którzy w duchowej walce toczą dobry bój jako żołnierze Chrystusa
przeciwko wściekłym siłom ciemności. Zachowaj każdego z nas, Panie, w Twoim Najświętszym Sercu,
a przede 
wszystkim Tego, którego Twoja Opatrzność postawiła na czele naszego Narodu.
Pobłogosław Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby świadomy swojej odpowiedzialności
i obowiązków był rycerzem sprawiedliwości, obrońcą uciskanych, mocnym bastionem przeciw
Twoim wrogom i dumnym wsparciem dzieci światłości 
. Połóż Stany Zjednoczone Ameryki i cały świat
pod płaszczem Królowej Zwycięstw, naszego niepokonanego przywódcy w bitwie, Niepokalanego Poczęcia.
To dzięki Niej i dzięki Twemu miłosierdziu hymn pochwalny wznosi się do Ciebie, Panie, z głębi serca.

SZCZEPIONKA Z CZIPEM.

Szefem Pfaizera jest Grek – ŻYD ALBERT BOURLA – BIZNESMEN I LEKARZ WETERYNARII prezes i dyrektor amerykańskiej korporacji farmaceutycznej – ur.21.X.1961 r w Grecji – Saloniki. Dlaczego weterynarz zotał dopuszczony do produkcji szczepionek, którymi truje ludzi a nie zwierzęta? Czy Żydzi muszą zawsze oszukiwać i stać na czele wszystkich morderców?

W pierwszej szczepionce Pfaizera jest czip.

Rosjanom udało się wyjąć nanochipy ze szczepionki Pfizer i opublikowali schemat funkcji!
Układ składa się tylko z 4 procesorów i 4 tranzystorów. Sygnał przez sieć 5 G wchodzi w lewo na INPUT. W ten sposób kontrolują cię
Moc jest wytwarzana przez ciepło ciała i wszystkie części są podłączone do tego napięcia. Sygnał jest przetwarzany w pierwszym procesorze z filtrem częstotliwości i wzmacniającymi go tranzystorami.
Wzmocniony sygnał nadal przechodzi do innego procesora, który kontroluje MT-2 GAIN lub jaki wpływ będzie miał na Twoją psychikę. Ta kontrola jest zmienna i może albo ją wzmocnić, albo zmniejszyć do pożądanego. W oryginalnym nagraniu jest napisane, że część ma, cytuję, „nieświętą ilość zysku”, co jest bardzo złe.
Diody krzemowe kontrolują energię elektryczną, która pozwala na aktywację wirusa w szczepionkach, następnie wszystko przechodzi kolejny etap wzmacniania sygnału i filtrowania wpływów zewnętrznych – uniemożliwiają lekarzom wykrycie skanera mikroprocesorowego, dosłownie go ukrywają TL0 72 jest bardzo drogim procesorem i jest używany głównie do celów wojskowych, można go dostać tylko z hipoteki lub tak.
Elementy sterujące BASS i TREBLE dostosowują instrukcje, które możesz usłyszeć w swojej głowie, każdy mężczyzna jest inny i w zależności od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, może poprosić Cię o dostosowanie częstotliwości. Jest to również kontrolka FreQ 5 G, która przesuwa centralną kontrolę w celu zwiększenia siły uderzenia, jeśli twój układ odpornościowy jest bardzo silny.
W zależności od tego, czy jesteś na etapie szczęścia, hojności czy smutku, sterowanie VOLUME jest wykorzystywane do ogólnej mocy chipa, który jest czasami wrażliwy na Twoją częstotliwość. od osobistych wibracji, w zależności od tego, czy jesteś na etapie szczęścia, hojności czy smutku.
OUT wprowadza do organizmu toksyny detoksykacyjne jako produkty uboczne działania chipsów.
Zauważysz, że na wykresie znajduje się również kontrolka FOOTSWITCH, służąca do ukrywania się w różnych częściach ciała podczas codziennych ruchów, rozpoznająca punkty nacisku na nogę.
Myśleli o wszystkim, ale nie liczyli na dobrych ludzi na świecie
https://1pensierounaparola.blogspot.com/2020/12/i-russi-sono-riusciti-ad-estrarre-il.html?m=1&fbclid=IwAR1VZR-pIgmX_lYWmQ-4JA6icSp5Z24WvniL9XQNJxGezNkEF1-RoJXzP0

Ks. Dominik Chmielewski: Bałwochwalstwo w małżeństwie – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Zp8BCKY9cFw&feature=youtu.be&noapp=1

UDAR MÓZGU I ZABURZENIA RYTMU SERCA 
  po szczepionkach Covid 19

https://www.bibula.com/?p=122338

Największy cud XXI wieku | Tsunami omija bazylikę

https://www.youtube.com/watch?v=QZp_lhrLJLo

 

https://gloria.tv/post/GoC3tu4e2fio1L1KeYHpkZghL

BÓG PŁACI SWOJĄ WALUTĄ

Gdyby nie śmierć ojca Maksymiliana Kolbe, polskiego franciszkanina, w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego Auschwitz, być może wielu ludzi Zachodu – Holendrów, Belgów, Norwegów – nie wiedziałoby, kim jest Bóg.  

Zaczynała się już bowiem epoka neopogaństwa.

 W jaki sposób walczyć, przekonać rodzinę, żyć –  ks. Marek Bąk.

https://www.youtube.com/watch?v=xmhHzbuP1Yg

Biada nam, jeśli tych słów nie rozumiemy – o. A. Pelanowski.

https://gloria.tv/post/k1V2NnFVsw9n6VCxf6gRdg14M

Milczenie Owiec?

https://gloria.tv/post/8w3KShyBPDWv3PCPQa4qNbQea

Zabronili spotkań. Ustalili za nas, że będą wstrzykiwać chemię do naszych organizmów
Wprowadzili bezprawie Pozbawili prawa do bycia PODMIOTEM prawa. Pozbawili człowieczeństwa Pozbawili godności

A MY SIĘ NIE OBUDZILIŚMY

Czy za mało jest Żydów w Polsce katolickiej, że Prezyent A.Duda zaprosił Sorosa, który nienawidzi Pana Boga i Polaków? My katolicy nie interesujemy się żadną religią bezbożną, więc dlaczego przeszkadzają nam inni w naszym Kraju?

 

Tlumaczenie:

Europa:

Wraz z wiadomością, że George Soros publikuje drugą co do wielkości stację radiową w Polsce, wojna propagandowa o serca i umysły ludzi w Polsce zaostrzyła się. Ks. James Martin SJ zajał stanowisko  w tych wydarzeniach w Polsce ze Stanów Zjednoczonych, wspierając lewicowców Sorosa za profanacja wizerunków Matki Bożej. W ciągu ostatnich kilku lat polscy katolicy musieli próbować przekazać swoje przesłanie w kreatywny sposób, który omija  potęgę amerykańskiej aborcji i imperializmu LGBT. Jedną z takich taktyk była niedawna kampania billboardowa mająca na celu ukazanie aspektów wiary katolickiej i katolickiego stylu życia. Niektóre z nich obejmowały aborcję, jak na przykład akcja “Wybierz życie”, która pokazywała abortowane dzieci w miejscach publicznych jako sposób pokazania tego, co dzieje się podczas zabiegu. Inni skupili się na roli Chrystusa w polskim społeczeństwie. Jeden zestaw plakatów zawierał obrazy z frazesami takimi jak: “Trzeba, aby królował ”,„ Króluj nam, Chryste! ”,„ Zbawienie jest tylko w Wszechmogącym Bogu ”,„ Jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam ”,„ Nie pokladajmy nadzieje w ludziach lecz w Bogu ”,„ Beze Mnie nic dobrego nie możesz uczynić ”,„ Jezus Chrystus Król Polski ”.

https://www.catholicarena.com/latest/polandbillboards

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na:

KONGRES
KONSERWATYWNY

Pod tym linkiem czeka na Panią pełna informacja o Kongresie

Szanowna Pani Elżbieto

To już XVII edycja organizowanego przez nasze środowisko, prestiżowego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy Panią na Kongres Konserwatywny!

Nasz Kongres miał się odbyć już w zeszłym roku, ale rządowe obostrzenia uniemożliwiły nam jego organizację. Postanowiliśmy jednak dochować tradycyji i Kongres odbędzie się, choć wyjątkowo w formule online.

W związku z tym, całość podzieliliśmy na dwa dni: sobotę 30 stycznia i niedzielę 31 stycznia 2021 roku.

Jak przystało na najważniejsze intelektualne wydarzenie roku w naszym Stowarzyszeniu, na Kongresie Konserwatywnym nie zabraknie znamienitych gości. W pierwszym panelu, planowanym na sobotę, referaty wygłoszą: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (duchowny obrządku ormiańskiego, Prezes Fundacji im. Brata Alberta), red. Paweł Lisicki (Redaktor Naczelny „Do Rzeczy”), red. Krystian Kratiuk(Redaktor Naczelny PCh24.pl). Panel poprowadzi red. Paweł Chmielewski.

Tytuł pierwszego panelu to Kryzys Kościoła jako owoc rewolucji antychrześcijańskiej.

Z myślą o Pani oraz innych naszych Darczyńcach przygotowaliśmy także ciekawy panel w dniu drugim. Jego tytuł brzmi: Dać świadectwo Prawdzie – Apostolat świeckich jako nadzieja w czasie przełomu.

W niedzielę prelegentami naszego Kongresu będą: Jacek Kotula (działacz pro-life, samorządowiec), Robert Bąkiewicz (Media Narodowe, Marsz Niepodległości) oraz red. Valdis Grinsteins (członek TFP, publicysta, podróżnik). Funkcję prowadzącego ponownie pełnić będzei red. Paweł Chmielewski.

Pełną informację o datach, godzinach i miejscu Kongresu Konserwatywnego zamieściliśmy na stronie PiotrSkarga.pl. Wystarczy kliknąć tutaj, aby przejść do strony.

Już teraz serdecznie zapraszamy Panią do oglądania Kongresu Konserwatywnego, który pokażemy w dniach 30-31 stycznia 2021 r. na kanale PCh24TV – Polonia Christiana (link do kanału). Bezpośredni link do transmisji otrzyma Pani od nas w następnej wiadomości. Zamieścimy go także na portalu PCh24.pl oraz na stronie PiotrSkarga.pl.

Pani Elżbieto, do Kongresu zostało jeszcze trochę czasu, dlatego już teraz zachęcamy Panią do śledzenia naszej aktywności w sieci. Może Pani to bardzo łatwo zrobić dołączając do grona fanów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi na Facebooku:

https://www.facebook.com/SKChPiotraSkargi

Gorąco do tego zachęcamy!

Z pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi

Marsz Żołnierzy Wyklętych – pokażmy, że pamiętamy o Bohaterach
PRZEKAŻ 1%

 

Warszawa, 23 stycznia 2021 roku
Szanowni Państwo,
W ostatnich wiadomościach apelowałem do Państwa o wsparcie zbiórki na operację serca dla ciężko chorego Jerzyka. Dziś pragnę Państwa poinformować, że wspólnymi siłami, przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli wymagana kwota została osiągnięta. Dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu mały wojownik będzie miał szansę na beztroskie dzieciństwo. Serdecznie Państwu za to dziękuję!

Sukces tej zbiórki uświadamia nam jak ważne i bezcenne jest każde życie. Wszyscy zaangażowaliśmy się w pomoc – wspieraliśmy potrzebujące dziecko wpłatami i modlitwą. Tymczasem w polskich szpitalach, każdego dnia mordowane są kolejne dzieci. Zbrodnia na nienarodzonych trwa nadal. Już od trzech miesięcy czekamy na publikację wyroku TK ws. ochrony życia od poczęcia. Pomimo gorących apeli i próśb tysięcy Polaków, nasz rząd zwleka z publikacją tego dokumentu.

Poniżej przedstawiam Państwu kolejne nagranie wzywające polskie władze do natychmiastowego zajęcia się tą sprawą. Jest to kolejne już stanowisko wyrażone w imieniu działaczy i sympatyków Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Dotychczas wszelkie apele pozostawały bez echa. Zapewniam jednak, że dołożymy wszelkich starań, by ten temat nie został zapomniany. Będziemy do skutku przypominać rządzącym o ich obowiązkach wobec najsłabszych. Kwestia opublikowania wyroku ma też wymiar praworządności, władza ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa inaczej stacza państwo w kierunku anarchii gdzie poszczególne organy państwa ignorują przepisy prawa stanowione przez inne organy.

FILM
OBRAZ

 

Szanowni Państwo,
zbliża się kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak co roku Roty Niepodległości zamierzają uczcić bohaterów podziemia niepodległościowego organizując uroczysty przemarsz ulicami Warszawy. Chcemy, by 1 marca, jak co roku spod budynku byłego więzienia, gdzie torturowano patriotów przy ul. Rakowieckiej 37 wyruszył kolejny Marsz Żołnierzy Wyklętych.

OBRAZ
To wydarzenie nie odbędzie się jednak bez Państwa pomocy. Organizacja Marszu pochłonie znaczne środki finansowe. Zrealizowanie tej inicjatywy wymaga ciężkiej pracy wielu ludzi – jednym z naszych głównych zadań, jako organizatora jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Szkolenia, sprzęt, koszty transportu  i zakwaterowanie dla członków Straży Marszu Niepodległości i Straży Narodowej to wydatki, które czekają nas w najbliższym czasie.

Mimo trudnej sytuacji chcemy też zadbać o odpowiednia oprawę i zorganizowac zaplecze techniczne, w tym profesjonalne nagłośnienie, aby umożliwić uczestnikom Marszu godne uczczenie naszych bohaterów.  Do kosztów oprawy Marszu należy doliczyć także materiały graficzne, przygotowanie banerów i flag oraz promocję w mediach społecznościowych. Ponadto uroczysty przemarsz uświetnią przemówienia zaproszonych gości wraz z odpowiednią oprawą muzyczną.

Szacujemy, że koszty organizacji tegorocznego Marszu wyniosą około 15 tysięcy złotych. Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Nie możemy pozwolić, by pamięć o bohaterach podziemia niepodległościowego została zamilczana. Jako Roty Niepodległości stoimy na stanowisku, że obowiązkiem środowisk narodowych  jest pielęgnowanie tej pamięci, która przez ponad pół wieku próbowano wymazać z kart naszej historii.

ROBERT BAKIEWICZ
Serdecznie pozdrawiam w imieniu działaczy Rot Niepodległości.

ROBERT BĄKIEWICZ
Prezes Stowarzyszenia
PODPIS

   
LOGO 
 ROT
NIEPODLEGŁOŚCI
Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości


a:
ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,
e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583
PRZELEW TRADYCYJNY

odbiorca: Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
tytułem: cele statutowe

numery kont:
PLN – 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
USD – 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
EUR – 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

SZYBKIE PRZELEWY

WESPRZYJ

Mądra polityka rodzinna jest pilnie potrzebna w całej Polsce

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

niemal dwa lata temu Instytut Ordo Iuris zaprezentował stworzoną w szerokiej koalicji organizacji prorodzinnych Samorządową Kartę Praw Rodzin (SKPR) – lokalny program polityki rodzinnej dla gmin, powiatów i województw. Do dzisiaj Kartę uchwaliło 39 samorządów, w tym jedno województwo. W wielu miejscach przyjmowano ją ponad wszelkimi politycznymi podziałami.

Zawarty w Karcie program oparliśmy wprost na Konstytucji RP, która jednoznacznie mówi o ochronie małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, ochronie dzieci przed demoralizacją i prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Samorządowa Karta Praw Rodzin dla wielu samorządowców była pozytywną odpowiedzią na ideologiczną i zagrażającą rodzinom Deklarację LGBT+ Rafała Trzaskowskiego, która nawoływała do ograniczania praw rodziców, wdrażała wulgarną edukację seksualną i zapowiadała przywileje w zakresie zatrudnienia czy zamówień publicznych dla aktywistów politycznych LGBT. Nasza karta w ogóle nie zajmuje się ideologią LGBT, proponując w zamian systemowe działania oparte na przepisach polskiej Konstytucji i sprawdzone w wielu miejscach na świecie, których celem jest wzmocnienie małżeństwa i rodziny.

Aby przyjęte zobowiązania przynosiły rzeczywiste efekty, w ścisłej współpracy z samorządami i organizacjami prorodzinnymi przygotowaliśmy specjalny poradnik „Jak realizować Samorządową Kartę Praw Rodzin?”. Tam samorządowcy i środowiska wspierające rodzinę mogą łatwo znaleźć sprawdzone projekty i konkretne pomysły na tworzenie mechanizmów i atmosfery sprzyjającej stabilności rodzin, podejmowaniu decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci oraz wypracowaniu relacji zaufania pomiędzy szkołami a rodzicami.

Dzisiaj stajemy przed szansą, by wymóg prowadzenia polityki rodzinnej według konstytucyjnego wzoru stał się ustawowym obowiązkiem wszystkim samorządów w Polsce!

Posłowie koalicji rządowej złożyli projekt ustawy „Samorząd dla rodziny”, który w znacznej mierze czerpie z dobrych doświadczeń samorządów wdrażających Samorządową Kartę Praw Rodzin. Czeka nas ogrom pracy. To już nie tylko kilkadziesiąt wdrażających SKPR samorządów – będzie musiało powstać blisko trzy tysiące programów – bo tyle jest w Polsce gmin, powiatów i województw. Jesteśmy gotowi każdemu z nich udzielić merytorycznego wsparcia. To wielki krok w budowie systemowej, spójnej polityki rodzinnej całego państwa.

W najbliższym kwartale zorganizujemy konferencję z udziałem przedstawicieli samorządów oraz ekspertów w zakresie polityki rodzinnej i społecznej, wsparcia rodzin i edukacji. Jej cel jest prosty – pokazać dobre rozwiązania polityki rodzinnej i promować je wśród samorządów całej Polski.

Opracowujemy też programy kursów dla urzędników i pracowników socjalnych oraz studiów podyplomowych w zakresie polityki rodzinnej. Musimy doprowadzić do głębokiej zmiany świadomości osób, które odpowiadają za wsparcie rodzin i współpracę z nimi. Czas, żeby polityka społeczna na dobre przestała piętnować rodzinę jako źródło przemocy i nie ograniczała się do radykalnych projektów inżynierii społecznej prowadzonych w duchu ideologii gender.

Co było do przewidzenia, projektem Samorządowej Karty Praw Rodzin zainteresowali się także przeciwnicy wzmocnienia prawnej pozycji rodziny i małżeństwa. Falę oszczerstw rozpoczął tzw. „Atlas nienawiści”, którego autorzy zaliczyli regiony przyjmujące Kartę do wymyślonej przez siebie kategorii „stref wolnych od LGBT” – miejsc, gdzie rzekomo dyskryminuje się mieszkańców o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzonej percepcji własnej płciowości. Do wytworzonej przez nich propagandy przyłączyła się nawet komisarz UE do spraw równości Helena Dalli, publikując na Twitterze informację o rzekomej odmowie przyznania środków europejskich samorządom przyjmującym „karty praw rodzin”. Powielane są również nieprawdziwe groźby utraty środków z „funduszy norweskich” w konsekwencji przyjęcia Karty. W obawie przed pozbawieniem tych środków z wdrażania Karty wycofał się przewagą jednego głosu Tomaszów Mazowiecki.

Zareagowaliśmy natychmiast. Uzyskane przez nas oficjalne stanowisko urzędników Komisji Europejskiej jasno wskazuje, że Helena Dalli w swojej wypowiedzi minęła się z prawdą. Żaden samorząd przyjmujący SKPR nie został pozbawiony unijnego wsparcia. Także z otrzymanej przez Instytut Ordo Iuris kopii oficjalnego pisma przedstawiciela rządu norweskiego z grudnia 2020 r. wynika, że również obawy Norwegów o rzekomą „dyskryminację” w ogóle nie dotyczą samorządów przyjmujących SKPR. Sporządzone na naszą prośbę przez konstytucjonalistów prof. Annę Łabno oraz dra hab. Jacka Zaleśnego opinie prawne wskazują jednoznacznie na zgodność Samorządowej Karty Praw Rodzin z Konstytucją RP.

Wszelkie ataki na SKPR są w istocie atakami na konstytucyjny ład ujmujący już w pierwszym rozdziale ustawy zasadniczej obowiązek ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Widząc, jak szkodliwa jest rola oszczerstw zawartych w „Atlasie nienawiści”, zdecydowałem  o pozwaniu jego twórców w imieniu trzech znieważonych w nim powiatów. Nasi prawnicy pracują już nad kolejnymi trzema pozwami. Jak pisałem, w postępowaniu wszczętym w imieniu powiatu tatrzańskiego już odnieśliśmy pierwszy sukces – sąd uznał roszczenie za uprawdopodobnione i na nasz wniosek nakazał publikację na stronie „Atlasu” ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu.

Nasze działania na rzecz rodziny nie mogą się ograniczać do wymiaru samorządowego. Na trwałą zmianę świadomości społecznej i poprawę sytuacji rodzin mogą wpłynąć rozwiązania ogólnokrajowe. Dlatego chcemy w najbliższych miesiącach zorganizować dużą kampanię społeczną wokół pakietu ustaw prorodzinnych, które opracowaliśmy w zeszłym roku. Wyjdziemy z propozycją wprowadzenia bonu wychowawczo-opiekuńczego dla rodziców małych dzieci, który stworzy alternatywę dla państwowej opieki instytucjonalnej, w tym wielkich żłobków. Zaproponujemy też korzystne dla rodzin zmiany w systemie podatkowym, których w ostatnich latach zabrakło.

Aby podejmować szerokie działania prorodzinne, promować przyjmowanie przez kolejne samorządy Samorządowej Karty Praw Rodzin i skutecznie walczyć z kłamstwami na jej temat, potrzebujemy Pani pomocy. Prowadzenie w całej Polsce wielowymiarowej kampanii na rzecz praw rodzin wiąże się z ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym. Dlatego bardzo proszę o Pani wsparcie. Zadanie umocnienia prorodzinnego prawa powinno łączyć wszystkich rodaków.

Wspieram działania Ordo Iuris

Prawo musi służyć rodzinom

Wyjątkowa szansa na samorząd wspierający rodzinę

Poselski projekt ustawy „Samorząd dla rodziny” został zaprezentowany na początku stycznia przez grupę posłów partii rządzącej, wśród których znaleźli się się Anna Maria Siarkowska, Piotr Uściński, Teresa Glenc, Paweł Lisiecki i Bartłomiej Wróblewski.

Projekt zobowiązuje samorządy do opracowania i realizacji „samorządowego programu polityki prorodzinnej” określającego „średnio i długookresową strategię polityki prorodzinnej”. Dodatkowo, wszystkie uchwały samorządowe będą miały być opiniowane przez specjalną, powołaną przez samorząd komisję pod kątem zgodności z założeniami polityki prorodzinnej oraz pod kątem skutków regulacji dla rodzin. To dokładna realizacja zasady „family mainstreaming” zawartej w Samorządowej Karcie Praw Rodziny. Zaletą projektu, zgodnie z zapowiedzią posłów, jest także swoboda doboru metod prowadzenia polityki prorodzinnej, pozwalająca uwzględnić lokalną specyfikę każdego samorządu.

Wejście w życie ustawy w jednych samorządach wzmocni wdrażane instrumenty polityki rodzinnej, a inne zachęci do zainteresowania dobrymi praktykami i poszukiwania możliwych do wdrożenia rozwiązań.

Naprzeciw jednym i drugim wychodzi z gotowym programem i sprawdzonymi rozwiązaniami szeroka koalicja samorządów oraz organizacji wspierających Samorządową Kartę Praw Rodzin, w której składzie towarzyszą nam Związek Podhalan, Konfederacja Kobiet, Stowarzyszenie Pedagogów Natan, Fundacja Mama i Tata, CitizenGo, stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci czy Centrum Życia i Rodziny – organizator Marszów dla Życia i Rodziny. Ich rola może po przyjęciu ustawy ulec wzmocnieniu – projekt wprost bowiem zobowiązuje samorząd do współpracy z organizacjami prorodzinnymi.

Przed nami wiele pracy. Aby móc odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie samorządów na skuteczne instrumenty polityki rodzinnej musimy rozwinąć Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej Ordo Iuris kierowane przez mec. Rafała Dorosińskiego, wspierające doświadczeniem i wiedzą naszych ekspertów inne organizacje prorodzinne. Wierzę, że dzięki Pani wsparciu prorodzinny przewrót w polskich samorządach stanie się faktem.

Wspieram działania Ordo Iuris

Tworzymy podstawy prorodzinnych rozwiązań

Rozwiązania sprawdzone w samorządach często bywają potem przyjmowane na szczeblu ogólnopolskim. Modelowym przykładem jest Karta Dużej Rodziny. Najpierw w 2005 roku wdrożono we Wrocławiu program „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”, trzy lata później podobne rozwiązania weszły w życie w Grodzisku Mazowieckim, a do 2014 roku, kiedy została przyjęta ustawa o Karcie Dużej Rodziny, przyjęło go oddolnie już kilkadziesiąt gmin.

Inspiracją dla rządowego programu „Rodzina 500+” były rozwiązania wzmacniające małżeństwo i rodzicielstwo przyjęte w gminie Nysa, która wspiera rodziców w wychowywaniu małych dzieci. Nasi eksperci nie tylko pomagali w ich wprowadzeniu, ale bronili ich potem w sądach administracyjnych przed atakami ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Podobnie, nie byłoby poselskiego projektu ustawy „Samorząd dla Rodziny”, gdyby nie sukces Samorządowej Karty Praw Rodzin. Karta została przyjęta w 39 gminach, powiatach i województwach dzięki zaangażowaniu organizacji prorodzinnych, entuzjazmowi samorządowców oraz zapałowi mieszkańców, którzy doprowadzali do przyjęcia Karty w drodze społecznych inicjatyw lub obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Przygotowując Kartę zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, w których przepisy konstytucyjne powinny być realizowane zdecydowanie lepiej i stworzyliśmy pozytywny program polityki prorodzinnej dla samorządów.

Karta stanowi zobowiązanie do przyjęcia dobrych praktyk potrzebnych do harmonijnej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, nauczycielami a rodzicami. Tylko taka koalicja może zatrzymać wulgarną edukację seksualną oraz zapewnić prawidłowy rozwój dzieci zgodny z przekonaniami ich rodziców. Karta to także zapowiedź przystosowywania infrastruktury podległej samorządowi do potrzeb rodzin czy uwzględnienie w konkursach dla organizacji społecznych także działań na rzecz wzmocnienia rodziny.

SKPR postuluje też aktywne wspieranie przez władze lokalne polskich przedsiębiorców prorodzinnych. Prawo lokalne powinno być tworzone w duchu family mainstreaming, czyli z priorytetowym naciskiem na ocenę skutków nowych regulacji dla rodzin.

Aby wesprzeć samorządy we wdrażaniu tego programu, stworzyliśmy program szkoleń dla władz samorządowych, a także Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach szkół z rodzicami. Wraz z samorządowcami i organizacji prorodzinnymi przygotowaliśmy publikację pt. „Jak realizować Samorządową Kartę Praw Rodzin?”, którą niebawem doręczymy wszystkim samorządom zainteresowanym polityką rodzinną.

Wszystkie te działania były możliwe jedynie dzięki połączeniu wysiłku naszych Darczyńców i ekspertów. Co znamienne, tak rozbudowany program polityki rodzinnej nie powstał w zaciszu rządowych gabinetów ani za rządowe granty. Wykuwaliśmy go w bezpośrednich spotkaniach z samorządowcami i organizacjami prorodzinnymi rozliczając się zawsze ze skuteczności naszych osiągnięć przed naszymi Darczyńcami. Ten model działania ponownie dowiódł swej skuteczności.

Wspieram działania Ordo Iuris

Odpowiadamy na każdy atak i każde kłamstwo na temat Samorządowej Karty

Sukces wprowadzanej w całej Polsce Samorządowej Karty Praw Rodzin irytuje ideologów gender, którzy wbrew badaniom socjologicznym w rodzinie upatrują źródła wszelkich patologii społecznych.

Autorzy „Atlasu nienawiści” samorządy, których włodarze przyjęli Samorządową Kartę Praw Rodzin, oznaczyli na swej interaktywnej mapie jako „obszary nienawiści”. Instytut Ordo Iuris przeciwko pomawiającym działania prawne. Skierowaliśmy do sądów już 3 pozwy, a Sąd Okręgowy w Nowym Sączu już stwierdził, że roszczenie powiatu tatrzańskiego jest uprawdopodobnione i udzielił zabezpieczenia poprzez nakaz umieszczenia na głównej stronie „Atlasu nienawiści” oświadczenia informującego o trwającym procesie.

Niepokojącym atakiem na politykę rodzinną było nieprecyzyjne oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii sugerujące pozbawianie grantów z „funduszy norweskich” za przejawy „dyskryminacji”. W obawie przed utratą tych środków, zamiast podjąć próbę wyjaśnienia bezpodstawnych z perspektywy prawnej obaw, rada Tomaszowa Mazowieckiego przewagą jednego głosu odstąpiła na wniosek prezydenta miasta od przyjętej wcześniej Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Gdyby Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego poczekał ze swą reakcją, dowiedziałby się, że obawy były bezpodstawne. Z prośbą o wyjaśnienia dotyczące kontrowersyjnej wypowiedzi szefa norweskiego MSZ zwróciliśmy się do rządu Norwegii. Uzyskana odpowiedź wyraźnie wskazuje, że jeżeli dany dokument nie odnosi się w ogóle do kwestii „LGBT” – a  SKPR w żadnym miejscu tego nie czyni – to nie ma podstaw do cofnięcia grantów z Funduszy norweskich.

Do próby uchylenia SKPR doszło także w Białej Podlaskiej, gdzie ugrupowanie Barbary Nowackiej usiłowało skłonić radnych do wypowiedzenia przyjętego już dokumentu. Firmowana przez nas petycja, a także konferencja prasowa naszych ekspertów z radnymi Białej Podlaskiej, pozwoliły jednak na odrzucenie lewicowej uchwały i pozostanie miasta wśród sygnatariuszy Karty.

Wśród osób rozpowszechniających nieprawdziwe informacje na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin znalazła się Europejska Komisarz do spraw Równości Helena Dalli, która napisała na Twitterze o rzekomym odrzuceniu wniosków sześciu polskich samorządów ubiegających się o dofinansowanie w ramach jednego z unijnych programów. Nasza reakcja musiała być błyskawiczna. Na nasze żądanie urzędnicy Komisji Europejskiej wyjaśnili, że Helena Dalli podała nieprawdziwe informacje. Zgodnie z odpowiedzią KE żaden z odrzuconych wniosków nie dotyczył samorządu, który przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin.

By w pełni chronić samorządy, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin, poprosiliśmy o przygotowanie formalnych opinii konstytucjonalistów prof. Annę Łabno oraz dra hab. Jacka Zaleśnego – oboje nie tylko potwierdzili pełną zgodność dokumentu z Konstytucją RP, ale przypomnieli, że wdrażanie rozwiązań prorodzinnych jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego samorządu.

Pełną zgodność Karty z innymi normami prawnymi potwierdził ostatecznie nawet aktywista LGBT Bartosz Staszewski znany z działalności polegającej na wieszaniu fałszywych znaków drogowych „Strefa wolna od LGBT” na granicach niektórych polskich gmin. Staszewski wprost ogłosił, że nie kierował swej krytyki wobec Samorządowej Karty Praw Rodzin. Również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, którego wsparcie dla radykalnych postulatów ideologii gender nie budzi wątpliwości, pomimo niejasnych wypowiedzi ostatecznie nie zaskarżył do sądu administracyjnego żadnej z uchwał przyjmujących SKPR.

Jedno jest pewne – dokonanie prorodzinnego przełomu w polityce samorządu i państwa jest nie na rękę wielu środowiskom. Jednak stanowcza i skuteczna reakcja pozwala nam powoli zmierzać w tym kierunku.

Wspieram działania Ordo Iuris

Potrzeba szerszych działań na rzecz rodziny na poziomie ogólnokrajowym

Skuteczne działania na rzecz rodziny wymagają także zmian systemowych na poziomie ogólnokrajowym. Niestety, od czasu przyjęcia programu „Rodzina 500+” debata na ten temat właściwie zamarła – a rozwiązania przyjęte w naszym kraju nadal dalece odbiegają od tych, które obowiązują w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech czy w państwach bałtyckich.

Z tego powodu już w zeszłym roku przygotowaliśmy pakiet ustaw prorodzinnych opartych o najlepsze rozwiązania z innych krajów. Ich główne założenia zebraliśmy w broszurze „W kierunku prawa przyjaznego rodzinie”, którą wraz z konkretnymi projektami przekazaliśmy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proponowaliśmy gruntowne zmiany w systemie opieki nad małymi dziećmi, systemie podatkowym i sposobie obliczania stażu emerytalnego. Zaproponowaliśmy wzmocnienie formalnych gwarancji praw rodziców w szkołach i prawa do prowadzenia edukacji domowej. Przedstawiliśmy też konkretne propozycje zmierzające do zakończenia ekonomicznej dyskryminacji małżeństw względem konkubinatów.

Nasza propozycja dotycząca wzmocnienia praw rodziców została częściowo podjęta przez Prezydenta w czasie ostatniej kampanii wyborczej, ale Sejm do dzisiaj nie rozpoczął nad nią prac. Pozostałe projekty spotkały się z pozytywnym przyjęciem, ale nie weszły dotychczas nawet na pierwszy etap procesu legislacyjnego. Tymczasem problemy rodziny i problemy demograficzne pogłębiają się z każdym miesiącem. Z perspektywy czasu widzimy, że do przyjęcia zmian potrzebne będzie przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej połączonej ze zbiórką podpisów. Wkrótce będę informował o jej szczegółach.

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspólnie dopilnujemy praw rodziny w samorządach

Jeżeli zapowiadany projekt ustawy „Samorząd dla Rodziny” wejdzie w życie, jego skuteczne wdrożenie poprzez wydanie aktów prawa miejscowego w 2477 gminach, 314 powiatach i 16 województwach nie odbędzie się w sposób automatyczny. Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris będą przygotowywać organizacje prorodzinne oraz tworzyć dedykowany zespół prawników gotowych do świadczenia profesjonalnego wsparcia w tworzeniu skutecznych i opartych na lokalnej specyfice programów polityki prorodzinnej. W zależności od skali tej działalności to koszty sięgające od 30 000 zł do 90 000 zł. Efektem przyjętych programów będzie jednak bezpieczeństwo rodzin i właściwe warunki edukacji całego pokolenia.

Konkretne środki będziemy musieli także przeznaczyć na dalszą promocję Samorządowej Karty Praw Rodzin, szkolenia w terenie i dotarcie do wszystkich zainteresowanych z poradnikiem „Jak wdrażać Samorządową Kartę Praw Rodzin?”. Koszt produkcji materiałów promocyjnych, wydruki dokumentów i promocja naszej inicjatywy w mediach powinny zamknąć się w kwocie 25 000 zł.

Poważnym wysiłkiem finansowym będzie też organizacja konferencji, na której w sposób kompleksowy i w obecności wielu przedstawicieli władz samorządowych, poruszone zostaną zagadnienia związane z przyjęciem Karty przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Planowany koszt organizacji konferencji w Warszawie to około 30 000 zł. Koszt stworzenia programów kursów na temat polityki rodzinnej oraz programów studiów podyplomowych w zakresie polityki rodzinnej to minimum 8 000 zł. Trwające postępowania sądowe w obronie praw do prowadzenia polityki rodzinnej, podobnie jak bieżące interwencje demaskujące kłamstwa zagranicznych polityków, to bieżący koszt nie niższy niż 15 000 zł.

Dodatkowe wydatki będą się wiązały z planowaną przez nas kampanią społeczną na rzecz przyjęcia szerszego pakietu rozwiązań prorodzinnych, których punktem wyjścia będą opracowane przez nas w zeszłym roku propozycje rozwiązań ustawowych. Koszty zbiórki podpisów oraz działań promocyjnych będą wynosić nie mniej niż 40 000 zł.

Łączne wydatki związane z wszystkimi tymi inicjatywami są ogromne. Musimy jednak je ponieść, by trwale zmienić oblicze polskiej polityki rodzinnej. Powodzenie tych działań jest ściśle uzależnione od wsparcia naszych Przyjaciół i Darczyńców, którym także zależy na prorodzinnych samorządach, odpornych na ideologiczną indoktrynację.

Dlatego bardzo Panią proszę o o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na poniesienie kosztów związanych z pomocą samorządom wdrażającym wyższe standardy ochrony praw rodziny. Nasz udział w pracach na szczeblu lokalnym będzie gwarancją najlepszej jakości projektowanych rozwiązań legislacyjnych.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Przyjęcie poselskiego projektu ustawy „Samorząd dla rodziny” nie jest jeszcze przesądzone. Nie wiadomo też, czy nie zostaną podjęte próby wprowadzenia do niej zmian stojących w sprzeczności z pierwotnym celem. Dlatego będziemy aktywnie uczestniczyć w całym procesie prac legislacyjnych. Zmobilizujemy też organizacje prorodzinne i inne środowiska społeczne, by przypominały o potrzebie rozpoczęcia prac nad tym projektem.

P.P.S. Nadal zachęcamy Panią do promowania idei Samorządowej Karty Praw Rodzin w swoich miejscowościach. W każdej takiej sytuacji prosimy o kontakt – chętnie udzielimy bezpośredniego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Nie rezygnujemy też z prac nad skutecznym wdrożeniem Samorządowej Karty Praw Rodzin wszędzie tam, gdzie została przyjęta. Z dala od wielkiej polityki przedstawiamy konkretne rozwiązania, które służą tworzeniu warunków dla dobrego funkcjonowania rodzin w ich najbliższym środowisku. Wszystkie nasze działania zmierzające do zagwarantowania polskim rodzinom realizacji ich praw możemy prowadzić jedynie dzięki życzliwości naszych Przyjaciół i Darczyńców.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Globalne Szczepienia 2 – („Księga Prawdy”)
https://www.gloria.tv/post/vgXiGnDbzZU23V6dzfjaB4Wo4

Piątek, 09.11.2012, 21:00
„Szczepionka ta będzie trucizną i zostanie przedstawiona w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej.”
Sobota, 13.10.2012, 16.10
„Potem będzie miało miejsce wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie.”
Niedziela, 17.06.2012, godz.20.15
„Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę niewidzianą nigdy wcześniej.”
piątek, 26 listopada 2010, godz. 3.00
„Nie ufajcie żadnym nagłym inicjatywom powszechnego szczepienia; będzie się wydawać, że intencja ich wprowadzenia to współczucie i litość. Miejcie się na baczności. Państwa będą ze sobą w zmowie, aby kontrolować jak największą liczbę ludzi. „

http://ostrzezenie.net/

Pozwólcie ukochać się Bogu – Ku Bogu

https://www.youtube.com/watch?v=i1DXIOSSBR4&feature=emb_logo

Abp Skworc: szczepionkom mówimy “tak” 
Czy są jeszcze Bogu oddani biskupi Apostołowie Pana Jezusa ich Przełożonego, bo coraz więcej jest masonów – pachołków lucyfera, a przecież oni najlepiej znają zasady przebywania wiecznego w Niebie. Czy pytałeś biskupie Skworc swego Przełożonego i Zbawiciela kiedykolwiek? Powinieneś, bo Bóg jest Twoim Zbawicielem a będziesz osądzony za grzechy ludzi słuchających Ciebie – masona.
Boży biskup by nie posyłał do zaszczepiania morderczymi szczepionkami. Gdyby szczepionki były dobre, to nikt by nie namawiał – wolny wybór.

Masoneria kościelna ruszyła do ataku…

Abp Skworc: szczepionkom mówimy “tak”

Sample

Wszyscy tęsknimy za normalnością, dlatego szczepieniom mówimy: tak – podkreślał abp Wiktor Skworc w diecezjalnym Radiu eM. Metropolita katowicki mówił o przezwyciężaniu pandemii i oczekiwaniu na odmrożenie kolejnych dziedzin życia społecznego.

Abp Skworc wskazywał, że wyrażenie chęci zaszczepienia się jest związane z poczuciem odpowiedzialności za siebie i bliźnich. Według hierarchy, z tego wynika powinność skorzystania z tej metody walki z pandemią. – Etyczne wątpliwości co do szczepionki rozwiązują dokumenty Stolicy Apostolskiej – Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, a także Zespołu ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski – wyjaśnia abp Skworc.

– Jako Kościół kierujemy się zarządzeniami sanitarnymi władzy państwowej – tak metropolita katowicki odpowiadał na pytanie, czy powrót do szkół klas 1-3 to znak, że również duszpasterstwo parafialne dzieci i młodzieży zacznie działać jak dawniej. Dodał, że wszyscy tęsknimy za normalnością, ale ciągle wsłuchujemy się w nowe niepokojące informacje dotyczące mutacji wirusa. Stąd zachęta wykorzystywania możliwości informatycznych. – Nie sądźmy, że w sieci jesteśmy anonimowi. Bądźmy tam jako chrześcijanie! – apelował hierarcha. Na antenie Radia eM metropolita katowicki przypominał też o Dniu Solidarności z Chorwacją, który będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę. – Jako Kościół katowicki chcemy reagować na nieszczęścia, jakie spotykają różne kraje, mieszkańców różnych kontynentów – podkreślał abp Wiktor Skworc. Wspominał też o trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a także obchodzonej niedawno 107. rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Jana Machy.

https://ekai.pl/abp-skworc-szczepionkom-mowimy-tak/

Jaka szkoda, że w Polsce katolickiej rządzą bezbożni biskupi i kardynałwie, którzy przyczyniają się swoimi decyzjami do mordowania ludzi a wkrótce do zagłady Narodu polskiego. Plany Boże są Pokojowe, bo Bóg Wszechmogący stworzył Planetę Ziemię i ludzi na niej, aby mogli normalnie żyć i rozwijać się. Dał za darmo mnóstwo bogactw i leków w roślinach – potrzeba tylko dobrej woli. Bóg oczekuje tylko wdzięczności poprzez Modlitwę i zauważenia Go.

POLSKA: DWIE OSOBY ZMARŁY TUŻ PO SZCZEPIENIU NA COVID-19

Admin

Zostaliśmy poinformowani przez rodzinę, że 20 stycznia 2021 r. dobę po szczepieniu na COVID-19 zmarł podopieczny domu pomocy społecznej na zachodzie Polski. Była to osoba starsza z historią powikłań poszczepiennych w dzieciństwie, z chorobami współistniejącymi, na które chorowała od lat, a których rodzina nie wiąże ze śmiercią. Lekarz stwierdził nagły zgon o przyczynie nieustalonej, co bardzo poruszyło bliskich, którzy chcą poznać prawdę. Ponadto opiekun prawny nie wyraził świadomej zgody na szczepienie.

Wyjaśnienie tej sprawy jest szczególnie ważne w przypadku szczepionki dopuszczonej warunkowo, gdy producent sam zastrzega że nie są znane wszystkie działania niepożądane.

Oświadczenie pełnomocnika rodziny

„Jako pełnomocnik przedstawiciela ustawowego zmarłej osoby, zostałem upoważniony do złożenia oświadczenia dotyczącego zawiadomień do prokuratury. Złożone zostały trzy odrębne zawiadomienia do różnych prokuratur w związku ze śmiercią bliskiej osoby po podaniu szczepionki. Zawiadomienia te dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa i śmierci w związku z zaszczepieniem bez właściwej kwalifikacji oraz w związku z brakiem świadomej zgody. Zostało również złożone odrębne zawiadomienie dotyczące nie zgłoszenia przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Rodzina chce aby sprawa została wyjaśniona. Trwają czynności wyjaśniające, trwają przesłuchania, są składane liczne wnioski dowodowe, ma zostać przeprowadzona sekcja w zakładzie medycyny sądowej. Został również złożony wniosek o zabezpieczenie tej serii szczepionki, która została podana w celu zbadania i sprawdzenie czy przyczyną zgonu nie była na przykład wadliwa szczepionka.

Badania kliniczne szczepionki na COVID-19 nie zostały zakończone. Zgon to ciężki niepożądany odczyn poszczepienny. Jeśli nie ma zgłoszenia to główna inspekcja farmaceutyczna nie ma podstaw do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.” 

Adwokat Arkadiusz Tetela 

Oświadczenie wygłoszone dla mediów podczas konferencji prasowej 22 stycznia 2021

Źródło https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225185271279190&id=1242675312

W piątek 22 stycznia 2021 kolejna rodzina poinformowała nas o śmierci seniora w innym domu opieki społecznej. Wkrótce podamy więcej informacji.

Justyna Socha

https://stopnop.com.pl/smierc-covi

Orędzie s. Łucji o początku III wojny światowej. Polska jako jedyna ocaleje! – kliknij

Siostra Łucja, właśc. LĂşcia Santos, znana również jako LĂşcia de Jesus dos Santos OCD (ur. 22 marca 1907 w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) â portugalska zakonnica, która była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie w 1917, apostołka pierwszych sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy przebywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośrednictwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i… przyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare’a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.
Czytaj dalej

https://stacja7.pl/swieci/papiez-zatwierdzil-heroicznosc-cnot-wspolczesnego-19-latka-z-wloch/

Modlitwa o łaski

za wstawiennictwem

Sługi Bożego Matteo Fariny

 

O Przenajświętsza Trójco,

Źródło wszelkiego światła

i dobra, która również w naszych

czasach wzbudzasz wciąż nowe

przykłady życia chrześcijańskiego,

bądź pochwalona za tak jasne

świadectwo młodego

Matteo Fariny.

Jego życie w pełni oddane Tobie

zdumiewa nas i porusza. Za jego

wstawiennictwem prosimy Cię za

Kościół święty, za rodziny, za ludzi

młodych. Pomóż nam kroczyć

w wierze, nadziei i miłości.

 

Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą,

udziel nam łaski, o którą Cię

prosimy za jego wstawiennictwem

(podać osobistą prośbę), tak aby po

raz kolejny Twoja chwała objawiła

się poprzez Twoich świętych i aby

Twoje imię było uwielbione na

wieki. Amen. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!

Największy cud XXI wieku | Tsunami omija bazylikę

https://www.youtube.com/watch?v=QZp_lhrLJLo

https://gloria.tv/post/GoC3tu4e2fio1L1KeYHpkZghL

BÓG PŁACI SWOJĄ WALUTĄ

Gdyby nie śmierć ojca Maksymiliana Kolbe, polskiego franciszkanina, w bunkrze głodowym obozu koncentracyjnego Auschwitz, być może wielu ludzi Zachodu – Holendrów, Belgów, Norwegów – nie wiedziałoby, kim jest Bóg.  

Zaczynała się już bowiem epoka neopogaństwa.

 W jaki sposób walczyć, przekonać rodzinę, żyć –  ks. Marek Bąk.

https://www.youtube.com/watch?v=xmhHzbuP1Yg

Biada nam, jeśli tych słów nie rozumiemy – o. A. Pelanowski.

https://gloria.tv/post/k1V2NnFVsw9n6VCxf6gRdg14M

Milczenie Owiec?

https://gloria.tv/post/8w3KShyBPDWv3PCPQa4qNbQea

Zabronili spotkań. Ustalili za nas, że będą wstrzykiwać chemię do naszych organizmów
Wprowadzili bezprawie Pozbawili prawa do bycia PODMIOTEM prawaPozbawili człowieczeństwa Pozbawili godności
A MY SIĘ NIE OBUDZILIŚMY

 

realizacja NWO na nas
 
Kościół w Kanadzie i Irlandii – przerażające
 
co w Polsce należy do Izraela ? 
 
ks Paweł – czy interwencja Pana Boga jest blisko ?
 
warto wiedzieć dla ………właaaaasnego dobra 
 
UWAGA !!!! czy to eksperyment szczepionkowy, czy ratunek ?- Gadowski – – https://www.youtube.com/watch?v=XTfe3RB9-SQ
 

BARDZO WAŻNE !!!! – eksperyment medyczny na ludziach ? https://www.bitchute.com/video/Iqlz7BVAPh43/

 

czy ukradziono nam …czas ?

 – https://globalna.info/2020/06/16/jeff-bezos-najbogatszy-czlowiek-swiata-i-jego-zegar-zaglady/

Michalkiewicz wR24! Zamordyzm zaplanowany! Bolszewia

w USA! Bunt Polaków wobec rządu?

https://www.youtube.com/watch?v=l4hAW0NHEaA

Biden ZNISZCZY USA i Polskę? „Covidianie” atakują! Telefony NA ŻYWO

https://www.youtube.com/watch?v=MDOSMTM_74s&feature=emb_logo

Morawiecki wywoła TOTALNY KRYZYS? Gigantyczne długi!

https://www.youtube.com/watch?v=nFi9Vj3u6f0&feature=emb_logo

Zbliża się kolejna szczepionka! Ulotka szokuje?

Czego nam nie mówią? P. Skutecki w MN!

https://www.youtube.com/watch?v=1JSx65nOmN0&feature=emb_logo

PILNE! 7 zakażeń COVID19 w tarnowskim szpitalu po szczepieniu?

https://www.youtube.com/watch?v=JQ5UlpzAiG4&feature=emb_logo

24 stycznia 2021. Cyber żołnierze gotowi do akcji.

Ewelina Frihauf

https://www.youtube.com/watch?v=-E9r5NwV1wM&feature=emb_logo

Niedziela, 24 stycznia 2021

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

ABYÅšMY BYLI JEDNO. - ppt pobierz

Dziś po raz drugi obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka we wrześniu 2019 r. listem apostolskim Aperuit illis. Papież napisał w nim m.in.: „Ustanawiam III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Staje się ona odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie tej Niedzieli wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności”.

Katolik.pl -

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól,

abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają

nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie

przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia

i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja,

którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg

i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi

węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym

głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY ŚW.JANA PAWŁA II O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Zanośmy nasze modlitwy i módlmy się razem: Niech wszyscy stanowią jedno.

o Aby od tej chwili chrześcijanie dawali wspólne świadectwo służby Twojemu Królestwu ;

o Aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie połączyły się w szukaniu pełnej jedności;

o Aby urzeczywistniła się doskonała jedność wszystkich chrześcijan, tak, by Bóg był wielbiony przez wszystkich ludzi w Chrystusie Panu;

o Aby wszystkie narody ziemi przezwyciężyły konflikty i egoizmy oraz osiągnęły pełne pojednanie i pokój w Królestwie Bożym.

Wspomnij o Panie, o Twoim Kościele; zachowaj go od wszelkiego zła; uczyń go doskonałym w Twojej miłości; uświęć go i zgromadź z czterech stron świata w Królestwie Twoim, które dla niego przygotowałeś. Bo Twoja jest potęga i chwała na wieki. Amen.

Niedziela Słowa Bożego 2021 | Archidiecezja Przemyska

List Apostolski w formie motu proprio ojca świętego Franciszka Aperuit Illis w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego

https://ekai.pl/dokumenty/list-apostolski-papieza-franciszka-aperuit-illis-ustanwijacy-niedziele-slowa-bozego/

(Mk 1,14-20) 

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

SPRAGNIENI BOGA, ALE BEZ MIÅ OÅšCI

Z konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II

Chrystus obecny w swoim Kościele

Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i Ja jestem pośród nich”. 

Rzeczywiście, w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu Przedwiecznemu. 

Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie człowieka; a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa i jego członki, wykonują całkowity kult publiczny. 

Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, którym jest Kościół, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu. 

Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami duchów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały. W niej wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się otrzymać jakąś cząstkę i wspólnotę z nimi. W niej oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż się ukaże On, który jest życiem naszym, a my z Nim razem pojawimy się w chwale. 

Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa, Kościół obchodzi misterium paschalne w każdy ósmy dzień, który słusznie nazwany jest dniem Pańskim albo niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni schodzić się razem dla słuchania słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby tak wspominać Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu, który ich „odrodził przez Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla nadziei żywej”. Niedziela zatem jest wśród świąt najstarszym i pierwszym dniem świątecznym, który należy tak przedstawić i wpoić w pobożnych wiernych, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy. Ponieważ niedziela jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, nie należy jej przesłaniać innymi obchodami, jeżeli nie są rzeczywiście bardzo ważne.

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Krnąbrny prorok Jonasz nie wydaje się idealnym kandydatem na patrona Niedzieli Słowa Bożego, ale już mieszkańcy Niniwy to zupełnie inny przypadek. Słowo Boże skierowane do proroka spowodowało, że zaczął on przed Bogiem uciekać. Tymczasem mieszkańcy Niniwy zarówno zmienili swe postępowanie, jak też (przede wszystkim) zwrócili się do prawdziwego Boga, którego wcześniej nie znali, a którego przybliżył im nie kto inny, jak buntownik Jonasz. Spotkanie Słowa Bożego z człowiekiem jest zawsze złożone, ponieważ człowiek jest bytem złożonym, a jego nawrócenie nie jest procesem, który przebiega na jednym tylko poziomie. Nieposłuszny Bogu prorok nawracający i prowadzący do posłuszeństwa Bogu pogańską społeczność stolicy Asyrii to obraz oparty na paradoksie.

Początek Księgi Jonasza, choć dość sprytnie upodabnia się do innych ksiąg prorockich, nie zawiera informacji, w jakich czasach działał Jonasz, syn Amittaja (Jon 1,1). W 2 Krl 14,25 znajdujemy informację, że prorok Jonasz, syn Amittaja z Gat-ha-Chefer, działał za panowania Jeroboama II (786-746) w Izraelu (Państwo Północne ze Stolicą w Samarii). Ten król, choć oceniony bardzo negatywnie („czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich”, 2 Krl 14,24), to jednak zachęcony przez tego proroka do działań zbrojnych, umocnił słabnące państwo: „Pan nie wydał wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocalił go ręką Jeroboama, syna Joasza” (2 Krl 14,27). Okazało się to tylko odwleczeniem klęski Izraela, która przyszła w 722 r. przed Chr. i została zadana przez Asyryjczyków. W Księdze Jonasza prorok o tym imieniu nawołuje do nawrócenia mieszkańców stolicy tego państwa. Historia poucza nas, że Niniwa w 612 r. przed Chr. została zburzona i już nigdy później nie była „wielkim miastem”. Nawrócenia, zarówno Izraela, jak i Niniwy, nie były odwróceniem nieszczęścia „raz na zawsze”. Słowo Boże daje więc człowiekowi szansę, by zmienił się, przyjmując je. Nie jest to jednak jednorazowy gest, ale proces, który musi trwać, aby trwał jego skutek.

Komentarz do psalmu

Nie wystarczy znać prawdziwą drogę, by dojść do celu. Trzeba jeszcze nią iść. Bóg daje nam łaskę poznania swych dróg, za co winniśmy Mu wdzięczność wyrażającą się w modlitwie uwielbienia, której przykładem jest Psalm 25. Od nas zależy natomiast, jaki użytek zrobimy z tego Bożego daru oraz innych, wpisanych w naszą ludzką kondycję: rozumność, by rozeznać dobro oraz wolność, by wybrać.

Komentarz do drugiego czytania

Otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo ciekawa, nieraz zaskakuje nas pięknem czy genialnością rozwiązań wpisanych w naturę, czy też będących produktem ludzkiej wiedzy i pomysłowości. Doczesne sprawy absorbują nas w ogromnym stopniu, szczególnie, gdy dotyczą nas samych lub naszych bliskich bezpośrednio czy pośrednio. Św. Paweł Apostoł zachęca chrześcijan z Koryntu, by ćwiczyli się w dystansowaniu się od tego wszystkiego, co zalewa nas na co dzień masą bodźców. Jest to trudne i wymaga ciągłego wysiłku, a staje się możliwe, ponieważ oprócz wysyłanych przez świat doczesny sygnałów, dociera do nas delikatny głos Słowa Bożego. Gdy się w ten głos wsłuchujemy, łatwiej nam przychodzi uświadomienie sobie, że nasze radości, troski, fascynacje i znużenie to przejściowe stany, a nasza wieczność zależy od tego, czy słuchamy Słowa Bożego i wypełniamy je.

Komentarz do Ewangelii

Słowo Boże to nie przekaz werbalny, ale Osoba, która przychodzi do każdego z nas z wezwaniem „pójdź po moich śladach”, „pójdź za mną”. To bardzo osobiste doświadczenie wezwania, powołania przez Jezusa Chrystusa do bycia Jego uczniem jest istotą chrześcijańskiego życia. Z tego spotkania wyrasta nasze przylgnięcie do Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego panowania i królestwa. Ufność rodzi się tylko z miłości. Słowo Boże prowadzi nas i podążamy za Nim, ponieważ pokochaliśmy Tego, który nas wezwał do pójścia za Nim.

Jeśli zredukujemy bycie chrześcijaninem do przyjęcia zespołu przekonań czy poglądów, to prędzej czy później skurczy się ono w nas do ideologii, z którą pójdziemy na jakąś wojnę. O wiele ważniejsze będzie wtedy przeciw komu idziemy, niż za kim. Wśród słów zgubimy Słowo.

Komentarze zostały przygotowane przez o. dr. hab. Waldemara Linke CP

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO... - Modlitwa na każdy dzień Modlitwy katolickie | Facebook

24 stycznia

Święty Franciszek Salezy,

biskup i doktor Kościoła

Franciszek urodził się pod Thorens (w Alpach Wysokich) 21 sierpnia 1567 r. Jego ojciec, także Franciszek, był kasztelanem w Nouvelles i miał tytuł pana di Boisy. Matka, Franciszka, pochodziła również ze znakomitego rodu Sionnaz. Spośród licznego rodzeństwa Franciszek był najstarszy.

W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. Duży wpływ na jego późniejsze życie wywarła mamka Puthod i kapelan Deage. Jednak wpływ decydujący na wychowanie syna miała matka. Wyszła za pana di Boisy, gdy miała zaledwie 15 lat. On miał wówczas 45 lat, mógł być zatem dla niej raczej ojcem niż mężem. Wychowała 13 dzieci. Jej opiece było zlecone ponadto całe gospodarstwo i służba. Franciszka umiała znaleźć czas na wszystko, była bardzo pracowita, systematyczna, spokojna i zapobiegliwa. Właśnie przykład matki będzie dla Franciszka wzorem, jaki poleci osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród najliczniejszych zajęć umiały jednoczyć się z Panem Bogiem.

W roku 1573 jako sześcioletni chłopiec Franciszek rozpoczął regularną naukę w kolegium w La Roche-sur-Foron. W dwa lata później został przeniesiony do kolegium w Annecy, gdzie przebywał trzy lata. W tym też czasie przyjął pierwszą Komunię świętą i sakrament bierzmowania (1577). Kiedy miał 11 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem otrzymał tonsurę jako znak przynależności do stanu duchownego. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał się do Paryża, by studiować na tamtejszym słynnym uniwersytecie. Ponadto w kolegium jezuitów studiował klasykę. W czasie tych studiów owładnęły nim wątpliwości, czy się zbawi, czy nie jest przeznaczony na potępienie. Właśnie wtedy wystąpił we Francji Kalwin ze swoją nauką o przeznaczeniu. Franciszek odzyskał spokój dopiero wtedy, gdy oddał się w niepodzielną opiekę Matki Bożej w kościele św. Stefana des Gres. Franciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do rzetelnych studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę języka hebrajskiego i greckiego.

Posłuszny woli ojca, który chciał, by syn rozpoczął studia prawnicze, które mogły mu otworzyć drogę do kariery urzędniczej, Franciszek udał się z Sorbony do Padwy. Studia na tamtejszym uniwersytecie uwieńczył doktoratem. Wybrał się następnie do Loreto, gdzie złożył ślub dozgonnej czystości (1591). Potem odbył pielgrzymkę do Rzymu (1592). Kiedy syn powrócił do domu, ojciec miał już gotowy plan: zamierzał go wprowadzić jako adwokata i prawnika do senatu w Chambery i czynił starania, by go ożenić z bogatą dziedziczką, Franciszką Suchet de Mirabel. Franciszek jednak ku wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo odrzucił. Natomiast zgłosił się do swojego biskupa, by ten go przyjął w poczet swoich duchownych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie rodziców. Jednocześnie został prepozytem kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go drugą osobą po miejscowym biskupie.

W rok potem (1594) za zezwoleniem biskupa Franciszek udał się w charakterze misjonarza do okręgu Chablais, by umocnić w wierze katolików i aby próbować odzyskać dla Chrystusa tych, którzy odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Właśnie ten rejon Szwajcarii został wówczas przyłączony do Sabaudii (1593). Wśród niesłychanych trudów Franciszek musiał przełęczami pokonywać wysokości Alp, dochodzące w owych stronach do ponad 4000 m. Odwiedzał wioski i poszczególne zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał złotym humorem. Na murach i parkanach rozlepiał ulotki – zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Może dlatego właśnie Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego patronem katolickich dziennikarzy. Wśród jego cnót na pierwszy plan wybijała się niezwykła łagodność. Był z natury popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże długoletnią pracą nad sobą potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że przyrównywano go do samego Chrystusa.

W epoce fanatyzmu i zaciekłych sporów Franciszek objawiał wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego ujmująca uprzejmość i takt spowodowały, iż nazwano go „światowcem pośród świętych”. W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: „Więcej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu”. Według podania miał on w ten sposób odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy kalwinów. W swojej żarliwości apostolskiej Franciszek posunął się do tego, że w przebraniu udał się do Genewy i złożył wizytę głowie Kościoła kalwińskiego, Teodorowi Beze, usiłując nakłonić go do powrotu na łono Kościoła katolickiego. Wizytę ponowił Franciszek aż trzy razy, chociaż nie dała ona konkretnych wyników.

Misja w Chablais trwała 4 lata. W roku 1599 papież Klemens VIII mianował Franciszka biskupem pomocniczym. Po otrzymaniu sakry biskupiej Franciszek udał się ponownie do Chablais, by dokończyć tam swoją misję (1601).

W 1602 r. został biskupem Genewy po śmierci biskupa Graniera. Z właściwą sobie żarliwością zabrał się natychmiast do dzieła. Rozpoczął od wizytacji 450 parafii swojej diecezji, położonej po większej części w Alpach. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi. Wizytował także klasztory. Zreformował kapitułę katedralną. Zdając sobie sprawę, jak wielkie spustoszenia może sprawić ignorancja religijna, popierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej. Za podstawę nauczania wiary służył katechizm, ułożony niedawno przez kardynała św. Roberta Bellarmina. Sam także cały wolny czas poświęcał nauczaniu. Stworzył nowy ideał pobożności – wydobył z ukrycia życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby „wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata”. W roku 1604 zapoznał się Franciszek ze św. Joanną Franciszką de Chantal i przy jej współpracy założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek). Uzyskała ona zatwierdzenie papieskie w 1618 r. W 1654 r. przybyły one do Polski i zamieszkały w Warszawie. Zaproszony do Paryża w celu odbycia konferencji (1618-1619), Franciszek zapoznał się tu ze św. Wincentym a Paulo.

Zmarł nagle w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji, w dniu 28 grudnia 1622 r. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym Sióstr Nawiedzenia. Jego serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła (1877), a papież Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto czczony jest jako patron wizytek, salezjanów i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez św. Jana Bosko); Annecy, Chabery i Genewy.

Jego pisma wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Do najbardziej znanych należą: Kontrowersje, Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego (1608) i Teotym, czyli traktat o miłości Bożej (1616). Zostało także sporo jego listów (ok. 1000).

Co roku w dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego papież ogłasza orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Polsce ten dzień obchodzony jest w III niedzielę września.

Ikonografia przedstawia św. Franciszka Salezego w stroju biskupim – w rokiecie i mantolecie lub w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie. Jego atrybutami są: gorejąca kula ośmiopłomienna, księga, pióro, serce przeszyte strzałą i otoczone cierniową koroną trzymane w dłoni.

sacre coeur de jesus - Pesquisa Google | Tatuagens católicas, Arte católica, Desenho religioso

Litania do św. Franciszka Salezego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami.

Święty Franciszku, 

Święty Franciszku, naśladowco Chrystusa, 

Święty Franciszku, pełen darów Ducha Świętego, 

Święty Franciszku, do Boskiej woli się stosujący, 

Święty Franciszku, światło Kościoła, 

Święty Franciszku, obrońco wiary, 

Święty Franciszku, dobry pasterzu, 

Święty Franciszku, przykładzie pokory, 

Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa, 

Święty Franciszku, obrazie cichości, 

Święty Franciszku, pomocniku pokutujących, 

Święty Franciszku, ucieczko grzesznych, 

Święty Franciszku, podporo ubogich, 

Święty Franciszku, lekarzu utrapionych, 

Święty Franciszku, naśladowco Apostołów, 

Święty Franciszku, ozdobo wyznawców, 

Święty Franciszku, założycielu Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Sobota, 23 stycznia 2021

BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA
WINCENTEGO LEWONIUKA I TOWARZYSZY

Wspomnienie dowolne

Męczeństwo – Pratulin – Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich

Z raportu księdza Teodora Telakowskiego do biskupa J. Stupnickiego
Umierali w Bogu i z Bogiem za wiarę

Dnia 24 stycznia 1874 roku wydarzyła się straszna katastrofa w Pratulinie w powiecie Konstantynów na Podlasiu. Duszpasterską troskę w tej parafii sprawował ksiądz Józef Kurmanowicz, który od kilku tygodni razem z innymi kapłanami był więziony w Siedlcach. Lud, gdy żegnał swego duszpasterza wywożonego z parafii, przeczuwał, że czeka go ciężka dola. Padał na kolana przed odjeżdżającymi, prosząc o ostatnie błogosławieństwo. Kapłan i lud, zalani łzami, rozeszli się, może na zawsze. Błogosławieństwo było udzielane drżącą ręką, bo słowa uwięzły w zbolałej piersi. Bóg w niebie je przyjął. 
Zarząd nad parafią został powierzony młodemu galicjaninowi, księdzu Leontemu Urbanowi, mieszkającemu w swej parafii w sąsiednim Krzyczewie. Chciał on wprowadzić w cerkwi unickiej w Pratulinie liturgię prawosławną. Unici pratulińscy zamknęli swoją cerkiew i klucze trzymali u siebie. Ksiądz Urban dał o tym znać do władz. 24 stycznia przybył naczelnik powiatu konstantynowskiego, mieszkający w Janowie. Przybyło z nim także wojsko pod dowództwem niemieckiego oficera Steina. 
Naczelnik Kutanin przywoływał różne argumenty, aby przekonać lud, by przekazał swoją świątynię nowemu proboszczowi, wyznaczonemu przez władze rządowe, i by nie niszczyli pokoju. Cała jego elokwencja na nic się zdała. 
Wówczas Stein powiedział, że zebrani powinni przyjąć prawosławie, teraz zaś winni się rozejść i nie zakłócać spokoju. Ci z różnych stron pytali go: „Jak się nazywasz?” Odpowiedział: „Nazywam się Stein”. – „Jaką wyznajesz wiarę?” Odpowiedział: „Jestem luteraninem”. Powiedzieli mu: „Dobrze, przyjmij więc prawosławie, abyśmy zobaczyli, jak wygląda zdrajca wiary”. Stein nic nie odpowiedział, ale żołnierzom rozkazał szarżę na obrońców. Ci skupili się przy kościele i bronili go, bojowo podnosząc kije znalezione w pobliżu. Wojsko ustąpiło, przewidując straty. Lud stał nieporuszony na placu. 
Stein zarządził załadowanie karabinów kulami. Wówczas wierni odrzucili kołki i kamienie, które trzymali w rękach. Padli na kolana jak jeden mąż i zaczęli śpiewać pobożne pieśni polskie: Święty Boże, a następnie psalm: Kto się w opiekę. Stein rozkazał: ognia! Kule posypały się jak grad. Padli zabici wieśniacy. Pochyliły się głowy rannych. Śpiew nie ustawał. Żołnierze byli ustawieni w półkole za parkanem cmentarnym i prowadzili ogień. Pierwszy padł zabity Wincenty Lewoniuk. Jednocześnie padł martwy młodzieniec Anicet Hryciuk ze wsi Zaczopki. Stojący obok starzec podniósł jego martwe ciało i przerywając na chwilę śpiew, zawołał: „Już narobiliście mięsa, możecie go mieć więcej, bo wszyscy jesteśmy gotowi umrzeć za naszą wiarę”. Ogień trwał kilkanaście minut. 
Ludzie pozostawali w niewielkiej odległości od wojska i byli skupieni w zwartą grupę. Liczba zabitych byłaby zapewne większa, gdyby niektórzy żołnierze, powodowani współczuciem, nie strzelali w powietrze. Żaden jęk nie wyszedł z piersi umierających. Żadne przekleństwo nie splamiło ust rannych. Wszyscy umierali w Bogu i z Bogiem za wiarę, która jako dar pochodzi od Boga. 
Gdy zaprzestano strzelać, na placu pozostało dziewięciu zabitych. Cztery osoby, śmiertelnie ranne, umarły tego samego dnia. Zostały pogrzebane w tej samej mogile.

 

 

Męczennicy z Pratulina

Męczennicy z Pratulina byli prostymi chłopami z Podlasia. Zasłynęli niezwykłym męstwem i przywiązaniem do swej wiary podczas prześladowań Kościoła katolickiego, które miało miejsce na terenie zaboru rosyjskiego.
Kościół unicki, będący w jedności z Rzymem, powstał na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Doprowadziła ona do zjednoczenia Kościoła prawosławnego na terenach Rzeczpospolitej z Kościołem katolickim i papieżem. Wyznawcy tego Kościoła, po zjednoczeniu, nazywani są powszechnie unitami.
Prześladowania rosyjskie były wyjątkowo krwawe i dobrze zorganizowane. Carowie zaczynali likwidację Kościoła katolickiego od zniszczenia właśnie Kościoła unickiego. Czynili to planowo i systematycznie. W roku 1794 caryca Katarzyna II zlikwidowała Kościół unicki na podległych sobie ziemiach. W roku 1839 car Mikołaj I dokonał urzędowej likwidacji Kościoła unickiego na Białorusi i Litwie. W drugiej połowie XIX w. na terenach zajętych przez Rosję Kościół unicki istniał już tylko w diecezji chełmskiej, w Królestwie Polskim. Administracja carska zaplanowała likwidację także tego Kościoła. Car Aleksander II zaaprobował program prześladowań.
Na styczeń 1874 roku zaplanowano wprowadzenie obrzędów prawosławnych do liturgii unickiej. Następnie mieli to zaakceptować wierni, a rząd rosyjski oficjalnie potwierdzał przystąpienie danej parafii do Kościoła prawosławnego. Wcześniej usunięto biskupa i kapłanów, którzy nie zgadzali się na reformy prowadzące do zerwania jedności z papieżem. Za swoją wierność zapłacili oni zsyłkami na Sybir, więzieniem lub usunięciem z parafii. Wierni świeccy, pozbawieni pasterzy, sami ofiarnie bronili swojego Kościoła, jego liturgii i jedności z papieżem, często nawet za cenę życia.
W Pratulinie doszło do starcia z Kutaninem, carskim naczelnikiem powiatu. Żądał on, aby miejscowi parafianie oddali kościół nowemu duszpasterzowi. Ludność nie zgodziła się na oddanie świątyni. Mieszkańcy otrzymali kilka dni do namysłu. Kutanin powrócił do Pratulina w dniu 24 stycznia 1874 roku, ale nie sam, lecz z kozakami. Żołnierzami dowodził pułkownik Stein. Na wieść o tym przy cerkwi zebrała się niemal cała parafia. Naczelnik zażądał kluczy cerkiewnych. Straszył zgromadzonych wojskiem. Otoczył kościół, zajmując pozycje za parkanem przykościelnym.
Unici wiedzieli, że obrona świątyni może ich kosztować utratę życia. Szli do kościoła, aby bronić wiary i byli gotowi na wszystko. Żegnali się z bliskimi w rodzinach, ubierali się odświętnie, ponieważ, jak mówili, szło o najświętsze sprawy. Nie mogąc nakłonić unitów do rozejścia się ani groźbami, ani obietnicami łask carskich, dowódca dał rozkaz strzelania do zebranych. Widząc, że wojsko ma nakaz zabijania stawiających opór, wierni uniccy uklękli na cmentarzu świątynnym i śpiewem przygotowywali się do złożenia życia w ofierze. Umierali pełni pokoju, z modlitwą na ustach, śpiewając „Święty Boże” i „Kto się w opiekę”. Nie złorzeczyli prześladowcom, gdyż jak mówili: „słodko jest umierać za wiarę”.
Pułkownik Stein wydał rozkaz, aby żołnierze się przegrupowali, a następnie ustawili bagnety na karabinach i przygotowali do odebrania cerkwi przemocą. Wśród obrońców byli dawni żołnierze carskiej armii, którzy znali zasady wojskowego rzemiosła. Wiedzieli, że żołnierze nie mogą postępować brutalnie wobec ludności cywilnej. Wojsko przekroczyło parkan i bijąc ludzi kolbami karabinów i kłując bagnetami, torowało sobie drogę do cerkwi.

Przy świątyni w Pratulinie w dniu 24 stycznia 1874 roku poniosło śmierć za wiarę i jedność Kościoła 13 unitów. Byli to:

Wincenty Lewoniuk, lat 25, żonaty, pochodził z Woroblina. Był człowiekiem pobożnym i cieszył się uznaniem u ludzi. Jako pierwszy oddał życie w obronie świątyni.

Daniel Karmasz, lat 48, żonaty, pochodził z Lęgów. Jego syn mówił, że ojciec był człowiekiem religijnym. Jako przewodniczący bractwa podczas obrony kościoła stanął na czele z krzyżem, który do dzisiaj jest przechowywany w Pratulinie.

Łukasz Bojko, lat 22, kawaler, pochodził z Lęgów. Brat zaświadczył, że Łukasz był człowiekiem szlachetnym, religijnym i cieszył się dobrą opinią wśród ludzi. W czasie obrony świątyni bił w dzwony.

Konstanty Bojko, lat 49, żonaty, pochodził z Zaczopek. Był ubogim rolnikiem i sprawiedliwym człowiekiem.

Konstanty Łukaszuk, lat 45, żonaty, pochodził z Zaczopek. Był sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem, szanowanym przez ludzi. W wyniku otrzymanych ran zmarł następnego dnia, zostawiając żonę i siedmioro dzieci.

Bartłomiej Osypiuk, lat 30, pochodził z Bohukal. Był żonaty z Natalią i miał dwoje dzieci. Cieszył się szacunkiem mieszkańców. Był uczciwy, roztropny i pobożny. Śmiertelnie ranionego przewieziono go do domu, gdzie zmarł modląc się za prześladowców.

Anicet Hryciuk, lat 19, kawaler, pochodził z Zaczopek. Był młodzieńcem dobrym, pobożnym i kochającym Kościół. Idąc do Pratulina z żywnością dla obrońców, powiedział do matki: „Może i ja będę godny, że mnie zabiją za wiarę”. Zginął przy świątyni 24 stycznia w godzinach popołudniowych.

Filip Kiryluk, lat 44, żonaty, pochodził z Zaczopek. Wnuk zaświadczył, że miał opinię troskliwego ojca, dobrego i pobożnego człowieka. Zachęcał innych do wytrwania przy świątyni i sam oddał życie za wiarę.

Ignacy Frańczuk, lat 50, pochodził z Derła. Był żonaty z Heleną. Miał siedmioro dzieci. Syn mówił, że ojciec starał się wychowywać dzieci w bojaźni Bożej. Wierność Bogu przedkładał nad wszystko. Idąc do Pratulina założył odświętne ubranie i ze wszystkimi się pożegnał, przeczuwając, że już nie wróci. Po śmierci Daniela podniósł krzyż i stanął na czele broniących świątyni.

Jan Andrzejuk, lat 26, pochodził z Derła. Był żonaty z Mariną, miał dwóch synów. Uważany był za człowieka bardzo dobrego i roztropnego. Pełnił funkcję kantora w parafii. Odchodząc do Pratulina żegnał się ze wszystkimi, jakby to miało być ostatnie pożegnanie. Ciężko ranny przy kościele, został przewieziony do domu, gdzie niebawem zasnął w Panu.

Maksym Gawryluk, lat 34, pochodził z Derła. Był żonaty z Dominiką. Cieszył się opinią dobrego i uczciwego człowieka. Ciężko ranny przy świątyni, umarł w domu dnia następnego.

Onufry Wasyluk, lat 21, pochodził z Zaczopek. Był praktykującym katolikiem, uczciwym i szanowanym w miejscowości człowiekiem.

Michał Wawryszuk, lat 21, pochodził z Derła. Pracował w majątku Pawła Pikuły w Derle. Cieszył się dobrą opinią. Ciężko ranny przy kościele, zmarł następnego dnia w domu.

Męczeństwo w Pratulinie nie było faktem odosobnionym. Szczególnie od stycznia 1874 roku każda parafia unicka na Podlasiu pisała swoje męczeńskie dzieje. Car oficjalnie zlikwidował unicką diecezję chełmską w 1875 roku, a unitów zapisał wbrew ich woli do Kościoła prawosławnego. Wierni tego nie przyjęli i za swoją wierność Kościołowi katolickiemu płacili wielokrotnie śmiercią, zsyłkami na Sybir, więzieniem, karami. Pozostawionym bez pasterzy unitom z tajną posługą kapłańską śpieszyli księża katoliccy z Podlasia oraz misjonarze z Galicji i regionu poznańskiego. Mocna wiara unitów i solidarna pomoc Kościoła katolickiego pozwoliły przetrwać czas prześladowań i doczekać dekretu o wolności religijnej cara Mikołaja II z kwietnia 1905 roku. W tym właśnie roku większość unitów z Podlasia i lubelszczyzny przepisała się do parafii rzymskokatolickich, gdyż struktury Kościoła unickiego jeszcze wtedy nie istniały.
Ponieważ o męczeństwie unitów z Pratulina zachowało się najwięcej dokumentów, biskup podlaski Henryk Przeździecki wybrał ich jako kandydatów na ołtarze i przedstawicieli wszystkich męczenników, którzy na Podlasiu oddawali życie za wiarę i jedność Kościoła.
Unici z Pratulina i innych parafii zostali od samego początku uznani za męczenników przez swoje rodziny, przez parafian, przez lud na Podlasiu, a także przez Kościół powszechny. Hołd dla męczeńskiej śmierci unitów złożyli papieże Pius IX, Leon XIII i Pius XII. Ich ofiara pomogła mieszkańcom Podlasia zachować wiarę i tożsamość narodową w ciężkich czasach panowania ateistycznego komunizmu.
Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli mężczyznami w wieku od 19 do 50 lat. Z zeznań świadków i dokumentów historycznych wynika, że byli ludźmi dojrzałej wiary. Masakra przy kościele zapewne trwałaby dłużej, gdyby nie wypadek postrzelenia żołnierza przez innego kozaka. Przerwano więc ogień i żołnierze bez przeszkód dotarli do drzwi cerkwi, które otworzyli siekierą. Do świątyni wprowadzono rządowego proboszcza. Rozproszony lud zbierał swoich rannych, których było około 180 osób. Ciała zabitych leżały na cmentarzu kościelnym przez całą dobę. Potem pogrzebano je bezładnie, wrzucając do wspólnej mogiły, którą zrównano z ziemią, aby nie pozostawić żadnego śladu po pochówku. Miejscowi ludzie jednak dobrze zapamiętali to miejsce. Zostali pogrzebani przez wojsko rosyjskie bez szacunku i bez udziału najbliższej rodziny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku grób męczenników został należycie upamiętniony. 18 maja 1990 roku szczątki Męczenników zostały przewiezione z grobu do świątyni parafialnej.
Obrona świątyni otoczonej uzbrojonym wojskiem nie była skutkiem chwilowego przypływu gorliwości, ale konsekwencją głębokiej wiary mieszkańców Pratulina. Męczennicy uniccy pod wieloma względami są podobni do męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to prości wierni ginęli za odważne wyznawanie wiary w Chrystusa.
Do grona błogosławionych męczennicy pratulińscy zostali wprowadzeni przez św. Jana Pawła II w dniu 6 października 1996 roku, w rocznicę 400-lecia zawarcia Unii Brzeskiej. Trzy lata później, w czerwcu 1999 r. w homilii podczas Mszy św. odprawianej w Siedlcach papież mówił m.in.:

Męczennicy z Pratulina bronili Kościoła, który jest winnicą Pana. Oni tej winnicy pozostali wierni aż do końca i nie ulegli naciskom ówczesnego świata, który ich za to znienawidził. W ich życiu i śmierci wypełniła się prośba Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej: „Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził (…). Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (…) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 14-15. 17-19). Dali świadectwo swej wierności Chrystusowi w Jego świętym Kościele. W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się prawdą i dobrem zwyciężać szerzące się zło, a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść. Tak jak Chrystus, który za nich w ofierze oddał samego siebie, by byli uświęceni w prawdzie – tak też oni za wierność prawdzie Chrystusowej i w obronie jedności Kościoła złożyli swoje życie. Ci prości ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom niezgodnym z ich sumieniem. „Jak słodko jest umierać za wiarę” – były to ostatnie ich słowa.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, † spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej * i w budowaniu jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Jezus Król Polski - 06 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

KTO JEST WSPÓŁWINNY TEJ ZAGŁADY ???

Zewsząd dochodzi wiele informacji, co się dzieje i co nas czeka w niedalekiej wkrótce niepewnej nam przyszłości. Ale należy to brać pod uwagę, bo inaczej czeka nas terror i śmierć nie gorszy jak w obozie zagłady – dokładnie będziemy w obozie koncentracyjnym, gorszy niż nagłaśniany holocaust.Nie lekceważ siebie i wszystko dobro, co wokół Ciebie otacza – jest to dzieło Stworzenia dla Ciebie – Jesteś Kimś godnym, Człowiekiem wolnym na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Co będzie? – Zapowiedź jest przed nami w Apokalipsie, będzie wielki ucisk, kto wytrwa będzie zwycięzcą. 

—————

 Straszna wiadomość ——przekaż dalej innym  —– otwórz linka—–cenzura  wytnie

                  Pozdrawiam  Rodaków !!!

https://www.bitchute.com/video/IaUFyb5NtFhz/?fbclid=IwAR3wt1Hrkd-kto3io-UV-KmPVaRIlvZku92_h2HG8DS_EnhXVGB702ohh7M

Dowiedz się dlaczego wszyscy Polacy muszą być zaszczepieni. Wiedza jest w zasięgu reki.

—————

Przypomnijmy, że w poprzednich latach grypa i inne infekcje wirusowe występowały jesienią i wiosną. I zawsze kończyły się one pomyślnie nie później niż w grudniu i nie później niż w kwietniu. I tak zwana „pandemia” COVID-19 zakończyłaby się już przed Wielkanocą, a tym bardziej przed świętami majowymi. Niestety, jest ona sztucznie przedłużana przez totalną kwarantannę.Zamiast wstrzymywać w kraju całe życie, należałoby ściśle wydzielić trzy grupy ludności i ustalić dla każdej z nich własny reżim. Pierwsza grupa – to osoby w podeszłym wieku i osoby z chorobami przewlekłymi i ostrymi. Itd.

A przecież fronty walki z innymi ciężkimi i poważnymi chorobami zostały ogołocone. Na tych frontach straty ludzkie z powodu przełożonych operacji chirurgicznych i życiowo niezbędnych procedur są znacznie większe niż straty z powodu COVID-19. Szkoda, że nikt dotąd jeszcze nie przeprowadził u nas badań, podobnych do tych przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanforda (ustalenia prawdziwych przyczyn śmierci ludzi, u których zdiagnozowano COVID-19). Gdyby zostały one przeprowadzone, to nie byłbym zaskoczony ich możliwym wnioskiem: ludzie zmarli nie od koronawirusa, a z koronawirusem. Więcej odsyłam do treści załączników

—————

Co można zrobić na poziomie osobistym?

 1. Informowanie maksymalnej liczby ludzi, jak to tylko możliwe o planach elity. 2. Potępić manipulacje mediów. Wykorzystywać swoje niezależne media. 3. Poświęćcie godzinę dziennie, aby walczyć przeciwko elitarnym planom architektów. 4. Oczyść swój umysł z fałszywych wartości, które zaszczepił ci system. 5. Przestań kroczyć ślepo za każdym liderem, nawet, gdy budzi Twoje zaufanie. Bądź sobą, swoim przywódcą! 6. Przestań popadać w nienawiści rasowe, etniczne, polityczne i inne. To pułapka by dzielić ludzi. 7. Nie pozwól im wysyłać innych do ich brudnych wojen. Mówią, że masz złapać za broń? Zrób to przeciw nim! 8. W tym momencie wszyscy władcy na świecie są bezprawni. Dlatego, bądź nieposłuszny tym gnijącym władzom, tak bardzo jak tylko można!!! Obywatelskie nieposłuszeństwo!

Epilog

Sprawili, że uwierzyłeś, iż jesteś malutkim, nieistotnym ziarenkiem piasku, samotną mrówką w ludzkim mrowisku. Sprawili, że nie wierzysz, że może być inaczej, że nie powinno się podejmować samemu decyzji, bez pytania o zgodę, że nie można się bronić. Sprawili, że uważasz, że można żyć tylko swoim małym życiem, w małym śnie, zakupionym w jednym z ich sklepów, że czas na Ziemi nie pozostawia żadnych śladów, że wszechświat jest obojętny na to, co się dzieje z Tobą, że jesteś tylko statystyką, liczbą, ale to nieprawda! Jeśli jesteś w stanie kochać i walczyć. Nie ma żadnych wątpliwości: żyjesz najważniejszą chwilą swojego życia w historii ludzkości. Zdecyduj, czy jesteś zwykłą owcą prowadzoną na rzeź, czy jedną z osób, które walczą do ostatniego tchu, by ocalić ludzkość z niewoli i zniszczenia. Teraz jest czas, aby udowodnić swoją prawdziwą wartość!!! Co czynić? – jaki jest stan przed nami, kliknij: https://wolnemedia.net/iskra-nadziei.pdf  

—————

To: , Ambroży Mejer

Ultimate Proof: Covid-19 Was Planned To Usher In The New World Order

Szefem Pfaizera jest Grek -ŻYD – ALBERT BOURLA – BIZNESMEN I LEKARZ WETERYNARII prezes i dyrektor amerykańskiej korporacji farmaceutycznej – ur.21.X.1961 r w Grecji – Saloniki. Dlaczego weterynarz zotał dopuszczony do produkcji szczepionek, którymi truje ludzi a nie zwierzęta? Czy Żydzi muszą zawsze oszukiwać i stać na czele wszystkich morderców?

W pierwszej szczepionce Pfaizera jest czip.

Rosjanom udało się wyjąć nanochipy ze szczepionki Pfizer i opublikowali schemat funkcji!
Układ składa się tylko z 4 procesorów i 4 tranzystorów. Sygnał przez sieć 5 G wchodzi w lewo na INPUT. W ten sposób kontrolują cię
Moc jest wytwarzana przez ciepło ciała i wszystkie części są podłączone do tego napięcia. Sygnał jest przetwarzany w pierwszym procesorze z filtrem częstotliwości i wzmacniającymi go tranzystorami.
Wzmocniony sygnał nadal przechodzi do innego procesora, który kontroluje MT-2 GAIN lub jaki wpływ będzie miał na Twoją psychikę. Ta kontrola jest zmienna i może albo ją wzmocnić, albo zmniejszyć do pożądanego. W oryginalnym nagraniu jest napisane, że część ma, cytuję, „nieświętą ilość zysku”, co jest bardzo złe.
Diody krzemowe kontrolują energię elektryczną, która pozwala na aktywację wirusa w szczepionkach, następnie wszystko przechodzi kolejny etap wzmacniania sygnału i filtrowania wpływów zewnętrznych – uniemożliwiają lekarzom wykrycie skanera mikroprocesorowego, dosłownie go ukrywają TL0 72 jest bardzo drogim procesorem i jest używany głównie do celów wojskowych, można go dostać tylko z hipoteki lub tak.
Elementy sterujące BASS i TREBLE dostosowują instrukcje, które możesz usłyszeć w swojej głowie, każdy mężczyzna jest inny i w zależności od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, może poprosić Cię o dostosowanie częstotliwości. Jest to również kontrolka FreQ 5 G, która przesuwa centralną kontrolę w celu zwiększenia siły uderzenia, jeśli twój układ odpornościowy jest bardzo silny.
W zależności od tego, czy jesteś na etapie szczęścia, hojności czy smutku, sterowanie VOLUME jest wykorzystywane do ogólnej mocy chipa, który jest czasami wrażliwy na Twoją częstotliwość. od osobistych wibracji, w zależności od tego, czy jesteś na etapie szczęścia, hojności czy smutku.
OUT wprowadza do organizmu toksyny detoksykacyjne jako produkty uboczne działania chipsów.
Zauważysz, że na wykresie znajduje się również kontrolka FOOTSWITCH, służąca do ukrywania się w różnych częściach ciała podczas codziennych ruchów, rozpoznająca punkty nacisku na nogę.
Myśleli o wszystkim, ale nie liczyli na dobrych ludzi na świecie
https://1pensierounaparola.blogspot.com/2020/12/i-russi-sono-riusciti-ad-estrarre-il.html?m=1&fbclid=IwAR1VZR-pIgmX_lYWmQ-4JA6icSp5Z24WvniL9XQNJxGezNkEF1-RoJXzP0

 

TO JEST STRSZNE, ŻEBY CZŁOWIEK BYŁ KATEM I MORDERCĄ DLA CZŁOWIEKA ?      To zwierzęta wiele razy ratują ludzi a przecież Pan Bóg zapewnił człowiekowi wszystko na Jego Bożej ZIEMI bogatej we wszystko, co potrzebne jest dla człowieka do życia. Mamy góry, wodę, leki w ziołach – pracę jaką kto chce i czego jeszcze potrzebuje lucyferyczny człowiek a przecież lucyfer tylko morduje, zabija, niszczy, terroryzuje i katuje.

Szok posłuchajcie co dzieje się w Niemczech!

Niemcy – Dalsze uderzanie w wolności obywatelskie – Marcin Zaremba

https://www.youtube.com/watch?v=X3_HUQKIZz0&feature=emb_logo

Specjalne WIĘZIENIE dla przeciwników restrykcji! Przymusowe testy na COVID? 

https://www.youtube.com/watch?v=dCOldPJkfx4

Bez szczepionki nie wejdziesz do restauracji? BUNT przeciwko lockdownowi! 

https://www.youtube.com/watch?v=sPYa31BUz9I

UPADEK USA przez Bidena? Trump odchodzi! Kolejne zamieszki? Artur Kalbarczyk wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=rVG6wqc4FOM

Wiadomo kto rządzi w Polse i rozkazuje Rządowi żydowskiemu i Episkopatowi chyba nie katolickiemu – morderca grecki Żyd Albert Bourla – biznesmen i weterynarz. Na rozkaz lucyfera sprzedaje szczepionkę dla ludzi zamiast podawać ją zwierzetom.

                         DR WŁODZIMIERZ BODNAR – WYWIAD – Stolik wolności

https://stolikwolnosci.pl/dr-wlodzimierz-bodnar-wywiad/

Wywiad z dr Włodzimierzem Bodnarem,

pulmonologiem i pediatrą z Przemyśla,

autorem leczenia covid amantadyną.

“Wszelkie światowe opracowania w neurologii podają, że amantadyna jest skuteczna w 80-90 procentach przypadków. Nikt do tej pory nie obalił tych badań. Takie same mam spostrzeżenia co do skuteczności leczenia amantadyną w chorobie COVID-19 – mówi w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog.

Czy zaskoczyło Pana odkrycie naukowców z Cambridge, którzy potwierdzili skuteczność amantadyny i przymierzają się do szerszych badań?

Dr Włodzimierz Bodnar: Bardzo się cieszę, że naukowcy z Cambridge potwierdzają moje wyniki. Wnieśli bardzo dużo do badań, przeprowadzając je na dużej liczbie osób. Może to być milowy krok w upowszechnieniu tego leku.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oznajmił na Twitterze, że “amantadyna działa na COVID” i zapowiedział, że będzie interweniował w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Czy to może oznaczać przełom w podejściu polskich władz do leczenia amantadyną?

Myślę, że to dobra wiadomość. Ja sam nie muszę uczestniczyć w takim badaniu, żeby nikt mnie nie posądził o wpływ na wyniki. Mogę jednocześnie być obserwatorem i ewentualnie służyć doradztwem oraz weryfikować, czy badanie jest prowadzone zgodnie z moim schematem, obserwacją i założeniami.

Czy Ministerstwo Zdrowia chce pominąć Pański dorobek?

Tego nie wiem i nie będę się do tego odnosił. Jeżeli będą takie spostrzeżenia, ogłoszę niezależną od Ministerstwa i zbiórkę na ten cel. Wykonam wtedy badanie w całkiem innych charakterze, nie narażając na utratę zdrowia pacjentów biorących placebo. Uważam, że można dowieźć skuteczność leczenia w inny sposób np. bardzo szczegółowymi badaniami diagnostycznymi w czasie leczenia.

Bardzo sceptycznie wobec amantadyny wypowiedziała się część lekarzy, m.in. prof. Simon. Jak Pan skomentuje ich kontrargumenty?

W neurologii podaje się 600 mg amantadyny przez sześć tygodni i badania potwierdzają, że jej uboczne działania są w granicach zera. Moim zdaniem, to skandaliczne, że ktoś z takim tytułem wypowiada się publicznie w ten sposób, nie mając żadnych argumentów, które by zaprzeczały istnieniu efektu terapeutycznego amantadyny. Wszelkie światowe opracowania w neurologii podają, że amantadyna jest skuteczna w 80-90 procentach przypadków. Nikt do tej pory nie obalił tych badań. Takie same mam spostrzeżenia co do skuteczności leczenia amantadyną w chorobie COVID-19.

Jak Pan ocenia tezę dominującą w przekazie Ministerstwa Zdrowia, że tylko szczepionki mogą uratować nas przed pandemią?

Nie mam nic przeciwko szczepionkom, które mogą być skuteczne i bezpieczne. Gdyby jednak mnie posłuchano, to w ciągu miesiąca pandemia zostałaby opanowana, a poszczególne przypadki leczone.

Prof. Horban, polemizując z Panem w programie „Warto rozmawiać”, stwierdził, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Co prawda, częściowo można się zgodzić się z jego stwierdzeniem. W tej chwili mamy dylemat, ile będzie trwała odporność. Jedni mówią, że trzy lata oraz jaki będzie wpływ mutacji wirusa na odporność po szczepionce. To ma ogromny wpływ na zastosowanie szczepionki. Nie można wyłącznie bazować na szczepionce, bo nie wiemy jeszcze jakie będą jej długotrwałe efekty. Zawsze musi istnieć alternatywne skuteczne leczenie na chorobę.

Jak odnosi się Pan do zarzutów, że nie dopełnił Pan formalności w przedstawianiu wyników badań, przez co nie mogą one zostać uznane za wiarygodne?

Nie zgłosiłem badania klinicznego z tego powodu, że nie spełniam warunków. Leczyłem ludzi. To nie był żaden eksperyment, ponieważ lek został zarejestrowany i wypuszczony do obiegu. To są fakty, z którymi nie należy dyskutować. Na takie działania pozwala mi ustawa o zawodzie lekarza.”

Więcej na: https://dorzeczy.pl/kraj/165477/dr-bodnar-amantadyna-jest-skuteczna-w-80-90-proc-przypadkow.html

Marcin  Bustowki wygrał z ANIMEXEM trucicielem Polaków – 20.01.21 r.

UWAGA POLACY – WYBRALIŚCIE MORDERCĘ A.DUDĘ NA PREZYDENTA, KTÓRY TRUJE WAS ŻYWNOŚCIĄ. WSPÓŁMORDERCAMI SĄ PRASA I MEDIA TAKŻE „RADIO MARYJA” KSIĘŻY REDEMPTORYSTÓW,  KTÓRE SŁUŻĄ ŻYDOWSKIEMU RZĄDOWI. POLACY PAN BÓG I MARYJA PROSZĄ, ABYŚMY ŻYLI  W ZGODZIE I DBALI O SWÓJ NARÓD POLSKI.

https://youtu.be/aHMkjihuO6Ak

Marcin Bustowki wygrywa z ANIMEXEM

Otwarcie centrum szczepień przeciwko koronawirusowi w katedrze w Lichfield
Najstarsza brytyjska katedra z trzema wieżami, w Staffordshire, została nazwana przez miejskiego parlamentarzystą „najbardziej efektownym ośrodkiem szczepionek w Wielkiej Brytanii”. Wewnątrz katedry, w tym wzdłuż jej środkowej nawy, urządzono szpitale polowe i poczekalnie.
https://www.gloria.tv/post/LSU1L6cHfSZw3A2WN1q69FS6M

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – ANTYCHRYST

 

Te dane są oficjalne, a ile jest zgonów nieoficjalnych, bo w domach prywatnych?   Rząd w Polsce – niepolski morduje Polaków oficjalnie szczepionkami zatrutymi. 

PILNE! Pierwszy zgon w Polsce po przyjęciu szczepionki na Covid-19.

Znany polityk znowu „chory” na COVID-19 po 2 dawce szczepionki!

https://www.youtube.com/watch?v=jvZHtzckf_0&feature=emb_logo

 Jażeli Rząd w Polsce niepolski nie umie rządzić i nie radzi sobie, to MUSI ODEJŚĆ. Nie mają wstydu ani honoru darmozjady i wpędzają Naród Polski w długi przez siebie zaciągnięte. Bogactwa Polski sprzedają za bezcen, złoto z Angli polskie ukradli i dalej rządzą Polską mordercy Polaków.

Morawiecki wywoła TOTALNY KRYZYS? Gigantyczne długi! Kościński:

„Ludzie nie tracą pracy”!

https://www.youtube.com/watch?v=nFi9Vj3u6f0

 Polacy sami wybrali zdrajcę i mordercę A.Dudę a on ściąga Żydów z całego świata do rozkradania bogactw polskich – Żydzi zasze kłamią.

Katarzyna Treter-Sierpińska: W Polsce rząd PiSu stanowią foliarze,

którzy zaprzeczają własnym danym

https://www.youtube.com/watch?v=IEoDYK6c6po

To, być może, ostatnia szansa

Szanowni Państwo.

w ostatni wtorek pisałem do Państwa o sprawie Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii, który po przebytym zawale znalazł się w szpitalu w Plymouth.

Długa batalia przed brytyjskim sądem oraz apelacje polskich władz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zakończyły się niestety prawomocną decyzją o zaprzestaniu przez szpital nawadniania i karmienia mężczyzny, czyli skazaniem go na śmierć głodową.

W tej chwili polskie media informują, że polski MSZ wydał paszport dyplomatyczny Polakowi, dzięki czemu nie będzie on podlegał jurysdykcji sądów brytyjskich i stanie się możliwy jego transport do Polski gdzie chce się nim zająć jego rodzina pochodzenia (matka i siostry).

Wierzymy, że ta operacja się powiedzie, ale apel do brytyjskiego ministra spraw zagranicznych o umożliwienie powrotu Polaka do kraju (choćby przez nieutrudnianie faktycznego dostarczenia mu paszportu w szpitalu) jest nadal konieczny.

Bardzo proszę o podpis pod naszą petycją do Dominika Raab, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych. Tylko w ten sposób możemy pomóc wysiłkom prawników, polskich władz i rodzinie naszego rodaka, by uchronić go od niechybnej śmierci z powodu braku nawadniania i odżywiania.

Musimy połączyć nasze siły i wspólnie stawić czoła nieludzkiemu traktowaniu naszego rodaka. Polska jest krajem, którego wielu obywateli staje niezłomnie w obronie życia i nie pozwoli, by barbarzyńskie podejście do choroby człowieka stało się dopuszczalną i powszechną praktyką w Europie.

Dziękuję za wszystko co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Polski pacjent jest odwodniony i umiera z głodu w szpitalu w Plymouth, po ataku serca.

Mężczyzna o inicjałach RS, ma poglądy jednoznacznie pro-life i nie zgodziłby się na takie postępowanie.
Dwóch ekspertów neurologów wydało opinię, że jego stan ma szansę się poprawić.

Polski rząd chce przewieźć RS z powrotem do Polski, aby zapewnić mu właściwą opiekę, ale brytyjskie sądy odmówiły.
Nie pozwoliły nawet, aby odwiedził go polski Konsul Generalny oraz, by został zbadany przez polskiego lekarza.
Bardzo proszę o podpis pod petycją z żądaniem, aby Dominic Raab, Sekretarz Spraw Zagranicznych UK, interweniował w tej sprawie.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Zofia Smakowska,

jak napisałem wyżej, mężczyzna jest odwodniony i głodzony na śmierć w brytyjskim szpitalu, w majestacie prawa, na mocy nakazu brytyjskiego sądu.

Dzięki zakazowi podawania danych osobowych nałożonemu przez sąd, nie wolno nam podać jego nazwiska ani niczego, co mogłoby ujawnić jego tożsamość, a jedynie inicjały – RS, i że jest polskim katolikiem.

W listopadzie RS doznał zawału serca i kilka dni po przyjęciu do szpitala personel doszedł do wniosku, że w jego najlepszym interesie leży wycofanie się z leczenia podtrzymującego życie.

Jego żona się zgodziła, ale rodzina pochodzenia, w tym matka i rodzeństwo, bardzo chciała ratować jego życie. Niestety w angielskim prawie, decyzja o tym, czy RS może żyć czy nie, leży w rękach sędziego.

RS nie potrzebuje respiratora i oddycha samodzielnie. Jeśli nie nastąpi pilna interwencja, umrze z odwodnienia i głodu.

Rząd polski dokonał szeregu interwencji i zaoferował przewiezienie RS z powrotem do Polski, jeśli tylko zostanie on zwolniony przez szpital.

Bardzo proszę podpisać naszą petycję TERAZ żądając natychmiastowej interwencji Sekretarza Spraw Zagranicznych UK, Dominika Raaba, i zezwolenia na repatriację RS do Polski.

Jest wiele skandalicznych aspektów tej sprawy, jeden z nich to fakt, że nie jest to napewno sposób postępowania, na który RS wyraziłaby zgodę.

Jak już wspomniałem, RS jest katolikiem o ugruntowanych poglądach pro-life, który co tydzień uczestniczył we mszy świętej. Nie tylko katolicka etyka nie uważa, że dostarczanie żywności i wody stanowi „leczenie”. Dawanie choremu tego, czego potrzebuje do życia, nie jest ani nadzwyczajne, ani uciążliwe, lecz stanowi podstawową opiekę.

Nic nie wskazuje na to, że RS odstąpił od swoich katolickich przekonań, jednak sędzia zlekceważył wszystkie zeznania jego rodziny pochodzenia, na korzyść jego żony, która jest zaniepokojona jego stanem i twierdzi, że RS powiedział jej kiedyś, że nie chciałby być dla niej ciężarem.

Jest to w pełni zrozumiałe. Nikt z nas nie chce być ciężarem dla naszych najbliższych, ale jest to uczucie, którego nie można w pełni w sobie zaakceptować. Wszyscy jesteśmy bowiem w mniejszym lub większym stopniu zależni od innych ludzi, a osoba, która wyraża strach przed byciem ciężarem, wymaga tym większej troski i przekonania, że na taki rodzaj opieki w pełni zasługuje, a wspólnota w której żyje nikomu jej nie ma prawa odmówić.

Lęk przed byciem ciężarem, który wszyscy dzielimy, nie powinien być wykorzystywany jako pretekst do odwodnienia i zagłodzenia pacjenta na śmierć, szczególnie, gdy przebywa w szpitalu przez stosunkowo krótki czas.

To, co dzieje się z RS, nie jest zgodne z jego przekonaniami religijnymi i postawą obrony życia, ani tym co sam wybrałby dla siebie, ani czego chce dla niego jego rodzina.

Wielu z nas będzie bardzo zaniepokojonych tą decyzją brytyjskiego sądu.

Nie przymykajmy oczu, gdy człowiek jest okrutnie głodzony, odwodniony i skazywany w ten sposób na śmierć w szpitalu wbrew swojej woli. Podpiszmy petycję i pozwólmy RS żyć.

Tak jak w przypadku małej Tafidy Raqeeb, wygląda na to, że szpital mógł być zbyt pesymistycznie nastawiony do perspektyw leczenia RS. W opinii wielu polskich lekarzy jest duża szansa na poprawę stanu pacjenta.

Nagranie wideo zrobione RS w Boże Narodzenie przez jego krewnych, pokazuje, że jego stan poprawił się od czasu pierwszego urazu. Ale ten film, podobnie jak towarzyszące mu zeznania dwóch ekspertów neurologów, którzy diagnozowali mężczyznę, zostały w całości odrzucone przez sędziego.

Sędzia odmówił również zgody na wizytę Konsula Generalnego RP u naszego rodaka oraz na badanie chorego przez polskiego lekarza w obliczu jego niechybnej śmierci głodowej.

Media w Polsce opublikowały film ze szpitala, wraz z harmonogramem wszystkich działań podjętych przez polski rząd na rzecz pacjenta oraz wieloma wywiadami z jego rodziną, które rzucają światło na całą sytuację, ale ze względu na ograniczenia narzucone przez brytyjski sąd nie możemy się tym podzielić z naszymi brytyjskimi sympatykami bez ryzyka kary. W UK złamanie takiego sądowego zakazu karane jest 2 latami pozbawienia wolności.

Kolejnym skandalem jest fakt, że apelacja do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETCP) została odrzucona ze „względów technicznych”.
Według brytyjskiego Chrześcijańskiego Centrum Prawnego, które wspiera rodzinę RS, sędzia prowadzący apelację w Trybunale, o nazwisku Grozev, „był, zanim został sędzią ETPC, długoletnim współpracownikiem Fundacji Społeczeństwa Otwartego, finansowanej przez George’a Sorosa, i wprost opowiadał się za tym, aby w sprawach podobnych do RS wykorzystywać taki rodzaj „eutanazji”.

Głodzenie i odwodnienie RS by spowodować jego śmierć jest zdeprawowanym barbarzyństwem. Repatriacja RS nie wyrządzi mu żadnej krzywdy i nie będzie kosztem dla brytyjskiej służby zdrowia.

Dlaczego brytyjskie sądy są tak zdeterminowane, by uśmiercać ludzi wbrew ich woli?

Musimy powiedzieć NIE temu przerażającemu traktowaniu. Nie powinniśmy pozwolić, aby nasze obawy związane z koronawirusem przesłoniły nasz osąd tego, jak chronimy bezbronnych. Podobna historia może zdarzyć każdemu. Podpiszcie Państwo petycję do brytyjskich władz i stańcie w obronie prawa RS do życia i godnej, naturalnej śmierci.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

PS. Przepraszam, że nie pisaliśmy do Państwa o tym wcześniej. Polskie władze oraz polskie media miały wiele informacji na temat tej sprawy i wysoko oceniamy ich działania.

Ta sprawa poważnie obciąża stosunki między naszymi dwoma krajami. Na polecenie prezydenta, sekretarz stanu wezwał ambasadora Wielkiej Brytanii na spotkanie w sprawie RS, które określił potem jako bardzo „trudne”.

Postanowiliśmy wcześniej nie wywoływać w tej sprawie nacisków na brytyjski sąd, by nie napinać i tak trudnej sytuacji dyplomatycznej oraz nie dawać do ręki argumentów przeciwnikom, którzy zarzuciliby nam próbę stwarzania pozaprawnego nacisku na zagraniczny wymiar sprawiedliwości.
Teraz, kiedy jest jasne, że niewiele można już w tej sprawie zaszkodzić, ale nadal można wiele zrobić podjęliśmy decyzję, by poprosić Państwa o pełne poparcie żądań polskich władz i ratunek dla naszego rodaka umierającego w brytyjskim szpitalu.

Dlaczego ludzie chcą być wiecznie, bez końca mordowani, torturowani i paleni  w czarnym PIEKLE a przecież mają wybór – najszczęśliwsze, najpiękniejsze, najjaśniejsze pełne miłości miejsce w wiecznym bez końca – NIEBIE.

TO NAS (katolików) CZEKA ! Szokujące info z Kanady i Irlandii https://www.youtube.com/watch?v=W70q4QCTdWE&feature=share&fbclid=IwAR0VjntDOtevPeBt-q7vfF7l45swjakd6v2UYZau2ltIkHN8PGGunzLp-go

Szatan nienawidzi klęczących. Szatan zawsze nienawidzi – morduje i niszczy.
https://gloria.tv/post/BZx6XYoCD38o4nDkxrwcz8kkk?fbclid=IwAR1wWSLV9aH9M8698It1mC9ruxHlNMM23OrPOEe9EVW9Xew9YKF2d2oGB48

Viganò: Franciszek instrumentem, który wprowadzi królestwo Antychrysta https://gloria.tv/post/LqFgDiSiZyu71d4myHkjTdsaX?fbclid=IwAR2ufh6O8NKpY7GetNBiyJVkhMKH5CaZkPLRZqzd7c-Sc9dVVRFRW-YNc1c

Benedykt XVI został zdetronizowany przez kardynalską lożę Sankt Gallen

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/04/11/benedykt-xvi-zostal-zdetronizowany-przez-kardynalska-loze-sankt-ga

CZY KARD.CUPICH JEST KATOLIKIEM SKORO JEST ZA MORDOWANIEM LUDZI, SPRZEDAJE KOŚCIOŁY KATOLICKIE I NIGDY SIĘ Z NICH NIE ROZLICZA PRZED LUDŻMI, KTÓRZY TE KOŚCIOŁY BUDOWALI I FINANSOWALI. RZĄDZI NASZYMI SUMIENIAMI – KOMUNIA NA RĘCE. UNIKA WIERNYCH – BRAK KONTAKTU.

Kardynale – Twoim Szefem, Właścicielem i Zbawicielem jest Pan Bóg i Jego pytaj. 

Kard. Cupich ostro krytykuje oświadczenie Episkopatu USA

w sprawie aborcji i Bidena.

Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych opublikowała w dniu inauguracji prezydenta Joe Bidena oświadczenie. Przewodniczący Episkopatu, abp José H. Gomez, wyraził nadzieję, że nowa administracja nie będzie narzucać Ameryce aborcji i antykoncepcji, ale podejmie współpracę z Kościołem. Oświadczenie ostro skrytykował kard. Blaise Cupich, metropolita Chicago.

W oświadczeniu abp Gomez zwrócił uwagę na fakt, że Joe Biden jest katolikiem. „Współpraca z prezydentem Bidenem będzie jednak wyjątkowa, ponieważ jest on naszym pierwszym od 60 lat prezydentem, który wyznaje wiarę katolicką. W czasach rosnącego i agresywnego sekularyzmu w kulturze amerykańskiej, kiedy osoby wierzące stoją przed wieloma wyzwaniami, pokrzepiające będzie zaangażowanie prezydenta, który w głęboki i osobisty sposób rozumie znaczenie wiary i instytucji religijnych” – napisał.

„Pobożność i osobista historia pana Bidena, jego wzruszające świadectwo tego, jak jego wiara przyniosła mu ukojenie w czasach mroków i tragedii, jego długotrwałe zaangażowanie w sprawę priorytetu Ewangelii dla ubogich – to wszystko uważam za pełne nadziei i inspirujące” – dodał hierarcha.

Następnie zwrócił jednak uwagę na zbrodnię mordowania dzieci nienarodzonych, którą Biden popiera. „Nasz nowy prezydent zobowiązał się do prowadzenia pewnych polityk, które posuną naprzód zło moralne i zagrożą ludzkiemu życiu i godności, w szczególności w dziedzinie aborcji, antykoncepcji, małżeństwa i gender. Głębokie zaniepokojenie budzi kwestia wolności Kościoła i wolność wiernych do życia zgodnie z własnym sumieniem” – wskazał arcybiskup.

„Mam nadzieję, że nowy prezydent i jego administracja zamiast, jak obiecał, narzucać dalszy rozwój aborcji i antykoncepcji, będą współpracowali z Kościołem i innymi osobami dobrej woli” – dodał.

To w pełni katolickie oświadczenie zostało jednak ostro skrytykowane przez metropolitę Chicago, Blaise Cupicha, który od 2016 roku nosi kardynalską purpurę. Hierarcha określił je na Twitterze jako nieprzemyślane.

W swoim czteroczęściowym wpisie na Twitterze, kardynał Cupich zarzucił stanowisku episkopatu, że było ono nieprzemyślane i było zaskoczeniem dla wielu biskupów, którzy otrzymali je zaledwie kilka godzin przed opublikowaniem. Ponadto stwierdził, że zostało ono wydane bez udziału Rady Stałej.

Trzech różnych biskupów wypowiadając się dla agencji CNA zaznaczyło, że są świadomi, iż kardynał Cupich pragnie oświadczenia bardziej wspierającego prezydenta Bidena, i że większość środy spędził na próbach uzyskania poparcia innych biskupów, aby przedstawić alternatywne oświadczenie.

Oświadczenie episkopatu, na które zareagował kard. Cupich, miało pierwotnie ukazać się o godz. 9 rano czasu wschodniego (15 czasu polskiego). Zostało ono jednak opóźnione i opublikowane dopiero po zaprzysiężeniu Bidena na urząd i mniej więcej w tym samym czasie, kiedy papież Franciszek opublikował życzenia do nowego prezydenta.

Blaise Cupich urodził się w Omaha w Nebrasce. W 1998 roku został biskupem Rapid City w Dakocie Południowej. Arcybiskupem Chicago został w roku 2014; papież Franciszek w roku 2016 kreował go kardynałem.

Purpurat dał się poznać jako zwolennik udzielania Komunii świętej także tym politykom, którzy popierają mordowanie dzieci nienarodzonych. Według kardynała odmawianie aborcjonistom Eucharystii „osiągnęłoby skutek odwrotny od zamierzonego”, bo to po prostu „nikogo nie przekona”.

Wcześniej, w roku 2010, krytykował Episkopat USA za walkę ze skandaliczną ustawą Obamy Affordable Care Act, która nakazywała katolickim podmiotom gospodarczym wykupywać polisy dla pracownic, obejmujące także antykoncepcję oraz mordowanie dzieci.

Swego czasu apelował też do katolików, by… nie modlili się przed klinikami, w których zabija się dzieci. Jego zdaniem takie modlitwy jedynie „prowokują”. Kardynał Cupich uważa, że Kościół powinien dziś skupić się na imigracji i zmianach klimatycznych.
Read more: https://www.pch24.pl/kard–cupich-ostro-krytykuje-oswiadczenie-episkopatu-usa-w-sprawie-aborcji-i-bidena,81479,i.html#ixzz6kGwXVwnV

JEDYNYM RATUNKIEM NA POKÓJ NA ŚWIECIE JEST CUDOWNY PAN BÓG WŁAŚCICIEL PLANETY ZIEMI, KTÓRĄ OCALI TYLKO WTEDY JEŚLI BĘDZIE UZNANY „KRÓLEM KAŻDEGO NARODU” PRZEZ RZĄDY I EPISKOPATY LUB ARCHIDIECEZJE, BO W TEJ CHWILI ŚWIATEM RZĄDZI LUCYFER, KTÓRY TYLKO SKŁÓCA LUDZI, MORDUJE, NISZCZY I ROZSIEWA ZAMĘT.

Całkowita destrukcja znanej nam rzeczywistości. Oto plan „elit z Davos” na kolejne 10 lat

Co więc planują te ukryte siły Nowego Porządku Świata, zwanego obecnie także „Wielkim Resetem”?

Główni architekci ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowali raport pt: „The Global Risks Report 2021”.

Znajduje się w nim jedna strona, o numerze 85. I ona pokazuje plan, który mocno jeży włosy na głowie.

Zatem co może lub co ma się wydarzyć w najbliższej przyszłości?

Oto scenariusze:

1. Przypadkowa wojna – „Potyczka międzypaństwowa eskaluje do wojny, ponieważ rządy nie kontrolują działań w przypadku braku dokładnych informacji. Osłabiony multilateralizm prowadzi do braku opanowania”.

2. Powstanie anarchii (lub powstanie anarchistyczne) – „Młodzi aktywiści, mający dość korupcji, nierówności i cierpienia, mobilizują się przeciwko elitom. Media społecznościowe napędzane przez SI są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, podsycając chaos społeczny”.

3. Wykorzystany interfejs mózg-maszyna – „Firmy, rządy lub osoby fizyczne wykorzystują rozwijającą się technologię „czytania w myślach” do pozyskiwania danych od osób fizycznych w celach komercyjnych lub represyjnych”.

4. Upadek ugruntowanej demokracji – „Demokracja staje się autorytarna poprzez stopniowe wydrążanie się z korpusu prawa. Zamach stanu, raczej legalny niż brutalny, osłabia system, wywołując efekt domina w innych systemach demokratycznych”.

5. Zakłócenie geomagnetyczne – „Gwałtowne odwrócenie biegunów geomagnetycznych Ziemi powoduje destabilizujące konsekwencje dla biosfery i działalności człowieka”.

6. Edycja genów dla udoskonalania człowieka – „Rządy rozpoczynają klasyfikowane programy inżynierii genetycznej. Klasa ludzi rodzi się z genetycznymi możliwościami lepiej przystosowanymi do przetrwania w kosmosie, Arktyce lub na głębokim morzu, rozpoczynając genetyczny wyścig zbrojeń między geopolitycznymi rywalami
o nieokreślonych konsekwencjach etycznych”.

7. Kontrola neurochemiczna – „Złośliwe stosowanie neurochemikaliów farmaceutycznych w celu kontrolowania przeciwników. Rządy zaczynają używać tych leków do nieśmiercionośnego egzekwowania prawa”.

8. Topnienie wiecznej zmarzliny uwalnia starożytne mikroorganizmy – „Ogrzewająca się planeta prowadzi do topnienia wiecznej zmarzliny w Arktyce. Starożytny wirus, nieznany we współczesnej nauce, jest uwalniany do powietrza, gleby i systemów wodnych”.

9. Wdrażanie broni jądrowej na małą skalę – „Nowa technologia pozwala na rozprzestrzenianie mało wydajnych głowic bojowych, rozmywających ramy odstraszania i prowadzących do światowej wojny jądrowej”.

Światowe Forum Ekonomiczne dzieli prognozy na 3 etapy.

Najwyższe ryzyko według horyzontu wydarzeń:

– krótkoterminowy (0-2 lata): „pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego”, „kryzysy życiowe” i „choroby zakaźne”;

– średnioterminowy (3-5 lat): „podział infrastruktury informatycznej”, „geopolityzacja zasobów”, „niestabilność cen” i „pęknięcie bańki cenowej”;

– długoterminowo (5-10 lat): „broń masowego rażenia”, „upadek multilateralizmu” i „upadek państwa”.

Tak więc „siły dobra” nie pokażą prawdy o zbrodniach „sił zła”, ale „siły zła” pokażą prawdę o tym, jak są złe.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/calkowita-destrukcja-znanej-nam-rzeczywistosci-oto-plan-elit-z-davos-na-kolejne-10-lat

Globalne Szczepienia 2 – („Księga Prawdy”)

https://www.gloria.tv/post/vgXiGnDbzZU23V6dzfjaB4Wo4

 

Piątek, 22 stycznia 2021

ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA

Magnificat Polska on Twitter: "#wspomnienie Św. WINCENTEGO PALLOTTIEGO #ModlitwaPoranna 🙠Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego, prezbitera, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali

 pism św. Wincentego Pallottiego

Moje obecne życie nie jest moim własnym życiem
To Chrystus żyje we mnie

Jeśli wszyscy chrześcijanie muszą naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, to o ileż doskonalej, pilniej i z większym zapałem powinniśmy naśladować Go my, którzy cieszymy się darem posiadania życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako podstawowej reguły naszego małego Stowarzyszenia. Wraz z tym darem w Stowarzyszeniu otrzymujemy niezliczone i szczególne łaski jako pomoc w Jego naśladowaniu. 
Dlatego, zanim rozpoczniemy nasze codzienne zajęcia, powinniśmy rozważyć, jakie byłyby myśli naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczucia Jego Boskiego Serca. 
I tak, zanim coś powiemy, rozważmy, jakie słowa pełne pokory, cichości, miłości, cierpliwości i rozwagi wypowiedziałby nasz Pan Jezus Chrystus. Zastanówmy się nad umiarem Jego świętych słów, których nie byłoby ani za dużo, ani za mało. W używaniu jedzenia, napoju oraz innych rzeczy koniecznych do życia rozważajmy czystość intencji i umiarkowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyńmy podobnie, jeśli chodzi o sen i konieczny odpoczynek. 
Jednym słowem: we wszystkich naszych działaniach winniśmy mieć przed oczyma nasz wzór i regułę: naszego Pana Jezusa Chrystusa. Winniśmy dostosowywać się do Niego zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie przez całe życie. Pokładając nadzieję w łasce obficie wylanej na nas z nieskończoną miłością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, powinniśmy wszelkie działanie podejmować z wielką pilnością, uwagą, zapałem i pokorą. 
Ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i stara się naśladować Go z pokorną ufnością, przekona się, że zniweczy On wszelkie jego wady i niedoskonałości. Jezus Chrystus przychodzi do takiego człowieka i działa w nim, prowadzi w nim swoje życie. Tak, żyje w nim i objawia mu zasługi swych własnych świętych dzieł. I tak potwierdza się to, co powiedział sam Jezus Chrystus: „Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni”. Jest to prawda, ponieważ sam Jezus Chrystus dokonuje tego w nas. Dlatego Paweł Apostoł powiedział o sobie: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.
Święty Wincenty Pallotti
Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 r. i pracował przez całe życie w Rzymie. Matka Wincentego, Magdalena de Rossi, była pobożną tercjarką franciszkańską, a ojciec, Piotr Pallotti – zamożnym kupcem i żarliwym miłośnikiem różańca; po latach Wincenty dziękował Bogu za „świętych rodziców”. Został ochrzczony następnego dnia po narodzeniu. Otrzymał wówczas imiona: Wincenty, Alojzy, Franciszek. Był trzecim z dziesięciorga dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Wincenty zapisał się na studia filozoficzne, a potem teologiczne na papieskim uniwersytecie „Sapienza”, które uwieńczył podwójnym doktoratem. W czasie studiów zapoznał się ze św. Kasprem del Bufalo (+ 1837). Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja 1818 roku. Jako doktor filozofii i teologii, a także magister filologii greckiej, w latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 był ojcem duchownym w wyższym seminarium rzymskim. Przez pewien czas pełnił funkcję duszpasterza wojskowego w państwie kościelnym (1842). Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt.
4 kwietnia 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Na czele Zjednoczenia miała stać nowa rodzina zakonna, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC), która miała spełniać zadanie animatora wszystkich dzieł katolickiego apostolatu. Nową rodzinę zakonną związał jedynie przyrzeczeniem i profesją. Do dziś centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Pallotyni zatwierdzeni zostali przez Stolicę Apostolską w roku 1904. Na ziemiach polskich pallotyni pojawili się w 1907 roku, już trzy lata po zatwierdzeniu Stowarzyszenia.
Jeszcze za swojego życia Wincenty Pallotti otrzymał zaszczytny tytuł „apostoła Rzymu” i „drugiego św. Filipa Nereusza”. Nazywa się go również prekursorem Akcji Katolickiej, która swoje apogeum osiągnęła za rządów papieża Piusa XI (1922-1939). Święty może być uważany także za ojca współczesnego ruchu ekumenicznego – zapoczątkował Oktawę Modlitw o jedność po uroczystości Objawienia Pańskiego (obecnie jest ona obchodzona w dniach 18-25 stycznia). Pozostawił po sobie wiele pism.
Zmarł 22 stycznia 1850 r. z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym kościele, oddawszy swój płaszcz żebrakowi. Chociaż jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się bardzo wcześnie, bo w dwa lata po jego śmierci, trwał długo właśnie z powodu rozległej działalności, jaką sługa Boży prowadził. Błogosławionym ogłosił Wincentego papież Pius XII 22 stycznia 1950 r. (dokładnie w setną rocznicę śmierci Wincentego), a do chwały świętych wyniósł go 20 stycznia 1963 r. Jan XXIII. Jest patronem hodowców winorośli.

Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego Pallottiego, prezbitera, do obrony wiary i ożywiania miłości, † spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, * rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nasze nadzieje na 2021 rok

Szanowni Państwo,

na początku nowego roku często wyznaczamy sobie nowe cele i zadania, podejmujemy postanowienia, snujemy plany. Być może Państwo, tak jak ja, też mają ich kilka.
Oczywiście, bardziej niż nowe postanowienia, ważne jest by wejść w nowy rok z nowymi nadziejami i marzeniami o tym, co może spotkać nas na naszej drodze. I choć stoimy dziś również przed nowymi zagrożeniami i nowymi wyzwaniami, nie byłoby dobrze gdyby budziły w nas wyłącznie strach, ale chcemy, by stały się źródłem jeszcze silniejszej nadziei.
Ufam, że w 2021 roku będą Państwo nadal razem ze mną, razem z nami oraz wszystkimi sympatykami CitizenGO na całym świecie.

Znaleźć miłość, naprawić krzywdy, które wyrządziliśmy, być zauważonym za dobrze wykonaną pracę (albo być w stanie pracować nadal bez docenienia), lub po prostu zobaczyć lepsze jutro; to są rzeczy, na które my, jako zwykli ludzie, mamy nadzieję każdego dnia, ale szczególnie, gdy mijają pierwsze dni i tygodnie w kolejnym roku.

W CitizenGO mamy także listę naszych celów, planów i nadziei na rok 2021:

 • Demaskować wszelkie próby wykorzystania kryzysu COVID-19 do ataku na Kościół, dobro rodziny i życie dzieci nienarodzonych.
 • Kontynuować naszą wysiłki z Ann Kioko w ONZ, aby odeprzeć żądania legalizacji aborcji przez Kenię i inne kraje afrykańskie, jako warunek otrzymania pomocy rozwojowej z ONZ.
 • Wezwać jeszcze większą liczbę krajów do zaprzestania finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która opowiada się za zabijaniem nienarodzonych dzieci jako prawem człowieka, promuje programy edukacyjne seksualizujące dzieci oraz narzucające ideologię gender, a u początków obecnej epidemii przyczyniła się do rozpowszechniania sfałszowanych informacji o COVID-19 z komunistycznych Chin.
 • Wspierać w wyborach kandydatów respektujących życie, rodzinę i wolność w wielu krajach na całym świecie, prosząc ich o aktywne zaangażowanie się w obronę wartości, które drogie są wszystkim sympatykom CitizenGO, nie tylko poprzez podpisanie deklaracji poparcia, ale przede wszystkim odpowiedzialność za realizację tego programu.
 • Bronić prawa do głoszenia naszych poglądów przed próbami cenzury ze strony wielkich firm technologicznych (Google, Facebook), które zaczęły restrykcyjnie kontrolować wolność słowa cenzurując głosy osób pro-life oraz broniących rodziny w mediach społecznościowych i na różnych platformach internetowych.
 • Kontynuować zmagania o powrót prawdziwych wartości rodzinnych zamiast propagandy LGBT i gender w filmach Disneya poprzez obecność na wirtualnym zgromadzeniu akcjonariuszy koncernu Disneya już w dniu 9 marca 2021.
 • W Polsce, być po stronie życia dzieci z niepełnosprawnościami, by każde z nich mogło się urodzić i żyć godnie w rodzinie biologicznej lub zastępczej, a jeśli jego życie ma być krótkie, by było otoczone opieką i troską w hospicjum perinatalnym, albowiem każdy człowiek, niezależnie od wieku, stopnia rozwoju, czy wad genetycznych zasługuje na godną śmierć.
 • Chcemy być zawsze tam, gdzie to konieczne, reagować szybko i skutecznie na każdy atak na życie, rodzinę i wolność w 2021 roku. Niestety, dobrze Państwo wiedzą, że tych ataków będzie bardzo wiele… co będzie wymagało od nas zachowania szczególnej gotowości i pracy na wielu polach jednocześnie.

Ale przede wszystkim, my w CitizenGO, podobnie jak prawdopodobnie Państwo, mamy ogromną nadzieję na lepsze jutro – dlatego staramy się o to każdego dnia, gdzie tylko możemy.

Czy wesprą Państwo dzisiaj CitizenGO darowizną, aby razem zawalczyć w ten sposób o konieczne zmiany, które chcemy zobaczyć na świecie?

Przekażę 20 zł

Przekażę 60 zł

Przekażę 160 zł

Przekażę 320 zł

Przekażę 600 zł

inna kwota

Patrząc na wszystko, co planujemy zrobić w tym roku, musimy zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie: Czy będziemy w stanie podjąć każde wyzwanie, które stanie przed nami ?

Odpowiedź jest prosta: Tak, ale tylko wtedy, gdy będę mógł dalej liczyć na Państwa pomoc (i na pomoc wielu innych ludzi wokół Państwa).

CitizenGO to międzynarodowa wspólnota zaangażowanych obywateli z całego świata, fala zbiorowych pragnień zjednoczona wspólnymi ideałami, która ma nadzieję i działa, by inspirować społeczeństwa i sprawiać, byśmy podążali w stronę wspólnego dobra.

I dlatego do Państwa piszę.

Czy wezmą Państwo udział w zmaganiach CitizenGO o budowanie nadziei na lepsze jutro?

Przekażę 20 zł

Przekażę 60 zł

Przekażę 160 zł

Przekażę 320 zł

Przekażę 600 zł

inna kwota

Praca naszej organizacji (zabieranie głosu wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny, obrona tego, co ma dla nas i Państwa fundamentalne znaczenie) jest możliwa wyłącznie dzięki wsparciu i hojności jej sympatyków.

Jak Państwo wiedzą, nie otrzymujemy wsparcia finansowego od żadnej instytucji publicznej, ani nie korzystamy z żadnego rodzaju funduszy publicznych (nie ubiegamy się o nie, bo ich nie chcemy), nie finansuje naszej pracy też żadna firma, czy korporacja, ani lobby, czy grupa interesu o jakimkolwiek charakterze.

Nasza praca jest możliwa tylko dzięki zwykłym ludziom zaangażowanym w obronę życia, rodziny i wolności, i tylko dzięki ich wsparciu. Polegamy na osobach takich jak Państwo.

Wierzę w Państwa przywiązanie do naszych wspólnych wartości, to one nas łączą – a to, że czytacie Państwo ten e-mail jest dla mnie tego dowodem, dowodem którego w mojej pracy bardzo potrzebuję.

Bardzo proszę więc, aby móc realizować nasze wspólne nadzieje na przyszłość, zdecydujcie się Państwo dziś na jednorazowy datek na rzecz pracy naszej organizacji – CitizenGO.

Przekażę 20 zł

Przekażę 60 zł

Przekażę 160 zł

Przekażę 320 zł

Przekażę 600 zł

inna kwota

W nadziei na lepszy rok 2021,

Ignacio Arsuaga

P.S. Praca CitizenGO jest możliwa dzięki darowiznom oddanych jej sympatyków, takich jak Państwo. Bez nich bylibyśmy niezdolni do walki.

Co gorsze, stracilibyśmy prawdopodobnie tę ogromną chęć do wieloletnich zmagań, gdybyśmy byli naprawdę sami.

Radykalna Lewica chce byśmy wszyscy zamilkli, czego dowodzą ostatnie przypadki cenzury wobec tych, którzy ośmielają się kwestionować politycznie poprawne status quo w mediach społecznościowych. Najbardziej znaną sprawą jest likwidacja kont prezydenta Donalda Trumpa, ale to tylko, choć niezwykle znamienny, wierzchołek góry lodowej.

Wiem, że z Państwa pomocą w 2021 roku będziemy pracować skuteczniej niż kiedykolwiek, zwyciężając dzięki naszym kolejnym kampaniom i nadając impet zmianom, o których wszyscy marzymy.

Czy będziemy mogli to zrobić bez Państwa wsparcia?

Nie, a zatem jeszcze raz, bardzo proszę stanąć razem z CitizenGO w walce o realizację naszej wspólnej nadziei na jutro z Państwa udziałem już dziś.

Czwartek, 21 stycznia 2021

ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Modlitwa na każdy dzień: KORONKA DO ŚW. AGNIESZKI

Z traktatu o dziewicach św. Ambrożego, biskupa

W tak młodym wieku dojrzała do zwycięstwa

Oto dzisiaj pamiątka narodzin dla nieba dziewicy, naśladujmy jej czystość. Oto dzień narodzin męczennicy, składajmy ofiary. Dzisiaj wspomnienie świętej Agnieszki. Według tradycji poniosła śmierć w dwunastym roku życia. Jakże haniebne jest okrucieństwo, które nie oszczędza tak młodego wieku. Ale też jakże wielka moc wiary, która nawet w tak młodym dziewczęciu znajduje świadectwo. 
Czyż w tak małym ciele mogło być w ogóle miejsce na ranę? Nie było miejsca na uderzenie żelazem, ale było na przezwyciężenie żelaza. Tymczasem dziewczęta w jej wieku lękają się nawet surowej twarzy rodziców, a ukłute igłą płaczą jakby z powodu dotkliwej rany. 
Oto stoi bez lęku pośród krwawych katów. Nieporuszona na dźwięk okrutnych kajdan. Całe swe ciało podaje pod cios srogiego oprawcy. Nie wie jeszcze, co znaczy śmierć, ale już jest na nią gotowa. Zawleczona przemocą do ołtarza, pośrodku palących ogni wyciąga ręce ku Chrystusowi i wśród świętokradczych płomieni kreśli znak Chrystusa Zwycięzcy. Wkłada swą szyję i ręce w żelazne kajdany, ale żadne z nich nie mogą zacisnąć tak drobnych członków. 
Czyżby nowy jakiś rodzaj męczeństwa? Jeszcze niezdolna do przyjęcia tortur, ale już dojrzała do zwycięstwa. Pomimo tak młodego wieku stała się mistrzynią męstwa. 
Nie tak chętnie podążałaby w dniu zaślubin ku oblubieńcowi, jak ochoczo i z radością szła na miejsce kaźni. Ozdobą jej głowy był Chrystus, nie zaś misternie upięte włosy; uwieńczona cnotami, a nie kwiatami. 
Wszyscy płaczą, ale nie ona. Wielu dziwi się, że tak łatwo szafuje życiem, którego jeszcze nie zakosztowała. Oddaje je, jak gdyby doszła już do jego kresu. Zdumiewają się wszyscy, iż stała się świadkiem samego Boga, gdy z powodu wieku nie mogłaby nawet występować w sądzie. Sprawiła, iż uwierzono jej, gdy świadczyła o Bogu, choć nie dano by wiary, gdyby świadczyła o ludziach. Co bowiem wykracza poza naturę, pochodzi od Twórcy natury. 
Ileż gróźb stosował oprawca, aby ją zastraszyć! Ileż pochlebstw, aby przekonać! Ileż obietnic wypowiadało wielu starających się o jej rękę! Ona zaś: „Byłoby niesprawiedliwością dla Oblubieńca oczekiwać kogoś innego. Moim wybranym jest Ten, który mnie pierwszy wybrał. Dlaczego zwlekasz, kacie? Niechaj umiera ciało miłowane oczyma ciała. Takiej miłości nie pragnę”. Wstała, pomodliła się, położyła głowę pod miecz. 
I wtedy mógłbyś zobaczyć, jak zadrżał kat, zupełnie jak gdyby to on sam był skazany. Zatrzęsła się ręka prześladowcy, pobladło oblicze spoglądającego na cudze niebezpieczeństwo, podczas gdy dziewczę spokojnie patrzyło na swoje. 
Oto więc w jednej ofierze widzicie podwójne świadectwo: czystości i wiary. Zachowała dziewictwo i dostąpiła męczeństwa.
Święta Agnieszka

Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu „świadectwa krwi” dzisiaj jest Piazza Navona – jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia – zgodnie ze starym zwyczajem – poświęca się dwa białe baranki.
Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem.
Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa.
Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. „Udała się na miejsce kaźni – mówi św. Ambroży – szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub”. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.

Święta AgnieszkaAgnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej – Kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrazu agnus – baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym się w miejscu ścięcia św. Pawła), a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.

W ikonografii św. Agnieszkę przedstawia się z barankiem mającym nimb lub z dwiema koronami – dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na którym próbowano ją spalić. Jej atrybutami są ponadto: gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz, zwój. W sztuce wschodniej św. Agnieszka przedstawiana jest w szatach żółtych (a nie czerwonych, jak męczennicy) i z krzyżem męczeńskim w ręce.

LITANIA DO ŚW. AGNIESZKI

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
– Święta Agnieszko,    módl się za nami;
– Pełna godności dziewico,
– Ukochana wybranko Chrystusa,
– Miłująca Pana ponad wszystko,
– Poślubiona Chrystusowi, któremu służą Aniołowie,
– Wznosząca swe ręce do nieba,
– Oddająca Bogu swe czyste, dziecięce serce,
– Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
– Piękna i nienaruszona przed Najwyższym,
– Zakochana w Panu ukrzyżowanym,
– Pragnąca najpiękniejszej Perły,
– Własną krwią uświęcona,
– Nieustraszona przed męką i śmiercią,
– Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
– Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
– Cierpliwie znosząca złość oprawców,
– Składająca hołd Barankowi, który kieruje ziemią i gwiazdami,
– Okrutnie umęczona na rozkaz prefekta,
– Biegnąca w stronę niezachodzącego Słońca,
– Narodzona dla nieba,
– Ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot i pragnień,
– Radująca się szczęściem bez końca,
– Chwało bohaterów chrześcijańskich,
– Ozdobo Kościoła świętego,
– Wzorze chrześcijańskich dziewcząt,
– Patronko dzieci,
– Patronko wspólnot chrześcijańskich,
– Potężna orędowniczko u Boga,
– Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym,

K: Módl się za nami święta Agnieszko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. AGNIESZKI

Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Pożegnalne przemówienie ustępującego prezydenta USA:  prosi o modlitwę

– W tym tygodniu zainaugurujemy nową administrację i modlimy się o jej sukces w utrzymywaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej – oświadczył we wtorek w pożegnalnym przemówieniu odchodzący prezydent USA Donald Trump.

W pożegnalnym przemówieniu Trump podziękował swojej rodzinie, wiceprezydentowi Mike’owi Pence’owi oraz rządowi. – Cztery lata temu podjęliśmy wielki narodowy wysiłek, aby odbudować nasz kraj, odnowić jego ducha i przywrócić lojalność tego rządu wobec obywateli. Zrobiliśmy to, po co tu przyjechaliśmy. I wiele więcej – oświadczył. 

– Musimy być zawsze krajem nadziei, światła i chwały dla reszty świata – wzywał Donald Trump. – To cenne dziedzictwo, którego musimy strzec w każdym czasie – dodał.
Read more: https://www.pch24.pl/pozegnalne-przemowienie-ustepujacego-prezydenta-usa–prosi-o-modlitwe,81443,i.html#ixzz6k7Cp30l9

NC Register: katolicy zatęsknią za Donaldem Trumpem

Publicysta i działacz pro-life Peter Wolfgang przekonuje, że pomimo licznych niepowodzeń i kontrowersji, Donald Trump zrobił wiele dla Kościoła, a w obliczu objęcia prezydentury przez Joe Bidena katolicy już wkrótce zatęsknią za kandydatem Republikanów.
czytaj więcej: https://www.pch24.pl/nc-register–katolicy-zatesknia-za-donaldem-trumpem,81446,i.html


Święta Rita pomoże Pani nawet w najtrudniejszych chwilach. Wystarczy, że…

Twoje prośby i podziękowania w
Sanktuarium św. Rity w Cascii

Twoje prośby i podziękowania wSanktuarium św. Rity w Cascii - kliknij tutaj

KLIKNIJ W TEN LINK I ZAPISZ JE
NA SPECJALNEJ KARCIE

Szanowna Pani

Piszę do Pani w pilnej i ważnej sprawie.

Nie chcę, aby ominęła Panią wyjątkowa okazja, by przekazać swoje podziękowania i prośby do świętej Rity.

Wystarczy kliknąć w ten link i zapisać je na specjalnej karcie, a my w Pani imieniu zawieziemy je do Sanktuarium w Cascii – niezwykłego miejsca, gdzie żyła święta Rita.

To jednak nie wszystko!

Właśnie w Cascii za wszystkich uczestników akcji – ufam, że również za Panią
21 maja 2021 roku zostanie odprawiona Msza Święta.

Jestem przekonany, że nie przejdzie Pani obok tej szansy obojętnie, prawda?

Aby skorzystać ze wszystkich przywilejów naszej akcji, wystarczy wykonać 2 proste kroki:

Zaraz po tym, na swojej skrzynce e-mailowej, znajdzie Pani nasz e-book o św. Ricie.

Proszę nie odkładać mojej prośby na później.

Przekaż swoje prośby i podziękowania do św. Rity

KLIKNIJ

 

Rita z Cascii jest niezwykłą świętą, którą umiłowały miliony rodzin na całym świecie, a cuda za jej wstawiennictwem dzieją się do dziś. Nic więc dziwnego, że od początku trwania kampanii, za naszym pośrednictwem swoje sprawy do tej cudownej orędowniczki u Boga przekazało ponad 100 000 osób.

Czy to nie wspaniałe?!

KLIKNIJ TUATAJ I DOŁĄCZ DO GRONA CZCICIELI ŚW.RITY

Pani Urszulo, być może zastanawia się Pani teraz, o co może Pani prosić św. Ritę?

Nasi Korespondenci zwracają się do Niej w przeróżnych sprawach.

Proszę tylko przeczytać prośbę Pana Roberta:

Proszę Cię o ustanie pandemii koronawirusa na całym świecie, aby ludzie, którzy leżą w szpitalu z powodu wirusa bardzo szybko powrócili do zdrowia. Proszę również, aby na świecie zapanował pokój.

Na pewno zgodzi się Pani ze mną, że jest to niezwykle piękna intencja, dzięki której być może już niedługo wrócimy do pełnej normalności.

Z kolei Pani Maria dziękuje św. Ricie za dotychczasowe łaski, a przede wszystkim za urodzenie zdrowego dziecka.

(…) Dzisiaj cieszymy się z pięknego i zdrowego synka. Dziękuję św. Rito za każdą nawet najmniejszą wysłuchaną prośbę. Kochana św. Rito, pragnę prosić dalej o wszelkie potrzebne łaski dla nas i naszych najbliższych.

Pani Urszulo, ufam, że powyższe przykłady przekonają Panią do udziału w tej pobożnej inicjatywie, dzięki czemu dołączy Pani do pozostałych czcicieli św. Rity.

Tak, chcę wziąć udział w tej kampanii!

Pozdrawiam Panią serdecznie i modlę się, aby święta Rita miała w swej opiece Panią i wszystkich Pani bliskich.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Przekaż swoje prośby i podziękowania do św. Rity

KLIKNIJ

 

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

2020 recorded the highest number of deaths in Poland since the Second World War (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5525:2020-recorded-the-highest-number-of-deaths-in-poland-since-the-second-world-war&catid=10:politics

479,000 Poles died in 2020, close to 70, 000 more than in 2019 – there has not been such a YoY jump in the number of deaths in Poland in decades Poland is facing its largest demographic decline in 50 years. This is partly a side-effect of the coronavirus pandemic and drastic increase in the number of deaths in the last months of 2020, but is also due to the increasingly lower birth rate in Poland. This means that there are increasingly more Poles disappearing than in previous years. In the associated chart, one can observe an almost vertical line when it comes to 2020. Although this is just a statistic, there’s a real story behind the data.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5525:2020-recorded-the-highest-number-of-deaths-in-poland-since-the-second-world-war&catid=10:politics

USA 2021/Biden: Różnorodność w jedności (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5524:usa-2021-roznorodnosc-w-jednosci&catid=15:judaism-islam )

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5524:usa-2021-roznorodnosc-w-jednosci&catid=15:judaism-islam

100 Razy prezydent Trump wsparł Izrael (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5523:100-razy-prezydent-trump-wsparl-izrael&catid=15:judaism-islam )

Prezydent Trump 100 razy poparł Izrael

* Prezydent Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela

* Prezydent Trump przeniósł ambasadę amerykańską do Izraela z Tel Awiwu do Jerozolimy

* Prezydent Trump zamknął konsulat jerozolimski i uczynił go oddziałem ambasady

* Prezydent Trump nigdy publicznie nie skrytykował Izraela

* Prezydent Trump wycofał Amerykę z umowy z Iranem

* Prezydent Trump podniósł pomoc wojskową dla Izraela o 400 milionów dolarów

* Prezydent Trump podniósł sankcje wobec Iranu, gdy tylko wycofał się z umowy

* Prezydent Trump uznał suwerenność Izraela na Wzgórzach Golan

* Prezydent Trump wyznaczył IRGC (irańskie siły specjalne) jako zagraniczną grupę terrorystyczną

* Prezydent Trump wydalił szefa BDS Omara Barghoutiego z Ameryki

* Prezydent Trump zakazał szefowi ICC i personelowi przyjazdu do Ameryki

* Prezydent Trump poparł prawo Izraela do samoobrony w Gazie

* Prezydent Trump opuścił Radę Praw Człowieka ONZ (sic)

* Prezydent Trump odciął wszelką pomoc dla Autonomii Palestyńskiej

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5523:100-razy-prezydent-trump-wsparl-izrael&catid=15:judaism-islam )

Posłannictwo dziadków wobec wnuków (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5521:poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow&catid=11:sancta-ecclesia
)

Co roku w styczniu obchodzimy dni babci i dziadka. Z okazji tych świeckich, ale niewątpliwie ważnych świąt, warto na chwilę zastanowić się nad
ogromną rolą dziadków w wychowaniu wnuków. Każdy etap w życiu człowieka niesie ze sobą pewne konkretne zadania. Przed osobami, które
spełniły swój obowiązek względem własnych dzieci jako rodzice, wcześniej czy później staje wyzwanie w postaci odnalezienia się w roli babci,
względnie dziadka.

To wielka przyjemność obcować z dziećmi własnych dzieci, obserwować jak rosną i mądrzeją. Jest jednak druga strona medalu, czyli obowiązki
wynikające z roli seniora rodziny. Patrząc nieco z dystansu, w oparciu o własne doświadczenie rodzica, łatwiej im wychwycić ewentualne braki w
wychowaniu, które syn z synową czy też córka z zięciem, pochłonięci codziennymi troskami o utrzymanie rodziny, mogą przegapić. Wiele taktu
wymaga, by swoje uwagi zakomunikować dzieciom i nie wywołać u nich reakcji sprzeciwu i odrzucenia rad.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5521:poslannictwo-dziadkow-wobec-wnukow&catid=11:sancta-ecclesia )

Strzelanie do Patriotów ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5520:strzelanie-do-patriotow&catid=9:pugnae )

NPR niedawno wyemitował jastrych udający wiadomość o „demonstracjach”, które zepsułyby inaugurację Uzurpatora. Sieć zarzuciła, że
po „powstaniu” 6 stycznia „organy ścigania” są w stanie gotowości na „przemoc” nie tylko w Waszyngtonie, ale także w stolicach
stanów. Surowi władcy ostrzegli, że nie będą tolerować szaleństwa, a każdy, kto planuje niewłaściwe zachowanie, powinien zdać sobie
sprawę, że tysiące strażników Lewiatana są gotowe do aresztowania go.
New York Slimes nadawane podobny, choć krótszy, propagandy nad dawnej filii, WQXR. ( https://www.wqxr.org/ )Tak też zrobiła ABC News (
https://abcnews.go.com/US/armed-protests-planned-50-state-capitols-fbi-bulletin/story?id=75179771 ) . Prawdopodobnie słyszałeś te same bzdury ze swojej ulubionej stacji.


Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5520:strzelanie-do-patriotow&catid=9:pugnae )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )